Utrzymywanie trwałej zdolności do wpłaty dywidendy było elementem strategii na lata 2016-2020 i pozostaje aktualne w strategii na lata 2020-2023. Przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej wypłaty dywidendy, Zarząd mBanku kieruje się przede wszystkim aktualnymi zaleceniami KNF dotyczącymi wypłaty dywidendy przez banki.

W marcu 2018 roku KNF opublikowała stanowisko odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej, które podtrzymała w stanowisku ze stycznia 2019 roku odnośnie polityki dywidendowej w 2019 roku. Założenia pozostają spójne z rekomendacją KNF dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 rok. Zgodnie z przytoczonymi rekomendacjami, dywidenda może być wypłacona jedynie przez banki spełniające poniższe kryteria (zarówno na poziomie indywidualnym, jak i skonsolidowanym):

  • nie realizujące programu naprawczego;
  • pozytywnie oceniane (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 – masterskala ocena 1 lub 2);
  • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
  • posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;
  • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 75% zysku wypracowanego w roku poprzedzającym decyzję.

Ponadto, rekomenduje się możliwość wypłaty do 100% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych).

Dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe dla gospodarstw domowych (posiadających w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych) stopę dywidendy należy odpowiednio skorygować, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

  • banki z udziałem powyżej 10% – korekta stopy dywidendy o 20 punktów procentowych;
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 punktów procentowych;
  • banki z udziałem powyżej 30% – korekta stopy dywidendy o 50 punktów procentowych.

Bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych:

  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 punktów procentowych;
  • banki z udziałem powyżej 50% – korekta stopy dywidendy o 50 punktów procentowych.

Bank posiadający nierozdysponowany zysk z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, jest zobowiązany do notyfikacji tego planu do KNF, gdzie będzie podlegało to indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy.

Wyniki wyszukiwania: