Podzieloną płatność (tzw. split payment) wprowadziła ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje ona transakcje, które:

  • zawierają między sobą przedsiębiorcy,
  • dotyczą towarów i usług z załącznika nr 15 (do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
  •  wynoszą co najmniej 15 000 zł lub równowartość w innej walucie.

Podzielona płatność nie dotyczy transakcji z użyciem kart płatniczych ani gotówką.

 

Zlecenia w formule płatności podzielonej rozliczamy automatycznie. To oznacza, że przelew przychodzący w split payment automatycznie rozdzielimy na kwotę netto i podatek VAT. Zaksięgujemy je odpowiednio na rachunkach: rozliczeniowym i VAT. Wszystkie zlecenia split payment zrealizujemy przez rachunek rozliczeniowy (w historii obrotów rachunku rozliczeniowego zawsze będą dane takiej transakcji).

 

Od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy muszą używać split payment. Na fakturze ma być obowiązkowa informacja „mechanizm podzielonej płatności”:

  • przy zapłacie za fakturę lub wiele faktur (zbiorczo), wystawionych na kwotę co najmniej 15 000 zł lub równowartość w innej walucie,
  • jeśli co najmniej jedna pozycja na fakturze lub jedna faktura przy płatnościach za wiele faktur (zbiorczo) zawiera towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

Ustawa przewiduje sankcje, jeśli przedsiębiorcy nie zastosują się do tych obowiązków.

 

Posiadaczami środków zgromadzonych na rachunku VAT są przedsiębiorcy, ale nie skorzystają z nich swobodnie. Środki na rachunku VAT mogą być:

  • wykorzystane do zapłaty podatku VAT,
  • wykorzystane do zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów – tylko części podatku VAT wykazanej na fakturze,
  • przekazane na inny własny rachunek VAT,
  • wykorzystane do zapłaty składek do ZUS, KRUS, podatku PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz innych podatków i opłat określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Środki z rachunku VAT przeksięgujemy na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy tylko wtedy, gdy otrzymamy takie postanowienie z Krajowej Administracji Skarbowej.