Rachunek powierniczy to rachunek bankowy, który służy do rozliczeń pieniężnych. Wynikają one z umowy powierniczej, zawartej między powiernikiem i powierzającym. W ramach umowy, mBank przechowuje pieniądze wpłacone przez powierzającego do momentu, aż powiernik spełni określone między stronami warunki umowy, a wtedy - na mocy postanowień umowy rachunku powierniczego - wypłaca je powiernikowi.

Korzyści

 •  

  zabezpieczenie stron transakcji przed niewywiązywaniem się jednej ze stron z warunków umowy

 •  

  wzrost wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych

 •  

  bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowanie zobowiązań określonych w umowie

  •  

   dla powiernika: gwarancja otrzymania zapłaty za wskazane w umowie zobowiązania

  •  

   dla powierzającego: gwarancja wypłacenia powiernikowi pieniędzy dopiero po spełnieniu warunków umowy

 •  

  ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed zajęciem egzekucyjnym (w przypadku egzekucji wszczętej przeciwko powiernikowi) i przed włączeniem do masy upadłościowej (w przypadku ogłoszenia upadłości powiernika)

 •  

  ochrona wpłaconych środków przed włączeniem do spadku po powierniku (w razie śmierci powiernika będącego osobą fizyczną)

 •  

  możliwość prowadzenia rachunku w złotych lub jednej z walut wymienialnych

 •  

  rachunek działa tylko w oznaczonym czasie, koniecznym do realizacji postanowień umowy handlowej

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji

Rachunek powierniczy jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym zależy na rzetelnym rozliczeniu płatności za wykonane usługi. Konstrukcja umowy rachunku powierniczego zabezpiecza interesy wszystkich stron umowy i może objąć różne typy operacji i rozliczeń.

Korzystanie z produktu wymaga spełnienia następujących warunków:

 •  

  powiernik musi założyć/posiadać w mBanku rachunek bieżący lub pomocniczy

 •  

  powiernik zobowiązany jest przedstawić w mBanku umowę powierniczą (zawartą pomiędzy powiernikiem i powierzającym)

 •  

  postanowienia umowy rachunku powierniczego muszą zostać zaakceptowane przez powierzającego