Parametry gwarancji de minimis do 31.12.2020

 • gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne
 • forma pomocy dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
 • maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł
 • wysokość gwarancji zależy również od pomocy de minimis, która przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku i dwóch poprzednich latach podatkowych
 • zakres gwarancji BGK – do 80 proc. wartości kredytu
 • maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
 • klienci posiadający kredyt zabezpieczony gwarancją są zwolnieni z opłaty prowizyjnej wobec BGK
 • zabezpieczenie kredytu - dowolne, ustalane z kredytobiorcą (nie ma zastrzeżeń programowych)
 • zabezpieczenie gwarancji - weksel in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego

 
Dla kogo?

Dla małych i średnich firmy spoza tzw. sektorów wykluczonych

 • 1.  

  Działaność wykluczona:

   • rybołówstwo i akwakultura,

   • produkcja podstawowa produktów rolnych,

   • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, gdy:

    • wysokość pomocy zależy od ceny lub ilości produktów podstawowych (kupionych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorcę),
    • pomoc dla kredytobiorcy zależy od tego, czy przekaże on ją w części lub w całości producentom podstawowym,
    • działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
    • działalność, która wymaga, aby priorytetowo traktować towary krajowe,
    • zakup pojazdów do transportu drogowego przez kredytobiorców, którzy zarobkowo zajmują się transportem drogowym towarów

     

 • 2.  

  Gdy składasz wniosek:

   • nie możesz mieć wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów,

   • nie możesz mieć zaległości w US i ZUS/KRUS,

   • nie może na Tobie ciążyć obowiązek zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej).

     

 
Prawo de minimis

 • 1.  

  Co to jest?

  • Zabezpieczamy kredyty gwarancjami de minimis na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowę na Portfelową Linię Gwarancyjną (PLD-KFG) zawarliśmy w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

    

   Wartość pomocy de minimis oblicza się za rok podatkowy, w którym kredytobiorca ubiega się o pomoc oraz dwóch wcześniejszych lat. Suma nie może przekroczyć:

   • 200 tys. euro,
   • 100 tys. euro – jeśli przedsiębiorca zajmuje się transportem drogowym towarów (pomocy nie można przeznaczyć pomocy na zakup pojazdów).