Jak to działa?

Inkaso dokumentowe to forma uwarunkowanej płatności w obrocie z zagranicą. Stosuje się do niej powszechne zasady, które określiła Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu w publikacji „Jednolite reguły dotyczące inkasa”.

 

Występujemy w roli banku eksportera / sprzedającego. Na jego zlecenie przesyłamy do banku kupującego (importera) dokumenty handlowe, które potwierdzają wysyłkę towaru. Dokumentom towarzyszy nasza instrukcja inkasowa, zgodna z warunkami, które określił eksporter. Instrukcja określa warunki wydania  dokumentów importerowi – w zamian za zobowiązanie do zapłaty lub zapłatę za towar.

Kto uczestniczy w inkasie eksportowym?

 • 1.  

  Więcej informacji

  • zleceniodawca inkasa (podawca inkasa) - eksporter, który składa w swoim banku dokumenty, ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty wydamy kupującemu; eksporter rozpoczyna procedurę inkasa

   bank zleceniodawcy (bank podawcy) - bank eksportera, który przekazuje dokumenty do banku importera (kupującego)

   bank pośredniczący (bank inkasujący) - bank importera, który inkasuje zapłatę lub odbiera od importera przyrzeczenie zapłaty, a w zamian wydaje dokumenty

   płatnik - importer, któremu prezentuje się dokumenty i który płaci ustaloną kwotę lub zobowiązuje się ją zapłacić w ściśle określonym terminie

 
Co zyskujesz?

 • korzystasz z prostszej formy rozliczenia - w porównaniu z akredytywą dokumentową
 • ograniczasz ryzyko braku lub opóźnienia płatności
 • możesz dochodzić roszczeń na podstawie prawa wekslowego
 • kontrolujesz towary do chwili zapłaty lub akceptu weksla, jeśli zabezpieczysz prawa własności w dokumentach przewozowych (tylko przy morskim liście przewozowym i lotniczym dokumencie transportowym)
 • zyskujesz lepszą pozycję konkurencyjną, bo możesz oferować towar po niższej cenie, ze względu na niższe niż w akredytywie opłaty bankowe
 • możesz poprawić swoja płynność przez dyskonto akceptowanych weksli trasowanych

Jakie są rodzaje inkasa dokumentowego?

 • 1.  

  Inkaso gotówkowe

  • (D/P – „documents against payment” lub CAD – „cash against documents”) Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe tylko wtedy, gdy importer zapłaci.

 • 2.  

  Inkaso akceptacyjne

  • (D/A – „documents against acceptance”)

   Bank jako inkasujący wydaje importerowi dokumenty handlowe w zamian za to, że zaakceptuje on terminowy weksel trasowany.

 • 3.  

  Inkaso w zamian za weksel własny

  • („promissory note”)

   Bank jako inkasujący wydaje importerowi dokumenty handlowe w zamian za weksel własny importera.

 • 4.  

  Inkaso kapitańskie

  • (inkaso bezpośrednie – „direct collection”)

   Dokumenty handlowe wysyła się pocztą kapitańską z towarem bezpośrednio do banku inkasującego (z pominięciem banku eksportera).

Dla kogo?

Dla firm handlujących z partnerami zagranicznymi, które nie wymagają tak silnego zabezpieczenia, jakie daje akredytywa dokumentowa. Muszą mieć jednak większą pewność niż przy rozliczeniach przez polecenia wypłaty lub czeki.