Dla firm działających w branży finansowej skuteczna ochrona danych i prywatności konsumenta jest podstawowym warunkiem wiarygodności. Wiemy również, że jest to bardzo istotny temat dla naszych klientów. Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W mBanku respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Obszar ten regulowany jest przez Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w mBanku.

Polityka ta stworzona jest w oparciu o „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)”, opisuje zasady wprowadzone przez RODO oraz prawa podmiotów danych osobowych.

W mBanku istnieje stanowisko inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem: inspektordanychosobowych@mbank.pl. Więcej informacji na temat ochrony danych i jej realizacji w mBanku można znaleźć na naszej stronie.

Działalność mBanku oparta jest na przepisach prawa oraz standardach postępowania instytucji finansowych. Szczególny akcent został położony na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obszar ten regulowany jest przez Politykę mBanku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

mBank działa zgodnie z „Programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, który jest spójny z krajowymi i unijnymi regulacjami. W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez mBank przyjęliśmy następujące zasady w ramach powyższego programu:

 • identyfikujemy i weryfikujemy tożsamość naszych klientów,
 • identyfikujemy i weryfikujemy tożsamość beneficjentów rzeczywistych naszych klientów,
 • identyfikujemy i weryfikujemy naszych klientów i ich beneficjentów rzeczywistych pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP),
 • identyfikujemy ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • odmawiamy nawiązania współpracy z klientami w przypadku zidentyfikowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • monitorujemy transakcje naszych klientów w celu ochrony mBanku przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
 • systematycznie szkolimy naszych pracowników. Szkolenia są organizowane i nadzorowane przez Departament Compliance.

Za realizację programu odpowiedzialni są wszyscy pracownicy mBanku. W szczególności, za okresową identyfikację tożsamości klientów odpowiadają opiekunowie i doradcy klientów. Prezes Zarządu wyznaczany jest uchwałą Zarządu banku, jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie obowiązków wynikających z Ustawy PPP w ramach Programu PPP. Za zapewnienie zgodności działalności Banku oraz jego pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz banku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiada Koordynator Główny Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, będący pracownikiem Departamentu Compliance. Koordynatorowi Głównemu podlegają bezpośrednio Koordynatorzy Regionalni PPP, dalej Koordynatorzy PPP i zastępcy Koordynatorów PPP.

Polityka określa standardy i zasady dotyczące unikania i prawidłowego identyfikowania konfliktów interesów i zarządzania nimi. Rozwiązania przyjęte przez mBank zapewniają rozwiązywanie konfliktów interesów zgodnie z zasadą równego traktowania klientów oraz gwarantują, że mBank, jego pracownicy i inne osoby powiązane z mBankiem nie mogą uzyskiwać korzyści lub unikać strat kosztem klientów.

Prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów jest częścią kultury korporacyjnej i stanowi obowiązek pracowników mBanku na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej. W szczególności istotne jest, aby członkowie zarządu banku i dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych mBanku brali udział w identyfikacji konfliktów interesów i określaniu odpowiednich środków pozwalających zapobiegać konfliktom interesów lub rozwiązywać takie konflikty, gdy się pojawiają.

Szczególne zasady obowiązują członków rady nadzorczej i zarządu mBanku. Mają oni obowiązek ujawniać powstanie lub możliwość powstania konfliktu interesów oraz powstrzymywać się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad sprawami, które mogą powodować taki konflikt w relacji z klientem mBanku lub mBankiem.

Zgodnie z zapisami Polityki, Zarząd wskazuje Departament Compliance jako jednostkę, która nadzoruje zarządzanie konfliktami interesów w banku. W szczególności nadzór dotyczy obszaru wprowadzania regulacji wewnętrznych, rozwiązań informatycznych, konsultacji udzielanych jednostkom organizacyjnym, działań kontrolnych, szkoleniowych oraz wydawania rekomendacji. Departament Compliance jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonych konfliktów interesów, wydanie rekomendacji odnośnie sposobu postępowania w danej sprawie i monitorowanie realizacji zaleceń. Minimum raz w roku przegląda również Politykę pod kątem jej adekwatności i skuteczności.

W celu ograniczania przepływu informacji poufnych, informacji dotyczących klientów mBanku oraz wykonywanych przez nich transakcji stosuje się bariery informacyjne.

Polityka zgodności zawiera ogólne zasady zapewniania zgodności działania mBanku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Za realizację jej postanowień są odpowiedzialni wszyscy pracownicy banku, stosownie do wykonywanego przez nich zakresu obowiązków oraz nadanych im uprawnień. Pracownicy mBanku są odpowiedzialni za identyfikację, ocenę, szacowanie, kontrolę oraz monitorowanie ryzyka braku zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz sporządzanie kwartalnych raportów dla Departamentu Compliance dotyczących tego ryzyka. System kontroli wewnętrznej opiera się na trzech liniach obrony. W pierwszej kolejności zgodność zapewniana jest w działalności operacyjnej przez pracowników merytorycznych. W drugiej linii obrony ryzyko braku zgodności sprawdzane jest przez specjalnie powołanych pracowników oraz Departament Compliance. Trzecia linia obrony obejmuje działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego. Nadzór nad skutecznością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza. Zarząd Banku odpowiada za efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz dokonuje jego oceny na podstawie raportu rocznego składanego przez Dyrektora Departamentu Compliance.

Niezależnie od odpowiedzialności zarządu oraz Departamentu Compliance, za realizację polityki są odpowiedzialni także dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Odpowiadają za taką organizację pracy podległych im pracowników, aby zapewnić przestrzeganie: przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, standardów rynkowych przyjętych przez mBank, zaleceń i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz innych organów państwowych właściwych dla przedmiotu działania danej jednostki.

Zasady wynagradzania pracowników w mBanku określone są w Polityce wynagrodzeń mBanku S.A. Jej celem jest między innymi budowanie wysokiego zaangażowania pracowników poprzez zapewnienie rynkowego i adekwatnego do wkładu pracy pakietu wynagrodzeń, retencja najlepszych pracowników oraz przyciąganie talentów do organizacji przez program staży i praktyk. W Polityce opisane są również zasady zapewnienia ochrony praw i interesów klientów Banku oraz zapobieganie konfliktowi interesów. Za opracowanie, wdrożenie i realizację Polityki odpowiada Zarząd Banku. Co roku analizuje realizację zasad Polityki i przedkłada propozycje zmian w Polityce celem ich weryfikacji i akceptacji przez Komisję ds. Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej Banku. Nie rzadziej niż raz w roku Politykę analizuje również Departament Audytu Wewnętrznego i przedstawia swoje wyniki przeglądu Radzie Nadzorczej Banku. Rada Nadzorcza Banku zatwierdza Politykę w zakresie wynagrodzeń, w razie wątpliwości konsultując się z Komisją ds. Wynagrodzeń. Pracowników, którzy zajmują stanowiska kierownicze, mające istotny wpływ na profil ryzyka banku, dodatkowo obowiązuje „Polityka Wynagradzania Pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka mBanku S.A.”.

W uzupełnieniu do Polityki wynagrodzeń, w mBanku obowiązują: Regulamin wynagradzania pracowników mBanku S.A., Regulamin premiowania pracowników mBanku S.A.

Regulamin pracy mBanku określa obowiązki pracodawcy i pracowników. Pozostając w zgodzie z prawem pracy, reguluje organizację pracy w banku i podpisywanie umów i nawiązanie stosunku pracy. Precyzuje rozkład i wymiar czasu pracy oraz przyjęty jego okres rozliczeniowy, a także kwestie obecności, urlopów, wynagrodzenia, nagród i wyróżnień. W regulaminie pracy mBanku możemy zapoznać się z odpowiedzialnością za naruszenie obowiązków pracowniczych, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również ochronie pracy kobiet i młodocianych.

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu w Banku sprawuje prezes zarządu lub upoważniony przez niego członek zarządu lub dyrektor zarządzający za pośrednictwem pracowników Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych banku, którzy sprawują bieżącą kontrolę przestrzegania Regulaminu w swoich jednostkach. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników banku zatrudnionych na umowę o pracę, bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy czy okres, na który została zawarta umowa. Mają oni obowiązek przestrzegania regulaminu, a stosowne oświadczenie podpisują najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Regulamin pracy mBanku został wprowadzony i jest aktualizowany w formie zarządzenia prezesa zarządu.

Pracownicy mBanku są reprezentowani przez Radę Pracowniczą, utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rada składa się z 7 osób wybieranych przez wszystkich pracowników na 4-letnią kadencję. Do jej zadań należy między innymi prowadzenie konsultacji z pracodawcą w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji lub podstawach zatrudnienia. Rada realizuje swoje zadania w oparciu o porozumienie z bankiem.

mBank jako pracodawca podejmuje starania, by stworzyć miejsce pracy wolne od mobbingu i innych form przemocy, zarówno ze strony przełożonych, jak i innych pracowników.

Polityka kładzie nacisk w szczególności na następujące kwestie:

 • mBank nie akceptuje mobbingu ani żadnych innych form przemocy.
 • Pracownik jest zobowiązany unikać działań lub zachowań, które spełniają definicję mobbingu lub noszą znamiona innych form przemocy.
 • Jeżeli ktoś tworzy sytuacje, które zachęcają do mobbingu lub stosuje mobbing, narusza podstawowe obowiązki pracownicze. W takiej sytuacji mBank jako pracodawca może zastosować sankcje przewidziane w przepisach prawa pracy oraz w regulaminie pracy mBanku.

W polityce opisano kryteria określające mobbing oraz proces składania zawiadomień (anonimowych lub nie, w zależności od preferencji zgłaszającego) przez pracowników, którzy twierdzą, że padli ofiarą mobbingu. Złożone skargi są rozpatrywane przez Komisję Antymobbingową, w której skład wchodzą dyrektorzy lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele z departamentów rozwoju pracowników i kultury organizacji, compliance, prawnego, komunikacji marketingowej oraz rzecznik etyki mBanku, z wyłączeniem osób, których prawne lub faktyczne stosunki ze Skarżącym mogłyby wpłynąć na obiektywizm i bezstronność Komisji.

Przejrzyste i precyzyjne zasady doboru, oceny odpowiedniości oraz sukcesji osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku określone są w Polityce odpowiedniości. Obejmują one kwalifikacje wymagane dla danego stanowiska, nieposzlakowaną opinię oraz brak rzeczywistego konfliktu interesów w trakcie zatrudnienia. W Polityce jest określony wymóg zapewnienia kadry rezerwowej na kluczowe stanowiska oraz zdefiniowane zasady postępowania w przypadku wystąpienia wakatu. Jednym z celów w zakresie składu Zarządu oraz składu Rady Nadzorczej w ramach zasad dokonywania oceny na te stanowiska jest stosowanie kryterium wszechstronności i różnorodności, w tym z uwagi na płeć, wiek lub doświadczenie zawodowe. Oddzielny rozdział Polityki poświęciliśmy właśnie różnorodności. Jeśli chodzi o różnorodność w zakresie płci, w Polityce ustanowiliśmy cele, aby do roku 2028 łączny udział kobiet w Zarządzie i Radzie Nadzorczej stanowił co najmniej 30% składu. Rekomendowana liczba kobiet w zarządzie to minimum jedna kobieta.

Od stycznia 2018 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty różnorodności, międzynarodowej inicjatywy na rzecz spójności i równości społecznej, prowadzonej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jako uczestnicy tej inicjatywy zobowiązujemy się do wspierania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy.

Polityka zawiera wytyczne dotyczące identyfikacji i ograniczania ryzyka korupcji oraz określa główne zasady kodeksu postępowania i zakres odpowiedzialności w tym obszarze. Żaden członek zarządu, menadżer, pracownik ani osoba powiązana nie może uzasadniać stosowania praktyk korupcyjnych czy łapownictwa, powołując się na interes mBanku.

mBank stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec wszystkich form korupcji, w tym przyjmowania, oferowania, żądania, udzielania i wyrażania zgody na dodatkowe świadczenia, przedmioty lub korzyści w celu:

 • wywarcia niedozwolonego wpływu na decyzję,
 • uzyskania lub zapewnienia sobie niezgodnej z prawem przewagi biznesowej,
 • osiągnięcia osobistej korzyści.

Zarząd i pracownicy mBanku mają obowiązek unikać konfliktów pomiędzy swoimi interesami prywatnymi i służbowymi. Oferowanie jakichkolwiek nieuprawnionych korzyści, zwłaszcza urzędnikom państwowym, samorządowym, urzędnikom służby cywilnej, jak również politykom, jest surowo zabronione.

W mBanku przeciwdziałamy korupcji przez system trzech linii obrony. Pierwszą linią są jednostki organizacyjne banku. Drugą linię obrony stanowi Departament Compliance, który odpowiada za wyznaczanie standardów dotyczących zgodności z przepisami i regulacjami w zakresie przeciwdziałania korupcji, a także za monitorowanie ich przestrzegania. Trzecia linia obrony to Departament Audytu Wewnętrznego. Ocenia on adekwatność i skuteczność wdrożonego w banku systemu przeciwdziałania korupcji.

Zarząd i pracownicy zgłaszają przypadki korupcji lub jej symptomy bezpośredniemu przełożonemu lub wprost do Departamentu Compliance. Zgłoszenie można złożyć również anonimowo przez system mSygnał, który jest dostępny również dla osób trzecich, przez internet. Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zachowując poufność. Jednostki organizacyjne zaangażowane w sprawę nadużycia podejmują działania wyjaśniając wszelkie okoliczności zdarzenia i zabezpieczając materiał dowodowy. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dyrektor zaangażowanej jednostki przekazuje komplet materiałów do Departamentu Compliance, który w przypadku potwierdzenia podejrzeń powiadamia organy ścigania. Departament Compliance prowadzi rejestr postępowań w sprawach o korupcję. Osoby, w odniesieniu do których potwierdzono korupcję lub jej usiłowanie, podlegają procedurze określonej w prawie pracy i Regulaminie pracy mBanku S.A. Dyrektor Departamentu Compliance niezwłocznie informuje właściwego dla danego obszaru działalności banku członka zarządu o ujawnionym przypadku korupcji. W sytuacjach wysokiego ryzyka utraty reputacji lub w przypadku, gdy zdarzenie dotyczy członka zarządu banku, informuje także Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowo, Departament Compliance może również podejmować samodzielnie, niezależnie od zgłoszeń z jednostek organizacyjnych, kroki w celu wykrywania działań o charakterze korupcyjnym.

Bank oczekuje od swoich partnerów biznesowych (dostawców, kontrahentów, zleceniobiorców współpracujących z mBankiem i jego klientami w imieniu banku) postępowania zgodnego z zasadami określonymi w polityce. Integralną częścią każdej umowy zawieranej przez bank z partnerami biznesowymi jest klauzula antykorupcyjna.

Polityka określa, kto i w jaki sposób odpowiada za przeciwdziałanie nadużyciom. W banku obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć lub prób ich popełnienia przez pracowników, klientów, kontrahentów banku, jak i osoby trzecie. mBank wymaga uczciwego i zgodnego z prawem zachowania od wszystkich swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Stosowany w mBanku cykl zarządzania ryzykiem nadużyć obejmuje cztery etapy:

 • zapobieganie nadużyciom – ocena ryzyka, jego odpowiednio wczesna identyfikacja oraz ustanowienie jasnych zasad i mechanizmów minimalizujących jego wystąpienie,
 • wykrywanie – wdrażanie mechanizmów kontrolnych, systemów monitoringu i kanałów do przekazywania informacji o przypadkach nadużyć,
 • zarządzanie przypadkami – każdy przypadek, w którym podejrzewamy przestępstwo na szkodę mBanku lub klienta, jest dokładnie wyjaśniany i podejmowane są odpowiednie kroki, w tym kroki prawne,
 • reagowanie – jasne zasady w zakresie ograniczania strat/szkód, wdrażanie mechanizmów naprawczych, „lessons learned”.

mBank wdrożył elektroniczny system umożliwiający anonimowe zgłaszanie nadużyć (whistleblowing). Można się z nim połączyć z każdego urządzenia z dostępem do internetu: www.bkms-system.net

Zasady zgłaszania nadużyć za pośrednictwem tego systemu oraz tryb ich analizowania określają regulacje wewnętrzne, zgodnie z którymi:

 • tożsamość zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlega bezwzględnej ochronie; ich danych nie można udostępniać osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
 • zgłaszający może założyć anonimową skrzynkę, na którą otrzyma informacje na temat działań podjętych w wyniku jego zgłoszenia i będzie mógł przekazać dodatkowe informacje,
 • każde zgłoszenie jest weryfikowane przez upoważnionych pracowników, co pozwala na obiektywne, rzetelne i bezstronne wyjaśnienie zastrzeżeń,
 • nie wolno stosować jakichkolwiek form represji wobec pracownika mBanku, który w dobrej wierze zgłasza podejrzenie popełnienia nadużycia.

Wstępnej weryfikacji zgłoszeń dokonują pracownicy Departamentu Compliance. Zgłoszenia zarejestrowane w systemie bądź w inny sposób są weryfikowane i analizowane przez upoważnione osoby. W zależności od treści zgłoszenia są to pracownicy Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji, pracownicy Oddziałów Zagranicznych, Rzecznik Etyki oraz pracownicy Departamentu Compliance. W przypadku potwierdzenia zgłoszonego nadużycia, sprawa jest kontynuowana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku.

Zasady raportowania do zarządu i rady nadzorczej w zakresie zgłaszania nadużyć są również jasno określone. Obejmują one dostarczanie regularnych raportów oraz informacji ad-hoc.

Polityka prezentowa jest zbiorem przejrzystych i jednolitych standardów wręczania i przyjmowania prezentów przez pracowników mBanku.

Prezenty, w szczególności upominki rzeczowe i zaproszenia, są codzienną praktyką biznesową, która jest zgodna z prawem. Mogą jednak być wykorzystywane również do uzyskiwania nieuprawnionych korzyści. W mBanku obowiązuje zasada „zero tolerancji” wobec wszystkich form korupcji. Pracownicy mogą wręczać i przyjmować prezenty wyłącznie na zasadach opisanych w polityce prezentowej.

Zgodnie z polityką można:

 • przyjmować i wręczać zwyczajowo uznawane w relacjach biznesowych drobne prezenty korporacyjne w ramach zdefiniowanych limitów,
 • brać udział w organizowanych przez partnerów biznesowych konferencjach. Tematyka musi pokrywać się z zakresem obowiązków służbowych pracowników, którzy w niej uczestniczą. Koszty transportu oraz zakwaterowania podczas tej konferencji pokrywa mBank.

Polityka zabrania:

 • przyjmować i wręczać prezenty w postaci środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów,
 • wręczać innym pracownikom mBanku i przyjmować od nich prezenty w jakiejkolwiek postaci, jeśli prezent mógłby być uznany za wywieranie wpływu na rzetelność wykonywania powierzonych im procesów,
 • przyjmować prezenty od partnerów biznesowych mBanku,
 • wręczać prezenty urzędnikom państwowym i samorządowym w związku z pełnioną przez nich funkcją.

Rejestr przyjmowanych i wręczanych prezentów prowadzi Departament Compliance. Departament ten regularnie sprawdza, czy zapisy polityki prezentowej są przestrzegane. Przedstawia też zarządowi i radzie nadzorczej banku raport z realizacji polityki w ramach raportu z zarządzania ryzykiem braku zgodności.

mBank weryfikuje klientów oraz monitoruje osoby i podmioty będące stronami transakcji pod kątem ich obecności na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i ONZ w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie szczególnych środków ograniczających. Departament Compliance uchwala wytyczne i instrukcje, informuje poszczególne wydziały i spółki zależne o wynikających z sankcji ograniczeniach wpływających na politykę biznesową, doradza w zakresie ich wdrożenia i monitoruje ich przestrzeganie. Przepisów dotyczących sankcji przestrzegamy identyfikując klientów i beneficjentów rzeczywistych oraz identyfikując transakcje naruszające sankcje i odmawiając ich realizacji. Informujemy klientów o przepisach dotyczących sankcji oraz szkolimy pracowników banku w tym zakresie. Każdy pracownik banku ma obowiązek zapoznać się z treścią Polityki i ją bezwzględnie stosować.

W przypadku istniejących relacji biznesowych w krajach, na które zostały nałożone sankcje, mBank dokładnie je monitoruje i stosuje odpowiednie środki, obejmujące także zakończenie relacji.

mBank wdrożył wymogi, o których mowa m.in. w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzeniu MAR czy ustawie o ofercie publicznej.

Wykonujemy obowiązki informacyjne, ponieważ:

 • jesteśmy spółką publiczną, tj. emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 • prowadzimy działalność maklerską,
 • prowadzimy działalność powierniczą,
 • prowadzimy działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z prawem informacje dotyczące niektórych zdarzeń związanych z działalnością mBanku są klasyfikowane jako informacje poufne. W takich przypadkach przekazujemy obligatoryjny raport bieżący do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Dotyczy to również niektórych innych zdarzeń, które nie są klasyfikowane jako informacje poufne. Wymóg dostarczenia raportu do KNF dotyczy wydarzeń powiązanych z działalnością maklerską, powierniczą lub inwestycyjną. Każda jednostka organizacyjna mBanku, której takie wydarzenie dotyczy lub która ma o nim wiedzę, jest zobowiązana poinformować o nim Departament Compliance.

Niedostarczenie, nieterminowe dostarczenie raportu lub dostarczenie nierzetelnego raportu niesie ze sobą ryzyko nałożenia na mBank kar finansowych. W takiej sytuacji ryzyko kar finansowych dotyczy również:

 • osób, które dostarczają informacje na potrzeby raportu
 • członków zarządu nadzorujących dany obszar.

mBank prowadzi listę osób pełniących obowiązki zarządcze w rozumieniu MAR.

Dostawcy mBanku są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, prawa pracy i praw człowieka, chronienia środowiska, nie dyskryminowania oraz przestrzegania prawa antykorupcyjnego.

mBank prowadzi swoją działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny, określony w szczególności w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytycznych OECD (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących zwalczania korupcji).

Każdy dostawca biorący udział w postępowaniu zakupowym lub realizujący umowy z mBankiem zobowiązuje się działać zgodnie z wytycznymi oraz zapewnia, że jego podwykonawcy również będą ich przestrzegali.

Przez wytyczne należy rozumieć w szczególności postanowienia:

1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

2) Standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy,

3) Wytycznych OECD (zwłaszcza w zakresie walki z korupcją),

4) Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju – Agenda 21,

5) Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji,

6) międzynarodowych sankcji handlowych i embarg, w tym sankcji, które mogą obowiązywać w wyniku rezolucji uchwalonej zgodnie z Rozdziałem VII Karty NZ przez Radę Bezpieczeństwa NZ, lub dowolnych sankcji nałożonych przez Unię Europejską,

7) aktów prawa wewnętrznego implementujących powyższe postanowienia, jak również postanowienia regulaminów, w szczególności eliminujące konflikty interesów.

Polityka nakłada ograniczenia w zakresie świadczenia usług na rzecz spółek z sektorów, które są kontrowersyjne ze społecznego punktu widzenia i łamią postanowienia „10 Zasad UN Global Compact”.

Ograniczenia te dotyczą otwierania rachunków oraz udzielania kredytów i mają zastosowanie do spółek, w tym spółek będących już klientami mBanku, które:

 • działają w oparciu o wykorzystywanie pracy dzieci, pracy przymusowej lub w inny sposób rażąco naruszając prawa człowieka,
 • są ukierunkowane na gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo,
 • zagrażają globalnemu dziedzictwu kulturowemu.

Nie nawiązujemy relacji biznesowych z podmiotami działającymi w krajach objętych sankcjami ONZ.

Współpracując z podmiotami sektora obronnego, mBank uwzględnia kwestie polityczne, społeczne, etyczne i środowiskowe, które mogą negatywnie wpływać na jego reputację. Jeśli chodzi o sektor obronny, mBank co do zasady uczestniczy w transakcjach z podmiotami państwowymi – agencjami rządowymi, spółkami państwowymi itp.

Wyniki wyszukiwania: