Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2018 r. 169 248 3 394 928 7 727 317 93 634 1 153 753 1 599 590 (5 527) 168 393 (5 198) (6 768) 14 289 370 2 186 14 291 556
Efekty wdrożenia MSSF 9 (248 158) (45 428) (293 586) (293 586)
Skorygowany kapitał na 1 stycznia 2018 r. 169 248 3 394 928 7 727 317 93 634 1 153 753 1 351 432 (5 527) 122 965 (5 198) (6 768) 13 995 784 2 186 13 997 970
Dochody całkowite razem 1 316 451 60 23 013 88 841 (2 548) 1 425 817 (82) 1 425 735
Emisja akcji zwykłych 100 100 100
Dywidendy wypłacone (217 907) (217 907) (217 907)
Transfer na kapitał zapasowy 2 098 965 (2 098 965)
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego (38) (38) (4) (42)
Program opcji pracowniczych 10 410 (186) 10 224 10 224
– wartość usług świadczonych przez pracowników 10 224 10 224 10 224
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 10 410 (10 410)
Stan na 31 grudnia 2018 r. 169 348 3 405 338 9 826 282 93 448 1 153 753 (965 478) 1 316 451 (5 467) 145 978 83 643 (9 316) 15 213 980 2 100 15 216 080

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2017 r. 169 121 3 381 975 4 944 689 97 887 1 131 453 3 312 950 (6 004) (3 068) (1 545) (3 702) 13 023 756 27 405 13 051 161
Dochody całkowite razem 1 091 530 477 171 461 (3 653) (3 066) 1 256 749 3 540 1 260 289
Emisja akcji zwykłych 127 127 127
Dywidendy wypłacone (5 486) (5 486)
Zmiana zakresu konsolidacji/zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce (23 273) (23 273)
Transfer na kapitał zapasowy 2 782 628 (2 782 628)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka 22 300 (22 300)
Inne zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego 38 38 38
Program opcji pracowniczych 12 953 (4 253) 8 700 8 700
– wartość usług świadczonych przez pracowników 8 700 8 700 8 700
– rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych 12 953 (12 953)
Stan na 31 grudnia 2017 r. 169 248 3 394 928 7 727 317 93 634 1 153 753 508 060 1 091 530 (5 527) 168 393 (5 198) (6 768) 14 289 370 2 186 14 291 556

Wyniki wyszukiwania: