Ład korporacyjny

mBank podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumentach:

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” to nowa redakcja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku, na podstawie przepisów Regulaminu Giełdy, podlegają emitenci akcji notowanych na Głównym Rynku GPW. W dniu 29 marca 2021 roku Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Zasady te weszły w życie od 1 lipca 2021 roku.

 

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zostały przyjęte uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014 roku i obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Grupa mBanku uznając wartość zasad zawartych w powyższych dokumentach dokłada należytej staranności w kształtowaniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami. 

 

 

Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zobacz również:

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

 

Komitety Zarządu Banku

 

Komisje Rady Nadzorczej

 

Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 roku

Biegły rewident

Zgodnie z uchwałą nr 33 XXXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Banku z 27 marca 2024 roku, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2024-2025 jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.