Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, zanim złożysz wniosek o Tarczę Finansową PFR

 • 1.  

  Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla mikrofirm, jeśli spełniasz wszystkie wymagania:

   • 31 grudnia 2019 r. posiadałeś status mikrofirmy, czyli spełniałeś warunki:

    – zatrudniałeś co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela),

    – Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR;

   • w związku z epidemią koronawirusa Twoje przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;

   • w dniu złożenia wniosku prowadzisz działalność, nie otworzyłeś likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, wobec Twojego przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

   • prowadziłeś działalność 31 grudnia 2019 r.;

   • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne; na dzień składania wniosku nie zalegasz z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, ale zalegałeś na 31 grudnia 2019 r.; nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 31 grudnia 2019 r., ale zalegasz na dzień składania wniosku**;

   • - nie oferujesz produktów lub usług, które ograniczają bądź naruszają wolności indywidualne lub/oraz prawa człowieka;

    - nie prowadzisz działalności jako instytucja kredytowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, firma inwestycyjna, instytucja pożyczkowa, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz emerytalny, fundusz inwestycyjny i inne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania oraz podmiot zarządzający aktywami, dostawca usług płatniczych oraz inna instytucja finansowa, a także agencja ratingowa;

    - nie prowadzisz działalności w zakresie obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;

   • posiadasz rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   • rozliczałeś podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli okres jest krótszy niż 2 lata – w czasie, kiedy prowadziłeś działalność*

   • Twój główny beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) („Ustawa AML”) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” (w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych 2020/C 64/03).

  •  

   *Od tej zasady można odejść, jeśli  przedsiębiorca lub jego beneficjent rzeczywisty zobowiążą się przenieść rezydencję podatkową do Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 9 miesięcy od udzielenia subwencji. W przypadku podmiotu zagranicznego – na podstawie indywidualnej zgody .

   **Zaległością z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nie jest:

   - rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie,

   - zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, które nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

    

    

 • 2.  

  Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla MŚP, jeśli spełniasz wszystkie wymagania:

   • 31 grudnia 2019 r. posiadałeś status MŚP, czyli zatrudniałeś do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym nie posiadałeś statusu mikrofirmy;

   • w związku z epidemią koronawirusa Twoje przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;

   • w dniu złożenia wniosku prowadzisz działalność, nie otworzyłeś likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, nie zostało otwarte wobec Twojego przedsiębiorstwa postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

   • Ty i Twój beneficjent rzeczywisty:

    - posiadacie rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    - rozliczaliście podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub – jeśli ten okres jest krótszy niż 2 lata – w czasie, kiedy prowadziłeś działalność*;

   • prowadziłeś działalność 31 grudnia 2019 r.;

   • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne; na dzień składania wniosku nie zalegasz z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, ale zalegałeś na 31 grudnia 2019 r.; nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 31 grudnia 2019 r., ale zalegasz na dzień składania wniosku**;

   • - nie oferujesz produktów lub usług, które ograniczają bądź naruszają wolności indywidualne lub/oraz prawa człowieka;

    - nie prowadzisz działalności jako instytucja kredytowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, firma inwestycyjna, instytucja pożyczkowa, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz emerytalny, fundusz inwestycyjny i inne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania oraz podmiot zarządzający aktywami, dostawca usług płatniczych oraz inna instytucja finansowa, a także agencja ratingowa;

    - nie prowadzisz działalności w zakresie obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;

   • posiadasz rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   • rozliczałeś podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli okres jest krótszy niż 2 lata – w czasie, kiedy prowadziłeś działalność*

   • Twój główny beneficjent rzeczywisty (w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) („Ustawa AML”) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” (w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych 2020/C 64/03).

  •  

   *Od  tej zasady można odejść, jeśli przedsiębiorca lub jego beneficjent rzeczywisty zobowiążą się przenieść rezydencję podatkową do Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu 9 miesięcy od udzielenia subwencji. W przypadku podmiotu zagranicznego – na podstawie indywidualnej zgody PFR.

   **Zaległością z płatnościami Nie jest uznawane za zaległość z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nie jest:

   – rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie,

   – lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczeniea społeczne, które nie przekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

 • 3.  

  Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla Dużych Firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników

  • PFR przygotował również Tarczę finansową dla Dużych Firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Aby otrzymać subwencję, musisz złożyć wniosek bezpośrednio na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju przez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej.

    

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.