Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 26 476 klientów korporacyjnych, w tym:

K1 – duże przedsiębiorstwa K2 – średnie przedsiębiorstwa K3 – małe przedsiębiorstwa
roczne obroty w wysokości powyżej 1 mld zł i niebankowe instytucje finansowe roczne obroty w wysokości 50 mln zł – 1 mld zł roczne obroty w wysokości poniżej 50 mln zł, pełna księgowość
2 319 klientów 8 211 klientów 15 946 klientów

Obsługa realizowana jest, między innymi, poprzez sieć 46 wyspecjalizowanych placówek.

Oferta produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych koncentruje się na:

 • bankowości tradycyjnej:
  • rachunki firmowe
  • przelewy krajowe i zagraniczne
  • karty płatnicze
  • usługi gotówkowe
  • produkty zarządzania płynnością
 • finansowaniu przedsiębiorstw
 • instrumentach zabezpieczających
 • usługach związanych z rynkami instrumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i przejęciami (M&A)
 • leasingu i faktoringu

Segment dzieli się na 2 obszary:

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Rynki Finansowe

Kluczowe dane finansowe dla segmentu Korporacje i Rynki Finansowe (na koniec 2019 roku):

50,2%

Udział w zysku brutto

780,9 mln zł

Wynik brutto

2 165,9 mln zł

Dochody

Kluczowe dane biznesowe:

2015 2016 2017 2018 2019
Liczba klientów (tys.) 19,6 20,9 22,0 23,7 26,5
Liczba oddziałów 51 45 46 46 46
Kredyty dla klientów korporacyjnych (mln zł) 33 447 34 174 37 942 44 233 47 786
Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) 34 424 37 383 34 590 35 346 38 138
 • Wzrost dochodów podstawowych o 14,6% w porównaniu do 2018 roku.
 • Wzrost wolumenu kredytów klientów korporacyjnych o 8,0% rok do roku.
 • Rekordowa akwizycja klientów korporacyjnych na poziomie 2,8 tys.
 • Utrzymanie wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score) dla klientów korporacyjnych, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, na wysokim poziomie 41, zbliżonym do ubiegłego roku (średnia rynkowa – 17)*.
 • Wzrost udziałów rynkowych mBanku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw z 6,6% na koniec 2018 roku do 7,5% na koniec 2019 roku.
 • Wzrost udziałów rynkowych mBanku w rynku depozytów przedsiębiorstw z 9,0% na koniec 2018 roku do 9,9% na koniec 2019 roku.
 • Centrum Administratora w systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet umożliwiające klientom samodzielnie zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
 • Wprowadzenie do oferty nowych Pakietów dla MŚP oraz utworzenie zespołu zdalnych doradców.

*Źródło: Kantar Polska, sierpień 2019 roku.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Wyniki finansowe

W 2019 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 629,1 mln zł, co oznacza wzrost o 83,4 mln zł, tj. 15,3% rok do roku.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 922,8 1 066,6 143,8 15,6%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 456,7 513,9 57,1 12,5%
Wynik na działalności handlowej 252,8 275,9 23,2 9,2%
Inne dochody 0,2 1,3 1,2 644,8%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 34,0 19,0 -15,0 -44,1%
Dochody łącznie 1 666,5 1 876,7 210,3 12,6%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek -238,0 -282,1 -44,1 18,5%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -728,8 -791,0 -62,2 8,5%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -153,9 -174,5 -20,6 13,4%
Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 545,7 629,1 83,4 15,3%

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2019 roku miały wpływ następujące czynniki:

W porównaniu do poprzedniego roku (wzrost o 210,3 mln zł rok do roku, tj. 12,6%):

 • wzrost wyniku z tytułu odsetek o 143,8 mln zł, tj. +15,6%, co było spowodowane głównie wyższymi marżami kredytowymi oraz zwiększonym wolumenem kredytów,
 • wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 57,1 mln zł, tj. 12,5%, wynikający przede wszystkim z wyższych prowizji z działalności kredytowej osiągniętych dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedanych kredytów, a także pozytywnej dynamice prowizji za prowadzenie rachunków i realizację przelewów oraz prowizji z tytułu udzielonych gwarancji i operacji dokumentowych;

W omawianym okresie o 62,2 mln zł, tj. 8,5% w znacznym stopniu wynikające z wyższych składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

O 44,1 mln zł, tj. 18,5%, w porównaniu do 2018 roku.

W wysokości 174,5 mln zł, czyli o 20,6 mln zł (13,4%) wyższym niż w 2018 roku.

Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w liczbach (tylko mBank)

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana roczna
w %
Liczba klientów korporacyjnych 22 048 23 706 26 476 11,7%
K11 2 093 2 193 2 319 5,7%
K21 7 088 7 520 8 211 9,2%
K31 12 867 13 993 15 946 14,0%
mln zł
Kredyty klientów korporacyjnych,
w tym:
23 010,6 25 635,6 28 962,4 13,0%
K1 5 316,9 7 052,8 7 307,1 3,6%
K2 14 529,7 15 745,6 18 685,1 18,7%
K3 2 973,0 2 519,1 2 840,9 12,8%
Transakcje reverse repo/buy sell back 57,1 200,3 13,4 -93,3%
Pozostałe 133,8 117,9 115,9 -1,8%
Depozyty klientów korporacyjnych,
w tym:
31 068,5 32 987,4 35 216,0 6,8%
K1 11 999,2 12 765,2 12 434,0 -2,6%
K2 13 483,3 13 048,9 14 934,4 14,4%
K3 5 079,0 5 993,2 7 079,4 18,1%
Transakcje repo 82,6 713,1 175,4 -75,4%
Pozostałe 424,4 467,1 592,9 26,9%

1 Począwszy od stycznia 2019 roku nastąpiła re-segmentacja klientów w związku z czym dane dotyczące klientów, kredytów i depozytów korporacyjnych nie są porównywalne w ujęciu rocznym.

W 2019 roku odnotowano wzrost wolumenu kredytów i depozytów korporacyjnych. Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 2,6% w porównaniu do końca ubiegłego roku, natomiast rynek depozytów dla przedsiębiorstw o 9,7%. Na tym tle mBank prezentował wyższą dynamikę wolumenów kredytów i depozytów dla przedsiębiorstw, która wyniosła odpowiednio 17,0% oraz 20,9%. Na koniec 2019 roku udziały mBanku na rynku kredytów i depozytów dla przedsiębiorstw wyniosły odpowiednio 7,5% oraz 9,9%.

Rok 2019 był kolejnym rokiem intensyfikacji działań ukierunkowanych na pozyskanie nowych klientów korporacyjnych. Przełożyło się to na wysoką akwizycję nowych firm – baza klientów korporacyjnych (segmentu K1, K2 oraz K3) zwiększyła się o 2 770 firm w porównaniu do grudnia 2018 roku i wyniosła 26 476 podmiotów. Tym samym dynamika akwizycji osiągnęła poziom 11,7% rok do roku. Przyrost bazy klientów wpłynął pozytywnie na wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w mBanku, która na koniec 2019 roku osiągnęła poziom 24,8 mld zł, co oznacza wzrost o 14,9% rok do roku. Wysoki wolumen depozytów bieżących jest związany również z dalszym rozwojem bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla Banku z uwagi na potencjał wzrostu oraz kontynuację zacieśniania współpracy z klientami. Warta odnotowania jest również dynamika wzrostu liczby korzystających z faktoringu, która wyniosła 37,5% w odniesieniu do 2018 roku.

W 2019 roku bank zrealizował kolejną edycję Badania Satysfakcji Klientów Korporacyjnych. Jest to badanie relacyjne, dotyczące kompleksowej oceny współpracy klientów z bankiem. Uważamy, że informacja zwrotna od klientów jest bardzo cenną wskazówką, jakie działania podejmować, aby w coraz większym stopniu być postrzeganym jako bank oferujący najlepsze rozwiązania dla wymagających klientów korporacyjnych. Kluczowym wskaźnikiem, na którym niezmiennie koncentrujemy się w badaniach satysfakcji, jest wskaźnik rekomendacji – NPS (ang. Net Promoter Score). Dla klientów korporacyjnych, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, wskaźnik ten osiągnął poziom 41 i utrzymuje się na porównywalnym poziomie, jak w poprzednim roku. Rezultat osiągnięty przez mBank jest istotnie wyższy od średniej rynkowej, gdzie średni NPS wynosi 17 (źródło: Kantar Polska, sierpień 2019). Wskaźnik NPS dla klientów ogółem wyniósł 33 w 2019 roku. Konsekwentnie najważniejszym elementem programu NPS jest kontakt closed loop – rozmowa doradcy mBanku z przedstawicielem klienta korporacyjnego, następująca bezpośrednio po badaniu. Jej celem jest pogłębienie wywiadu z klientem i znalezienie przyczyn niskiej rekomendacji wśród krytyków marki oraz powodów, dla których promotorzy chętnie polecają mBank swoim partnerom biznesowym.

Wysoka wartość wskaźnika NPS to wynik aktywnych działań podjętych w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w ramach projektu mSatysfakcja. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie poziomu autentycznej satysfakcji klientów korporacyjnych wynikającej z oferty i usług mBanku, koncentracja na słuchaniu „głosu klienta” i poprawa relacji z nim, w kontekście szerzenia jednej z najistotniejszych wartości mBanku – empatii wobec klientów.

W ramach projektu mSatysfakcja realizowane są także badania transakcyjne. Pytamy klientów o poziom satysfakcji i skłonność do rekomendowania mBanku z kontekście poszczególnych produktów i procesów.

Rok 2019 dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP – K3) to kontynuacja dalszego rozwoju i wzrostu. Dynamikę tę potwierdza fakt, że współpracę z mBankiem rozpoczęło 37% klientów więcej niż w roku poprzednim. Rozwinięte usługi dla bankowości korporacyjnej oraz zaawansowane narzędzia, w tym nowoczesny system bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, znalazły uznanie klientów. W ramach procesów digitalizacyjnych klienci zyskują samodzielność w obsłudze bieżącej rachunku. Nowoczesny system bankowości elektronicznej obejmuje m.in. Centrum Administratora, w którym klient w łatwy sposób samodzielnie zarządza użytkownikami i uprawnieniami. Z tego rozwiązania korzysta już 60% klientów MŚP. Ponadto Wirtualny Oddział to miejsce, w którym klient może samodzielnie składać wnioski o produkty i usługi.

Dotychczasowe inicjatywy i działania w obszarze segmentu K3 zostały docenione przez klientów, co jest widoczne w wynikach badania satysfakcji klientów – dla przedsiębiorców, którzy wskazali mBank jako swój główny bank, wskaźnik NPS wyniósł 37. Dodatkowo, odsetek firm zadowolonych i bardzo zadowolonych z usług mBanku wyniósł 75% i jest zbliżony do tego osiągniętego w roku 2018 (źródło: Badanie satysfakcji klientów korporacyjnych – segment K3, wrzesień 2019).

Chcąc sprostać wyzwaniom stawianym przez warunki rynkowe, mBank nieustannie doskonali procesy obsługi MŚP oraz dostosowuje ofertę produktową do potrzeb klientów i otoczenia prawnego. W tym celu wprowadziliśmy do oferty m.in. nowe Pakiety dla MŚP. Klient ma do wyboru Pakiet Rozwój, Równowaga lub Świat, gdzie w zależności od swoich potrzeb uzyskuje dostęp do najważniejszych usług i produktów bankowych. Ofertę pakietową wybiera ponad 60% klientów. Wprowadziliśmy nowy model obsługi dla klientów biznesowych, którzy nie korzystali dotychczas intensywnie z produktów bankowych i pomocy doradcy. Jest to zespół zdalnych doradców posiadających takie same uprawnienia jak tradycyjni doradcy. Dzięki tej formie obsługi, każdy klient z segmentu MŚP, niezależnie od skali jego biznesu, jest otoczony opieką doradcy i sam chętnie kontaktuje się z bankiem. W 2019 roku po raz drugi Bankowość korporacyjna przygotowała ofertę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach akcji przeprowadzonej pod hasłem „Z dobrych rzeczy się nie wyrasta” 228 przedsiębiorców zdecydowało się otworzyć rachunek w mBanku i tym samym wesprzeć WOŚP, gdyż wszystkie opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy w okresie od stycznia do czerwca 2019 zasiliły konto fundacji.

Bankowość korporacyjna mBanku została doceniona w 2019 roku przez międzynarodowy magazyn Global Finance w rankingu najlepszych banków i dostawców usług zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa. mBank został najlepszym bankiem w Polsce w dwóch kategoriach: The World’s Best Treasury & Cash Management Banks and Providers 2019 oraz The Best Corporate Digital Bank 2019. Ponadto, bank został również nagrodzony jako najlepszy bank cyfrowy dla korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej – World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2019.

Fundacja Polska Bezgotówkowa po raz kolejny doceniła działania mBanku, wspierające upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce. Bank otrzymał nagrodę w kategorii podmiotów z największą sprzedażą umów w Programie Polska Bezgotówkowa w 2019 roku.

W październiku 2019 roku magazyn Euromoney ogłosił wyniki corocznej ankiety, w której klienci oceniali jakość usług oferowanych przez swój bank. mBank ponownie znalazł się w czołówce Euromoney Cash Management Survey, zajmując drugie miejsce w Polsce w kategorii Best Services. Usługi finansowe oferowane przez banki oceniała kadra zarządzająca finansami w firmach, w tym dyrektorzy finansowi, skarbnicy i księgowi. Od kilku lat mBank utrzymuje wysoką pozycję w rankingu, co dowodzi, że klienci doceniają jakość usług, innowacyjność rozwiązań oraz indywidualne podejście oferowane przez bank.

W I półroczu 2019 roku mBank został również laureatem Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych w kategorii Bank Finansujący Roku. Nagroda przyznawana jest przez PSIK za osiągnięcia na polskim rynku private equity / venture capital. W kategorii Bank Finansujący Roku, mBank został doceniony również nagrodą Diamenty Inwestycji, przyznawanej dla najbardziej profesjonalnego banku w zakresie wspierania inwestycji.

Podstawowym celem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej będzie dalszy dynamiczny rozwój w segmencie K3 oraz utrzymanie silnej pozycji w segmencie K2. Ponadto, kładziemy nacisk na jeszcze większe usprawnienie procesów, uproszczenie dokumentacji, wprowadzanie szeregu usprawnień poprawiających codzienny komfort dla klienta. Przykładem mogą być prowadzone w 2019 roku prace nad rozwiązaniem służącym weryfikacji rachunków na białej liście podatników VAT. W związku ze zmianami prawnymi, od 2020 roku za płatność powyżej 15 tys. zł na rachunek niezarejestrowany na białej liście, przewidziane są sankcje dla przedsiębiorcy. Od 7 stycznia 2020 roku udostępniliśmy klientom możliwość weryfikacji w mBank Company Net, czy rachunek beneficjenta znajduje się na białej liście. Usługa udostępniona jest bezpłatnie, niezależnie od kwoty przelewu. W ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, ułatwiając im działanie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym. W ramach nowatorskich rozwiązań powołaliśmy również Projekt „Cyfrowy onboarding klienta”, który ma na celu cyfryzację procesu pozyskiwania klientów. Będzie to platforma elektroniczna zapewniająca nowoczesną interakcję sprzedażową z klientem w zakresie większości produktów bankowości transakcyjnej, zwłaszcza rachunku bankowego, kart płatniczych, obsługi gotówkowej. Głównym celem projektu jest realna korzyść dla klienta w postaci skrócenia procesu otwarcia rachunku korporacyjnego w banku oraz jego digitalizacja rozumiana jako odejście od papierowych wersji wniosków, umów i kart wzorów podpisów. Projekt ma wpłynąć na wzrost efektywności, dzięki stworzeniu procesu akwizycji, który będzie mniej pracochłonny dla doradcy, jak również migracji procesów obsługiwanych przez doradcę z obecnych systemów na jeden system.

Oferowane produkty i usługi

Wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym mBanku (z wyłączeniem transakcji reverse repo) na koniec grudnia 2019 roku osiągnęła poziom 28 949,0 mln zł i była o 13,8% wyższa w porównaniu z poziomem z końca 2018 roku.

mln zł 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana roczna
Kredyty korporacyjne 1 22 954 25 435 28 949 13,8%
Kredyty dla przedsiębiorstw 2 21 969 24 616 28 797 17,0%
Kredyty jednostek samorządu terytorialnego 550 360 200 -44,3%
Rynek kredytów dla przedsiębiorstw 3 344 882 374 356 383 965 2,6%
Udział mBanku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw 6,4% 6,6% 7,5%

1 Bank, z wyłączeniem transakcji reverse repo.

2 Kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego.

3 Pozycja została zmodyfikowana w porównaniu do wartości prezentowanej w Sprawozdaniu Zarządu za 2018 rok z uwagi na aktualizację danych przez NBP.

Wartość zgromadzonych w mBanku depozytów klientów korporacyjnych (z wyłączeniem transakcji repo) na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 35 040,6 mln zł i była o 8,6% wyższa w porównaniu z poziomem z końca 2018 roku.

mln zł 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana roczna
Depozyty korporacyjne 1 30 986 32 274 35 041 8,6%
Depozyty dla przedsiębiorstw 2 27 909 27 099 32 770 20,9%
Depozyty jednostek samorządu terytorialnego 506 267 164 -38,5%
Rynek depozytów dla przedsiębiorstw 3 291 941 301 012 330 081 9,7%
Udział mBanku w rynku depozytów dla przedsiębiorstw 9,6% 9,0% 9,9%

1 Bank, z wyłączeniem transakcji repo.

2 Kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego.

3 Pozycja została zmodyfikowana w porównaniu do wartości prezentowanej w Sprawozdaniu Zarządu za 2018 rok z uwagi na aktualizację danych przez NBP.

W ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, bank oferuje finansowanie strukturyzowane i mezzanine, w tym w szczególności przeznaczone na akwizycje i projekty inwestycyjne, w ramach których finansuje projekty z zakresu energetyki odnawialnej (farmy wiatrowe i PV). W 2019 roku, w ramach umów bilateralnych oraz konsorcjalnych, bank zaangażował się w ok. 75 projektów (w tym ok. 12 w energetyce odnawialnej) udostępniając ok. 135 produktów ryzyka kredytowego. Łączna kwota nowego zaangażowania banku z tytułu tych produktów wyniosła 7 091,4 mln zł (w tym ponad 660 mln zł w energetyce odnawialnej).

Bank kontynuował realizację umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD), w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 2 492,2 mln zł.

W dniu 25 czerwca 2018 roku mBank podpisał kolejną portfelową umowę linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG), która jest kontynuacją poprzedniej umowy (PLD). Przyznany mBankowi limit gwarancji de minimis, na mocy umowy PLD-KFG, wynosi 2 700 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 1 054,3 mln zł.

Kontynuowaliśmy realizację portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME (program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw w latach 2014–2020). Udzielony przez BGK limit gwarancji dla mBanku wynosi 780 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 648,4 mln zł.

W dniu 10 lipca 2019 roku podpisaliśmy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) kolejną umowę dotyczącą uruchomienia nowej linii kredytowej (SMEs and MID-CAPs and Climate Actions) w wysokości 125 mln EUR na finansowanie przedsięwzięć lub pokrycie zobowiązań związanych z cyklem produkcyjnym przedsiębiorstw z segmentu MŚP (podmioty zatrudniające poniżej 250 osób) albo MID CAP (podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, ale mniej niż 3 tys. osób). 1/3 wartości linii zostanie przeznaczona na projekty mające na celu poprawę klimatu.

Udział mBanku w rynku nieskarbowych papierów dłużnych na koniec listopada 2019 roku przedstawiał się następująco:

Krótkoterminowe
papiery dłużne
Obligacje przedsiębiorstw Papiery
dłużne banków
mBank (mln zł) 1 225,0 7 934,0 14 433,1
Rynek (mln zł) 13 339,8 65 714,3 60 688,4
Udział w rynku 9,2% 12,1% 23,8%
Pozycja rynkowa #3 #3 #1

Największymi transakcjami w 2019 roku było plasowanie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości 1 925 mln zł. Uplasowano również listy zastawne mBanku Hipotecznego w kwocie 100 mln zł oraz obligacje tego banku w kwocie 65 mln zł.

Na rynku obligacji przedsiębiorstw bank dokonał szeregu nowych emisji o znacznej wartości, m.in. Dino Polska S.A. (170 mln zł), EFL S.A. (łącznie 164 mln zł), Kruk S.A. (115 mln zł), Echo Investment S.A. (100 mln zł), Robyg S.A. (100 mln zł), Archicom SA (60 mln zł

Cash management jest obszarem działalności Bankowości Korporacyjnej, który oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności, procesowanie gotówki oraz bankowość elektroniczną. Rozwiązania te ułatwiają wykonywanie codziennych operacji finansowych, zwiększają efektywność zarządzania przepływami środków pieniężnych i służą optymalizacji kosztów i dochodów odsetkowych.

Rozbudowana i stale rozwijana oferta mBanku w zakresie cash management, wspiera długotrwałe relacje z klientami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w poniższych dynamikach rok do roku:

Liczba przelewów zagranicznych wychodzących +9,6%
Liczba przelewów zagranicznych przychodzących +11,3%
Liczba kart płatniczych korporacyjnych +12,3%
Liczba aktywnych użytkowników mCompanyNet +8,0%

Na przestrzeni 2019 roku wprowadzaliśmy kolejne funkcjonalności dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej. Obecnie, w Wirtualnym oddziale, każdy zainteresowany ma możliwość samodzielnego złożenia wniosku online o nową kartę płatniczą, zmianę danych firmy (nazwy, adresu siedziby, adresu korespondencyjnego), opinię audytora, zwrot płatności w przypadku, gdy pomyli się przy realizacji transakcji, zmianę rachunku do opłat, otwarcie subkonta, zaświadczenie bankowe i inne. Kolejnym udogodnieniem jest udostępnienie w mBank CompanyNet cyfrowej wersji protokołów różnic dla wpłat zamkniętych.

mBank posiada gamę wygodnych i bezpiecznych rozwiązań integrujących system bankowości internetowej z oprogramowaniem firm. Od 1 lipca 2019 roku mBank CompanyNet został zintegrowany z systemami firmy Comarch – ERP Optima oraz ERP XL. Klienci, którzy pracują jednocześnie z systemami Comarch i mBank CompanyNet, mają możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankiem. Poza tym mogą m.in.: sprawdzić stan na swoich rachunkach bankowych, autoryzować przelewy, zaimportować z banku historię rachunku w zakresie przelewów (a te są potem automatycznie rozksięgowane przez system Comarch).

Usługa SWIFTNET Korpo oferuje klientom korporacyjnym mBanku, zarejestrowanym w sieci SWIFT, dostęp do ich rachunków w naszym banku poprzez tę sieć. W 2019 roku w ramach usługi SWIFTNET Korpo uruchomiliśmy obsługę przelewu masowego, gdzie tryb realizacji zleceń oparty jest na zasadach realizacji zleceń masowych obowiązujących w mBank CompanyNet.

W 2019 roku mBank był odpowiedzialny za obsługę transakcyjną i gotówkową 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wparcie banku polegało m.in. na obsłudze wpłat gotówkowych realizowanych przez sztaby WOŚP, obsłudze terminali POS wykorzystywanych przez wolontariuszy WOŚP, zapewnieniu identyfikacji przelewów przychodzących oraz usług integracyjnych mBank Connect, dzięki którym fundacja miała efektywny dostęp do wpłacanych środków. Poza tym, bank przyjął i obsłużył inne kosztowności (np. biżuterię), które darczyńcy wrzucali do puszek. W ramach akcji zostały udostępnione sztabom liczarki do banknotów i bilonu. Wszystkie usługi były realizowane przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obsługa transakcyjna i gotówkowa 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była ogromnym przedsięwzięciem. W ramach akcji w całej Polsce pracowało 1 700 sztabów i ponad
120 tys. wolontariuszy, a ich obsługa wymagała od bankowości transakcyjnej mBanku zapewnienia m.in.:

 • 20 dużych sorterów do gotówki,
 • ponad 400 liczarek do bilonu,
 • ponad 350 konwojów przewożących gotówkę,
 • terminali płatniczych dla ponad 430 wolontariuszy i ponad 300 terminali w oddziałach mBanku.

Korzystając z tych doświadczeń, mBank wspiera również obsługę transakcyjną i gotówkową 28. Finału WOŚP w 2020 roku.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2, mBank udostępnił możliwość skorzystania z otwartego API dla wszystkich zarejestrowanych podmiotów trzecich (TPP – Third Party Providers). Szczegółowe informacje o usługach wprowadzanych w mBanku w związku z PSD2 w odniesieniu do klientów korporacyjnych dostępne są na stronie internetowej banku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i rynku, mBank rozwija usługę, którą jest inteligentny wpłatomat kasjerski. Dzięki możliwości zintegrowania z systemami wewnętrznymi przedsiębiorstw i systemem bankowości internetowej mBanku, rozwiązanie to umożliwia wpłatę i automatyczne księgowanie w czasie rzeczywistym gotówki bez wychodzenia z firmy. Usługa cieszy się rosnącą popularnością wśród klientów: w 2018 roku uruchomiono 186 wpłatomatów, podczas gdy w 2019 już 262 urządzeń, co oznacza 41% dynamikę rok do roku. Każdy produkt jest dostosowany do potrzeb i charakteru działalności danej firmy. Ponadto, aby sprostać niestandardowym wymaganiom klientów, oferta została rozszerzona o bardziej skomplikowane urządzenie (składające się z części recyklera, dzięki któremu klient zasila się w odpowiednie nominały oraz części wpłatomatowej, gdzie może wpłacać swój utarg). Dodatkowo, usługa mBanku obejmuje ofertę standardową, dostosowaną do prostych wymagań klientów i zapewniającą im podstawowe funkcje.

Rynki Finansowe

Wyniki finansowe

Segment Rynków Finansowych w 2019 roku wypracował zysk brutto w wysokości 151,8 mln zł w porównaniu do 83,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 68,4 mln zł, tj. 82,0%.

mln zł 2018 2019 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Wynik z tytułu odsetek 253,5 235,5 -18,0 -7,1%
Wynik z tytułu opłat i prowizji -10,1 -16,3 -6,3 62,7%
Wynik na działalności handlowej -32,1 34,8 66,9 -/+
Inne dochody 18,2 36,1 17,9 98,4%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych -0,5 -0,9 -0,3 59,4%
Dochody łącznie 229,0 289,2 60,2 26,3%
Utrata wartości i zmiana wyceny wartości godziwej kredytów i pożyczek 0,2 0,8 0,7 417,4%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -109,3 -101,4 7,9 -7,2%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -36,5 -36,8 -0,3 0,8%
Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych 83,4 151,8 68,4 82,0%

Na wynik brutto segmentu Rynków Finansowych w 2019 roku miały wpływ następujące czynniki:

W porównaniu do poprzedniego roku o 60,2 mln zł , tj. 26,3%, dzięki poprawie wyniku na działalności handlowej o 66,9 mln zł, głównie z powodu wyższego wyniku z pozycji wymiany przy wyższym wolumenie transakcji z klientami. Równocześnie odnotowano spadek dochodów z działalności podstawowej: wyniku z tytułu odsetek o 18 mln zł (-7,1%), głównie w związku z niższą rentownością obligacji skarbowych oraz wyniku prowizyjnego o 6,3 mln zł (-62,7%) z powodu wzrostu kosztów prowizyjnych;

o 7,2% w stosunku do 2018 roku do poziomu 101,4 mln zł (niższe koszty rzeczowe i osobowe)

W wysokości 36,8 mln zł, czyli zbliżonej do poziomu z roku 2018 (+0,8% rok do roku).

Działalność segmentu Rynków Finansowych w 2019 roku

W 2019 roku działania segmentu sprzedaży produktów rynku finansowego skoncentrowane były na przygotowaniu i poprowadzeniu projektów mających na celu poprawię jakości obsługi i zwiększenie liczby klientów, którzy korzystają z kanałów cyfrowych. Efektem prac było powstanie zespołu przeznaczonego do zarządzania klientami samodzielnie zawierającymi transakcje na mPlatformie Walutowej oraz przygotowanie nowej polityki marżowej dla klientów segmentu korporacyjnego.

Dodatkowo Departament Sprzedaży Rynków Finansowych przeprowadził działania wpływające na wielkość zrealizowanych transakcji oraz dochód wygenerowany w ramach współpracy banku z klientami, m.in.:

 • Niska zmienność na rynkach wymuszała na zespołach sprzedażowych zdecydowanie większą aktywność telefoniczną, mającą na celu pozyskiwanie klientów. Dzięki tym działaniom zanotowano wzrost marży na transakcjach telefonicznych z klientami korporacyjnymi o 14,8% rok do roku;
 • Marża na klientach korporacyjnych wykonujących transakcję samodzielnie na mPlatformie Walutowej wzrosła o 15,9% w ujęciu rocznym;
 • Intensywne działania akwizycyjne w segmencie klienta detalicznego przyczyniły się do wzrostu marż w tym obszarze o 24,9%. Liczba klientów korzystających z usługi mPlatforma Walutowa wyniosła blisko 26 tys. klientów firmowych (wzrost o 12,6% rok do roku) oraz ponad 116 tys. klientów indywidualnych (wzrost o 131,4% rok do roku). Liczba nowych klientów bankowości prywatnej korzystających z oferty DSM wyniosła 250;
 • 99,1% transakcji FX w segmencie klientów bankowości detalicznej w 2019 roku zostało zawartych w kanałach cyfrowych (w tym bankowość internetowa 42,0% oraz mobilna 57,1%);
 • Wydział Transakcji Surowcowych po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 10 mln zł marży na transakcjach zabezpieczających ryzyko surowcowe klientów korporacyjnych (10,5 mln zł), co stanowiło wzrost o 35,1% rok do roku. Organizacja w Warszawie Polskiego dnia LME (we współpracy z Londyńską Giełdą) oraz bycie jednym z prelegentów na londyńskim wydarzeniu, pozwoliło dotrzeć do świadomości jeszcze większej ilości klientów w Polsce, a także zaistnieć za granicą. Rozpoczęty i prawie ukończony projekt automatyzacji procesu ewidencji i potwierdzeń transakcji, wprowadzi biznes surowcowy na kolejny, wyższy poziom i pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost i rozwój w 2020 roku;
 • Zespół ds. projektów sprzedażowych przeprocesował wspólnie z wyspecjalizowanymi departamentami obszaru korporacyjnego oraz mLeasing ponad 100 projektów typu structured finance i CRE zwiększając dochód z transakcji hedgingowych rok do roku o przeszło 20%. W połowie 2019 roku zostały opracowane nowe zasady sprzedaży instrumentów pochodnych dla transakcji powiązanych i krzyżowych dostosowując tym samym proces sprzedaży tych instrumentów do wymogów dyrektywy MIFID 2.

Udziały rynkowe mBanku na poszczególnych rynkach instrumentów finansowych na dzień 30 listopada 2019 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA
mBank 11,3% 15,1%

Instytucje Finansowe

Do obszaru Rynków Finansowych zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m.in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku mBank posiadał 9 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 4 044 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 3 579 mln zł. W ciągu 2019 roku spłaciliśmy 4 kredyty w euro na łączną kwotę 1 703 mln zł. Dodatkowo zaciągnęliśmy nowy kredyt w euro na kwotę 532 mln zł. Per saldo, poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 1 573 mln zł niższy niż na koniec 2018 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2018 roku spadek wyniósłby 62,5 tys. zł.

Na koniec grudnia 2019 roku zaangażowanie mBanku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom wyniosło łącznie równowartość 145,7 mln zł (wzrost w porównaniu z 124,2 mln zł na koniec 2018 roku). W portfelu mBanku znajdowały się krótko- i średnioterminowe czynne kredyty udzielone instytucjom finansowym z Polski oraz zagranicy.

Do sukcesów Departamentu Instytucji Finansowych w 2019 roku należały przede wszystkim:

 • pozyskanie kolejnego finansowania w wysokości 150 mln EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
 • pozyskanie kolejnych rachunków loro i utrzymanie pozycji w czołówce polskich banków w zakresie obsługi rozliczeń w złotych.
 • otwarcie nowych rachunków nostro w walucie USD, TRY i ZAR.

Ponadto, w 2019 roku Departament Instytucji Finansowych wzorem lat ubiegłych aktywnie wspierał transakcje handlowe zawierane przez polskich eksporterów poprzez oferowanie finansowania krótkoterminowego instytucjom finansowym. Jednocześnie, kontynuowaliśmy obsługę i oferowanie bankom z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) kredytów średnioterminowych zabezpieczonych polisą KUKE.

Usługi powiernicze

mBank świadczy usługi polegające m.in. na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych. Klientami mBanku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim instytucje finansowe, w tym w szczególności fundusze inwestycyjne i emerytalne, krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

W 2019 roku liczba obsługiwanych funduszy inwestycyjnych uległa zwiększeniu w stosunku do 2018 roku o 11%.

Wyniki wyszukiwania: