Podstawowe miary sukcesu na lata 2016-2020

   
miernik (KPI) kamień milowy (KM) / miernik (M) 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba znaczących konfliktów społecznych lub środowiskowych, których pośrednim uczestnikiem jest mBank, jako instytucja finansowa M 0 0 0 0 0

 

 

Odpowiedzialność w finansowaniu

 

[d. FS1, d. FS2, d. FS3] Jako instytucja komercyjna, jesteśmy zobowiązani do wypracowywania wartości dla swoich akcjonariuszy. Jako organizacja zarządzana w duchu odpowiedzialności społecznej chcemy, by zysk był budowany z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, etycznych i środowiskowych. Dlatego też staramy się ograniczać wsparcie dla przedsiębiorstw kontrowersyjnych ze społecznego punktu widzenia. Poza standardowymi dla sektora bankowego mechanizmami oceny ryzyka biznesowego, które w ramach oceny ryzyka reputacyjnego uwzględniają pewne zagrożenia społeczne i środowiskowe, postanowiliśmy nie finansować przedsiębiorstw, które prowadzą działalność łamiącą którąś z 10 zasad UN Global Compact6. Pod koniec 2015 roku przyjęliśmy formalnie „Politykę obsługi i finansowania podmiotów prowadzących działalność w obszarach szczególnie wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku”, która zakłada ograniczenie świadczenia usług przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność:

 

  • w oparciu o wykorzystanie pracy dzieci, pracy przymusowej, pracy niewolniczej, związanej z przymusowymi przesiedleniami ludności lub w inny sposób rażąco naruszając prawa człowieka;
  • ukierunkowana na gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo, objętych ochroną (włączając w to Arktykę) oraz w inny sposób rażąco naruszająca przepisy ochrony środowiska;
  • zagrażająca światowemu dziedzictwu kultury.

 

Ograniczenia stosowane są w procesie kredytowym oraz przy otwarciu rachunków. Dotyczą nowych klientów oraz nowego finansowania obecnych klientów, w tym także odnowień finansowania, począwszy od 1 stycznia 2016 roku.

 

Postanowiliśmy nie finansować przedsiębiorstw, które prowadzą działalność łamiącą, którąś z 10 zasad UN Global Compact, których jesteśmy sygnatariuszem.

 

Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, wynikających z polityki obsługi i finansowania podmiotów prowadzących działalność w obszarach szczególnie wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku, również inne procedury pośrednio uwzględniają wpływ działalności klienta na otocznie społeczne i przyrodnicze. W przypadku finansowania inwestycji, np. przemysłowych, przede wszystkim sprawdza się, czy spełnione są wymagania formalne, tj. czy dana inwestycja posiada prawomocne decyzje i zgody wydane przez stosowne organa administracji. Zatrudniamy lub żądamy zatrudnienia doradcy technicznego, który zabezpiecza proces inwestycyjny, monitoruje na bieżąco jego przebieg. Tym samym daje to szansę szybkiego wychwycenia nieprawidłowości, również gdy dotyczą one aspektów społecznych lub środowiskowych. Przekłada się to na możliwość podejmowania interwencji. Jeszcze na etapie sporządzania raportu kredytowego, nim z klientem zostanie zwarta umowa, w ramach oceny otoczenia rynkowego, nasz przedstawiciel może wskazać na zagrożenia, w tym właśnie na ryzyka społeczne i środowiskowe. Oceniający ryzyko analityk może w uzasadnionych przypadkach podnieść szczebel decyzyjny, a sprawa poprzez Komitet kredytowy, może dotrzeć aż do zarządu.

 

6. mBank zadeklarował swoją gotowość do przestrzegania 10 zasad Global Compact w listopadzie 2015 roku i został oficjalnie przyjęty do inicjatywy, ale mialo to miejsce już po dacie niniejszego raportu, tj. w marcu 2016 roku.

 

Odpowiedzialne podejście do działań restrukturyzacyjno-windykacyjnych w biznesie

 

Czasami klienci mają problemy finansowe. Rolą banku jest, chroniąc kapitał powierzony przez deponentów, szukać rozwiązania, które pozwoli odzyskać firmie utracony potencjał. Jeżeli tylko klient wykazuje wolę współpracy, staramy się zawsze znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Tworzone są plany naprawcze, rygorystycznie monitorujemy działalność przedsiębiorcy, ale jesteśmy jednocześnie elastyczni. Kluczowe znaczenie ma tu partnerstwo i zaufanie. Wspierając klienta w działaniach restrukturyzacyjnych nie ingerujemy w merytorykę jego biznesu, ale dajemy wsparcie w obszarze zarządczo-finansowym.

Podobnie, kompleksowe spojrzenie na problem, obecne jest w przypadku klientów indywidualnych, którzy popadli w problemy finansowe. Stosujemy często niestandardowe podejście, zdając sobie sprawę, że każdy numer rachunku to człowiek, którego powinniśmy zrozumieć. To oznacza otwartość na dialog. Znakomita część przypadków nieuregulowania raty kredytowej wynika z zapomnienia. Dlatego też w przypadku braku terminowej wpłaty najpierw przypominamy o niej. Gdy jednak okazuje się, że problem jest głębszy i ze względu na sytuację życiową klient nie jest w stanie dokonać wpłaty (np. utrata pracy, czy ważnego kontraktu w przypadku małego przedsiębiorcy), staramy się zaproponować dogodne dla klienta rozwiązania, np. karencja kredytu, obniżenie raty przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania. Wczesna diagnoza i elastyczne podejście pozwala często uchronić klientów przed pochopnymi decyzjami, które mogą się skończyć wpadnięciem w pułapkę kredytową (np. zaciąganie drogich pożyczek gotówkowych, tzw. „chwilówek”, na spłatę raty w banku).

Stosujemy często niestandardowe podejście, zdając sobie sprawę, że każdy numer rachunku to człowiek, którego powinniśmy zrozumieć.

 

Wielu klientów, z którymi bank wypracowuje działania naprawczo-restrukturyzacyjne, to osoby, które same zgłosiły bankowi potencjalny problem. W ich przypadku w ogóle nie doszło do nieuregulowania raty. Praktyka kontaktowania się z bankiem w przypadku problemów jest najlepszym rozwiązaniem. Nie tylko nie pozostawia śladów w historii kredytowej, ale przede wszystkim pomaga wcześnie zdiagnozować problem. Klienci tacy mogą zawsze liczyć na zrozumienie i wsparcie. Zdarzają się też klienci, którzy postępują dokładnie odwrotnie, tj. nie reagują na próby kontaktu i ukrywają się przed bankiem. Niestety sprawy, których nie udaje się rozwiązać polubownie ostatecznie kierowane są do sądu, a dalej do komornika. Kładziemy jednak szczególny nacisk na współpracę wyłącznie z wiarygodnymi kancelariami prawnymi i komorniczymi.

Takie podejście do problemów klientów stanowi wartość samą w sobie. Zrozumienie klienta i jego problemu owocujące dobrze zrestrukturyzowanym kredytem, nie tylko nie niszczy, ale wzmacnia relację partnerską. Klient, który został potraktowany po ludzku, odzyskuje nie tylko płynność finansową, ale również wiarę w instytucję finansową, z którą związał się umową.