Pytania i odpowiedzi

Ustanowienie pełnomocnictwa

 •  

  Czym jest pełnomocnictwo szczególne?

  • To „węższy” rodzaj pełnomocnictwa. Pełnomocnik szczególny może dysponować środkami na rachunku jedynie za pomocą karty debetowej. Nie ma wglądu w szczegóły rachunku ani dostępu do serwisu internetowego i nie może składać innych dyspozycji oprócz tych, związanych z użytkowaniem swojej karty. Aktywacja karty i ustanowienie PINu do karty może zostać wykonane jedynie poprzez mLinię, po uprzedniej aktywacji tego kanału (ustanowieniu telekodu).

 •  

  Czym jest pełnomocnictwo rodzajowe?

  • Pełnomocnik rodzajowy do rachunku ma szerokie uprawnienia do dysponowania rachunkiem i rachunkami powiązanymi na tych samych zasadach, co posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem czynności wymienionych w regulaminie. Pełnomocnik rodzajowy może m.in. wykonywać przelewy, wypłaty, uzyskiwać informacje o rachunku, zamawiać dokumenty, zakładać lokaty.

 •  

  Jak zamówić kartę do rachunku dla pełnomocnika?

  • Podczas ustanawiania pełnomocnictwa szczególnego, które co do zasady nie może istnieć bez zamówienia karty, karta jest zamawiana od razu w trakcie składania wniosku o pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa rodzajowego, należy najpierw dopisać pełnomocnika i ponownie skontaktować się z bankiem w celu zamówienia karty.
   Opracowujemy nową funkcję pozwalającą na zamówienie karty dla pełnomocnika rodzajowego w momencie wnioskowania o pełnomocnictwo.

 •  

  Czy mogę  ustanowić limity do karty dla pełnomocnika? Czy pełnomocnik może sam zmieniać limity na karcie ?

  • Posiadacz rachunku (właściciel firmy lub reprezentant) po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego widzi wszystkie karty wydane do rachunku – zarówno swoje jak i pełnomocników. Posiadacz (właściciel firmy lub reprezentant) ma możliwość zmiany limitów oraz przeglądania operacji i blokad na karcie wydanej na imię i nazwisko pełnomocnika.
   Pełnomocnik rodzajowy może złożyć dyspozycję zmiany limitów autoryzacyjnych jedynie dla karty wydanej na jego imię i nazwisko.
   Pełnomocnik szczególny nie może zmienić limitów autoryzacyjnych do żadnej z kart wydanych do rachunku.

 •  

  Kto może ustanowić pełnomocnika?

  • Pełnomocnika do rachunku prowadzonego dla osoby fizycznej może ustanowić posiadacz rachunku, a w przypadku rachunków wspólnych, jeden ze współposiadaczy. W przypadku rachunków prowadzonych dla osób małoletnich, pełnomocnika ustanawia małoletni za zgodą przedstawiciela ustawowego. Do rachunku firmowego dyspozycję może złożyć właściciel firmy lub jej reprezentant.

 •  

  Ilu pełnomocników mogę ustanowić do rachunku?

  • Do rachunku osobistego można ustanowić dwóch pełnomocników w dowolnej kombinacji (pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem/pełnomocnik szczególny). Przykładowo: 2 pełnomocników rodzajowych lub 2 pełnomocników szczególnych, albo 1 rodzajowy i 1 szczególny.
   Do rachunków firmowych można ustanowić 20 pełnomocników (10 rodzajowych i 10 szczególnych).

 •  

  Kto może zostać pełnomocnikiem?

  • Może nim być dowolna osoba, niekoniecznie  spokrewniona z posiadaczem rachunku. Wymagane jest, aby pełnomocnik był rezydentem, czyli posiadał adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 •  

  Czy są ograniczenia dotyczące wieku pełnomocnika?

  • Posiadacz Rachunku (właściciel firmy lub reprezentant) może udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem - pełnoletniej. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo szczególne do rachunków dla osób fizycznych - może być udzielone osobie fizycznej, która ukończyła 13 rok życia. 

 •  

  Jak wygląda proces ustanowienia pełnomocnika do rachunku? Kiedy pełnomocnik uzyskuje wgląd do rachunku?

  • W przypadku, gdy wniosek o pełnomocnictwo zostanie złożony przez internet lub mLinię, pełnomocnik jest dopisywany po zaakceptowaniu oświadczeń. O etapach realizacji dyspozycji posiadacz i pełnomocnik są informowani mailem oraz smsem. Pełnomocnik otrzymuje komunikat do zatwierdzenia w serwisie transakcyjnym. Po akceptacji jest przypisywany do rachunku. Całość procesu trwa kilka minut. Jeśli pełnomocnik jest nowym klientem, pod wskazany we wniosku adres pełnomocnika jedzie kurier, który: - identyfikuje tożsamość pełnomocnika (pełnomocnik powinien mieć przygotowany dowód osobisty lub dokumenty opisane w kolejnym punkcie, jeśli nie posiada obywatelstwa polskiego) oraz - odbiera od pełnomocnika podpis pod danymi pełnomocnika i oświadczeniami dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych przez mBank SA. Z uwagi na obieg dokumentów przypisanie pełnomocnika, który jest nowym klientem trwa około tygodnia. Pełnomocnika można także ustanowić bezpośrednio w placówce banku. Wówczas wymagana jest obecność pełnomocnika.

 •  

  Jakie dane pełnomocnika powinienem przygotować do złożenia wniosku?

  • W celu ustanowienia pełnomocnika, należy posiadać dane osobowe i kontaktowe pełnomocnika, m.in. dane z dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/ paszportu zagranicznego/ karty pobytu), nazwisko panieńskie matki, kod pocztowy, adres zamieszkania, numery telefonów, adres e-mail , imiona rodziców.

   Jeżeli pełnomocnikiem rachunku ma być:
   a) rezydent posiadający obywatelstwo polskie – możliwe jest ustanowienie pełnomocnika, jeżeli podany zostanie jego numer PESEL i seria i numer dowodu osobistego wraz z datą ważności
   b) rezydent nieposiadający obywatelstwa polskiego –możliwe jest ustanowienie pełnomocnika, jeżeli podany zostanie:
   - numer PESEL,
   - seria i numer paszportu zagranicznego wraz z datą ważności,
   - seria i numer karty pobytu lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.

 •  

  Czy usługa jest płatna?

  • Ustanowienie pełnomocnika oraz jego posiadanie są bezpłatne. Klient nie uiszcza też opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik może korzystać z dodatkowych produktów i usług bankowych (karta, przelewy, powiadomienia) - wówczas mogą wystapić opłaty zgodne z taryfą prowizji i opłat.

 •  

  Czy osoba która jest pełnomocnikiem ma możliwość wzięcia kredytu?

  • Nie, pełnomocnik nie jest uprawniony do składania w imieniu posiadacza rachunku wniosków kredytowych, ani zawierania umów o kredyt. Ponadto pełnomocnik nie będący współkredytobiorcą nie może uzyskiwać informacji o kredytach ani składać dyspozycji dotyczących kredytów zaciągniętych przez posiadacza rachunku.

 •  

  Do jakich produktów można ustanowić pełnomocnictwo i  w jakim zakresie, np. czy jest to możliwe do lokaty?

  • Pełnomocnictwo szczególne może być ustanowione tylko w zakresie karty debetowej. Pełnomocnictwo rodzajowe jest ustanawiane do wybranych  rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych i bieżących oraz powiązanych z nim rachunków lokat. Pełnomocnik rodzajowy może otwierać, zrywać i modyfikować lokaty terminowe powiązane z rachunkiem, do którego został upoważniony. Istnieje ponadto możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunków oszczędnościowych, walutowych, a także rachunków mBiznes Transfer.

 •  

  Posiadam produkty dodatkowe SFI, eMakler, ubezpieczenia - czy pełnomocnik może mieć do nich dostęp?

  • Ubezpieczenie może zostać zawarte tylko przez posiadacza/współposiadacza rachunku. Pełnomocnikowi nie są udzielane informacje nt. ubezpieczeń zawartych przez posiadacza rachunku, jak również nie ma on dostępu przez serwis transakcyjny do ubezpieczeń zawartych przez posiadacza rachunku – widzi je tylko osoba, która zawarła ubezpieczenie. Wyjątek stanowią ubezpieczenia aktywowane do karty debetowej i kredytowej wydanej dla pełnomocnika.

 

Odwołanie pełnomocnictwa

 •  

  Czy pełnomocnik może odwołać pełnomocnictwo?

  • Pełnomocnik nie może odwołać pełnomocnictwa do rachunku. Może to uczynić wyłącznie posiadacz (właściciel firmy lub reprezentant). Jeżeli natomiast pełnomocnik chciałby zrzec się pełnomocnictwa i jednocześnie nie życzy sobie kontaktować się z posiadaczem rachunku, aby ten dokonał jego odwołania, może to zrobić  (opisane w sekcji ZRZECZENIE)

 •  

  Jak przebiega odwołanie pełnomocnictwa?

  • Po złożeniu takiej dyspozycji pełnomocnik jest odpinany od rachunku i rachunków powiązanych, zastrzegana jest karta pełnomocnika, jak również wyłączane są usługi do rachunku (powiadomienia, przelewy zdefiniowane).

   W przypadku pełnomocnictwa szczególnego możemy natychmiast pozbawić pełnomocnika uprawnień poprzez zastrzeżenie karty pełnomocnika.

 

Zrzeczenie pełnomocnictwa

 •  

  Kiedy mogę zrzec się pełnomocnictwa?

  • Pełnomocnik może w każdym czasie zrzec się pełnomocnictwa ustanowionego na jego rzecz. Jeśli chcesz zrzec się pełnomocnictwa zaraz po otrzymaniu informacji o nim (np. na etapie potwierdzania swoich danych dla potrzeb pełnomocnictwa) – po prostu nie podpisujesz dokumentów u kuriera lub zaznaczasz opcję NIE w serwisie transakcyjnym (jeśli już jesteś klientem banku i otrzymałeś w serwisie link dotyczący pełnomocnictwa).

 •  

  Jakie są sposoby zrzeczenia pełnomocnictwa?

  • W przypadku pełnomocnictwa rodzajowego konieczne jest przesłanie zrzeczenia w formie pisemnej.
   Klient powinien przesłać do banku wypełnione oświadczenie, w którym zrzeka się pełnomocnictwa oraz jednocześnie oświadcza, że zobowiązuje się do powiadomienia posiadacza rachunku o tym fakcie.
   Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www mBanku w sekcji Przydatne Dokumenty.

   Własnoręczność złożonego przez pełnomocnika podpisu na oświadczeniu powinna zostać poświadczona przez upoważnioną do tego osobę, zgodnie z zasadami przyjętymi przez mBank.

   W przypadku pełnomocnictwa szczególnego wystarczy jedynie dyspozycja telefoniczna klienta.
   W obu przypadkach pełnomocnik w dowolnym oddziale banku zrealizuje dyspozycję zrzeczenia się pełnomocnictwa.
   Pełnomocnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania mocodawcy o zrzeczeniu się przez niego pełnomocnictwa.

 •  

  W jaki sposób realizowane jest przez bank zrzeczenie pełnomocnictwa?

  • Realizacja zrzeczenia przebiega analogicznie jak odwołania, z tą różnicą, że zrzeczenie składa pełnomocnik. Po złożeniu takiej dyspozycji pełnomocnik jest odpinany od rachunku i rachunków powiązanych, zastrzegana jest karta pełnomocnika, jak również wyłączane są usługi do rachunku (powiadomienia, przelewy zdefiniowane).

 

Zmiana pełnomocnictwa

 •  

  Jak przebiega zmiana pełnomocnictwa?

  • Po zgłoszeniu zmiany zakresu uprawnień pełnomocnika w serwisie internetowym, mLinii lub oddziale banku zmieniana jest relacja, z jaką dopisany jest pełnomocnik do rachunku.
   W przypadku zmiany pełnomocnictwa z rodzajowego na szczególne (ograniczenie uprawnień wyłącznie do karty) pełnomocnik jest odpinany od rachunków lokat i wyłączane są mu powiadomienia do rachunku – jeśli takie posiadał.