Charakter działalności


[G4-4, G4-6] Jako Grupa mBanku jesteśmy jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, oferującą bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną oraz inne usługi finansowe, takie jak leasing, faktoring,  działalność maklerską, wealth management, corporate finance i doradztwo w zakresie rynków kapitałowych. W 2000 roku rozpoczęliśmy działalność w segmencie detalicznym, tworząc pierwszy w Polsce w pełni internetowy bank. Był to pionierski projekt , którego funkcjonowanie zostało oparte na Internecie, obsłudze przez call center (mLinia), a później także na bankowości mobilnej. Nasz wyjątkowy model biznesowy udało się z powodzeniem przenieść do Słowacji i do Czech.

[G4-13] Spółką dominującą naszej Grupy jest mBank S.A., działający od 1986 r., pierwotnie pod marką Banku Rozwoju Eksportu S.A., a następnie jako BRE Bank S.A. Obok mBanku, w skład Grupy mBanku wchodzi 12  spółek, w których mBank posiada większościowe udziały i które są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym, a które nie są objęte raportem społecznym. Największymi z nich, wg stanu na koniec 2015 roku, były: mLeasing sp. z o.o., mBank Hipoteczny S.A., Dom Maklerski mBanku S.A. oraz mFaktoring S.A. W skład grupy kapitałowej wchodzą też Aspiro S.A., mWealth Management S.A., mCentrum Operacji Sp. z o.o., BDH Development Sp. z o.o., mLocum S.A., Garbary S.A., mFinance France S.A. oraz Tele-Tech Investment sp. z o.o.

W marcu 2015 roku spółka Aspiro S.A. sprzedała spółce Avanssur S.A., należącej do ubezpieczeniowej Grupy AXA, 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. W grudniu 2015 r. nastąpiło przeniesienie udziałów w spółkach mBank Hipoteczny S.A., mFaktoring S.A., mLeasing Sp. z o.o. i mLocum S.A. bezpośrednio do mBanku S.A., ze spółki MLV 45 sp. z o.o. sp.k., która została zlikwidowana. W III kwartale 2015 roku objęto konsolidacją spółkę Tele-Tech Investment Sp. z o.o., zajmującą się transakcjami na papierach wartościowych i obrotem wierzytelnościami, zarządzaniem spółkami kontrolowanymi oraz doradztwem w zakresie biznesu i zarządzania.

Na koniec 2015 roku podział działalności naszej grupy kapitałowej na segmenty i obszary biznesowe przedstawiały się następująco:

   
Segment Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe
Banki
 • Obsługa klientów
 • detalicznych i mikroprzedsiębiorstw
 • Obsługa klientów zamożnych
 • Obsługa klientów
  bankowości prywatnej
 • Obsługa korporacji i nie bankowych instytucji finansowych
 • Obsługa dużych przedsiębiorstw Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Obsługa banków
 • Obsługa klientów korporacyjnych w zakresie tradingu i sprzedaży
 • Ryzyko i zarządzanie płynnością
Spółki konsolidowane1
 • Część detaliczna Domu Maklerskiego mBanku S.A.
 • Część detaliczna
 • mLeasing Sp. z o.o.
 • Część detaliczna mBanku Hipotecznego S.A.
 • Aspiro S.A.
 • mWealth Management S.A.
 • Część korporacyjna Domu Maklerskiego mBanku S.A.
 • Część korporacyjna mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFaktoring S.A.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Tele-Tech Investment Sp. z o. o.
 • mFinance France S.A.(spółka celowa powołana w celu finansowania aktywności Banku)
 • mLeasing Sp. z o.o.– w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
 • mBank Hipoteczny S.A – w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
Inne spółki: mLocum SA (deweloper), mCentrum Operacji Sp. z o.o. (dostawca usług outsourcingowych), BDH Development Sp. z o.o. (spółka zarządzająca nieruchomościami)

1. Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie spółki sa konsolidowane metodą pełną.


Szeroki, kompleksowy zakres nowoczesnych usług, w połączeniu z innowacyjnym modelem biznesowym zapewniły nam możliwość organicznego wzrostu. Baza klientów Banku systematycznie rosła i osiągnęła poziom 4 551 tys. klientów detalicznych i 18 tys. klientów korporacyjnych na koniec 2014 roku oraz odpowiednio 4 947 tys. klientów detalicznych i 20 tys. klientów korporacyjnych na koniec 2015 roku.

Więcej informacji na temat specyfiki działalności naszego banku, w tym jego historii oraz głównych kierunków strategicznych można znaleźć w rozdziale „Krótka charakterystyka Grupy mBanku” „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2014 roku

 

   
[G4-8, G4-9] Najważniejsze informacje o mBanku i Grupie mBank
2013 2014 2015
mBank Grupa mBank mBank Grupa mBank mBank Grupa mBank
Podstawowe dane finansowe (tys. zł):
Dochody ogółem 3 152 546 3 673 524 3 387 053 3 939 168 3 596 104 4 093 464
Koszty ogółem -1 397 085 -1 678 043 -1 465 970 -1 770 565 -1 747 533 -2 054 246
Zysk brutto 1 340 645 1 517 703 1 478 569 1 652 700 1 523 246 1 617 855
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 1 070 306 1 206 375 1 174 096 1 286 668 1 271 449 1 301 246
Bilans (tys. zł):
Suma aktywów 100 232 132 104 282 761 113 603 463 117 985 822 118 795 306 123 523 021
Zobowiązania razem 90 658 912 94 026 323 103 333 877 106 912 844 106 850 187 111 248 057
Kapitały własne 9 573 220 10 256 438 10 269 586 11 072 978 11 945 119 12 274 964
Inne
Zatrudnienie (etaty, na koniec okresu) 4 696 6 073 4 895 6 318 5 151 6 540
Kapitał akcyjny (tys. zł) 168 696 168 840 168 956
Liczba akcji 42 174 013 42 210 057 42 238 924
Cena do wartości księgowej 2,1 1,9 1,1
Liczba klientów detalicznych (tys.) 4 368 4 689 4 947
Kredyty ogółem (mln zł) – bankowość detaliczna 38 301 38 308 40 809 41 560 43 797 46 259
Depozyty ogółem (mln zł) – bankowość detaliczna 33 889 34 203 39 002 39 285 45 672 46 117
Liczba klientów bankowości korporacyjnej 16 18 20 20
Kredyty ogółem (mln zł) – bankowość korporacyjna 24 975 29 475 28 461 32 841 28 577 33 447
Depozyty ogółem (mln zł) – bankowość korporacyjna 29 402 26 753 39 410 32 237 39 653 34 424

 

 

Bankowość detaliczna

mBank prowadzi swoją działalność detaliczną w Polsce, Czechach i na Slowacji obsługując klientów indywidualnych jak również przedsiębiorstwa.

 

                   

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna

Celem działalności komercyjnej Banku jest wspieranie rozwoju firm sektora MSP i korporacji.

 

Rynki finansowe

Do głównych zadań tego pionu Banku należy bezpośrednia sprzedaż produktów finansowych, zarządzanie płynnością, aktywami i zobowiązaniami mBanku, ryzykiem stóp procentowych, usługi depozytariusza oraz nadzór nad działalnością domu maklerskiego.

 

 

 

 

 

 

Udział linii biznesowych wyliczany jest na podstawie danych w mln zł uzgodnionych ze sprawozdaniem finansowym. 

 

Wyjątkowość mBanku

 

Nasza oferta i wyjątkowość ma kilka źródeł. Oparcie bankowości detalicznej na wysoce innowacyjnym i atrakcyjnym modelu biznesowym, pozwalającym korzystać z usług bankowych w sposób całkowicie nieskrępowany, o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, przyciągnęło ludzi młodych, aspirujących i obytych ze współczesną techniką. W konsekwencji, baza klientów mBanku ma na tle konkurentów wyjątkowo korzystny profil demograficzny. Daje to unikatową pozycję pozwalającą oferować szeroką gamę innowacyjnych produktów i usług, zwłaszcza że platforma transakcyjna mBanku jest niezwykle elastyczna. Co więcej, oparcie modelu biznesowego na platformie elektronicznej daje naturalną zdolność do wzrostu organicznego, jednocześnie pozwalając na utrzymanie bardzo korzystnej struktury kosztów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Przewagi konkurencyjne Grupy mBanku” „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2015 roku”.

 

[G4-16] Organizacje, których jesteśmy członkiem:

 • Dolnośląska Izba Gospodarcza
 • Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Institute of International Finance
 • International Forfaiting Association
 • International Swaps And Deriva Association
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
 • Izba Gospodarcza Śląsk
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
 • Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie spółki są konsolidowane metodą pełną.
 • Lubelski Klub Biznesu
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Polska Rada Biznesu
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Północna Izba Gospodarcza
 • Pracodawcy Pomorza
 • Raciborska Izba Gospodarcza
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stargardzka Izba Gospodarcza
 • Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Compliance Polska
 • Stowarzyszenie Klub 500
 • Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
 • Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Wielkopolski Związek Pracodawców
 • Zachodnia Izba Gospodarcza
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Zagłębiowska Izba GospodarczaZwiązek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe

 

[G4-15] Dobrowolnie przyjęte zewnętrzne kodeksy

 

 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
 • Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) 2
 • UN Global Compact 3
 • Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanyc

 

2. Przedstawiciel mBanku jest dodatkowo członkiem Komisji Etyki Bankowej Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej
3. mBank zadeklarował swoją gotowość do przestrzegania 10 Zasad Global Compact w listopadzie 2015 roku i został oficjalnie przyjęty do inicjatywy, ale miało to miejsce już po dacie niniejszego raportu, tj. w marcu 2016 roku.

 

[G4-PR5] Nagrody i wyróżnienia w latach 2014-2015

   


Best Digital Bank Award (Global Finance)
(2014, 2015)

W 2014 r. otrzymaliśmy nagrodę za najlepsze serwisy transakcyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych oraz nagrodę „Najlepszy bank w zakresie trade finance” w Polsce.

W 2015 po raz kolejny przyznano nam tytuł najlepszego banku w Polsce oraz ponownie wyróżniono w konkursie “World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks”. mPlatforma Walutowa uzyskała tytuł najlepszej platformy transakcyjnej do wymiany walut dla klientów bankowości korporacyjnej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.Distribution & Marketing Innovation in Retail Financial Services (organizowany przez Efma oraz Accenture)
(2014, 2015)
W 2014 roku:
1. miejsce w kategorii najbardziej przełomowej innowacji („The Most Disruptive Innovation”)
1. miejsce w kategorii najbardziej obiecującego pomysłu („The Most Promising Idea”) dla kredytu w 30 sekund
1. miejsce w kategorii codziennej bankowości („Everyday Banking”) dla mOkazje

W 2015 roku:
1. miejsce w kategorii „Digital Marketing” za bankową platformę marketingową
3. miejsce w kategorii „Global Innovator”
Dodatkowo, 2 miejsce w kategorii najlepszego nowego produktu i usługi przyznano Orange Finanse.


plebiscyt Złoty Bankier (organizowany przez Bankier.pl oraz firmę PayU)
(2014, 2015)
Zwyciężyliśmy po raz czwarty i piąty, zdobywając główną nagrodę konkursu - statuetkę Złoty Bank. Dodatkowo w 2014 r. zdobyliśmy nagrody za najlepsze konto osobiste, dla najlepszego banku dla firm oraz najlepszego banku w social media, a w 2015 r. zdobyliśmy nagrody za najlepszą bankowość mobilną, najlepsze konto osobiste i konto dla przedsiębiorców.


ranking serwisu Jakośćobslugi.pl
(2014, 2015)
W 2014 r. otrzymaliśmy dwie Gwiazdy Jakości Obsługi za bankowość tradycyjną oraz bankowość internetową, w 2015 r. Gwiazdę Jakości Obsługi w kategorii „Banki” w programie Jakość Obsługi.


ranking „Jakość na bank TNS Polska”
(organizowany przez TNS Polska, Deloitte i Puls Biznesu)
(2014, 2015)
W 2014 r. zwyciężyliśmy w rankingu, a w 2015 r. zostaliśmy wyróżnieni 2 miejscem pod względem jakości oferowanych usług.


Model Bank Award
(organizowany przez Celent Research)
(2014, 2015)
Pierwsze miejsce w kategorii "Digital Model Bank" w 2014 r. oraz zwycięstwo w w kategorii „Innovation and Emerging Technologies”.


konkurs „Bank Innovation Awards”,
(organizowany przez Bank Innovation)
(2014)
Zostaliśmy docenieni za uruchomienie w 2013 roku nowego serwisu transakcyjnego (Nowy mBank).


„Przyjazny Bank Newsweeka”
(2014, 2015)
 • Kategoria Bank dla Kowalskiego: 3 miejsce (2015), 3 miejsce (2014)
 • Kategoria Bank w Internecie: 2 miejsce (2015), 2 miejsce (2014)
 • Kategoria Bankowość Mobilna: 2 miejsce (2015), 2 miejsce (2014)
 • Kategoria Bankowość Hipoteczna: 4 miejsce (2015), 9 miejsce (2014)


Euromoney Private Banking Survey 2015
(2015)
Nasza bankowość prywatna została uznana za najlepszą w Polsce przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney.


Financial Cool Business Award
(2015)
Projekt internetowej platformy marketingowej mBanku został uznany za przykład najbardziej innowacyjnej technologii wspierającej rozwój biznesu. Wysoko oceniono także bankową aplikację mobilną, która doszła do finału w swojej kategorii.


Loyalty Awards
(2015)
Program lojalnościowy mBanku - mOkazje zwyciężył w kategorii „The best loyalty activities in services”.


Nagroda Grand Prix w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2013
Za połączenie marek MultiBank, mBank i BRE Bank.


Employer Branding Stars, (organizowany przez HRstandard.pl)
Dwa 1. miejsca w kategoriach: najlepsza strona kariery (www.bankowetalenty.pl) oraz najlepsze materiały rekrutacyjne.


Rebrand 100 Global Awards 2014
Koncepcja rebrandingu marki mBank została uznana jedną ze 100 najlepszych na świecie.


konkurs Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń (3 edycja)
Zostaliśmy uznani za Najbardziej Innowacyjny Bank 2013 roku, a Prezes Cezary Stypułkowski otrzymał tytuł Człowieka Roku.


ranking Złota Akcja Biznes.pl
1. miejsce za stopę zwrotu w wysokości 327% z inwestycji w akcje mBanku w przeciągu ostatnich dziesięciu lat.


„The Best Annual Report”
(organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków)
Raport roczny Grupy mBanku otrzymał prestiżowe wyróżnienie dla najlepszego raportu rocznego 2013 roku – The Best of the Best.