Ład korporacyjny

mBank podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumentach:

 

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Zasady te wejdą w życie od 1 lipca 2021 roku.

 

Grupa mBanku uznając wartość zasad zawartych w powyższych dokumentach dokłada należytej staranności w kształtowaniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami.

 

Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zobacz również:

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

więcej na temat Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu
 

Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku

więcej na temat Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku

Biegły rewident

Zgodnie z uchwałą nr 32 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Banku z 28 marca 2020 roku, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2020-2022 jest firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.