•  

  Ryzyka rynkowe ekspozycji kredytów zabezpieczonych hipotecznie

  • Niniejsza informacja skierowana jest do Klientów, którzy zawarli z mBankiem S.A.  (dalej zwanego „Bankiem”) umowy o udzielenie produktów związanych z ryzykiem kredytowym, w przypadku gdy wierzytelności Banku wynikające z tych umów zabezpieczone są hipoteką na nieruchomości.

   Ryzyko rynkowe jest to ryzyko niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej Klienta na skutek zmian cen i parametrów obserwowanych na rynkach finansowych. Zmiana cen i parametrów obserwowanych na rynkach finansowych, w szczególności zmiana kursów walutowych i stóp procentowych, może mieć między innymi wpływ na: 

   • wysokość przepływów finansowych Klienta, wynikających z zawartych przez Klienta umów
   • zapisy w księgach rachunkowych Klienta
   • zmniejszenie zdolności kredytowej Klienta

   Poniżej przedstawione są możliwe negatywne efekty związane z poszczególnymi umowami o udzielenie produktu, wynikające z występowania ryzyka rynkowego. W zależności od struktury aktywów i pasywów Klienta, zawartych transakcji zabezpieczających oraz w szczególności od struktury dochodów, ryzyka te mogą się kompensować lub kumulować.

    

   Kredyty

   W związku z zawarciem przez Klienta umowy kredytowej, Klient ponosi ryzyko rynkowe, w szczególności w następującym zakresie:

   • ryzyko walutowe - w sytuacji gdy:
    • kredyt został udzielony w walucie innej niż waluta dochodów Klienta lub waluta prezentacji wyników księgowych
    • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie udzielonego kredytu jest wyceniana w walucie innej niż waluta kredytu
   • ryzyko stóp procentowych - w sytuacji gdy: 
    • kredyt jest o zmiennym oprocentowaniu (to jest oprocentowanie kredytu jest indeksowane do stóp rynku międzybankowego typu WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub stóp banków centralnych)
    • klient stosuje wycenę do wartości godziwej (niezależnie od typu oprocentowania kredytu)

   Potencjalne negatywne efekty dla Klienta, wynikające z ryzyka rynkowego, to:

   a) wzrost kosztów obsługi zobowiązań Klienta w stosunku do Banku, wynikających z zawartej umowy kredytowej, w szczególności:

   • przyszłe zmiany kursu wymiany waluty kredytu na złote polskie, mogą mieć negatywny wpływ na wysokość w złotych polskich rat spłacanego kredytu, to znaczy wartość rat spłacanego kredytu może być istotnie wyższa niż wartość tych rat wyznaczona w chwili udzielania kredytu. Skala potencjalnych przyszłych zmian wysokości rat spłacanego kredytu jest tym większa, im dłuższy jest okres spłaty kredytu. Ryzyko to jest ograniczone dla Klientów posiadających stabilne dochody w walucie kredytu pozwalające na jego obsługę
   • wzrost stóp procentowych, od których uzależnione jest oprocentowanie kredytu (na przykład stóp rynku międzybankowego typu WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, które podobnie jak kursy wymiany walut, podlegają wahaniom rynkowym lub stóp banków centralnych) powoduje wzrost wysokości rat spłacanego kredytu. Ryzyko to nie występuje dla kredytów o stałym oprocentowaniu

   Powyższe ryzyka, to jest ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp procentowych, mogą się materializować równocześnie, istotnie zwiększając wysokość rat spłacanego kredytu,

   b) wzrost wyrażonego w złotych polskich stanu zadłużenia Klienta z tytułu kredytu walutowego, wskutek zmian kursów wymiany walutowej:

   • ryzyko negatywnego wpływu na sytuację finansową Klienta poprzez ujęcie w PLN salda kredytu walutowego
   • podwyższenie kosztów (wyrażonych w polskich złotych) wcześniejszej spłaty kredytu (wymuszonej lub nie)

   c) zmiana relacji pomiędzy bieżącą wartością nieruchomości a stanem zadłużenia Klienta wskutek zmian kursów walutowych lub cen nieruchomości, która może skutkować:

   • ryzykiem wymogu wniesienia dodatkowych zabezpieczeń
   • ryzykiem podwyższenia oprocentowania kredytu
   • ryzykiem natychmiastowej wymagalności spłaty kredytu

   o ile umowa kredytu przewiduje takie konsekwencje,i / lub

   d) w przypadku gdy Klient stosuje w odniesieniu do swoich pozycji rachunkowych, w szczególności do zobowiązań wynikających z udzielonego mu kredytu rachunek wartości godziwej, wycena kredytu może niekorzystnie zmieniać się pod wpływem zmian czynników ryzyka rynkowego, w tym kursów wymiany walut oraz stóp procentowych. Dotyczy to umów kredytowych niezależnie od waluty i typu oprocentowania (tj. umów, w których oprocentowanie kredytu jest stałe w trakcie trwania umowy jak i umów o zmiennym oprocentowaniu).

   Powyższe ryzyka, to jest ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp procentowych, mogą się materializować równocześnie przyczyniając się istotnie do straty na wycenie do wartości godziwej.

    

   Gwarancje

   Z umową o udzielenie gwarancji wiąże się ryzyko walutowe, którego potencjalne negatywne efekty, to:
   a) wzrost kosztów obsługi zobowiązań Klienta w stosunku do Banku, wynikających z zawartej umowy,

   • w sytuacji gdy prowizje i opłaty za wystawienie gwarancji są pobierane w walutach obcych, Klient ponosi ryzyko walutowe wynikające z przeliczenia tych kwot na walutę, w której dokonuje płatności
   • w przypadku gwarancji płatnych w walutach obcych Klient ponosi ryzyko walutowe wynikające z przeliczenia tych kwot na walutę rozliczenia z Bankiem po kursie z dnia wypłaty; ryzyko to może powstać dopiero w przypadku wypłaty z gwarancji

   b) zmiana relacji pomiędzy bieżącą wartością zabezpieczenia a potencjalną ekspozycją kredytową Klienta wobec Banku (wartość pozabilansowa) wskutek zmian kursów walutowych lub cen nieruchomości, która może skutkować:

   • ryzykiem wymogu wniesienia dodatkowych zabezpieczeń
   • ryzykiem wymogu wniesienia/podwyższenia kaucji zabezpieczającej

   o ile umowa o udzielenie gwarancji przewiduje takie konsekwencje.

    

   Akredytywy

   Z umową o otwarcie akredytywy wiąże się ryzyko walutowe, którego potencjalne negatywne efekty to:

   a) wzrost kosztów obsługi zobowiązań Klienta w stosunku do Banku, wynikających z zawartej umowy,

   • w sytuacji gdy prowizje i opłaty za wystawienie akredytywy są pobierane w walutach obcych, Klient ponosi ryzyko walutowe wynikające z przeliczenia tych kwot na walutę w której dokonuje płatności
   • w przypadku akredytyw walutowych Klient ponosi ryzyko walutowe wynikające z przeliczenia kwot płatności na walutę rozliczenia z Bankiem po kursie z dnia płatności; ryzyko to może być ograniczone jeżeli Klient opłaca akredytywę ze środków z rachunku prowadzonego w tej samej walucie co płatność akredytywy
   • w przypadku akredytyw walutowych przedpłaconych z rachunku w innej walucie niż waluta płatności akredytywy, w sytuacji, gdy nie dojdzie do rozliczenia kontraktu, Klient może odnotować stratę w wyniku różnicy kursów walutowych z dnia opłacenia i wygaśnięcia akredytywy

   b) zmiana relacji pomiędzy bieżącą wartością zabezpieczenia a ekspozycją kredytową Klienta wskutek zmian kursów walutowych lub cen nieruchomości, która może skutkować:

   • ryzykiem wymogu wniesienia dodatkowych zabezpieczeń
   • ryzykiem wymogu wniesienia/podwyższenia kaucji zabezpieczającej

   o ile umowa o otwarcie akredytywy przewiduje takie konsekwencje.

    

   Dyskonto weksli

   Z dyskontem weksli wiąże się ryzyko walutowe, które jest ograniczone do weksli z regresem w walutach obcych i może zmaterializować się w przypadku nie wykupienia weksla przez wystawcę. Wówczas Klient może zostać obciążony kwotą wykupu weksla, która w przeliczeniu na polskie złote może być istotnie inna niż jej złotowa równowartość z momentu podpisywania lub odkupienia weksla przez Bank.

    

   Linia wieloproduktowa, linia na finansowanie bieżącej działalności, linia na gwarancje, umbrella wieloproduktowa, zwane dalej "liniami"

   Z liniami wiąże się zarówno ryzyko walutowe, jak i stóp procentowych:

   1. Ryzyka rynkowe wynikające wprost z ryzyk jakie niosą produkty wykorzystane w ramach linii.

   2. Ryzyko walutowe wynikające z monitorowania ekspozycji kredytowej poszczególnych produktów (potencjalnie produktów wielowalutowych) i porównywania jej do limitu wyrażonego walucie limitowania. 


   Potencjalne negatywne efekty to:
   1. wszystkie negatywne efekty wynikające z poszczególnych produktów; w przypadku występowania wielu produktów w ramach linii ryzyka rynkowe mogą się kompensować, dywersyfikować lub kumulować,

   2. przekroczenie limitu linii wskutek zmian kursów walutowych, co pociąga za sobą:

   • ryzyko natychmiastowej spłaty kwoty zadłużenia wykraczającego poza limit (w przypadku umów kredytowych)
   • ryzyko wymogu wniesienia/podwyższenia kaucji zabezpieczających
   • ryzyko wymogu wniesienia dodatkowych zabezpieczeń

   o ile umowa współpracy/ umowa o linię przewiduje takie konsekwencje. 

    

   Powyższa analiza jest wykonana według najlepszej wiedzy Banku i nie bierze pod uwagę specyficznej sytuacji Klienta oraz efektów wynikających z innych ryzyk, których Bank nie jest w stanie przewidzieć.