Zmiany w aktywach

W 2018 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 14 326,1 mln zł, tj. 10,9%. Ich wartość według stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 145 750,1 mln zł.

Zmiany poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

mln zł 31.12.2017 31.12.2018 Zmiana
w mln zł
Zmiana w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 7 384,9 9 199,3 1 814,4 24,6%
Należności od banków 1 707,7 2 546,3 838,6 49,1%
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 2 761,7 2 104,3 -657,4 -23,8%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 84 475,8 94 722,6 10 246,7 12,1%
Inwestycyjne papiery wartościowe 32 144,7 33 469,7 1 325,0 4,1%
Wartości niematerialne 710,6 776,2 65,5 9,2%
Rzeczowe aktywa trwałe 758,7 785,0 26,3 3,5%
Pozostałe aktywa 1 479,8 2 146,7 666,9 45,1%
Aktywa Grupy mBanku 131 424,0 145 750,1 14 326,1 10,9%

Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom – od 2018 roku suma kredytów i pożyczek dla klientów wykazywanych w: aktywach finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, aktywach finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Inwestycyjne papiery wartościowe od 2018 roku suma dłużnych papierów wartościowych uwzględnianych w aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, dłużnych papierów wartościowych uwzględnionych w aktywach wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.

 

Struktura aktywów (mld zł)

Największy udział w strukturze bilansu Grupy mBanku na koniec 2018 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stanowiły one 65,0% sumy bilansowej wobec 64,3% na koniec 2017 roku. Ich wolumen netto zwiększył się w stosunku do końca 2017 roku o 10 246,7 mln zł, tj. 12,1%.

mln zł 31.12.2017 31.12.2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 48 142,8 52 925,4 4 782,6 9,9%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 37 941,7 44 189,9 6 248,2 16,5%
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 995,6 649,8 -345,7 -34,7%
Inne należności 307,6 0 -307,6
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 87 387,7 97 765,1 10 377,4 11,9%
Rezerwa utworzona na należności od klientów -2 911,9 -3 042,5 -130,7 4,5%
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 84 475,8 94 722,6 10 246,7 12,1%

Inne należności – począwszy od 2018 roku pozycja nie jest wyodrębniana spośród kategorii kredytów.

W 2018 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o 4 782,6 mln zł, tj. 9,9%.Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły w 2018 roku o 7,5%. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych wzrosła o 35,3% (w 2018 roku wyniosła 4 618,3 mln zł w porównaniu do 3 412,5 mln zł w roku poprzednim). Jednocześnie w 2018 roku Grupa mBanku udzieliła 8 933,2 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi wzrost sprzedaży o 25,4% w stosunku do 2017 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w 2018 roku wzrósł w stosunku do końca 2017 roku o 6 248,2 mln zł, tj. 16,5%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 12,4%.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł w ciągu 2018 roku o 345,7 mln zł, tj. 34,7%.

Kredyty brutto ogółem (mld zł)

 

 

Struktura kredytów brutto na dzień 31.12.2018

 

 

Struktura branżowa kredytów brutto na dzień 31.12.2018

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (23,0%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2018 roku zwiększyła się o 1 325,0 mln zł, tj. 4,1%. Portfel obligacji rządowych i samorządowych wzrósł w ujęciu rocznym o 1 410,0 mln zł, tj. 5,1%, podczas gdy portfele papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny uległ zmniejszeniu o 1 733,0 mln zł, tj. 74,6%.

Saldo papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek przeznaczonych do obrotu zmniejszyło się w 2018 roku o 427,2 mln zł, przede wszystkim w wyniku zmniejszenia się portfela obligacji skarbowych.

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach własnych

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach Grupy w 2018 roku ilustruje poniższe zestawienie:

mln zł 31.12.2017 31.12.2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Zobowiązania wobec innych banków 5 073,4 3 078,4 -1 995,0 -39,3%
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pochodne instrumenty zabezpieczające 1 095,4 981,1 -114,2 -10,4%
Zobowiązania wobec klientów 91 496,0 102 009,1 10 513,0 11,5%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 322,9 18 049,6 3 726,7 26,0%
Zobowiązania podporządkowane 2 158,1 2 474,2 316,0 14,6%
Pozostałe zobowiązania 2 986,7 3 941,7 955,0 32,0%
Zobowiązania razem 117 132,5 130 534,0 13 401,6 11,4%
Kapitały razem 14 291,6 15 216,1 924,5 6,5%
Zobowiązania i kapitały Grupy mBanku 131 424,0 145 750,1 14 326,1 10,9%
Struktura pasywów (mld zł)

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku są zobowiązania wobec klientów. Ich udział w strukturze finasowania Grupy systematycznie rośnie. Na koniec 2018 roku zobowiązania wobec klientów stanowiły 70,0% zobowiązań i kapitałów Grupy wobec 69,6% na koniec 2017 roku.

mln zł 31.12.2017 31.12.2018 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Klienci indywidualni 55 693,6 65 923,6 10 230,0 18,4%
Klienci korporacyjni 34 589,6 35 346,3 756,7 2,2%
Klienci sektora budżetowego 1 212,8 739,2 -473,6 -39,1%
Zobowiązania wobec klientów razem 91 496,0 102 009,1 10 513,0 11,5%

Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu 2018 roku istotnie wzrosła i na koniec roku wyniosła 102 009,1 mln zł wobec 91 496,0 mln zł na koniec ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 11,5% rok do roku. W 2018 roku obserwowaliśmy kontynuację korzystnego trendu z perspektywy kosztu finansowania, przejawiającą się w większej dynamice napływu środków na rachunki bieżące niż terminowe.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych były wyższe o 10 230,0 mln zł, tj. 18,4% w stosunku do końca 2017 roku. Środki klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych wzrosły o 19,0%, zaś wolumen depozytów terminowych był wyższy o 15,9%.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych w ciągu roku zwiększyły się o 756,7 mln zł, tj. 2,2%. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych wolumenów na depozytach terminowych (+11,8%) i na rachunkach bieżących (+0,6%) oraz z wyższej wartości transakcji repo (+62,2%). Łączny wzrost pozycji został częściowo zneutralizowany spadkiem wartości kredytów i pożyczek otrzymanych (-16,6%), wynikającym głównie ze spłaty części kredytów do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły w stosunku do końca 2017 roku o 1,4%.

Depozyty ogółem (mld zł)
Struktura depozytów na dzień 31.12.2018

*Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania

Zobowiązania wobec innych banków zmniejszyły się w stosunku do końca 2017 roku o 1 995,0 mln zł, tj. 39,3% i wyniosły 3 078,4 mln zł. Odnotowano spadek kredytów i pożyczek otrzymanych, przede wszystkim na skutek spłaty kredytów do Commerzbank AG o wartości nominalnej 750 mln CHF. Nieznacznie zwiększyła się wartość środków innych banków ulokowanych na rachunkach bieżących w mBanku, natomiast wartość depozytów terminowych spadła. Transakcje repo/sell buy back oraz inne zobowiązania wobec banków wzrosły w ujęciu rocznym.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły swój udział w strukturze finansowania Grupy mBanku z 10,9% na koniec 2017 roku do 12,4% na koniec 2018 roku. Wartość tych zobowiązań wzrosła w ujęciu rocznym o 3 726,7 mln zł, tj. 26,0%. Zmiana ta wynika głównie z emisji obligacji w ramach programu EMTN i emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny.

W 2018 roku zobowiązania podporządkowane wzrosły o 14,6% rok do roku, głównie w wyniku emisji nowego długu podporządkowanego w polskich złotych i zastąpienia obligacji podporządkowanych we franku szwajcarskim pożyczką podporządkowaną o wartości nominalnej 250 mln CHF.

Kapitały razem w 2018 roku wzrosły o 924,5 mln zł, tj. o 6,5% w następstwie powiększenia zysków zatrzymanych, a ich udział w łącznej wartości zobowiązań i kapitałów własnych Grupy mBanku na koniec 2018 roku wyniósł 10,4% (10,9% na koniec 2017 roku).

Wyniki wyszukiwania: