Podstawą prawną mechanizmu podzielonej płatności jest ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Mamy obowiązek prowadzenia dodatkowych rachunków VAT do konta oraz przyjmowania podzielonych płatności od 1 lipca 2018 r.

 

Rozliczanie zleceń w formule płatności podzielonej będziemy realizować automatycznie (przelew przychodzący w formule split payment automatycznie rozdzielimy na kwotę netto i podatku VAT i zaksięgujemy odpowiednio na rachunku rozliczeniowym oraz rachunku VAT). Wszystkie zlecenia realizowane w formule split payment będą realizowane poprzez rachunek rozliczeniowy (w historii obrotów rachunku rozliczeniowego zawsze będą dane takiej transakcji).

 

Rozliczenia w mechanizmie split payment będą dotyczyć wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami wyłącznie w polskich złotych. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie dotyczyć transakcji realizowanych kartami płatniczymi ani gotówką.

 

O sposobie płatności (przelew zwykły lub split payment) zawsze decydować będzie płatnik faktury.

 

Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT będą klienci, pomimo ograniczonej możliwości dysponowania nimi. Środki te będzie można przelać wyłącznie w celu:

  • zapłacenia podatku VAT
  • zapłacenia swoich zobowiązań wobec kontrahentów – wyłącznie części podatku VAT wykazanej na fakturze
  • przekazania na inny własny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku (ustawa nie przewiduje przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT własnymi, prowadzonymi w różnych bankach)
  • przekazania na własny rachunek rozliczeniowy, po uzyskaniu zgody właściwego Urzędu Skarbowego.