Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie Zarząd zwołuje raz w roku, najpóźniej do końca czerwca (art. 395 par. 1 oraz art. 399 par. 1 ksh). Rada Nadzorcza również posiada kompetencje do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w ww. terminie (art. 399 par. 2 ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje: Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 ksh). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w formie elektronicznej na adres walne.zgromadzenia@mbank.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 402 ksh), zwołanie walnego zgromadzenia dokonuje się przez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Banku oraz przesłanie komunikatu giełdowego w tej sprawie. Obydwa powyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.


Materiały na Walne Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402 ksh dokumentacja, która jest przedstawiana walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, są zamieszczane na stronie internetowej Banku począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

Materiały Rady Nadzorczej

Archiwum Walnych Zgromadzeń

Webcasty