10.html
 Wsk. ●-całościowy
◖-częściowy
○-nie raportowany/ nie dotyczy
Wytyczne GRI Obszar wg ISO 26000 Zasada UN Global Compact Komentarz / Opis
Strategia i analiza
 G4-1   ●  Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii 4,7
6.2.
7,4,2
6.2.
   [List Prezesa]
 G4-2  ●  Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk    [List Prezesa]
Profil organizacji
 G4-3   ●  Nazwa organizacji 6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8
   mBank SA
G4-4  ● Główne marki, produkty i/lub usługi      [Charakter działalności]
 G4-5   ● Lokalizacja siedziby głównej organizacji      ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
G4-6  ●  Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu    Polska, Czechy, Słowacja
 G4-7  ●  Forma własności i struktura prawna organizacji     Spółka Akcyjna, notowana na GPW w Warszawie
G4-8 ●   Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów    [Charakter działalności] 
G4-9  ●  Skala działalności     [Charakter działalności] 
G4-10  ●  Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy    [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-11  ●  Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi    [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-12  ●  Opis łańcucha wartości     [Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością]
G4-13  ●  Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości   [Charakter działalności]
Więcej w sprawozdaniach zarządu z działalności, które są dostępne na www.mbank.pl
 G4-14  ●  Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.  7  Mając na uwadze niewielkie, bezpośrednie oddziaływanie działalności banku na środowisko, zastosowanie zasady ostrożności w samym banku ma ograniczone zastosowanie. Niemniej w przypadku kredytów, zwłaszcza dużych kredytów udzielanych w ramach konsorcjów kredytowych, może i powinna być ona stosowana przez doradców, którymi wspiera się bank(i).
G4-15  ●  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 1-10  [Charakter działalności]
G4-16  ●  Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach  1-10  [Charakter działalności]
Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń
G4-17  ●  Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4
   [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-18  ●  Proces definiowania treści raportu     [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności]
G4-19  ●  Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności]
G4-20  ●  Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiot biznesowych    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności]
G4-21  ●  Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności]
 G4-22  ●  Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)    Nie dotyczy.
 G4-23  ●  Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie    Nie dotyczy.
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24  ●  Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 5.3    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności ]
G4-25  ●  Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności ]
G4-26  ●  Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy  

[Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności ]

Patrz również: [Praktyki związane z pomiarem satysfakcji klienta]

G4-27  ●  Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności ]
Profil raportu
 G4-28  ●  Okres raportowania (np. rok obrotowy/ /kalendarzowy) 5.3
7.5.3
7.6.2.
  Rok finansowy / kalendarzowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
 G4-29  ●  Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)   2009 r.(raport obejmował rok 2008) 
 G4-30  ●  Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd)    roczny
G4-31 ●   Osoba kontaktowa   Monika Czajkowska
Doradca ds. CSR
Departament Komunikacji i Strategii Marketingowej
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
tel. +48 22 438 23 18
mail: csr@mbank.pl
G4-32  ●  Indeks CSR    [Wskaźniki GRI]
G4-33  ●  Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym    [Publiczne raportowanie społecznej odpowiedzialności]
Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
G4-34  ●  Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją  6.2
7.4.3
7.7.5
 1-10 [Struktura nadzoru w mBanku]
[Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością]
Etyka i rzetelność
G4-56  ●  Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki.   4.4
6.6.3
 1-10

[Charakter działalności]
[Kultura otwartości i nastawienie na rozwój]
[Prewencja zachowań nieetycznych]

Patrz również: [Model zachowań i wartości Grupy mBanku]

WYNIKI W WYMIARZE EKONOMICZNYM
Obecność na rynku
G4-EC5  ●  Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji  6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4
6.8.1
6.8.2
[Tabele z danymi pozafinansowymi] 
G4-EC6 Odsetek wyższych menedżerów zatrudnionych z rynku lokalnego 6.8
6.8.5
6.8.7
6 [Tabele z danymi pozafinansowymi]
WYNIKI W WYMIARZE ŚRODOWISKOWYM
Surowce i materiały
EN DMA  Podejście zarządcze   6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 7, 8, 9  [Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko] 
G4-EN1  ●  Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości  6.5.4   8  [Tabele z danymi pozafinansowymi]
Energia
EN DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 7, 8, 9   [Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko]
G4-EN3  ●  Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii  6.5.4   8  [Tabele z danymi pozafinansowymi]
 G4-EN5  ●  Efektywność energetyczna       [Tabele z danymi pozafinansowymi]
Emisje
EN DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9    [Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko]
G4-EN15  ●  Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Scope 1)  6.5.5   8  [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-EN16  ●  Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Scope 2)  6.5.5   8  [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-EN18  ●  Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych  6.5.5     [Tabele z danymi pozafinansowymi]
Ocena środowiskowa dostawców
EN DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9    [Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko]
G4-EN32  ●  Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych 6.3.5
6.6.6
7.3.1
   [Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością]
WYNIKI W WYMIARZE SPOŁECZNYM
Miejsce pracy: zatrudnienie
G4-LA1  ●  Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu  6.4.3   6  [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-LA2  ●  Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych 6.4.4
6.8.7
 -  [Miejsce pracy]
G4-LA3  Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odniesieniu do płci  6.4.4     [Tabele z danymi pozafinansowymi]
Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
LA DMA  Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy)  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 1, 3, 6  [Miejsce pracy]
[Ergonomia i bezpieczeństwo]
G4-LA5  ◖ Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach [Ergonomia i bezpieczeństwo]
G4-LA6  ◖  Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 6.4.6
6.8.8
 1  [Tabele z danymi pozafinansowymi]
Miejsce pracy: szkolenia
G4-LA9  ◖  Przeciętna liczba godzin szkoleniowych na pracownika      [Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-LA10 ●  Programy rozwojowe   6.3.7.
6.3.10.
6.4.
6.4.3.
1, 6    [Kultura otwartości i nastawienie na rozwój]
Miejsce pracy: różnorodność i równość szans
G4-LA12  ●  Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
 1, 6  [Struktura nadzoru w mBanku]
[Tabele z danymi pozafinansowymi]
G4-LA13  ◖ Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska   6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4
1, 6    [Tabele z danymi pozafinansowymi]
Ocena dostawców
G4-LA14  ●  Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych  6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1
   [Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością]
Prawa człowieka: procedury odnośnie zamówień i inwestycji
HR DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 1-6  
Ocena dostawców
HR DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 1-6  [Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością]
G4-HR10  ●  Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów praw człowieka  6.3.3
6.3.4
6.3.5
   [Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością]
Społeczność lokalna
SO DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 10  [Edukacja matematyczna]
G4-SO1 ◖   Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności  6.3.9
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.8
[Edukacja matematyczna] 
Działania antykorupcyjne
SO DMA  Podejście zarządcze  6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
 10  [Prewencja zachowań nieetycznych]
G4-SO3  ●  Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją  6.6.1
6.6.2
6.6.3
 10  [Prewencja zachowań nieetycznych]
G4-SO4  ●  Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji  6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.6
10   [Prewencja zachowań nieetycznych]
G4-SO5  ●  Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji   6.6.1
6.6.2
6.6.3
 10  [Prewencja zachowań nieetycznych]
Udział w życiu publicznym
G4-SO6  ●  Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów  6.6.1
6.6.2
6.6.4.
 10  0 zł
(zgodnie z obowiązującym prawem mBank nie przekazywał darowizn na rzecz partii politycznych)

[Prewencja zachowań nieetycznych]
Zgodność z regulacjami
G4-SO7  ●  Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.  6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7
   [Zgodność z regulacjami]
G4-SO8  ●  Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami  4.6  -  [Zgodność z regulacjami]
Odpowiedzialność za produkt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR DMA Podejście zarządcze   6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
1, 8   [Rzetelne, jasne i przejrzyste komunikowanie produktów]
[Reklamacje]
[Ochrona danych klientów]
G4-PR1  ●  Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom  6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
 [Rzetelne, jasne i przejrzyste komunikowanie produktów]
G4-PR2  ●  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków  4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
 [Zgodność z regulacjami]
G4-PR4    Przypadki niezgodności z regulacjami odnośnie informacji o produktach i usługach      [Zgodność z regulacjami]
G4-PR5  ◖  Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta  6.7.1
6.7.2
6.7.6
 -

 Praktyki związane z pomiarem satysfakcji klienta]

 [Badania klientów korporacyjnych]
 Patrz również: [Nagrody i wyróżnienia w latach 2014-2015]

Odpowiedzialność za produkt: ochrona prywatności klientów
G4-PR8  ◖ Liczba odnotowanych przypadków wycieków danych klientów 6.7
6.7.7
1 [Ochrona danych klientów]
Odpowiedzialność za produkt: zgodność z regulacjami
G4-PR9 ●  Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.   4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6.
 [Zgodność z regulacjami]
Wskaźniki branżowe
d. FS1  ●  Polityka odnośnie kwestii społecznych i środowiskowych       [Odpowiedzialność w finansowaniu]
d. FS2  ●  Procedury screeningu ryzyk społecznych i środowiskowych     [Odpowiedzialność w finansowaniu] 
d. FS3  ●  Proces monitorowania wdrażania przez klientów rekomendacji środowiskowych i społecznych     [Odpowiedzialność w finansowaniu] 
FS6  ●  Struktura portfela wg regionu i typu klienta     [Charakter działalności]
FS13  ●  Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie     [Dostępność usług finansowych]
FS14  ●  Dostęp osób niepełnosprawnych do usług bankowych     [Dostępność usług finansowych]
FS16  ● Działania  związane z edukacją finansową, według rodzaju beneficjenta [Edukacja matematyczna]