Ład korporacyjny

W 2017 roku mBank podlegał zasadom ładu korporacyjnego zwartym w dokumentach:

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji mających na celu zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców).

W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", po raz pierwszy zostały zaaprobowane przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r. Dokument określał podstawowe zasady etyki biznesowej, jakimi w codziennej działalności powinny kierować się spółki giełdowe. Aktualna wersja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Od momentu powstania "Dobrych praktyk" deklarowaliśmy ich przestrzeganie. Dotyczy to również aktualnej wersji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, bank będzie raportował, jeśli zostanie naruszona któraś z dobrych zasad. Raporty będą publikowane analogicznie do raportów bieżących oraz umieszczane na stronie internetowej mBanku. Ponadto równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2007 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. obejmują kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej, zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności. mBank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyłączeniem zasad wskazanych w § 8 ust. 4 oraz § 16 ust. 1.

Pozostałe dokumenty

Wynagrodzenie Zarządu za lata 2016 - 2017

Wynagrodzenie Członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2016-2017 przedstawiają poniższe zestawienia.

 

 

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2016 rok

Bonus odroczony*

1.

Cezary Stypułkowski

2 661 046

237 960

460 831

575 000

2.

Lidia Jabłonowska-Luba

1 500 000

173 320

250 000

320 000

3.

Frank Bock

1 061 379

229 370

-

-

4.

Andreas Böger

797 633

68 338

-

-

5.

Krzysztof Dąbrowski

1 125 000

87 939

-

-

6.

Cezary Kocik

1 500 000

189 036

250 000

350 000

7.

Adam Pers

272 727

19 266

-

-

 

Razem

8 917 785

1 005 229

960 831

1 245 000

*W 2017 roku wypłacono II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2015.

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2016 rok

Bonus odroczony*

Odprawa

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku

1.

Christoph Heins

776 684

269 061

125 000

-

-

2.

Hans-Dieter Kemler

500 000

127 984

200 000

320 000

-

3.

Jarosław Mastalerz

665 926

101 811

250 000

350 000

-

4.

Przemysław Gdański

1 442 587

168 052

250 000

320              000

1 500 000

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku

1.

Jörg Hessenmüller

 

 

125 000

340 000

-

* W 2017 roku Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku oraz Jörg Hessenmüller otrzymali II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2015.

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2015 rok

Bonus odroczony*

1.

Cezary Stypułkowski

2 725 108

252 868

500 000

325 000

2.

Lidia Jabłonowska-Luba

1 500 000

170 504

280 000

180 000

3.

Przemysław Gdański

1 500 000

194 440

280 000

180 000

4.

Christoph Heins

841 392

368 824

-

-

5.

Hans-Dieter Kemler

1 509 926

348 238

280 000

180 000

6.

Cezary Kocik

1 500 000

185 316

300 000

200 000

7.

Jarosław Mastalerz

1 500 000

203 396

340 000

180 000

 

Razem

11 076 426

1 723 586

1 980 000

1 245 000

*W 2016 roku wypłacono I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014.

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2015 rok

Bonus odroczony*

Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku**

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku

1.

Jörg Hessenmüller

781 500

93 768

300 000

190 000

-

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, który przestał pełnić swoje funkcje w 2012 roku

1.

Christian Rhino

-

-

-

-

134 206

*W 2016 roku Jörg Hessenmüller otrzymał I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014.

** Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2016 Christian Rhino otrzymał ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2012.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.

Szczegółowy opis zasad programów motywacyjnych dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 46 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za rok 2017 oraz nocie 44 do Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za rok 2017.

Poniżej przedstawiony jest krótki opis program motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2014 roku, który zastąpił Regulamin Programu Motywacyjnego z 7 grudnia 2012 roku.

W ramach tego programu Członkowie Zarządu banku mają prawo do premii, w tym do premii bezgotówkowej wypłacanej w akcjach banku, w tym akcjach fantomowych.

Za podstawę nabycia prawa do premii oraz wyliczenia jej wysokości za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość netto współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku i miesięczne wynagrodzenie na koniec roku obrotowego za który premia jest przyznawana. Pierwszą część premii bazowej stanowi równowartość 50% wysokości wyliczonej na podstawie wskaźnika ROE kwoty bazowej. Druga część premii może być przyznana przez Komisję ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na podstawie dokonanej oceny Członka Zarządu i osiągniecia celów MbO, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnimi poprzednich okresach finansowych. Dwie części premii składają się na premię bazową. 40% kwoty premii bazowej jest wypłacane w roku jej ustalenia: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych. Pozostałe 60% premii bazowej stanowi premię odroczoną i zostaje wypłacone w trzech równych transzach w kolejnych trzech latach: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2016 - 2017

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2016-2017 przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenie wypłacone
w 2017 roku (w zł)

Wynagrodzenie wypłacone
w 2016 roku (w zł)

1.

Maciej Leśny

367 235

367 235

2.

Stephan Engels

-

-

3.

Tomasz Bieske

319 656

-

4.

Andre Carls

279 000

252 000

5.

Marcus Chromik

-

-

6.

Janusz Fiszer

162 000

-

7.

Mirosław Godlewski

162 000

-

8.

Jörg Hessenmüller

210 000

-

9.

Thorsten Kanzler

216 000

216 000

10.

Michael Mandel

-

-

11.

Teresa Mokrysz

220 225

220 225

12.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

248 435

221 435

 

Wiesław Thor*

37 812

149 435

 

Waldemar Stawski*

55 812

221 435

 

Marek Wierzbowski*

54 000

216 000

 

Martin Zielke**

-

-

 

Martin Blessing***

-

-

 

Razem

2 332 175

1 863 765

* Kadencja wygasła z dniem 30 marca 2017 roku.

** Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

*** Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

Wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (w zł)

1.

Maciej Leśny

367 235

367 235

2.

Andre Carls

252 000

252 000

3.

Marcus Chromik

-

-

4.

Stephan Engels

-

-

5.

Jörg Hessenmüller

-

-

6.

Michael Mandel

-

-

7.

Thorsten Kanzler

216 000

216 000

8.

Teresa Mokrysz

220 225

220 225

9.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

221 435

221 435

10.

Waldemar Stawski

221 435

221 435

11.

Wiesław Thor

149 435

149 435

12.

Marek Wierzbowski

216 000

216 000

 

Martin Zielke*

 

-

 

Martin Blessing**

   

 

Stefan Schmittmann***

 

-

 

Razem

1 863 765

1 863 765

* Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.     

**Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

*** Stefan Schmittmann złożył z dniem 31 grudnia 2015 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

 

Biegły rewident

Zgodnie z uchwałą nr 48 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Banku z 30 marca 2017 roku, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2017 jest firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.