Informacje wymagane przepisami prawa

Informacje wymagane przepisami art. 111, 111a i 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jak i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Skład zarządu i rady nadzorczej banku

więcej na temat Skład zarządu i rady nadzorczej banku
 

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (NBP)

więcej na temat Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (NBP)
 

Bieżące oprocentowanie

rachunków i lokat, kredytów i pożyczek

więcej na temat Bieżące oprocentowanie
 

Aktualnie obowiązujące Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych

więcej na temat Aktualnie obowiązujące Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych
 

Terminy kapitalizacji odsetek

oraz o warunkach wykonania przelewów transgarnicznych uszczegółowione w stosownych regulaminach

więcej na temat Terminy kapitalizacji odsetek
 

Bilans z opinią biegłego rewidenta

za ostatni okres podlegający badaniu i wyniki finansowe Grupy mBanku

więcej na temat Bilans z opinią biegłego rewidenta
 

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej

więcej na temat Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 

Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

więcej na temat Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 

Nazwiska osób upoważnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu mBanku SA

więcej na temat Nazwiska osób upoważnionych
 

Informacje o przedsiębiorcach

zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe

więcej na temat Informacje o przedsiębiorcach
 

Informacje o warunkach

wykonywania przelewów transgranicznych

więcej na temat Informacje o warunkach
 

Rules for changing

the entity authorised to audit financial statements

więcej na temat Rules for changing
 

Zaproszenie dla firm audytorskich

do wzięcia udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badania i przeglądy sprawozdań finansowych mBank S.A. za lata 2022 oraz 2023

więcej na temat Zaproszenie dla firm audytorskich
 

Invitation for audit firms

to participate in the procedure of selecting an audit firm that will conduct audits and reviews of mBank S.A.'s financial statements for the years 2022 and 2023

więcej na temat Invitation for audit firms

Informacje dla MSP i korporacje

Oprocentowanie i kapitalizacja odsetek dla produktów z oferty MSP i korporacje i stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym

 

Terminy kapitalizacji odsetek i aktualne stawki oprocentowania

  • rachunków bankowych bieżących i pomocniczych 
  • rachunków VAT
  • lokat terminowych
więcej na temat Terminy kapitalizacji odsetek i aktualne stawki oprocentowania
 

Stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym

więcej na temat Stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym