CRS

Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym mBank, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego państwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).

Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

 

Obowiązki banku wynikające z CRS:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i firmowych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego w innych państwach
 • weryfikowanie, czy klienci firmowi mBanku są kontrolowani przez rezydenta podatkowego innego kraju dla celów CRS (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • raportowanie danych dotyczących tych klientów oraz ich dochodów do polskich organów podatkowych.


Obowiązki klientów wynikające z CRS:


1. Obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli
z mBankiem S.A. umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:

a. Od dnia 1 maja 2017r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest częścią procesu i warunkiem otwarcia rachunku

b. Do dnia 30.04 2017r.

w stosunku do tych klientów, mBank zobowiązany jest do potwierdzenia statusu podatkowego, tj. czy klient spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS. W przypadku klientów firmowych bank potwierdza także, czy osoba kontrolująca klienta (firmę)  spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS.


2. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

 

Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

Rachunek finansowy:

w mBankuto w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

 

Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku prosimy o kontakt z mLinią pod numerem telefonu: 801 300 800

Szczegółowa klasyfikacja klientów instytucjonalnych wg. CRS

dotyczy klientów firmowych innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

I. Aktywny NFE (aktywny podmiot niefinansowy) 

inny niż poniższe Aktywne Podmioty Niefinansowe niepodlegające raportowaniu

 • 1.  

  Oznacza podmiot, który spełnia - jedno z kryteriów, widocznych po rozwinięciu

  • Oznacza podmiot, który spełnia - jedno z poniższych kryteriów (rozwiń)

   • mniej niż 50% dochodu brutto za poprzedni rok kalendarzowy, stanowi dochód pasywny (objaśniono poniżej), oraz mniej niż 50% posiadanych aktywów, to aktywa, które przynoszą dochód pasywny,
   • jest spółką w organizacji (czyli nie prowadzi i nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej, ale inwestuje kapitał w majątek w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność instytucji finansowej),
   • nie był instytucją finansową przez ubiegłe pięć lat oraz jest w likwidacji lub reorganizacji, ale nie będzie prowadził działalności instytucji finansowej,
   • zajmuje się głównie prowadzeniem transakcji finansowych lub zabezpieczających z podmiotami powiązanymi, które nie są instytucjami finansowymi lub na ich rzecz, oraz nie finansuje lub nie świadczy takich transakcji dla żadnego podmiotu, który nie jest z nim powiązany, pod warunkiem, że grupa tych podmiotów prowadzi działalność inną niż działalność instytucji finansowej
   • jest podmiotem, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

   - został utworzony i jest prowadzony w swoim państwie rezydencji wyłącznie dla celów: religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych sportowych lub edukacyjnych jak również jeśli działa jako organizacja zawodowa, organizacja przedsiębiorców, izba handlowa, organizacja rolnicza lub ogrodnicza, organizacja obywatelska lub organizacja prowadzona wyłącznie w celu wspierania opieki społecznej,

   - jest zwolniony z podatku dochodowego w państwie rezydencji

   - nie posiada udziałowców lub członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub majątku,

   - odpowiednie przepisy państwa lub jego dokumenty założycielskie nie pozwalają na przekazanie dochodu lub majątku - osobie prywatnej lub podmiotowi niebędącemu podmiotem charytatywnym, chyba, że zgodnie z prowadzoną działalnością charytatywną podmiotu, jest to zaplata za nabyty majątek lub wynagrodzenie za wykonane usługi,
   - odpowiednie przepisy państwa, bądź jego dokumenty założycielskie wymagają, iż w przypadku jego likwidacji lub rozwiązania, majątek zostanie przekazany na rzecz podmiotu rządowego lub organizacji pożytku publicznego lub też przypadnie w udziale rządowi.


   Przez dochód Pasywny rozumie się:

   • przychody z dywidend i z udziałów w zyskach podmiotów prawnych,
   • przychody z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji,
   • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów, wierzytelności,
   • przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej w tym z tytułu zbycia tych praw
   • przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych

II. Aktywny NFE (aktywny podmioty niefinansowy) nie podlegający raportowaniu  

oznacza podmiot taki jak:

 • 1.  

  Bank Centralny

  • oznacza instytucję określoną przez prawo lub wyznaczoną przez rząd jako centralny organ - inny niż rząd danego państwa - emitujący instrumenty przeznaczone do obiegu jako waluta, niezależnie czy instytucja ta jest w całości lub części własnością tego państwa. 

 • 2.  

  Organizacja Międzynarodowa

  • oznacza organizację międzynarodową:

   • w skład której wchodzą głównie państwa,
   • która zawarła z danym państwem (np. z Polską) porozumienie w sprawie lokalizacji jej siedziby lub inne podobne porozumienie,
   • której dochód nie przynosi korzyści osobom prywatnym.

   Organizacją międzynarodową jest również podmiot, którego właścicielem jest organizacja międzynarodowa, o której mowa powyżej.

 • 3.  

  Podmiot rządowy

  • oznacza:

   • rząd państwa,
   • jednostki terytorialne państwa,
   • podmioty będące własnością państwa lub jednostek terytorialnych państwa,
   • organy lub instytucje sprawujące władzę w państwie, o ile ich dochody netto są gromadzone na rachunku własnym lub innym rachunku danego państwa i nie przynoszą korzyści osobie prywatnej,
   • kontrolowany przez państwo podmiot, pod warunkiem, że:

   - jest własnością innego podmiotu rządowego i jest kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez ten podmiot rządowy,

   - dochody netto podmiotu gromadzone są na jego rachunku własnym lub na rachunkach innego podmiotu rządowego i nie przynoszą korzyści osobie prywatnej,

   - po rozwiązaniu podmiotu, aktywa powierzane są innemu podmiotowi rządowemu.

 • 4.  

  Podmiot notowany na rynku giełdowym

  • oznacza podmiot, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych.

 • 5.  

  Podmiot powiązany z podmiotem giełdowym

  • oznacza podmiot powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na rynku papierów wartościowych.

   III. Pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy)

Oznacza niefinansowy podmiot, który nie jest aktywnym podmiotem niefinansowym.

   IV. Pasywny NFE (pasywny podmiot niefinansowy) - podmiot inwestujący niebędący instytucja finansową
   z państwa uczestniczącego

oznacza podmiot, który jest podmiotem inwestującym, niebędącym instytucją finansową z państwa uczestniczącegowięcej,którego przychody brutto pochodzą głównie z inwestowania lub reinwestowania aktywów finansowych jak również z obrotu tymi aktywami, jeżeli jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją finansową: depozytową, powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym.

V. Instytucja finansowa  

rozumie się przez to następujące instytucje:

 • 1.  

  Powierniczą

  • oznacza podmiot, którego istotną część działalności gospodarczej stanowi przechowywanie aktywów finansowych na rzecz innych osób, czyli taką działalność, z której przychody brutto stanowią co najmniej 20% przychodów brutto firmy w krótszym z następujących okresów:

   • w okresie trzech lat, kończącym się 31 grudnia lub ostatniego roku obrotowego (o ile nie są tożsame), poprzedzającego rok, w którym jest dokonywane ustalenie tego udziału,
   • w okresie istnienia tego podmiotu.
 • 2.  

  Depozytową

  • oznacza podmiot, który przyjmuje depozyty w ramach prowadzonej działalności bankowej lub podobnej, w tym bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku krajowego za granicą oraz oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową, oddział instytucji kredytowej, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

 • 3.  

  Podmiot inwestujący

  • oznacza podmiot:

   • którego główna działalność (w ramach działalności gospodarczej) polega na wykonywaniu przynajmniej jednej z poniższych czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób:

   - obrót walutą,

   - obrót instrumentami rynku pieniężnego, czekami wekslami, certyfikatami depozytowymi, instrumentami pochodnymi: walutowymi, na stopę procentową i indeksowanymi instrumentami pochodnymi,

   - obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami typu future,

   - zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów,

   - inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub środkami pieniężnymi w imieniu innych osób

   • lub którego przychody brutto pochodzą głównie z inwestowania lub reinwestowanie aktywów finansowych jak również z obrotu tymi aktywami, pod warunkiem, że jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją finansową: depozytową, powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym.
 • 4.  

  Zakład ubezpieczeń

  • oznacza:

   • krajowy zakład ubezpieczeń (wg. art.3 ust.1 pkt 18, ustawy z 11.09.2015r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
   • zagraniczny zakład ubezpieczeń (wg. art.3 ust.1 pkt.55 ustawy z 11.09.2015r), 

   które zawierają pieniężną umowę ubezpieczenia lub umowę renty, bądź są zobowiązane do dokonywania płatności z tytułu tych umów.

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych 

Sposób złożenia oświadczenia 

Firmy będące osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą


O
świadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

 1. telefonicznie na mLinii
 2. podczas wizyty w placówce
 3. w serwisie transakcyjnym:
 • dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku
 • dla klienta istniejącego posiadającego już rachunek finansowy – wybierając kolejno zakładki: Finanse, Usługi, Nowa usługa, FATCA i CRS


Firmy inne niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

 1. podczas wizyty w placówce
 2. telefonicznie na mLinii, dla klientów otwierających rachunek bieżący
 3. w serwisie transakcyjnym, dla klientów otwierających rachunek bieżący

 

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Pakiecie RODO dla klientów indywidualnych i firmowych na stronie www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo-indywidualny.pdf.

W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.