Informacje wymagane przepisami prawa

Informacje wymagane przepisami art. 111, 111a i 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jak i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Skład zarządu i rady nadzorczej banku

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (NBP)

Bieżące oprocentowanie

rachunków i lokat, kredytów i pożyczek

Aktualnie obowiązujące Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych

Terminy kapitalizacji odsetek

oraz o warunkach wykonania przelewów transgarnicznych uszczegółowione w stosownych regulaminach

Bieżące kursy walut

Bilans z opinią biegłego rewidenta

za ostatni okres podlegający badaniu i wyniki finansowe Grupy mBanku

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej

Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Nazwiska osób upoważnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu mBanku SA

Informacje o przedsiębiorcach

zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe

Informacje o warunkach

wykonywania przelewów transgranicznych

Rules for changing

the entity authorised to audit financial statements

Zaproszenie dla firm audytorskich

do wzięcia udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badania i przeglądy sprawozdań finansowych mBank S.A. za lata 2022 oraz 2023

Invitation for audit firms

to participate in the procedure of selecting an audit firm that will conduct audits and reviews of mBank S.A.'s financial statements for the years 2022 and 2023

Informacje dla MSP i korporacje

Oprocentowanie i kapitalizacja odsetek dla produktów z oferty MSP i korporacje i stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym

Terminy kapitalizacji odsetek i aktualne stawki oprocentowania

  • rachunków bankowych bieżących i pomocniczych 
  • rachunków VAT
  • lokat terminowych

Stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacje wymagane przepisami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie podatkowe

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla Podatkowej Grupy Kapitałowej mBank, w tym mBank S.A., mBank Hipoteczny S.A., mLeasing Sp. z o.o. i mFinanse S.A.