Nota Rok kończący się 31 grudnia
2018 2017
Zysk netto 1 316 369 1 095 070
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 18 109 366 165 219
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) 60 477
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) 20 88 841 (3 653)
Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto) nd 171 461
Zmiana wyceny dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (netto) 23 013 nd
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia(netto) (2 548) (3 066)
Dochody całkowite netto, razem 1 425 735 1 260 289
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
– akcjonariuszy mBanku S.A. 1 425 817 1 256 749
– udziały niekontrolujące (82) 3 540

Wyniki wyszukiwania: