Zasady umorzenia subwencji finansowej dla MŚP

.

 •  

  Zapoznaj się z komunikatem PFR dla MŚP w sprawie umorzenia subwecji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

  • Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

    

   Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

    

   Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

   Rozliczenia Tarczy 2.0 dla MŚP będą odbywać się w dwóch etapach:

    

   1) Rozliczenia małych i średnich firm

   od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

    

   2) Decyzje dotyczące umorzeń

   W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:

   (i) określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),

   (ii) wezwanie do zwrotu całej subwencji albo

   (iii) informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

    

   Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

    

   Zasady rozliczenia MŚP

   Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

   • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
   • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

    

   Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

   Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

   Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

    

   Wymagane oświadczenia i inne informacje

   • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
   • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
   • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

   Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

    

   Planowane szkolenia i informacje

   Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku MŚP podlega całkowitemu umorzeniu, jeśli spełnisz warunki:

 • nieprzerwanie prowadzisz działalność gospodarczą w okresie od złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. W tym czasie nie rozpoczęła się likwidacja Twojej firmy oraz postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • nie później niż do 15 marca 2022 r. zwrócisz nadwyżkę udzielonej subwencji finansowej. Nie możesz zatrzymać nadwyżki subwencji, która była wyliczona na podstawie wskazanych we wniosku prognozowanych kosztów stałych – wyższych od tych, które faktycznie poniosłeś.

Przedsiębiorca wykazuje rzeczywiste koszty stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Na potrzeby ustalenia warunków umorzenia subwencji dla MŚP – PFR nie bada utrzymania poziomu zatrudnienia.

Harmonogram i najważniejsze daty

 

18.11.2021 formularz rozliczenia subwencji dostępny po zalogowaniu w mBanku

 

Do 15.01.2022 – złożenie formularza przez przedsiębiorcę

 

Do 15.03.2022 spłata nadwyżki przez przedsiębiorcę

 

Kwiecień 2022 decyzja PFR

 

05.2022 zwroty części lub całości subwencji

Jak złożyć oświadczenia o rozliczeniu

Aby poprawnie wypełnić formularz oświadczenia należy:

 • Złożyć oświadczenia na formularzu zaznaczając TAK/NIE

 • Uzupełnić wszystkie dane kontaktowe firmy

 • Wskazać wysokość faktycznie osiągniętych przychodów

 • Wskazać wysokość faktycznie poniesionych kosztów stałych

 • Załączyć wymagane dokumenty księgowe.

Dowodem poprawności rozliczenia jest plik JPK_PKPIR lub JPK_KR (w zależności od prowadzonej rachunkowości). Należy załączyć go podczas składania wniosku o umorzenie w formacie .xml za okresy: listopad - grudzień 2020 i styczeń-marzec 2021

Rozliczenie nadwyżki

Kwota subwencji finansowej w tarczy PFR 2.0 maksymalnie mogła wynosić:

1. nie więcej niż 70% Kosztów Stałych za okres listopad-grudzień 2020 r., jeżeli w tym okresie spadek Przychodów w relacji do analogicznego okresu 2019 r. wynosił co najmniej 30%

2. nie więcej niż 70% prognozowanych Kosztów Stałych za okres styczeń-marzec 2021 r., jeżeli w tym okresie prognozowany spadek Przychodów w relacji do analogicznego okresu 2019 r. wynosił co najmniej 30%

Na etapie rozliczenia dane prognozowane zastępowane są danymi rzeczywistymi.  Na tej podstawie wyliczana jest kwota ewentualnej nadwyżki. Należy ją spłacić do 15.03.2022 r. na indywidualny numer rachunku bankowego wskazanego w rozliczeniu.

Przychody i koszty stałe – definicje

Definicja przychodów dla poszczególnych rodzajów rozliczania się przedsiębiorcy (zawarta w regulaminie programu):

 

Sposób rozliczania się przedsiębiorcy

Rodzaj dokumentu

podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie

sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji JPK V7M

podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie

sprzedaż towarów i usług wykazana w deklaracji JPK V7K (w zakresie przychodu za dany miesiąc)

 • czynni podatnicy VAT wystawiający faktury VAT marża
 • czynni podatnicy VAT, rozliczający się kasowo
 • zwolnieni z VAT (zwolnienie przedmiotowe)
 • niebędący podatnikami VAT (w tym zwolnieni podmiotowo z VAT)
 • rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT

korzystający z karty podatkowej (niebędący czynnym podatnikiem VAT).

kwota oszacowana na podstawie wystawionych faktur lub rachunków

Definicja kosztów stałych zawarta w regulaminie programu:

Koszty stałe oznaczają faktyczną stratę brutto , czyli wynik finansowy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk lub stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe w okresie od dnia 1.11.2020 r. do ​31.03.2021 r., wykazaną przez wnioskodawcę w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych. Należy dodatkowo wyłączyć koszty aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględnić przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł.

Zasady umorzenia subwencji finansowej dla mikrofirm

.

 •  

  Zapoznaj się z komunikatem PFR dla Mikrofirm w sprawie umorzenia subwecji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

  • Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

   Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

    

   Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

    

   Rozliczenia Tarczy 2.0 dla mikrofirm będą odbywać się w dwóch etapach:

    

   1) Rozliczenia mikrofirm

   od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

    

   2) Decyzje dotyczące umorzeń

   W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:

   (i) określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),

   (ii) wezwanie do zwrotu całej subwencji albo

   (iii) informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

    

   Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

    

   Zasady rozliczenia mikrofirm

   Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

   • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
   • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

   PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

    

   Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

    

   Wymagane oświadczenia i inne informacje

   • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
   • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
   • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

   Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

    

   Planowane szkolenia i informacje

   Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

 

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikrofirm podlega całkowitemu umorzeniu, jeśli spełnisz warunki:

 • nieprzerwanie prowadzisz działalność gospodarczą w okresie od złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. W tym czasie nie rozpoczęła się likwidacja Twojej firmy oraz postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • utrzymasz średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymałeś subwencję.

Sprawdź także

 

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

więcej na temat Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?
 

Nie możesz skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

więcej na temat Nie możesz skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://pfr.pl/tarcza20