Zarządzanie BHP rozpoczyna się w mBanku od właściwej oceny ryzyka zawodowego. Jest ona przeprowadzana przez specjalistów ds. BHP w porozumieniu z pracownikami banku. Każdego roku dokonujemy analizy zaistniałych wypadków przy pracy i ocena ryzyka jest uaktualniana.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

[403-2] 

Nie możemy dopuścić do jakichkolwiek zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, dlatego w całej Grupie mBanku wdrożyliśmy kompleksowy system zarządzania BHP. Bazuje on na ogólnych przepisach (Kodeks pracy i rozporządzenia) i funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

  1. Zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w ustalenie i realizację polityki BHP.
  2. Planowanie działań, które służą realizacji ustalonej polityki BHP. Posiedzenia Komisji BHP odbywają się raz na kwartał.
  3. Stworzenie warunków do realizacji planów działań: zapewnienie budżetu na określone cele, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego.
  4. Kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu oraz stosowanie działań korygujących i zapobiegawczych, w tym monitorowanie warunków BHP oraz analizowanie przyczyn wypadków przy pracy.
  5. Doskonalenie systemu zarządzania BHP poprzez okresowe przeglądy i kontrolę placówek firmy przez specjalistę w tym zakresie.
  6. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP, podczas których m.in. przekazywana jest informacja o możliwości odstąpienia od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.

W naszym Intranecie udostępniliśmy zakładkę BHP z danymi kontaktowymi specjalistów, którym można zgłaszać zaistniałe wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

ergo ergo

Audyty BHP

Corocznie dokonujemy audytów stanu BHP naszych placówek. Kontrolujemy je pod względem bezpieczeństwa, ergonomii pracy biurowej, sprawdzamy budynki, pomieszczenia, stanowiska i maszyny. Dzięki uzyskanej wiedzy likwidujemy stwierdzone zagrożenia, braki i nieprawidłowości w poszczególnych obiektach naszej sieci. W 2019 roku przeprowadziliśmy audyty w ok. 200 placówkach.

Wyniki wyszukiwania: