Ład korporacyjny

W 2016 roku mBank podlegał zasadom ładu korporacyjnego zwartym w dokumentach:

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji mających na celu zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców).

 W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", po raz pierwszy zostały zaaprobowane przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r. Dokument określał podstawowe zasady etyki biznesowej, jakimi w codziennej działalności powinny kierować się spółki giełdowe. Aktualna wersja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Od momentu powstania "Dobrych praktyk" deklarowaliśmy ich przestrzeganie. Dotyczy to również aktualnej wersji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, bank będzie raportował, jeśli zostanie naruszona któraś z dobrych zasad. Raporty będą publikowane analogicznie do raportów bieżących oraz umieszczane na stronie internetowej mBanku. Ponadto równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2007 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Obejmują one kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej, zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności. mBank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyłączeniem zasad wskazanych w § 8 ust. 4 oraz § 16 ust. 1.

Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Więcej informacji na temat członków Zarządu mBanku tutaj

Komitety Zarządu Banku

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków Zarządu:

 •  

  Komitet ds. Zarządzania Zasobami

 •  

  Komitet ds. Zarządzania Kapitałem

 •  

  Komitet ds. Jakości Danych i Rozwoju Systemów Informacyjnych

 •  

  Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy mBanku

 •  

  Komitet ds. Nadzoru nad Oddziałami Zagranicznymi mBanku S.A.

 •  

  Komitet Kredytowy Grupy Banku

 •  

  Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej

 •  

  Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

 •  

  Komitet Ryzyka Rynków Finansowych

 •  

  Komitet Ryzyka Modeli

 •  

  Komitet ds. Architektury Informatycznej mBanku S.A.

Rada Nadzorcza mBanku

o Maciej
Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

o Maciej
Leśny
o Stephan
Engels

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

o Stephan
Engels
o Andre
Carls

Członek Rady Nadzorczej

o Andre
Carls
o Marcus
Chromik

Członek Rady Nadzorczej

o Marcus
Chromik
o Jörg
Hessenmüller

Członek Rady Nadzorczej

o Jörg
Hessenmüller
o Thorsten
Kanzler

Członek Rady Nadzorczej

o Thorsten
Kanzler
o Michael
Mandel

Członek Rady Nadzorczej

o Michael
Mandel
o Teresa
Mokrysz

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Teresa
Mokrysz
o Agnieszka
Słomka-Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej

o Agnieszka
Słomka-Gołębiowska
o Waldemar
Stawski

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Waldemar
Stawski
o Wiesław
Thor

Członek Rady Nadzorczej

o Wiesław
Thor
o Marek
Wierzbowski

Członek Rady Nadzorczej

o Marek
Wierzbowski

Komisje Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje: Komisja Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji). 

Komisja Prezydialna 

Komisja ds. Ryzyka

Komisja ds. Audytu

Komisja ds. Wynagrodzeń

Maciej Leśny

Marcus Chromik

Stephan Engels

Andre Carls

Andre Carls

Thorsten Kanzler

Andre Carls

Stephen Engels

Stephen Engels*

Maciej Leśny

Maciej Leśny

Maciej Leśny

Teresa Mokrysz

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Waldemar Stawski

Marek Wierzbowski

*Od 16 grudnia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku członkiem Komisji był Martin Zielke.

Wynagrodzenie Zarządu za lata 2015 - 2016

Wynagrodzenie obecnego Zarządu za lata 2015-2016 przedstawiają poniższe zestawienia.

 

 

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2015 rok

Bonus odroczony*

1.

Cezary Stypułkowski

2 725 108

252 868

500 000

325 000

2.

Lidia Jabłonowska-Luba

1 500 000

170 504

280 000

180 000

3.

Przemysław Gdański

1 500 000

194 440

280 000

180 000

4.

Christoph Heins

841 392

368 824

-

-

5.

Hans-Dieter Kemler

1 509 926

348 238

280 000

180 000

6.

Cezary Kocik

1 500 000

185 316

300 000

200 000

7.

Jarosław Mastalerz

1 500 000

203 396

340 000

180 000

 

Razem

11 076 426

1 723 586

1 980 000

1 245 000

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2015 rok

Bonus odroczony*

Wynagrodzenia Członka Zarządu, który przestał pełnić swoje funkcje w 2016 roku

1.

Jörg Hessenmüller

781 500

93 768

300000

190 000

* W 2016 roku Pan Jörg Hessenmüller otrzymał I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusu za rok 2014.

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (w zł)

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus za 2014 rok

Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku

1.

Cezary Stypułkowski

2 092 108

174 833

650 000

827 941

2.

Lidia Jabłonowska-Luba

1 219 483

228 872

360 000

-

3.

Przemysław Gdański

1 200 000

143 184

360 000

658 950

4.

Jörg Hessenmüller

1 263 000

166 535

380 000

-

5.

Hans-Dieter Kemler

1 218 561

366 354

360 000

688 900

6.

Cezary Kocik

1 200 000

156 825

400 000

-

7.

Jarosław Mastalerz

1 200 000

125 670

360 000

778 749

 

Razem

9 393 152

1 362 273

2 870 000

2 954 540

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.

Szczegółowy opis zasad programów motywacyjnych dla Zarządu znajduje się w nocie 44 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2016.

Poniżej przedstawiony jest krótki opis programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2014 roku, który zastąpił Regulamin Programu Motywacyjnego z 7 grudnia 2012 roku.

W ramach tego programu Członkowie Zarządu Banku mają prawo do premii, w tym do premii bezgotówkowej wypłacanej w akcjach Banku, w tym akcjach fantomowych.

Za podstawę nabycia prawa do premii oraz wyliczenia jej wysokości za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość netto współczynnika zwrotu z kapitału (ROE netto) Grupy mBanku i miesięczne wynagrodzenie na koniec roku obrotowego, za który premia jest przyznawana. Pierwszą część premii bazowej stanowi równowartość 50% wysokości wyliczonej na podstawie wskaźnika ROE kwoty bazowej. Druga część premii może być przyznana przez Komisję ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na podstawie dokonanej oceny Członka Zarządu i osiągniecia celów MBO. Dwie części premii składają się na premię bazową. 40% kwoty premii bazowej jest wypłacane w roku jej ustalenia: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach Banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych. Pozostałe 60% premii bazowej stanowi premię odroczoną i zostaje wypłacone w trzech równych transzach w kolejnych trzech latach: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach Banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2015 - 2016

 

 

Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł)

Wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (w zł)

1.

Maciej Leśny

367 235

367 235

2.

Andre Carls

252 000

252 000

3.

Marcus Chromik

-

-

4.

Stephan Engels

-

-

5.

Jörg Hessenmüller

-

-

6.

Michael Mandel

-

-

7.

Thorsten Kanzler

216 000

216 000

8.

Teresa Mokrysz

220 225

220 225

9.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

221 435

221 435

10.

Waldemar Stawski

221 435

221 435

11.

Wiesław Thor

149 435

149 435

12.

Marek Wierzbowski

216 000

216 000

 

Martin Zielke*

 

-

 

Martin Blessing**

   

 

Stefan Schmittmann***

 

-

 

Razem

1 863 765

1 863 765

* Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.     

**Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

*** Stefan Schmittmann złożył z dniem 31 grudnia 2015 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

 

Biegły rewident

Zgodnie z uchwałą nr 39 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Banku z 24 marca 2016 roku, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2016 jest firma PricewaterhouseCoopers Sp.
z o. o.