Kapitał finansowy

Kapitał finansowy mBanku to zasób funduszy pozyskiwanych z otoczenia: od klientów, akcjonariuszy i obligatariuszy, a także zyski wygenerowane przez Grupę.

Środki powierzone bankowi są przetwarzane w produkty i usługi finansowe: kredyty, pożyczki, granty, faktoring, leasing, dalsze inwestycje i działalność operacyjną. Bezpieczeństwo powierzonych środków jest kluczowym aspektem zarządzania tym kapitałem.

Dzięki korzystaniu i zarządzaniu kapitałem finansowym zaspokajamy potrzeby finansowe swoich klientów, a także tworzymy nowe miejsca pracy, mamy swój ogromny wkład w podatki i opłaty lokalne, co w sumie przekłada się na wzrost gospodarczy.

Dbamy o wzmacnianie siły i stabilności kapitałowej Grupy mBanku. Jesteśmy notowani na GPW, dlatego nieustannie działamy na rzecz tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy.

Kluczowe dane dotyczące kapitału finansowego

Artboard 90 copy 12

15 216 mln zł

Kapitał własny

Artboard 90 copy 24

102 009 mln zł

Zobowiązania wobec klientów

Artboard 90 copy 82

18 050 mln zł

Emisje dłużnych papierów wartościowych

Artboard 90 copy 41

2 474 mln zł

Zobowiązania podporządkowane

Osiągnięte rezultaty

 • Efektywność kosztowa C/I 2018: 42,8%
 • Zysk netto Grupy mBanku osiągnął 1 316,5 mln zł, wzrost o 20,6% w porównaniu do poprzedniego roku
 • ROE netto to 9,5%
 • NIM: 2,58%, +10 punktów bazowych w porównaniu do poprzedniego roku
 • Wskaźnik NPL (kredytów niepracujących): 4,8%, niżej niż w poprzednim roku (5,2%)
 • Łączny współczynnik kapitałowy: 20,7%
 • Wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 217,9 mln zł, czyli 20% zysku netto z 2017 roku (5,15 zł na akcję)

Zarządzanie kapitałem

co ma odzwierciedlenie w strategii „mobilny Bank”. Efektywność jest jednym z 3 jej filarów:

 • stawiamy na sprawne i lekkie procesy cyfrowe
 • nowe procesy projektujemy jako w pełni mobilne oraz niewymagające drukowania dokumentacji papierowej
 • budujemy cyfrowe zaplecze mBanku w obszarze operacji
 • sprawdzamy najlepsze rozwiązania rynkowe w zakresie efektywnego zarządzania procesami
 • stale pracujemy nad katalogiem mniejszych zmian optymalizacyjnych, które pozwolą zaoszczędzić czas i koszty.

Rozwijamy biznes kotwicząc założenia wzrostu w długim terminie na miarach efektywności biznesu, przede wszystkim na relacji kosztów do dochodów (C/I).

co jest elementem strategii „mobilny Bank” na lata 2016-2020; wypłata dywidendy jest uzależniona od aktualnych zaleceń KNF.

co jest efektem przede wszystkim wzrostu  dochodów z działalności podstawowej, dzięki rosnącym kredytom udzielonym klientom oraz wzrostowi liczby i aktywności klientów.

Kapitał ludzki

Kapitałem ludzkim mBanku są wiedza, postawy, motywacja, doświadczenie i kompetencje pracowników, dzięki którym tworzymy unikatową kulturę organizacyjną i cieszymy się zaufaniem klientów.

Stawiamy na empatię zarówno w relacjach z pracownikami, jak i w komunikacji z klientami. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników komunikacja mBanku z otoczeniem jest uproszczona, otwarta, przyjazna i odpowiada na potrzeby drugiej strony. Wynika to z misji mBanku: „Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek”.

Kluczowe dane dotyczące kapitału ludzkiego

Artboard 90 copy 59Artboard 90 copy 92

6 524

Etaty w Grupie mBanku

Artboard 90 copy 41

17

Wdrożonych polityk i standardów dotyczących pracowników

Artboard 90 copy 91

26

Średnio 26 godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

Osiągnięte rezultaty

 • Utworzone stanowisko Rzecznika Etyki
 • 100% pracowników poddawanych regularnej ocenie okresowej
 • Nadaliśmy strukturę formularzowi zgłoszenia mobbingu, żeby pracownicy wiedzieli, jakie informacje są niezbędne w takim przypadku
 • Kontynuacja programu „Wyróżniają nas ludzie – pomóż nam znaleźć tych wyjątkowych”, w którym nagrodą jest zagraniczna podróż rozwojowa
 • Wskaźnik zaangażowania: 54% w 2018 roku

Zarządzanie kapitałem

są to m.in.:

 • Code of Conduct
 • regulamin pracy mBanku
 • regulamin wynagradzania pracowników mBanku
 • regulamin premiowania pracowników mBanku
 • dodatkowo procedury związane z selekcją i rekrutacją, działaniami rozwojowymi i procesem oceny pracowników.

dzięki czemu zapewniamy efektywną współpracę i komunikację.

w obszarze budowania fachowych kompetencji i rozwijaniu zainteresowań osobistych poprzez szkolenia i programy rozwijające kompetencje menedżerskie, sprzedażowe i komunikacyjne.

wszyscy nowozatrudnieni, w tym także stażyści, przechodzą szkolenie wprowadzające, podczas którego zdobywają informacje o procedurach, produktach, historii i bieżącym funkcjonowaniu banku.

zapewniamy godziwe warunki zatrudnienia, niedyskryminujące środowisko pracy, a w poszczególnych spółkach Grupy oferujemy pracownikom benefity pozapłacowe (m.in. dopłaty do prywatnej opieki medycznej, karnety sportowe, ubezpieczenia na życie).

m.in. przez Kluby mBanku, elastyczne godziny pracy, równoważny system pracy, możliwość telepracy, dodatkowe 2 dni na opiekę nad dzieckiem.

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny to dla nas niematerialne, innowacyjne zasoby organizacji i jej poszczególnych pracowników, które mają wpływ na nasze wyniki i pozycję rynkową. Jest dla nas źródłem obecnej i przyszłej przewagi konkurencyjnej. Wliczamy do tej kategorii własność intelektualną (patenty, prawa autorskie, licencje, algorytmy, cyfrowe platformy oraz aplikacje i innego rodzaju oprogramowanie) i zasoby niematerialne (standardy jakości, standard identyfikowalności marki, zasady dobrej komunikacji z klientami).

Kluczowe dane dotyczące kapitału intelektualnego

Artboard 90 copy 25

1 484 tys.

Użytkownicy aplikacji

Artboard 90 copy 22

480 tys.

Mobile only – użytkownicy korzystający wyłącznie z aplikacji mobilnej

Artboard 90 copy 17

27 razy w miesiącu

Średnia liczba logowań do aplikacji

Artboard 90 copy 63

38%

Najwyższy udział klientów mobilnych w bazie klientów

Osiągnięte rezultaty

Wprowadzone funkcjonalności, w tym np.:

 • Bezpieczne i szybkie płatności mobilne Apple Pay
 • Video-onboarding klientów detalicznych przez smartfon z systemem iOS i Android
 • Skanowanie telefonem danych do przelewu
 • Wygodna mobilna autoryzacja dla klientów korporacyjnych w systemie mCompanyNet zamiast przepisywania kodów
 • Robotyzacja procesów we współpracy z Digital Teammates
 • Pilotażowy program weryfikacji behawioralnej użytkownika we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego
 • Oferta kredytowa dla e-commerce poprzez API we współpracy z Allegro i DotPay

Zarządzanie kapitałem

powołanie spółki mElements w 2018 roku, która specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach banking API (interfejsu programowania aplikacji, ang. Application Programming Interface). mElements dostarcza platformę API dla mBanku w związku z wymogami dyrektywy unijnej PSD2 i równocześnie wykorzystuje know-how do poszerzania oferty dla klientów Grupy mBanku.

to pierwszy fundusz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest rozwój i komercjalizacja najnowocześniejszych technologii. Jego budżet na rozwój nowoczesnych technologii wynosi 50 mln EUR, czyli ponad 200 mln zł. Fundusz inwestuje w młode firmy, które z czasem staną się partnerami dla instytucji finansowych na całym świecie, obecnie skupiając się na cyberbezpieczeństwie, biometrii, technologii RPA, sztucznej inteligencji i cyfrowym marketingu z naciskiem na chatboty i komunikatory.W 2018 roku portfel mAcceleratora powiększył się o dwie nowe spółki: Bot4Business i SaveCart. Obecnie w portfelu funduszu znajdują się 4 spółki.

w 2018 roku odświeżyliśmy bankowość on-line: jest łatwiejsza w obsłudze, a sam system bardziej elastyczny. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość lepszego dopasowania go do własnych potrzeb.

w 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Digital Teammates w obszarze robotyzacji procesów back office. Roboty pracują w operacjach od początku 2018 roku – szczególnie zaangażowane są w procesy zespołów: Płatności, Monitoringu oraz Dyspozycji, gdzie wykonują takie zadania, jak księgowanie kosztów, opłat i prowizji, rejestracja wniosków w aplikacji, czy uzupełnianie danych klienta w procesie obsługi polis ubezpieczeniowych.

rozwój kapitału intelektualnego jest kluczowym wątkiem strategii na lata 2016-2020.

Kapitał organizacyjny

Innowacyjne cyfrowe systemy, narzędzia – procedury i polityki, to główne składowe kapitału organizacyjnego mBanku. Dzięki nim efektywnie przepływa wiedza i informacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią (z dostawcami).

Całą naszą strukturę organizacyjną, procesy wewnętrzne, narzędzia dystrybucji produktów, podejście do zarządzania ryzykiem, infrastrukturę (w tym systemy IT) oraz sieć placówek detalicznych, rozwijamy w oparciu o koncepcję cyfrowego i innowacyjnego banku. Stawiamy na wielokanałowość – udostępniamy klientom produkty za pośrednictwem kanałów zdalnych – aplikacji, platformy internetowej, czatu, usług call center oraz wspierającej je nowoczesnej sieci placówek.

Kluczowe dane dotyczące kapitału organizacyjnego

Kanały dystrybucji:

Artboard 90 copy 22
Aplikacja mobilna
Sieć placówek
Artboard 90 copy 25
Platforma internetowa
Artboard 90 copy 16

Bankomaty

Sieci Euronet, Santander Bank Polska i Planet Cash

Artboard 90 copy 19

3,7 mln sztuk w Polsce

Karty płatnicze

Artboard 90 copy 64

Oferta w ramach programu „Polska bezgotówkowa”

Mobilne płatności Blik

Osiągnięte rezultaty

 • Wzrost liczby placówek w Polsce do 141 (+5 rok do roku), wzrost liczby mKiosków do 143 (+20)
 • Personalizowane i okolicznościowe karty płatnicze i kredytowe
 • Uproszczony język regulaminów i umów (Akcja renowacja)

Zarządzanie kapitałem

działalność operacyjna mBanku jest oparta na nowoczesnym interfejsie użytkownika dla bankowości internetowej, aplikacji mobilnej nowej generacji, bankowości wideo, a także zarządzaniu relacjami z klientem (CRM) w czasie rzeczywistym na podstawie analizy wzorców zachowań. Cała oferta produktowa skupiona jest wokół rachunku bieżącego z szerokim spektrum usług finansowych dostępnych „jednym kliknięciem”.

pozostajemy w czołówce instytucji wprowadzających nowe rozwiązania, takie jak płatności Blik, Google Pay czy Apple Pay.

dystrybuujemy nasze produkty wykorzystując najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, wychodzące naprzeciw wyzwaniom otoczenia i wyznaczające trendy w polskim sektorze bankowym. Narzędzia internetowe i mobilne, a także rozbudowywana sieć punktów dystrybucji i telefoniczne centrum wsparcia Call Center, stanowią kompleksową platformę kontaktu klientów z mBankiem. Architektura platformy IT pozwala bankowi nam rozwijać i wprowadzać nowe produkty, usługi i kanały sprzedaży efektywnie i przy niskim ryzyku operacyjnym.

w pionie Operacji i Informatyki wdrożyliśmy program DigitAll. Celem, który sobie postawiliśmy, była rozbudowa zdigitalizowanego zaplecza (back office) w mBanku.

obecnie funkcjonujące procesy i produkty są usprawniane na podstawie wypowiedzi i informacji zwrotnych naszych klientów – odpowiedzi klientów jeszcze w trakcie realizacji badania są na bieżąco ładowane do systemu CRM.

wszystkie planowane przez nas działania, w tym wprowadzane na rynek produkty i usługi, przechodzą staranną i wielostopniową ocenę pod tym kątem.

Kapitał społeczny

Kapitałem społecznym mBanku są relacje z otoczeniem, przestrzeganie wspólnie ustalonych norm, i  zaufanie, jakim darzą nas klienci. Relacje są dla nas bardzo ważnym aspektem działalności, o który starannie i świadomie dbamy, dzięki czemu zaufanie naszych interesariuszy do instytucji finansowych wzrasta, a co za tym idzie wzrasta także otwartość klientów na nowe produkty i usługi.

Jakość relacji i poziom zaufania społecznego są silnie powiązane z wynikami operacyjnymi banku, dlatego o kapitał społeczny dbamy szczególnie, co wyrażone jest w naszej misji i wartościach. Najważniejszy jest dla nas klient, jego potrzeby, emocje i oczekiwania. Kapitał społeczny to zaufanie, które jest równie istotną walutą jak środki finansowe.

Z naszych usług i produktów korzystają klienci indywidualni, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, ale także podmioty sektora publicznego, w tym samorządy. Dzięki naszemu kapitałowi społecznemu powstają nowe przedsięwzięcia biznesowe i społeczne, inwestycje i udogodnienia infrastrukturalne, z których korzysta społeczeństwo. Ich uruchomienie przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, na czym korzystają budżety domowe i ogólny komfort życia.

Kluczowe dane dotyczące kapitału społecznego

Artboard 90 copy 77

Umożliwiamy bezpłatnego założenie profilu zaufanego na platformie transakcyjnej w celu załatwiania spraw urzędowych przez internet

Artboard 90 copy 25

Oferujemy usługę złożenia wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” online czy mOkazje

Artboard 90 copy 96

Edukujemy klientów w zakresie świadomości ekonomicznej i bezpieczeństwa w sieci

Artboard 90 copy 4

Udostępniamy usługę założenia firmy poprzez platformę internetową wraz z otwarciem konta i usługą obsługi księgowej

mbank-infografiki-serce-00-01

Jesteśmy bankowym partnerem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Artboard 90 copy 69

Poprzez działania mFundacji wspieramy rozwój edukacji matematycznej

Osiągnięte rezultaty

 • Sprzedaż kredytów hipotecznych na poziomie 4,6 mld zł
 • Sprzedaż kredytów niehipotecznych na poziomie 8,9 mld zł
 • Wzrost wolumenu kredytów klientów korporacyjnych o 16,5% rok do roku
 • Podatek dochodowy w 2018 roku: 483,9 mln zł
 • Podatek bankowy w 2018 roku: 401,8 mln zł
 • W plebiscycie organizowanym po raz trzeci przez miesięcznik „My Company Polska”, mBank po raz drugi otrzymał statuetkę Marki Godnej Zaufania. Zostaliśmy laureatem w dwóch kategoriach: Bank oferujący konto firmowe i Bank oferujący kredyty/pożyczki dla firm
 • 107 tys. egzemplarzy książki „Matematyka jest wszędzie” zamówiono w akcji promocyjnej prowadzonej przez mFundację i placówki detaliczne
 • Książki dystrybuowaliśmy w 140 placówkach detalicznych i 134 mKioskach. Książka dostępna jest do bezpłatnego pobrania na stronie mjakmatematyka.pl
 • 185 zrealizowanych projektów edukacyjnych w ramach V edycji programu grantowego mPotęga
 • mBank przekazał rekordową jednorazową wpłatę na WOŚP w wysokości 7 mln zł, podwajając kwotę przekazaną przez swoich klientów
 • Dodatkowo przekazano 77 tys. zł na WOŚP poprzez akcję „Rachunek na dwa serca”

Zarządzanie kapitałem

mBank dostosowuje swoją ofertę produktową, dążąc do zapewnienia klientom najwyższej jakości obsługi i ułatwienia im dostosowania się do nowych regulacji. Przykładem proklienckiego rozbudowania usług jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna wśród klientów wynikająca z wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzonego w Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do 1 czerwca 2018 roku mBank bezpłatnie otworzył dla klientów firmowych nowy rachunek VAT powiązany ze wszystkimi rachunkami rozliczeniowymi prowadzonymi w polskich złotych, bez potrzeby zmiany umowy.

projektując nasze klientocentryczne działania, przyglądamy się zmianom w bankowości w Polsce i na świecie, przy czym inspiracje czerpiemy także spoza branży finansowej.

to pierwsza z wyznawanych przez nas wartości: jesteśmy empatyczni, badamy satysfakcję, wychodzimy naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, upraszczamy (komunikujemy się zgodnie z zasadami mKanonu), angażujemy się i jesteśmy profesjonalni.

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny to nasz bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne – zarówno pozytywny, jak i negatywny.

Jako organizacja, która nie produkuje fizycznych dóbr, nasz bezpośredni wpływ na środowisko powodowany jest przez pracę biur i oddziałów. Zużywamy przede wszystkim media: energię elektryczną, cieplną, wodę jak i materiały biurowe: papier, tonery. Używamy urządzeń elektrycznych, które musimy co jakiś czas wymieniać na nowe (komputery, drukarki, telefony). Rozbudowana infrastruktura informatyczna wymaga chłodzenia, które zużywa energię elektryczną. Nasi pracownicy podróżują służbowo korzystając z floty samochodowej mBanku, co powoduje zużycie paliwa.

Poprzez naszą działalność promujemy mobilność – załatwianie możliwie wielu bankowych spraw bez konieczności udania się do placówki banku, dzięki czemu minimalizujemy potencjalną potrzebę transportu naszych klientów.

Wdrażamy politykę wspierania rozwoju OZE.

Kluczowe dane dotyczące kapitału naturalnego

Artboard 90 copy 82

Zarządzamy ilością wydruków

Artboard 90 copy 85

Monitorujemy zużycie zasobów: energii, wody, papieru

Artboard 90 copy 41

38 270 193 kartek papieru A4

W 2018 roku zużyliśmy 38 270 193 kartek papieru A4 (4 061 sztuk na pracownika)

proces-kola-zebate-l

65 601,32 GJ

Roczna konsumpcja energii to 65 601,32 GJ (energia elektryczna, gaz, benzyna, olej napędowy)

Osiągnięte rezultaty

 • Zamontowaliśmy filtry podblatowe w centralach mBanku w Warszawie i Łodzi
 • Segregujemy śmieci w Przystanku mBank
 • By zmniejszyć zużycie papieru wprowadziliśmy 1100 nowych urządzeń do zintegrowanej platformy wydruku MyQ

Zarządzanie kapitałem

wdrożyliśmy zintegrowaną platformę wydruku MyQ, dzięki której ograniczamy przypadkowe i niepotrzebne wydruki.

w 2018 roku mBank przyjął politykę kredytowania farm wiatrowych i fotowoltaiki, ponieważ chce aktywniej wspierać rozwiązania proekologiczne: na działania z obszaru OZE bank przeznaczy około pół miliarda złotych. Przyjęta polityka zakłada wsparcie dla energii wiatrowej (o mocy powyżej 20 MW) oraz PV (o mocy powyżej 5 MW) działających w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Pierwszeństwo będą miały projekty, których właściciele i operatorzy posiadają doświadczenia w sektorze energetyki odnawialnej.

lub transakcji, w odniesieniu do których bank identyfikuje ryzyko środowiskowe.

którzy eksploatują tereny cenne przyrodniczo lub naruszają przepisy ochrony środowiska. Jako sygnatariusz 10 zasad UN Global Compact nie finansujemy przedsięwzięć, które łączą się z łamaniem praw człowieka, w tym praw pracowniczych.

Wyniki wyszukiwania: