Skład osobowy Zarządu

Zarząd składa się z co najmniej 3 członków powoływanych na wspólną kadencję pięciu lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu bankiem. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi obszarami działalności banku w zakresie wskazanym przez Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu jest określony w uchwałach Zarządu.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza mBanku dokonała wyboru członków Zarządu mBanku S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję w następującym składzie:

1 Cezary Stypułkowski prezes zarządu, dyrektor generalny banku
2 Frank Bock wiceprezes zarządu ds. rynków finansowych
3 Andreas Böger wiceprezes zarządu ds. finansów
4 Krzysztof Dąbrowski wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki
5 Lidia Jabłonowska-Luba wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem
6 Cezary Kocik wiceprezes zarządu ds. bankowości detalicznej
7 Adam Pers wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

W 2018 roku skład Zarządu nie ulegał zmianie.

W dalszej części przedstawione są bardziej szczegółowe informacje o członkach Zarządu mBanku.

Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W drugiej połowie lat 80. był stypendystą Fulbrighta w Business School na Columbia University w Nowym Jorku. Począwszy od 1991 roku przez niemal trzynaście lat kierował Zarządem Banku Handlowego S.A. (obecnie Grupa Citibanku). W 2003 roku został mianowany Prezesem Zarządu Grupy PZU i pełnił tę funkcję przez trzy lata. Od 2006 do 2010 roku pracował w J.P. Morgan w Londynie, od 2007 roku na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Banku Inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Centralną i Wschodnią. Był także członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD oraz Geneva Association. Od 2012 jest Współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy Instytucie Finansów w Waszyngtonie (IFF).

Został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu mBanku w dniu 2 sierpnia 2010 roku, a obowiązki objął z dniem 1 października 2010 roku. Zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu otrzymał 27 października 2010 roku.

Ukończył Technische Universität Karlsruhe, specjalizując się w inżynierii finansowej i informatyce. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył bogate doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem i skarbem w licznych instytucjach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku) i Wielkiej Brytanii (w Londynie). Od początku 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Pionie Skarbu w Commerzbanku. Jego zakres odpowiedzialności obejmował: zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem rynkowym, zarządzanie płynnością Commerzbanku w Europie Środkowo-Wschodniej, a także funkcjonalne wsparcie w strategicznych spółkach Commerzbanku: Comdirect, Commerz Real i mBanku. Wcześniej, jako Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami w Grupie Zarządzania Kapitałem i Skarbem w Dresdner Banku we Frankfurcie, był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i zarządzanie portfelem płynności. Przed pracą w Dresdner Banku był zatrudniony w WestLB AG w Düsseldorfie, gdzie zajmował stanowisko szefa Credit Treasury w Pionie Skarbu Grupy i był menedżerem wyższego szczebla ds. ryzyka.

W Zarządzie mBanku S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Rynków Finansowych od 1 maja 2017 roku.

Studiował we Frankfurcie i San Diego, ukończył Frankfurt School of Finance & Management i jest posiadaczem certyfikatu CFA. W 1994 roku rozpoczął karierę zawodową w HypoVereinsbank w Monachium, gdzie kierował zespołem zajmującym się zarządzaniem aktywami i pasywami oraz doradztwem kapitałowym. Od 2003 roku pracował w Deutsche Banku we Frankfurcie. W latach 2007-2013 był Dyrektorem Zarządzającym Global Capital Markets oraz Capital Solutions Europe & CEEMEA w Deutsche Banku w Londynie. W 2013 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Przed objęciem stanowiska w mBanku kierował działem Corporate Finance w ramach Grupy Rozwoju i Strategii Commerzbanku.

W Zarządzie mBanku S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów od 1 lipca 2017 roku.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2011 roku ukończył studia Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Illinois. W latach 1995-2003 pracował w branży internetowo-telekomunikacyjnej dla firm Polska Online oraz TDC Internet, gdzie odpowiadał za rozwój systemów i usług hostingowych. W okresie 2004-2011, jako szef Departamentu Rozwoju Oprogramowania, współtworzył polskie centrum usług F. Hoffman-La Roche. W kolejnych latach, będąc CTO Grupy Allegro, nadzorował jedną z największych w regionie transformacji Agile. Od roku 2014 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za informatykę i technologię w mBanku.

W Zarządzie mBanku S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Operacji i Informatyki od 26 października 2017 roku.

Absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1994-2001 była Wiceprezesem Schroder Salomon Smith Barney Poland, doradzając instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce – na początku jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za instytucje finansowe i sektor publiczny, a od listopada 2003 jako Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. Od 2008 do 2010 roku Wiceprezes Zarządu Kredyt Banku nadzorująca Pion Finansów i Ryzyka. Była również Doradcą Prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. Od 2010 do 2012 roku pracowała w Brukseli na stanowisku Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w Grupie, w tym tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem. Dodatkowo pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu Zarządzania Ryzykiem Grupy oraz była członkiem Komitetu ALCO i Komitetu Ryzyka Grupy i Nadzoru Kapitałowego w Grupie KBC.

W Zarządzie mBanku S.A. na stanowisku Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem od 12 kwietnia 2013 roku.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość.W 2015 roku ukończył Advanced Management Program (AMP 189) w Harvard Business School. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994–1996 był zatrudniony w Domu Maklerskim Banku PBG jako makler papierów wartościowych. W 1996 roku rozpoczął pracę w Banku PBG, gdzie zajmował się bankowością inwestycyjną oraz windykacją i restrukturyzacją. W 1999 roku został zatrudniony w Pekao S.A. w Departamencie Windykacji i Restrukturyzacji Kredytów, był m.in dyrektorem oddziału w Łodzi. Od 2004 roku współtworzył bankowość detaliczną mBanku: początkowo w obszarze ryzyka kredytów detalicznych, a następnie w obszarze sprzedaży i procesów biznesowych, gdzie m.in. wdrożył system CRM oraz istotnie zwiększył efektywność kluczowych procesów sprzedażowych w kanałach zdalnych.

W Zarządzie mBanku S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Detalicznej od 1 kwietnia 2012 roku.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył Studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową. Wiedzę z zakresu bankowości zdobył zarówno na uczelni, jak i w trzech instytucjach na rynku polskim. Pierwszy okres kariery to staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., następnie przez szereg lat w Grupie Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie początkowo zdobywał doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i ostatecznie w obszarze rynków finansowych. Odpowiadał m.in. za strategiczne projekty przebudowy dealing roomu oraz za jeden z filarów strategii, a w okresie kryzysu finansowego był członkiem Komitetu Operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność banku. Zdobywca nagrody w Grupie RBI TOP Performer i Lider Roku. Od 2012 roku w Grupie BRE Banku/mBanku, gdzie przeprowadził restrukturyzację w obszarze sprzedaży rynków finansowych. Następnie powierzono mu rolę Dyrektora Zarządzającego obejmującą dodatkowo integrację obszaru współpracy z instytucjami finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem tradingu.

W Zarządzie mBanku S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej od 26 października 2017 roku.

Kompetencje i zasady działania Zarządu

Członkowie Zarządu ponoszą wspólnie odpowiedzialność za całokształt działalności banku. Pracują w sposób kolegialny i informują się wzajemnie o najważniejszych sprawach banku podlegających kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu realizacji określonych funkcji, koordynacji pracy jednostek organizacyjnych banku lub realizacji określonych zadań.

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków Zarządu:

Komitet ds. Zarządzania Zasobami przewodniczący: Cezary Stypułkowski
Komitet ds. Zarządzania Kapitałem przewodniczący: Andreas Böger
Komitet ds. Jakości Danych i Rozwoju Systemów Informacyjnych przewodniczący: Andreas Böger
Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy mBanku przewodniczący: Frank Bock
Komitet ds. Nadzoru nad Oddziałami Zagranicznymi mBanku S.A. przewodniczący: Cezary Kocik
Komitet Kredytowy Grupy mBanku przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba
Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba
Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba
Komitet Ryzyka Rynków Finansowych przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba
Komitet Ryzyka Modeli przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba
Komitet Bankowości Inwestycyjnej przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba
Komitet ds. Architektury Informatycznej Grupy mBanku przewodniczący: Krzysztof Dąbrowski

 

Zarząd prowadzi sprawy banku, reprezentuje go i ustala wytyczne odnośnie do jego działalności, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i zobowiązaniami, a także polityki gwarancyjnej. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Określa on m.in. sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.

Wszelkie uchwały podejmowane są większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Organem odpowiedzialnym za ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu jest Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu i zasady przyznawaniu bonusów dla członków Zarządu określone są w uchwałach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.

Szczegółowy opis zasad programów motywacyjnych dla Zarządu opartych o akcje znajduje się w nocie 42 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2018.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku XXXI ZWZ mBanku podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Nowy Program Motywacyjny zastąpił funkcjonujące dotychczas dwa inne programy: program pracowniczy z 27 października 2008 roku oraz program motywacyjny mBanku z 14 marca 2008 roku dla Członków Zarządu. Zgodnie z programem motywacyjnym z 12 kwietnia 2018 roku, bank wyemituje nie więcej niż 934 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda. W celu przyznania praw, bank wyemituje 934 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych. Program motywacyjny będzie realizowany do 31 grudnia 2028 roku lub objęcia wszystkich akcji, gdyby to zdarzenie nastąpiło wcześniej.

Dotychczasowe programy będą sukcesywnie wygasać. Żadne nowe akcje nie zostaną przyznane w ramach dotychczasowych programów, a bank wypełni jedynie zobowiązania wynikające z odroczonych transz z dotychczasowych programów.

Warranty są oferowane dla Grupy „Risk Takers”, do której należą członkowie Zarządu mBanku i spółek z Grupy mBanku oraz określeni pracownicy mBanku.

Bonus dla członków Zarządu jest wypłacany w następujący sposób:

– 40% bonusu – w kalendarzowym roku ustalenia wysokości bonusu (część nieodroczona);

– 60% bonusu – w pięciu kolejnych latach kalendarzowych następujących po kalendarzowym roku ustalenia bonusu w równych transzach (część odroczona).

Część nieodroczona: 50% jest wypłacane w postaci pieniężnej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a 50% jest wypłacane w postaci warrantów subskrypcyjnych emitowanych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty ZWZ. Wartość jednego warrantu subskrypcyjnego oblicza się według średniej ceny rynkowej pomniejszonej o 4,00 zł.

Część odroczona: wypłacana jest w 5 równych transzach w 5 kolejnych latach kalendarzowych: 50% każdej transzy w postaci pieniężnej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym odbyło się ZWZ mBanku, 50% w postaci warrantów subskrypcyjnych emitowanych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia ZWZ.

Wysokość bonusu przyznawanego poszczególnym osobom z Grupy „Risk Takers” za dany rok kalendarzowy ustalana jest indywidualnie, przy czym zależy od łącznej wielkości puli bonusów.

Wynagrodzenia członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2017-2018, przedstawiają kolejne zestawienia.

Wynagrodzenie wypłacone w 2018 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2017 rok Bonus odroczony 1
1. Cezary Stypułkowski 3 580 421 241 475 434 466 805 415
2. Lidia Jabłonowska-Luba 1 629 000 183 087 150 000 445 000
3. Frank Bock 1 694 638 252 467 108 334
4. Andreas Böger 1 729 940 132 699 87 500
5. Krzysztof Dąbrowski 1 733 565 146 847 150 000 76 667
6. Cezary Kocik 1 879 956 199 194 250 000 475 000
7. Adam Pers 1 676 801 126 426 126 334 90 000
Razem 13 924 321 1 282 195 1 306 634 1 892 082

1 W 2018 roku wypłacono III odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014, II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2015 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2016. Krzysztofowi Dąbrowskiemu i Adamowi Persowi wypłacono odroczone transze w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu przyznanego w okresie pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego, których termin płatności przypadał w 2018 roku.

Wynagrodzenie wypłacone w 2018 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2017 rok Bonus odroczony 1
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku
Christoph Heins 75 000 62 500
Jarosław Mastalerz 50 000 475 000
Przemysław Gdański 166 668 445 000
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku
Jörg Hessenmüller 402 500

1 W 2018 roku członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku oraz Jörg Hessenmüller otrzymali III odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014, II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2015 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2016.

Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2016 rok Bonus odroczony 1
Cezary Stypułkowski 2 661 046 237 960 460 831 575 000
Lidia Jabłonowska-Luba 1 500 000 173 320 250 000 320 000
Frank Bock 1 061 379 229 370
Andreas Böger 797 633 68 338
Krzysztof Dąbrowski 1 125 000 87 939
Cezary Kocik 1 500 000 189 036 250 000 350 000
Adam Pers 272 727 19 266
Razem 8 917 785 1 005 229 960 831 1 245 000

1 W 2017 roku wypłacono II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2015.

Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2016 rok Bonus odroczony1 Odprawa
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku
Christoph Heins 776 684 269 061 125 000
Hans-Dieter Kemler 500 000 127 984 200 000 320 000
Jarosław Mastalerz 665 926 101 811 250 000 350 000
Przemysław Gdański 1 442 587 168 052 250 000 320 000 1 500 000
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku
Jörg Hessenmüller 125 000 340 000

1 W 2017 roku członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku oraz Jörg Hessenmüller otrzymali II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2015.

Stan posiadania akcji banku przez osoby zarządzające:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku akcje banku posiadało czterech członków Zarządu: Cezary Stypułkowski – 19 384 sztuki, Frank Bock – 223 sztuki, Andreas Böger –180 sztuk i Krzysztof Dąbrowski – 1 630 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku akcje banku posiadało dwóch członków Zarządu: Cezary Stypułkowski – 16 275 akcji i Krzysztof Dąbrowski – 1 117 akcji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza funkcjonuje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i wykonuje funkcje przewidziane w Statucie mBanku, Kodeksie spółek handlowych i ustawie Prawo bankowe. Statut mBanku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością banku. Zgodnie z wymogiem statutowym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa.

Na koniec roku 2018 roku Rada Nadzorcza mBanku działała w następującym składzie:

1 Maciej Leśny Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Stephan Engels zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Tomasz Bieske członek Rady Nadzorczej
4 Andre Carls członek Rady Nadzorczej
5 Marcus Chromik członek Rady Nadzorczej
6 Janusz Fiszer członek Rady Nadzorczej
7 Mirosław Godlewski członek Rady Nadzorczej
8 Jörg Hessenmüller członek Rady Nadzorczej
9 Gurjinder Singh Johal członek Rady Nadzorczej
10 Michael Mandel członek Rady Nadzorczej
11 Teresa Mokrysz członek Rady Nadzorczej
12 Agnieszka Słomka-Gołębiowska członek Rady Nadzorczej

 

W stosunku do składu Rady Nadzorczej, wybranego w dniu 30 marca 2017 roku przez XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku, miała miejsce jedna zmiana. W dniu 11 września 2018 roku Thorsten Kanzler złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej mBanku, jak również z członkostwa w Komisji Ryzyka Rady Nadzorczej z dniem 23 września 2018 roku. Uchwałą Rady Nadzorczej mBanku w skład Rady Nadzorczej z dniem 24 września 2018 roku został powołany Gurjinder Singh Johal. Będzie on członkiem Rady do czasu zakończenia jej obecnej kadencji.

Szczegółowe informacje o członkach Rady Nadzorczej mBanku, którzy pełnili swoje funkcje według stanu na 31 grudnia 2018 roku, przedstawione są w poniższej tabeli.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej mBanku (dawniej BRE Banku) od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku.

Absolwent Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był Dyrektorem Finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 roku dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe, a potem Dyrektora ds. Finansów i IT. Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 członek Komisji Prezydialnej Grupy Mercedes-Benz Car odpowiedzialny za finanse i controlling oraz Dyrektor Controllingu Korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku Członek Zarządu Commerzbanku odpowiedzialny za finanse (Chief Financial Officer).

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Kolonii. Przez 6 lat pracował w centrali Dresdner Banku we Frankfurcie. W roku 1990 był współzałożycielem firmy Arthur Andersen w Polsce, Partnerem, Dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. W firmie Ernst & Young był Partnerem oraz kontynuował pracę na stanowisku Dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych, m.in. przygotowaniu oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Banku S.A., badaniu sprawozdań finansowych Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym. Od 2011 roku bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej, jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Do 30 czerwca 2013 roku był związany z Ernst & Young.

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i obronie pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii w ramach międzynarodowego programu szkoleniowego w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie. Następnie był Dyrektorem Wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie. W latach 2000-2008 był Członkiem Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do listopada 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku Prezesa Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE Banku SA. Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG oraz kierował segmentem Central & Eastern Europe Holding w Commerzbanku. W latach 2014-2015 przejął funkcję Dyrektora Zarządzającego segmentem średnich klientów korporacyjnych dla regionów północnych oraz zachodnich Niemiec, natomiast od 2015 roku odpowiada za region zachodnich Niemiec.

Studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii oraz Uniwersytecie w Monachium. Prowadził też badania naukowe na Michigan State University w Stanach Zjednoczonych. Posiada doktorat z fizyki jądrowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Grupy Postbank, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był m.in. odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit Treasury. Następnie przez ponad 3 lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Od 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Ryzyka Kredytowego w Commerzbanku. Z dniem 1 stycznia 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Commerzbanku AG ds. Ryzyka (Chief Risk Officer).

Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, specjalista prawa podatkowego i finansowego. Od 1980 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie od 1991 roku starszy doradca, a w latach 1998-2012 partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case. W latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC, a od stycznia 2014 roku partner w kancelarii prawnej GESSEL. Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta University of Kansas School of Business w Lawrence, Kansas (1982-1983), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Fundacji Fritza Thyssena (Fritz Thyssen Stiftung) na Uniwersytecie w Monachium (1988-1989 i 1990). Od 1993 roku członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Podatkowy”. Od lat 90. korespondent profesjonalnego periodyku „Tax Notes International” w USA. Od 2004 roku autor stałych komentarzy podatkowych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA).

Posiada dyplom MBA Politechniki Warszawskiej, jest absolwentem Harvard Business School Advanced Management Program Ashridge Management College. Jest Prezesem Wykonawczym w Apteki Gemini, Senior Advisorem w BCG, Członkiem Rady Nadzorczej w Celon Pharma S.A., Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S.A. oraz tzw. Angel Investor w Hedgehog Fund. Był Członkiem Rady Nadzorczej w ABC Data S.A., a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007-2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia S.A. Zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno S.A., Pepsi Cola General Bottlers-Polska Sp. z o.o., DEC Sp. z. o.o. oraz MEMRB Polska.

W 1997 roku ukończył akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989-2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku odpowiedzialnym za Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był Członkiem Zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów (CFO). Od lipca 2016 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Commerzbanku, odpowiedzialnym za obszar transformacji cyfrowej i strategii Grupy Commerzbanku. Dnia 5 grudnia 2018 roku został powołany z dniem 15 stycznia 2019 roku w skład Zarządu Commerzbanku, gdzie odpowiada za obszar operacji (COO).

Ukończył kierunek Business & Finance na University of East London (UEL) w 1994 roku oraz studia menedżerskie w Saïd Business School. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Standard Banku w Londynie. Od 2007 roku związany z Commerzbankiem AG. Początkowo odpowiadał za segment Emerging Markets and Credit Derivatives, zaś od 2011 roku kierował Global Credit Trading. W latach 2016-2018 był Dyrektorem Zarządzającym i kierującym obszarem Group Market Risk Management w Commerzbanku. W październiku 2018 roku został Dyrektorem Zarządzającym Commerzbanku AG odpowiedzialnym za Group Treasury.

Ukończył studia na kierunku zarządzanie Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze. W latach 1986-2000 związany z Dresdner Bank AG, w którym był odpowiedzialny za bankowość prywatną. W latach 2000-2002 pracował jako konsultant w firmie doradczej McKinsey & Company. Od 2002 roku związany z Commerzbankiem, w którym objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu – segment Klienci prywatni, a następnie Managera Grupy – Klienci prywatni i biznesowi. W 2008 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Comdirect Bank AG. Od 2010 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w segmencie Klientów prywatnych w Commerzbanku. W maju 2016 roku został powołany na Członka Zarządu Commerzbanku odpowiedzialnego za segment biznesowy Private and Business Customers.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę Mokate, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym zasięgu. Jako współwłaścicielka kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziła na rynki kilkudziesięciu krajów na wszystkich kontynentach. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata. Ponadto otrzymała wiele prestiżowych nagród w Polsce i za granicą, zdobyła m.in. tytuł Lidera 10-lecia, nadany przez „Gazetę Wyborczą”, oraz Sukces 10-lecia, nadany przez „Businessman Magazine”. Jest fundatorką m.in. stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość oraz Studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej, w której pracuje jako adiunkt, prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. Brała udział w licznych kursach Executive Education, m.in. Programie IESE/Harvard Business School. W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Münster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Ponadto odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Münster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

W Radzie Nadzorczej jest czterech członków niezależnych: Tomasz Bieske, Janusz Fiszer, Mirosław Godlewski oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska. Maciej Leśny i Teresa Mokrysz nie spełniają kryterium niezależności ze względu na zasiadanie w Radzie Nadzorczej ponad dwanaście lat.

Andre Carls, Marcus Chromik, Stephan Engels, Jörg Hessenmüller, Gurjinder Singh Johal oraz Michael Mandel nie są członkami niezależnymi w związku z powiązaniami z dominującym akcjonariuszem mBanku.

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności:

 • doradzanie i nadzorowanie Zarządu przy ustalaniu wytycznych odnośnie do działalności banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, gwarancyjnej, a także polityki zgodności oraz zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej banku;
 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością regulacji banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym banku;
 • zatwierdzanie przyjmowanych przez Zarząd zasad polityki informacyjnej, dotyczącej zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej;
 • zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego;
 • dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej;
 • rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością oraz o sposobach i efektywności zarządzania tym ryzykiem;
 • przygotowywanie zwięzłej oceny sytuacji banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i dołączenia do raportu rocznego banku za poprzedni rok obrachunkowy;
 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych banku, wieloletnich planów rozwoju, jak również strategii działania banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem;
 • rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza przygotowuje uzasadnienia projektów uchwał, które mają być przedłożone do akceptacji Walnego Zgromadzenia;
 • wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie mBanku regulaminów;
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu z uwzględnieniem trybu przewidzianego ustawą Prawo bankowe lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Zarządu;
 • upoważnianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania mBanku w umowach z członkami Zarządu, w tym przy podpisywaniu z członkami Zarządu umów o zarządzanie;
 • otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji na temat tworzenia, nabywania, zamykania oraz dysponowania oddziałami, stałymi przedstawicielstwami oraz częściami przedsiębiorstwa, jak również rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć oraz dziedzin działalności;
 • zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej;
 • zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych lub porozumień o współpracy;
 • otrzymywanie informacji na temat oczekiwanych odchyleń od rocznego budżetu;
 • analizę otrzymywanego przynajmniej raz w roku raportu Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego;
 • wydawanie członkom Zarządu zaleceń odnośnie do poziomu i struktur wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
 • zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w mBanku;
 • zatwierdzanie tworzonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym, ocena realizacji tej strategii i w razie konieczności zlecenie jej rewizji;
 • wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu banku w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy kapitałowej banku;
 • wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie Dyrektorów Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Compliance oraz zatwierdzanie ich wynagrodzeń;
 • zatwierdzanie regulaminów funkcjonowania Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Compliance.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż trzy razy w roku. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, z wyłączeniem tych punktów porządku obrad, które dotyczą bezpośrednio Zarządu lub jego członków.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w następujących sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z bankiem na rzecz członków Zarządu;
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje: Komisja Prezydialna i ds. Nominacji, Komisja ds. Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Oprócz tego w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje i spotyka się regularnie Grupa Robocza ds. IT.

Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji

Komisja Prezydialna i ds. Nominacji Komisja ds. Ryzyka Komisja ds. Audytu Komisja ds. Wynagrodzeń
Maciej Leśny- przewodniczący Marcus Chromik – przewodniczący Tomasz Bieske – przewodniczący Andre Carls – przewodniczący
Andre Carls – członek Mirosław Godlewski – członek Andre Carls – członek Tomasz Bieske – członek
Stephan Engels- członek Gurjinder Singh Johal – członek Janusz Fiszer – członek Stephan Engels – członek
Teresa Mokrysz- członek Agnieszka Słomka-Gołębiowska – członek Jörg Hessenmüller – członek Maciej Leśny – członek
Agnieszka Słomka-Gołębiowska – członek

Wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Są one dołączane do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a także dostępne na stronie www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.

Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo na mocy Uchwały nr 50 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 17 000 zł, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14 500 zł, a Członka Rady Nadzorczej 12 000 zł.

Za udział w stałych komisjach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie: 50% wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez członka Rady Nadzorczej za udział w jednej stałej komisji i 25% za udział w drugiej komisji. W przypadku udziału członka Rady Nadzorczej w trzech lub więcej Stałych Komisjach Rady Nadzorczej nie jest wypłacane dodatkowe wynagrodzenie. Niezależnie od powyższych postanowień, członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Audytu jest uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości równej 80% sumy wynagrodzenia pobieranego przez tego członka.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2017-2018 przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenie wypłacone Wynagrodzenie wypłacone
w 2018 roku (w zł) w 2017 roku (w zł)
1. Maciej Leśny 367 235 367 235
2. Stephan Engels
3. Tomasz Bieske 429 025 319 656
4. Andre Carls 288 000 279 000
5. Marcus Chromik
6. Janusz Fiszer 216 000 162 000
7. Mirosław Godlewski 216 000 162 000
8. Jörg Hessenmüller 216 000 210 000
9. Gurjinder Singh Johal 54 000
10. Michael Mandel
11. Teresa Mokrysz 220 225 220 225
12. Agnieszka Słomka-Gołębiowska 257 435 248 435
Thorsten Kanzler1 162 000 216 000
Wiesław Thor2 37 812
Waldemar Stawski2 55 812
Marek Wierzbowski2 54 000
Razem 2 425 920 2 332 175

1 Thorsten Kanzler złożył z dniem 23 września 2018 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
2 Kadencja wygasła z dniem 30 marca 2017 roku.

Działalność Rady Nadzorczej w 2018 roku

Rada Nadzorcza odbyła w 2018 roku 7 posiedzeń, na których przyjęto 73 uchwały. Obejmowały one wszystkie obszary działalności banku i były zgodne z zakresem funkcji nadzorczych określonych wymogami powszechnie obowiązującego prawa, Prawem bankowym, rekomendacjami KNF , zasadami ładu korporacyjnego, a także opisanych w Statucie mBanku i Regulaminie Rady Nadzorczej.

W 2018 roku na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie omawiano i oceniano bieżące wyniki Grupy mBanku oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego. Rada Nadzorcza omawiała i przyjmowała także inne wymagane prawem szczegółowe raporty z różnych obszarów działalności banku, w tym m.in. regularne raporty ryzyka, compliance, audytu, bancassurance oraz bezpieczeństwa IT. Oprócz tego, Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację Strategii Grupy mBanku na lata 2016–2020.

Komisje Rady Nadzorczej podczas regularnych posiedzeń w 2018 roku w sposób szczegółowy omawiały najważniejsze kwestie z poszczególnych obszarów działalności banku, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Udział Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2018 roku ilustruje poniższa tabela.

Frekwencja1
Tomasz Bieske 7/7
Andre Carls 7/7
Marcus Chromik 5/7
Jörg Hessenmüller 6/7
Stephan Engels 6/7
Mirosław Godlewski 7/7
Janusz Fiszer 5/7
Gurjinder Singh Johal (od 24 września 2018 roku) 2/3
Thorsten Kanzler (do 23 września 2018 roku) 4/4
Maciej Leśny 7/7
Michael Mandel 6/7
Teresa Mokrysz 5/7
Agnieszka Słomka-Gołębiowska 7/7

1 Obecność na posiedzeniach/liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu.

Dodatkowe informacje na temat stosowania w mBanku zasad ładu korporacyjnego można znaleźć na stronie www.mbank.pl/o-nas/lad-korporacyjny/.

Wyniki wyszukiwania: