Zasady wynagradzania naszego personelu określa Polityka wynagrodzeń mBanku S.A. Jej celem jest m.in. budowanie wysokiego zaangażowania pracowników poprzez zapewnienie rynkowego i adekwatnego do wkładu pracy pakietu wynagrodzeń, zatrzymywanie w organizacji najlepszych jednostek oraz przyciąganie do niej talentów poprzez program staży i praktyk.

W Polityce opisane są również zasady zapewniające ochronę praw i interesów klientów banku oraz zapobieganie konfliktowi interesów. Za opracowanie, wdrożenie i realizację Polityki odpowiada Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza wspomniany dokument, w razie wątpliwości konsultując się z Komisją ds. Wynagrodzeń. Pracowników, którzy zajmują stanowiska kierownicze dodatkowo obowiązuje Polityka wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A.

W uzupełnieniu do Polityki wynagrodzeń, w mBanku obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników mBanku S.A. oraz Regulamin premiowania pracowników mBanku S.A.

[405-2] 
Stosunek pensji podstawowej kobiet do mężczyzn (mBank) 2019 2018
wyższa kadra zarządzająca 77% 86%
średnia kadra zarządzająca 82% 82%
pozostali pracownicy 75% 74%
Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn (mBank) 2019 2018
wyższa kadra zarządzająca 74% 86%
średnia kadra zarządzająca 79% 78%
pozostali pracownicy 74% 72%

Na przedstawioną powyżej strukturę zarobków w znaczącym stopniu wpływa liczniejsza grupa kobiet zatrudniona na stanowiskach operacyjnych, podczas gdy np. wśród menedżerów przeważają mężczyźni. Inicjatywy prowadzone w banku mają na celu wyrównanie wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach oraz wspieranie awansów kobiet. W dłuższej perspektywie powinno to niwelować różnice w średnich wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy istotny wzrost liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich. Zmniejszają się też nierówności wśród najwyższej kadry zarządzającej.

Wyniki wyszukiwania: