1. Informacje o Grupie mBanku S.A.

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

2.1. Podstawa sporządzenia

2.2. Konsolidacja

2.3. Jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

2.4. Przychody i koszty z tytułu odsetek

2.5. Przychody z tytułu opłat i prowizji

2.6. Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami

2.7. Sprawozdawczość dotycząca segmentów

2.8. Aktywa finansowe

2.9. Kompensowanie instrumentów finansowych

2.10. Utrata wartości aktywów finansowych

2.11. Umowy gwarancji finansowych

2.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

2.13. Umowy sprzedaży i odkupu

2.14. Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń

2.15. Zyski i straty w momencie początkowego ujęcia

2.16. Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

2.17. Wartości niematerialne

2.18. Rzeczowe aktywa trwałe

2.19. Zapasy

2.20. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

2.21. Odroczony podatek dochodowy

2.22. Aktywa przejęte za długi

2.23. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

2.24. Leasing

2.25. Rezerwy

2.26. Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i inne świadczenia pracownicze

2.27. Kapitał

2.28. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

2.29. Działalność powiernicza

2.30. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów

2.31. Dane porównawcze

3. Zarządzanie ryzykiem

3.1. Informacje ogólne

3.2. Zarządzanie ryzykiem Grupy mBanku w 2018 roku – uwarunkowania zewnętrzne

3.3. Zasady zarządzania ryzykiem

3.4. Ryzyko kredytowe

3.5. Koncentracja aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych

3.6. Ryzyko rynkowe

3.7. Ryzyko walutowe

3.8. Ryzyko stopy procentowej

3.9. Ryzyko płynności

3.10. Ryzyko operacyjne

3.11. Ryzyko biznesowe

3.12. Ryzyko modeli

3.13. Ryzyko reputacji

3.14. Ryzyko kapitałowe

3.15. Ryzyko regulacyjne

3.16. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań

4. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad rachunkowości 

5. Segmenty działalności 

6. Wynik z tytułu odsetek 

7. Wynik z tytułu opłat i prowizji 

8. Przychody z dywidend

9. Wynik na działalności handlowej

10. Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

11. Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 

12. Pozostałe przychody operacyjne

13. Ogólne koszty administracyjne 

14. Pozostałe koszty operacyjne 

15. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

16. Podatek dochodowy

17. Zysk na jedną akcję

18. Pozostałe całkowite dochody

19. Kasa, operacje z bankiem centralnym

20. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pochodne instrumenty zabezpieczające

21. Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy

22. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

23. Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie

24. Inwestycje w jednostki stowarzyszone

25. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

26. Wartości niematerialne

27. Rzeczowe aktywa trwałe

28. Inne aktywa

29. Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

30. Pozostałe zobowiązania

31. Rezerwy

32. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

33. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

34. Zobowiązania pozabilansowe

35. Aktywa zastawione

36. Zarejestrowany kapitał akcyjny

37. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

38. Zyski zatrzymane

39. Inne pozycje kapitału własnego

40. Dywidenda na akcję

41. Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

42. Programy motywacyjne oparte na akcjach

43. Transakcje z podmiotami powiązanymi

44. Przejęcie i zbycie

45. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

46. Konsolidacja ostrożnościowa

47. Adekwatność kapitałowa

48. Pozostałe informacje

49. Zdarzenia po dniu bilansowym

Wyniki wyszukiwania: