Jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będzie trzeba ją rozliczyć. Kiedy dokładnie? Zrobisz to rok po tym, jak otrzymałeś subwencję.

Opisana procedura nie dotyczy Ciebie, jeśli:

 • spłaciłeś subwencję finansową w całości,
 • PFR wysłał do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej lub
 • nie masz aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej (nie masz zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej) oraz nie odnowiłeś tej relacji przed rozpoczęciem terminu na złożenie oświadczenia. Chyba że bank, za pośrednictwem którego otrzymałeś subwencję, umożliwia odnowienie relacji w innym terminie (jednakże nie później, niż ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu).

Pamiętaj: proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w systemie mCN. Przeprowadzić go będzie mogła osoba, która ma jednoosobowe uprawnienia do reprezentacji firmy lub pełnomocnictwo .   
Jeśli osoba, która działa w Twoim imieniu, reprezentuje Cię na podstawie pełnomocnictwa, nie trzeba przekazywać tego pełnomocnictwa z oświadczeniem. Może być jednak potrzebne w razie kontroli PFR.


Jak rozliczyć subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm?

Krok 1. Propozycja PFR

Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej przedstawimy Ci – w systemie mCN – propozycję PFR dotyczącą wysokości kwoty do zwrotu. Będzie to wstępnie uzupełnione  oświadczenie – niektóre pola musisz wypełnić samodzielnie. PFR przygotuje propozycję oświadczenia na podstawie informacji m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

 

Pamiętaj: Gdy otrzymasz oświadczenie przygotowane przez PFR, możesz się z nim tylko zapoznać. Dopiero po kilku dniach będzie można je edytować. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji musisz złożyć:

 • najwcześniej pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od dnia wypłacenia subwencji oraz
 • nie później niż 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od dnia wypłacenia subwencji.

Krok 2. Sprawdź oświadczenie

Zanim podpiszesz oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej, sprawdź, czy:

 • wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej są uzupełnione,
 • dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe.

 

Pamiętaj: jeśli podpiszesz oświadczenie o rozliczeniu subwencji i nie wprowadzisz zmian dotyczących kwoty do zwrotu, to oznacza, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR kwotę. W takim wypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Krok 3. Uzupełnij brakujące dane

Większość danych PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Samodzielnie musisz wypełnić:

 • oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – jeśli nie uzupełnisz tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
 • oświadczenie o spadku przychodów – jeśli nie ma tych danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
 • inne oświadczenia – np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej, czy o przekształceniu.

Gdy wprowadzisz dane we wniosku w systemie mCN, zobaczysz zmienione oświadczenie. Z oświadczeniem możesz  zapoznać się elektronicznie, możesz je także zapisać, np. na komputerze, lub wydrukować (dokumentu nie trzeba podpisywać).

Pamiętaj: sprawdź, czy dane w oświadczeniu są poprawne i zgodne z bazami danych m.in. w ZUS, Ministerstwie Finansów lub KAS. Jeśli są rozbieżności, wyjaśnij je, zanim podpiszesz i złożysz oświadczenie (weź pod uwagę terminie na złożenie oświadczenia).

Krok 4. Podpisz oświadczenie

Osoba, która składa oświadczenie o rozliczeniu, musi zautoryzować wniosek w mCN.

 

Krok 5. PFR sprawdza Twoje oświadczenie

PFR sprawdzi, czy dane zawarte w oświadczeniu są zgodne m.in. z bazą danych ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

 

Krok 6. Decyzja PFR

Gdy PFR rozpatrzy Twoje oświadczenie (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), otrzymasz jedną z trzech decyzji:

 1. Decyzję określającą kwotę subwencji finansowej do zwrotu. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to możesz liczyć maksymalnie na umorzenie 75% kwoty otrzymanej subwencji.

  Pamiętaj:

  • subwencję finansową musisz zwracać zgodnie z harmonogramem spłat, który otrzymasz z banku. Możesz w tym celu ustawić zdefiniowaną serię przelewów w systemie mCN. Zobacz jak to zrobić
  • subwencję będziesz spłacać maksymalnie w 24 miesięcznych ratach. Co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą,
  • spłata subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową.

 2. Decyzję określającą, że otrzymaną subwencję należy zwrócić w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programu.

  Pamiętaj: w tej sytuacji subwencję musisz zwrócić w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym otrzymasz decyzję PFR.

 3. Decyzję, że wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej do zwrotu.


  W takim wypadku:

  • PFR powiadomi Cię o przyczynach decyzji,
  • wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,
  • po wyjaśnieniu okoliczności PFR wyda nową decyzję w ciągu 6 miesięcy od pierwotnej decyzji. W uzasadnionych przypadkach PFR może wydłużyć ten termin.

W postępowaniu wyjaśniającym możesz zwrócić się do PFR – za pośrednictwem banku – z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Musisz jednak udokumentować różnice między treścią decyzji PFR a stanem faktycznym. Pamiętaj także, że złożenie zapytania nie wstrzyma pierwotnej decyzji PFR. Zapytanie dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu określonej w decyzji PFR możesz złożyć w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym otrzymasz decyzję PFR.  

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.