Nota Rok kończący się 31 grudnia
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 132 740 (2 855 235)
Zysk przed opodatkowaniem 1 800 314 1 527 902
Korekty: (667 574) (4 383 137)
Zapłacony podatek dochodowy (600 098) (483 188)
Amortyzacja, w tym amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing operacyjny 26,27 299 326 270 478
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej 375 493 (1 209 870)
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (309 106) (14 178)
Utrata wartości aktywów finansowych nd 20 004
Dywidendy otrzymane 8 (3 558) (3 428)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (4 518 190) (4 052 074)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 021 716 916 414
Odsetki otrzymane 4 755 576 4 404 460
Odsetki zapłacone (1 212 902) (669 188)
Zmiana stanu należności od banków (1 377 115) 248 238
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pochodnych instrumentów zabezpieczających 285 463 171 482
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (10 666 659) (2 894 089)
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych nd (870 118)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite (1 311 909) nd
Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (276 849) nd
Zmiana stanu papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo przez wynik finansowy (408) nd
Zmiana stanu pozostałych aktywów (390 131) 91 435
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 605 550 111 370
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 11 588 570 (12 486)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 280 813 (814 707)
Zmiana stanu rezerw 22 984 8 221
Zmiana stanu innych zobowiązań 763 860 398 087
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 132 740 (2 855 235)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 41 757 (409 411)
Wpływy z działalności inwestycyjnej 640 234 77 082
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 54 759
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych 100 32 863
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115 083 40 791
Dywidendy otrzymane 8 3 558 3 428
Inne wpływy inwestycyjne 44 466 734
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 598 477 486 493
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 39 907 25 156
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 558 570 461 337
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 757 (409 411)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (388 784) (1 871 459)
Wpływy z działalności finansowej 6 230 359 3 246 814
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 187 200
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 648 378 422 466
Emisja dłużnych papierów wartościowych 29 4 644 681 2 824 221
Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych 29 750 000
Z tytułu emisji akcji zwykłych 100 127
Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 619 143 5 118 273
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 2 945 100 2 711 025
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 1 501 535 223 612
Wykup dłużnych papierów wartościowych 29 1 355 830 442 381
Wykup lub spłata zobowiązań podporządkowanych 29 500 000 1 611 840
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 520 579
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 217 907 5 486
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od pożyczek podporządkowanych 98 251 123 350
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (388 784) (1 871 459)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) 41 785 713 (5 136 105)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 20 996 (39 684)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 9 824 260 15 000 049
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 41 10 630 969 9 824 260

Wyniki wyszukiwania: