Ład korporacyjny

W 2018 roku mBank podlegał zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumentach:


Ł
ad korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji mających na celu zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców).

W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", po raz pierwszy zostały zaaprobowane przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r. Dokument określał podstawowe zasady etyki biznesowej, jakimi w codziennej działalności powinny kierować się spółki giełdowe. Aktualna wersja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Od momentu powstania "Dobrych praktyk" deklarowaliśmy ich przestrzeganie. Dotyczy to również aktualnej wersji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, bank będzie raportował, jeśli zostanie naruszona któraś z dobrych zasad. Raporty będą publikowane analogicznie do raportów bieżących oraz umieszczane na stronie internetowej mBanku. Ponadto równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2007 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. obejmują kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej, zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności. mBank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyłączeniem zasad wskazanych w § 8 ust. 4 oraz § 16 ust. 1.

Zobacz również:

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

więcej na temat Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu
 

Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku

więcej na temat Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku


Wynagrodzenie Zarządu za lata 2017 - 2018

Wynagrodzenie Członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2017-2018 przedstawiają poniższe zestawienia.

 

 

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2018 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2017 rok

Bonus odroczony*

1.

Cezary Stypułkowski

3 580 421

241 475

434 466

805 415

2.

Lidia Jabłonowska-Luba

1 629 000

183 087

150 000

445 000

3.

Frank Bock

1 694 638

252 467

108 334

-

4.

Andreas Böger

1 729 940

132 699

87 500

-

5.

Krzysztof Dąbrowski

1 733 565

146 847

150 000

76 667

6.

Cezary Kocik

1 879 956

199 194

250 000

475 000

7.

Adam Pers

1 676 801

126 426

126 334

90 000

 

Razem

13 924 321

1 282 195

1 306 634

1 892 082

*W 2018 roku wypłacono III odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014, II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2015 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2016. Krzysztofowi Dąbrowskiemu i Adamowi Persowi wypłacono odroczone transze w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu przyznanego w okresie pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego, których termin płatności przypadał w 2018 roku.

 

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu wypłacone w 2018 roku

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2018 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2017 rok

Bonus odroczony*

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku

1.

Christoph Heins

-

-

75 000

62 500

2.

Jarosław Mastalerz

-

-

50 000

475 000

3.

Przemysław Gdański

-

-

166 668

445 000

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku

1.

Jörg Hessenmüller

-

-

-

402 500

* W 2018 roku Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku oraz Jörg Hessenmüller otrzymali III odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014, II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2015 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2016.

 

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2016 rok

Bonus odroczony*

1.

Cezary Stypułkowski

2 661 046

237 960

460 831

575 000

2.

Lidia Jabłonowska-Luba

1 500 000

173 320

250 000

320 000

3.

Frank Bock

1 061 379

229 370

-

-

4.

Andreas Böger

797 633

68 338

-

-

5.

Krzysztof Dąbrowski

1 125 000

87 939

-

-

6.

Cezary Kocik

1 500 000

189 036

250 000

350 000

7.

Adam Pers

272 727

19 266

-

-

 

Razem

8 917 785

1 005 229

960 831

1 245 000

* W 2017 roku wypłacono II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2015.

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2015 rok

Bonus odroczony*

Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku**

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku

1.

Jörg Hessenmüller

781 500

93 768

300 000

190 000

-

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, który przestał pełnić swoje funkcje w 2012 roku

1.

Christian Rhino

-

-

-

-

134 206

*W 2016 roku Jörg Hessenmüller otrzymał I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014.

** Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2016 Christian Rhino otrzymał ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2012.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.

Szczegółowy opis zasad programów motywacyjnych dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 46 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za rok 2017 oraz nocie 44 do Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za rok 2017.

Poniżej przedstawiony jest krótki opis program motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2014 roku, który zastąpił Regulamin Programu Motywacyjnego z 7 grudnia 2012 roku.

W ramach tego programu Członkowie Zarządu banku mają prawo do premii, w tym do premii bezgotówkowej wypłacanej w akcjach banku, w tym akcjach fantomowych.

Za podstawę nabycia prawa do premii oraz wyliczenia jej wysokości za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość netto współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku i miesięczne wynagrodzenie na koniec roku obrotowego za który premia jest przyznawana. Pierwszą część premii bazowej stanowi równowartość 50% wysokości wyliczonej na podstawie wskaźnika ROE kwoty bazowej. Druga część premii może być przyznana przez Komisję ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na podstawie dokonanej oceny Członka Zarządu i osiągniecia celów MbO, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnimi poprzednich okresach finansowych. Dwie części premii składają się na premię bazową. 40% kwoty premii bazowej jest wypłacane w roku jej ustalenia: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych. Pozostałe 60% premii bazowej stanowi premię odroczoną i zostaje wypłacone w trzech równych transzach w kolejnych trzech latach: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2017 - 2018

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2017-2018 przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenie wypłacone
w 2018 roku (w zł)

Wynagrodzenie wypłacone
w 2017 roku (w zł)

1.

Maciej Leśny

367 235

367 235

2.

Stephan Engels

-

-

3.

Tomasz Bieske

429 025

319 656

4.

Andre Carls

288 000

279 000

5.

Marcus Chromik

-

-

6.

Janusz Fiszer

216 000

162 000

7.

Mirosław Godlewski

216 000

162 000

8.

Jörg Hessenmüller

216 000

210 000

9.

Gurjinder Singh Johal

54 000

-

10.

Michael Mandel

-

-

11.

Teresa Mokrysz

220 225

220 225

12.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

257 435

248 435

 

Thorsten Kanzler*

162 000

216 000

 

Wiesław Thor**

-

37 812

 

Waldemar Stawski**

-

55 812

 

Marek Wierzbowski**

-

54 000

 

Razem

2 425 920

2 332 175

* Pan Thorsten Kanzler złożył z dniem 23 września 2018 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
** Kadencja wygasła z dniem 30 marca 2017 roku 

 

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł)

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

1.

Maciej Leśny

367 235

367 235

2.

Stephan Engels

-

-

3.

Tomasz Bieske

319 656

-

4.

Andre Carls

279 000

252 000

5.

Marcus Chromik

-

-

6.

Janusz Fiszer

162 000

-

7.

Mirosław Godlewski

162 000

 

-

8.

Jörg Hessenmüller

210 000

-

9.

Thorsten Kanzler

216 000

216 000

10.

Michael Mandel

-

-

11.

Teresa Mokrysz

220 225

220 225

12.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

248 435

221 435

 

Wiesław Thor*

37 812

149 435

 

Waldemar Stawski*

55 812 221 435 

 

Marek Wierzbowski*

54 000 

216 000

 

Martin Zielke**

-

-

 

Martin Blessing***

-

-

 

Razem

2 332 175

1 863 765

* Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
**Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
*** Stefan Schmittmann złożył z dniem 31 grudnia 2015 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
 

Biegły rewident

Zgodnie z uchwałą nr 35 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Banku z 12 kwietnia 2018 roku, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2018 jest firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.