Zapoznaj się z komunikatem PFR w sprawie dostarczania dokumentów poświadczających umocowanie.

Każda firma, która skorzystała z Tarczy Finansowej PFR jest zobowiązana potwierdzić umocowanie osoby, która zawarła umowę subwencji finansowej i/lub złożyła odwołanie, do reprezentowania firmy.  Sposób potwierdzenia umocowania zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

 • 1.  

  Jednoosobowa działalność gospodarcza

  • Nie musisz składać żadnych dokumentów. Wystarczy, że w serwisie transakcyjnym potwierdzisz informacje o Twojej firmie, które pobraliśmy z bazy CEIDG.

   W odrębnej korespondencji przesłanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego poprosimy Cię o potwierdzenie danych pobranych przez mBank z bazy CEIDG.

   Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że nie potwierdzasz swoich danych, system poprosi cię o załączenie w formie elektronicznej:

   • wyciągu z CEiDG wygenerowanego w dniu jego załączania we wniosku.
 • 2.  

  Spółki cywilne

  • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, to dostarcz do mBanku:

   • Wyciąg z CEIDG dla każdego ze wspólników spółki.

   Wyciąg z CEIDG powinien być aktualny – mieć tę sama datę jak data złożenia Oświadczenia,  a jeśli składasz Pełnomocnictwo, to do wyciągu z CEIDG załącz również całą historię zmian zaistniałą po dacie zawarcia umowy subwencji finansowej,

   oraz

   • Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie osoby będące wspólnikami spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa. Nie jest wymagany podpis wspólnika, który zawarł umowę subwencji finansowej w imieniu spółki.

   lub

   • Oświadczenie podpisane przez wszystkie osoby będące wspólnikami spółki w momencie podpisywania Oświadczenia.

    

   Więcej o Pełnomocnictwie i Oświadczeniu przeczytaj tutaj

    

   Dokumenty do mBanku możesz dostarczyć:

   • drogą elektroniczną jeśli Pełnomocnictwo lub Oświadczenie sporządziłeś w formie elektronicznej i podpisałeś podpisem kwalifikowanym,
   • w placówce mBanku jeśli Pełnomocnictwo lub Oświadczenie sporządziłeś w formie papierowej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 • 3.  

  Spółki osobowe i kapitałowe oraz inne podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

  • Jeśli osoba, która w imieniu firmy złożyła wniosek lub odwołanie jest wpisana do KRS i była uprawniona do samodzielnej reprezentacji firmy na dzień złożenia wniosku lub odwołania, dostarcz nam wyłącznie:

   • odpis z KRS - aktualny/pełny odpis z KRS na datę zawarcia umowy subwencji finansowej i każdego odwołania.

   lub

   • pełny odpis z KRS wygenerowany w dniu jego przekazania do mBanku.

    

   W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według KRS lub Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową, dostarcz do mBanku:

   • pełnomocnictwo podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy (zgodnie z odpisem z KRS),
   • odpis z KRS, który jest aktualny na dzień udzielenia pełnomocnictwa. Może to być również pełny odpis z KRS.

   lub

   • oświadczenie podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy (zgodnie z odpisem z KRS),
   • odpis z KRS, który jest aktualny na dzień udzielenia oświadczenia. Może to być również pełny odpis z KRS.

    

   Więcej o Pełnomocnictwie i Oświadczeniu przeczytaj tutaj

    

   Dokumenty do mBanku możesz dostarczyć:

   • drogą elektroniczną jeśli Pełnomocnictwo lub Oświadczenie sporządziłeś w formie elektronicznej i podpisałeś podpisem kwalifikowanym,
   • w placówce mBanku jeśli Pełnomocnictwo lub Oświadczenie sporządziłeś w formie papierowej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 
Jak prawidłowo przygotować dokumenty

 

 1. PEŁNOMOCNICTWO
 • Dokument powinien być podpisany wyłącznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG zgodnie z zasadami reprezentacji.
 • Data poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych musi być datą sprzed daty zawarcia umowy subwencji finansowej.
 • Dopuszcza się, aby jedno Pełnomocnictwo lub Oświadczenie obejmowało swoim zakresem wiele czynności (zawarcie Umowy/Umów, złożenie Odwołania/Odwołań).

 

 1. OŚWIADCZENE
 • Dokument powinien być podpisany wyłącznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG zgodnie z zasadami reprezentacji.
 • Jeśli w danym momencie brak Pełnomocnictwa podpisanego przed datą zawarcia umowy subwencji finansowej, to należy złożyć oświadczenie z datą bieżącą (późniejszą niż data zawarcia umowy subwencji finansowej i późniejszych odwołań).
 • Data na oświadczeniu powinna być późniejsza od daty ostatniego złożonego Odwołania (powinna odpowiadać dacie bieżącej faktycznego terminu złożenia Oświadczenia).

 

Dopuszcza się, aby jedno Pełnomocnictwo lub Oświadczenie obejmowało swoim  zakresem wiele czynności (zawarcie Umowy/Umów, złożenie Odwołania/Odwołań)

 

Wzór Pełnomocnictwa lub Oświadczenia można pobrać tu.

 

Potwierdzenie podpisu mocodawcy na Pełnomocnictwie lub Oświadczeniu – odbywa się wyłącznie:

 • w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (prosimy o przekazywanie dokumentów w plikach pdf podpisanych podpisem typu PADES)
 • w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi - do banku składany oryginał

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pandemiczną, prosimy w miarę możliwości o składania dokumentów poprzez serwis transakcyjny mBanku.