Zabezpiecz ryzyko zmiany cen

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z wahaniami kursów walut. Dzięki temu możesz dokładnie określać i prognozować przepływy oraz wyniki finansowe.

dla kogo?

  • mogą być narażone na niekorzystną zmianę wartości swoich należności lub zobowiązań wskutek wahań walutowych,
  • prowadzą wymianę handlową z zagranicą,
  • finansują działalność kredytami denominowanymi w walutach obcych,
  • rozliczają się z kontrahentami w złotych, a ich koszty lub przychody zależą od poziomu kursu walutowego

dlaczego warto?

 

  • ustabilizujesz wyniki finansowy w Twojej firmie,
  • eliminujesz niepewność związaną z wahaniami kursów,
  • stabilnie i bezpiecznie rozwijasz swoją działalność

wybrane rozwiązania

 

walutowa transakcja terminowa (WTT)

 

kupno opcji walutowej

 

strategia opcyjna

ryzyko walutowe – co warto o nim wiedzieć?

Ryzyko walutowe to niekorzystna zmiana wysokości zobowiązań lub należności denominowanych w walutach obcych. Wiąże się ze stratą, ponieważ oznacza niższe przychody lub wyższe koszty działalności.

 

Kursy walutowe zależą od wielu czynników: gospodarczych, politycznych, spekulacyjnych. Ich zmienność potęgują kryzysy finansowe i gospodarcze.

 
kursy walut, które zabezpieczysz w mBanku:

EUR-PLN, USD-PLN, EUR-USD, CHF-PLN, GBP-PLN

i wiele innych

jak to robimy?

 • Jeśli jesteś:

  • eksporterem – pomożemy zabezpieczyć Twoją firmę przed spadkiem kursu walutowego,
  • importerem – ochronimy Cię przed wzrostem cen walut obcych.

   

  Dzięki produktom rynku finansowego zniwelujesz lub ograniczysz potencjalną stratę wynikającą ze zmian kursowych.

   

  W wyniku transakcji możesz otrzymać:

  • ustalony, stały kurs walutowy lub
  • maksymalny, minimalny kurs wymiany lub
  • elastyczny kurs wymiany w określonym przez Ciebie przedziale.

co nas wyróżnia?

 

  • dbamy, aby zapewnić Ci odpowiednią wiedzę przed podjęciem decyzji o transakcji,
  • jesteśmy profesjonalnym, wiarygodnym partnerem – mamy kompetencje i długoletnie doświadczenie rynkowe,
  • oferujemy wsparcie merytoryczne np. w formie prognoz makroekonomicznych i walutowych

nasze rozwiązania

Do każdej firmy i transakcji podchodzimy indywidualnie. Przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie, które pasuje do profilu Twojej firmy i Twojego podejścia do ryzyka.

Nasi klienci najczęściej decydują się na te rozwiązania:

 

walutowa transakcja terminowa (WTT)

Zawieramy z Tobą umowę, w której jedna strona zobowiązuje się w przyszłości kupić walutę, a druga ją sprzedać. Kurs rozliczenia (kurs terminowy) ustalamy z góry. Zastosujemy go do rozliczenia, niezależnie od tego, jaki będzie bieżący kurs rynkowy.

Datę rozliczenia możesz przyspieszyć lub odroczyć jeśli np. kontrahent zmieni termin płatności. Samo zawarcie transakcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

kupno opcji walutowej

Możesz kupić prawo kupna (opcja CALL) lub sprzedaży (opcja PUT) waluty na z góry ustalonych warunkach. Jeśli będą one dla Ciebie korzystne, automatycznie zrealizujesz swoje prawo w dniu wygaśnięcia opcji.

Jedynym kosztem zabezpieczenia, który ponosisz przy tym rozwiązaniu, jest cena opcji (premia). Zależy ona przede wszystkim od kursu realizacji, długości kontraktu oraz zmienności kursu walutowego.

 

strategia opcyjna

To połączenie co najmniej dwóch różnych opcji w jeden instrument. Dzięki temu:

 • możesz zmniejszyć – często nawet do zera – płaconą premię. Koszt zakupu jednej opcji pokrywa się sprzedażą innej opcji,
 • zyskujesz dodatkową elastyczność – masz gwarancję ceny, ale możesz jednocześnie korzystać z atrakcyjnego kursu rynkowego.

Popularnym przykładem strategii jest korytarz walutowy. Wspólnie określamy przedział, wewnątrz którego możesz wymieniać walutę po bieżącym kursie. Jeśli jesteś:

 • importerem - kupiona opcja chroni Cię, jeśli kurs rynkowy "wyjdzie" z korytarza górą (wzrośnie powyżej górnej granicy). Jeśli kurs spadnie poniżej "widełek", wymieniasz walutę po kursie minimalnym (równym sprzedanej opcji).
 • eksporterem - kupiona opcja chroni Cię, jeśli kurs rynkowy "wyjdzie" z korytarza dołem (spadnie poniżej dolnej granicy). Jeśli kurs wzrośnie powyżej "widełek", wymieniasz walutę po kursie maksymalnym (równym sprzedanej opcji).

o czym warto pamiętać

 

  • opisane rozwiązania mają charakter zabezpieczający – muszą pasować do struktury przepływów walutowych w Twojej firmie,
  • nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Zanim wybierzesz instrument finansowy, dobrze poznaj korzyści i ryzyka z nim związane. Każdorazowo dopasuj produkty do bieżącej sytuacji rynkowej oraz polityki zarządzania ryzykiem w Twojej firmie,
  • jeśli sytuacja finansowa Twojej firmy zmieni się, oceń ponownie efektywność zabezpieczenia (sprawdź, czy i jak zmieniła się wartość podmiotu zabezpieczenia),
  • nie gwarantujemy Ci, że dzięki opisanej transakcji zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny,
  • zawarcie transakcji opisanych wtym materiale może wiązać się z ryzykiem nieograniczonej straty.

Powiązane produkty i usługi

 

mPlatforma walutowa

Możliwość zawierania natychmiastowych oraz terminowych transakcji, składania ofert i śledzenia aktualnych kursów wybranych walut

 

Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Wymiana walut po atrakcyjnych kursach opartych o bieżące notowania międzybankowe

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.