Na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD-KFG), mBank może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami de minimis.

 

Umowa PLD-KFG została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, którego środki przeznaczono na spłatę kredytów - zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych - udzielonych przedsiębiorstwom z sektora MSP.

Gwarancje BGK w ramach PLD-KFG udzielane na zasadach pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

Dla kogo?

Kredyt z gwarancją de minimis może być przyznany przedsiębiorstwom z sektora MŚP (wg definicji unijnej - zgodnie z zał.I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), posiadającym zdolność kredytową i prowadzącym działalność w niewykluczonym sektorze.

 

Pomoc publiczna z gwarancją de minimis nie może być przyznana podmiotom działającym w sektorach wykluczonych, tj:

 • pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1)

 • pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych

 • pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach

  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą

  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym

 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej

 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych, w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy

 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów

 

Dodatkowo podmiot ubiegający się o gwarancję de minimis w chwili złożenia wniosku nie może być wpisany do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów, nie może mieć zaległości w US i ZUS/KRUS i nie może ciążyć na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodna z prawem
oraz wspólnotowym rynkiem.

Parametry gwarancji de minimis

 • gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne
 • maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł
 • zakres gwarancji BGK – 60 proc. wartości kredytu
 • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
 • prowizji za udzielenie gwarancji 0,5% wartości gwarancji rocznie

Dodatkowe informacje

Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl