Parametry gwarancji de minimis

 • gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne
 • forma pomocy dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
 • wysokość gwarancji zależy również od pomocy de minimis, która przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku i dwóch poprzednich latach podatkowych
 • zabezpieczenie kredytu - dowolne, ustalane z kredytobiorcą (nie ma zastrzeżeń programowych)
 • zabezpieczenie gwarancji - weksel in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Zmiany w warunkach udzielania gwarancji

Na stałe:

 • możliwość zabezpieczenia kredytu udzielonego w walucie obcej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:

 • maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego – 75 miesięcy,
 • maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego – 120 miesięcy,
 • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji lub przedłużenie na kolejny okres,

maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)

 
Dla kogo?

Dla małych i średnich firmy spoza tzw. sektorów wykluczonych

 • 1.  

  Działaność wykluczona:

   • rybołówstwo i akwakultura,
   • produkcja podstawowa produktów rolnych,
   • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, gdy:
    • wysokość pomocy zależy od ceny lub ilości produktów podstawowych (kupionych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorcę),
    • pomoc dla kredytobiorcy zależy od tego, czy przekaże on ją w części lub w całości producentom podstawowym,
   • działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
   • działalność, która wymaga, aby priorytetowo traktować towary krajowe,
   • zakup pojazdów do transportu drogowego przez kredytobiorców, którzy zarobkowo zajmują się transportem drogowym towarów
 • 2.  

  Gdy składasz wniosek:

   • nie możesz mieć wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów,

   • nie możesz mieć zaległości w US i ZUS/KRUS,

   • nie może na Tobie ciążyć obowiązek zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej).

     

 
Prawo de minimis

 • 1.  

  Co to jest?

  • Zabezpieczamy kredyty gwarancjami de minimis na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowę na Portfelową Linię Gwarancyjną (PLD-KFG) zawarliśmy w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

    

   Wartość pomocy de minimis oblicza się za rok podatkowy, w którym kredytobiorca ubiega się o pomoc oraz dwóch wcześniejszych lat. Suma nie może przekroczyć:

   • 200 tys. euro,
   • 100 tys. euro – jeśli przedsiębiorca zajmuje się transportem drogowym towarów (pomocy nie można przeznaczyć pomocy na zakup pojazdów).