Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie Zarząd zwołuje raz w roku, najpóźniej do końca czerwca (art. 395 par. 1 oraz art. 399 par. 1 ksh). Rada Nadzorcza również posiada kompetencje do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w ww. terminie (art. 399 par. 2 ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje: Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 ksh). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w formie elektronicznej na adres walne.zgromadzenia@mbank.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 402 ksh), zwołanie walnego zgromadzenia dokonuje się przez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Banku oraz przesłanie komunikatu giełdowego w tej sprawie. Obydwa powyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.


Materiały na Walne Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402 ksh dokumentacja, która jest przedstawiana walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, są zamieszczane na stronie internetowej Banku począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

Materiały Rady Nadzorczej

Archiwum Walnych Zgromadzeń

Webcasty

 

XXXVII ZWZ mBanku S.A., 27.03.2024 r. - zapis transmisji

 

XXXVI ZWZ mBanku S.A., 30.03.2023 r. - zapis transmisji

 

XXXV ZWZ mBanku S.A., 31.03.2022 r. - zapis transmisji

 

XXXIV ZWZ mBanku S.A., 24.03.2021 r. - zapis transmisji

 

XXXIII ZWZ mBanku S.A.
27.03.2020 r. - zapis transmisji

 

XXXII ZWZ mBanku S.A. 28.03.2019 r. - zapis transmisji

 

XXXI ZWZ mBanku S.A. (kontynuacja) 09.05.2018 r. - zapis transmisji

 

XXXI ZWZ mBanku S.A. 12.04.2018 r. - zapis transmisji

 

XXX ZWZ mBanku S.A. 30.03.2017 r – zapis transmisji

 

XXIX ZWZ mBanku S.A. 24.03.2016 r – zapis transmisji

 

XXVIII ZWZ mBanku S.A. 29.04.2015 r – zapis transmisji

 

XXVIII ZWZ mBanku SA, 30.03.2015 r. - zapis transmisji

 

XXVII ZWZ mBanku SA, 31.03.2014 r. - zapis transmisji

 

XXVI ZWZ BRE Banku SA, 11.04.2013 r. - zapis transmisji

 

XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2012 r. - zapis transmisji

 

XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2011 r. - zapis transmisji