Zaletą kredytu ze wsparciem unijnym UE jest możliwość połączenia w jednej umowie kredytowej finansowania części kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji - części pomostowej - z finansowaniem pozostałych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, czyli części inwestycyjnej. Taka konstrukcja usprawnia proces oceny i znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej finansowania. Poniżej znajduje się harmonogram naboru wniosków (PO IR i PROW) w 2017 r. 

Korzyści

 •  

  proste i przejrzyste procedury udzielania kredytu UE: jeden wniosek kredytowy, jedna umowa kredytowa, jedno zabezpieczenie kredytu obejmujące część pomostową oraz inwestycyjną

 •  

  dostęp do finansowania pomostowego pozwalającego na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu w maksymalnej wysokości odpowiadającej kwocie dotacji, aż do czasu jej otrzymania

 •  

  możliwość korzystania z finansowania inwestycyjnego, które pozwala na pokrycie części wkładu własnego (pozostałych kosztów kwalifikowanych i nie kwalifikowanych inwestycji objętej wsparciem z udziałem środków unijnych)

 •  

  niższe koszty oprocentowania części pomostowej kredytu

 •  

  możliwość wykorzystania cesji należności z tytułu dotacji jako formy zabezpieczenia kredytu w części pomostowej

 •  

  wydzielony rachunek dla wpływów z tytułu dofinansowania unijnego dla firmy - prawidłowa ewidencja wpływów i rozliczenie projektu

 •  

  możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach w ramach spotkań indywidualnych w Oddziałach Banku, warsztatach menedżerskich, seminariach i konferencjach tematycznych dla Klientów Banku zainteresowanych finansowaniem inwestycji z udziałem środków unijnych

 •  

  bezpłatne wsparcie w zakresie doboru najkorzystniejszego montażu finansowanego dla danej inwestycji z uwzględnieniem różnych wariantów, w tym płatności zaliczkowych, płatności pośrednich, czy płatności końcowej w ramach refundacji

Dla kogo kredyt ze wsparciem unijnym?

Beneficjenci wsparcia właściwi dla danego działania programu operacyjnego – przedsiębiorcy, w tym mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Aby ubiegać się o kredyt inwestycyjny UE, należy przedłożyć w mBanku:

 •  

  wniosek o kredyt inwestycyjny wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującym w banku wzorem

 •  

  wniosek o dofinansowanie (z wymaganymi załącznikami), stosowny dla danego priorytetu/działania programu operacyjnego.