Ład korporacyjny

W 2018 roku mBank podlegał zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumentach:


Ł
ad korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji mających na celu zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców).

W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", po raz pierwszy zostały zaaprobowane przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r. Dokument określał podstawowe zasady etyki biznesowej, jakimi w codziennej działalności powinny kierować się spółki giełdowe. Aktualna wersja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Od momentu powstania "Dobrych praktyk" deklarowaliśmy ich przestrzeganie. Dotyczy to również aktualnej wersji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, bank będzie raportował, jeśli zostanie naruszona któraś z dobrych zasad. Raporty będą publikowane analogicznie do raportów bieżących oraz umieszczane na stronie internetowej mBanku. Ponadto równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2007 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. obejmują kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej, zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności. mBank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyłączeniem zasad wskazanych w § 8 ust. 4 oraz § 16 ust. 1.

Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zobacz również:

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

więcej na temat Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu
 

Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku

więcej na temat Więcej informacji na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku

Biegły rewident

Zgodnie z uchwałą nr 32 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Banku z 28 marca 2020 roku, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2020-2022 jest firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.