Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie Zarząd zwołuje raz w roku, najpóźniej do końca czerwca (art. 395 par. 1 oraz art. 399 par. 1 ksh). Rada Nadzorcza również posiada kompetencje do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w ww. terminie (art. 399 par. 2 ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje: Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 ksh). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w formie elektronicznej na adres walne.zgromadzenia@mbank.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 402 ksh), zwołanie walnego zgromadzenia dokonuje się przez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Banku oraz przesłanie komunikatu giełdowego w tej sprawie. Obydwa powyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.


Materiały na Walne Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402 ksh dokumentacja, która jest przedstawiana walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, są zamieszczane na stronie internetowej Banku począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A.

Materiały Rady Nadzorczej

Archiwum Walnych Zgromadzeń

Webcasty

 

XXXIII ZWZ mBanku S.A.
27.03.2020 r. - zapis transmisji

oglądaj XXXIII ZWZ mBanku S.A.
27.03.2020 r. - zapis transmisji
 

XXXII ZWZ mBanku S.A. 28.03.2019 r. - zapis transmisji

oglądaj XXXII ZWZ mBanku S.A. 28.03.2019 r. - zapis transmisji
 

XXXI ZWZ mBanku S.A. (kontynuacja) 09.05.2018 r. - zapis transmisji

oglądaj XXXI ZWZ mBanku S.A. (kontynuacja) 09.05.2018 r. - zapis transmisji
 

XXXI ZWZ mBanku S.A. 12.04.2018 r. - zapis transmisji

oglądaj XXXI ZWZ mBanku S.A. 12.04.2018 r. - zapis transmisji
 

XXX ZWZ mBanku S.A. 30.03.2017 r – zapis transmisji

oglądaj XXX ZWZ mBanku S.A. 30.03.2017 r – zapis transmisji
 

XXIX ZWZ mBanku S.A. 24.03.2016 r – zapis transmisji

oglądaj XXIX ZWZ mBanku S.A. 24.03.2016 r – zapis transmisji
 

XXVIII ZWZ mBanku S.A. 29.04.2015 r – zapis transmisji

oglądaj XXVIII ZWZ mBanku S.A. 29.04.2015 r – zapis transmisji
 

XXVIII ZWZ mBanku SA, 30.03.2015 r. - zapis transmisji

oglądaj XXVIII ZWZ mBanku SA, 30.03.2015 r. - zapis transmisji
 

XXVII ZWZ mBanku SA, 31.03.2014 r. - zapis transmisji

oglądaj XXVII ZWZ mBanku SA, 31.03.2014 r. - zapis transmisji
 

XXVI ZWZ BRE Banku SA, 11.04.2013 r. - zapis transmisji

oglądaj XXVI ZWZ BRE Banku SA, 11.04.2013 r. - zapis transmisji
 

XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2012 r. - zapis transmisji

oglądaj XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2012 r. - zapis transmisji
 

XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2011 r. - zapis transmisji

oglądaj XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2011 r. - zapis transmisji