Parametry gwarancji Biznesmax

 • zakres gwarancji BGK – 80% wartości kredytu
 • maksymalna łączna kwota gwarancji w mBanku i pozostałych bankach wynosi 2 500 000 EUR
 • wysokość gwarancji zależy również od pomocy de minimis, która przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku i dwóch poprzednich latach podatkowych
 • maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy dla kredytu obrotowych odnawialnych oraz 20 lat dla kredytów inwestycyjnych
 • gwarancja Biznesmax jest bezpłatna
 • gwarancja Biznesmax stanowi pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną
 • zabezpieczenie kredytu - dowolne, ustalane z kredytobiorcą (nie ma zastrzeżeń programowych)
 • zabezpieczenie gwarancji - weksel in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
 • W związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, do 31.12.2021 r. gwarancją może również zostać objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19, tj. kredyt obrotowy odnawialny (w tym kredyt w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją
 • Dla kredytu objętego gwarancją do 31 grudnia 2021 stawka dopłaty wynosi maksymalnie 5% pod warunkiem spełniania kryteriów

 
Dla kogo?

Dla małych i średnich firmy spoza tzw. sektorów wykluczonych, spełniających jeden z poniższych kryteriów podmiotowych lub przedmiotowych

 • 1.  

  Działaność wykluczona

   • rybołówstwo i akwakultura,
   • produkcja podstawowa produktów rolnych,
   • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, gdy:

   - wysokość pomocy zależy od ceny lub ilości produktów podstawowych (kupionych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorcę),

   - pomoc dla kredytobiorcy zależy od tego, czy przekaże on ją w części lub w całości producentom podstawowym,

   - działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,

   - działalność, która wymaga, aby priorytetowo traktować towary krajowe,

   - zakup pojazdów do transportu drogowego przez kredytobiorców, którzy zarobkowo zajmują się transportem drogowym towarów

 • 2.  

  Kryterium podmiotwe. Przedsiębiorca MSP, który:

  • 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;

   2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;

   3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;

   4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;

   5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;

   6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;

   7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;

   8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;

   9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

   10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;

   11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;

   12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac  B+R lub innowacji;

   13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;

   14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;

   15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;

   16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

 • 3.  

  Kryterium przedmiotowe

  • Projekt jest proekologiczny z efektem ekologicznym;

   1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

   - zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,

   - technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,

   - technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,

   - infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,

   - instalacje do recyklingu odpadów;

   2. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej   oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);

   3. odnawialne źródła energii;

   4. magazynowanie energii;

   5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;

   6. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;

   7. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);

   8. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;

   9. inwestycje w kogeneracje;

   10. rozwój sieci ciepłowniczych