Inne - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać prawa poboru?

  • Aby otrzymać prawo poboru nowej emisji akcji, trzeba być właścicielem akcji w dniu ustalenia prawa poboru, tzn. że trzeba kupić akcje najpóźniej na dwa dni rozliczeniowe przed dniem ustalenia prawa poboru.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać dywidendę?

  • Dywidendę za poprzedni rok rozrachunkowy otrzymuje właściciel akcji, który posiadał je w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Aby stać się właścicielem akcji w danym dniu, należy najpóźniej dwa dni rozliczeniowe wcześniej kupić akcje. Wynika to z dwudniowego cyklu rozliczeniowego.

 •  

  Skąd mam wiedzieć, że przyznano mi dywidendę?

  • Twoja dywidenda zostanie zaksięgowana na rachunku inwestycyjnym, a następnie automatycznie przelana na Twój rachunek powiązany z eMaklerem. Szczegóły dywidendy sprawdzisz następnego dnia w historii finansowej eMaklera (nazwa spółki, kwota brutto, podatek)

 •  

  Kto może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki?

  • Możesz wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, jeżeli miałeś na rachunku na koniec dnia record date, czyli na 16 dni kalendarzowych przed datą WZA, akcje danej spółki na prawach własności (rozliczone w KDPW) oraz złożyłeś dyspozycję wystawienia zaświadczenia na WZA nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date.

 •  

  Schemat organizacji WZA od momentu ogłoszenia do rozpoczęcia WZA:

  • - emitent dokonuje ogłoszenia o zwołaniu WZA nie później niż na 26 dni przed WZA

   - dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date) przypada na 16 dni przed dniem WZA. Oznacza to, że tylko osoby, które były akcjonariuszami spółki w tym dniu będą miały prawo udziału w WZA

   - akcjonariusze danej spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date mogą zgłaszać się do swoich biur maklerskich z dyspozycjami wystawienia zaświadczenia niezbędnego do rejestracji na liście osób uprawnionych do udziału w WZA spółki. Klienci eMAKLERA składają dyspozycje za pośrednictwem mLinii

   - biura maklerskie nie później niż 12 dni przed WZA przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA

   - KDPW nie później niż na tydzień przed WZA przekazuje spółce listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA

   - akcjonariusz nie musi mieć na WZA zaświadczenia, które wystawiło biuro maklerskie. Wystarczy, że jest na liście uczestników. Biuro maklerskie mBanku nie wysyła zaświadczeń do klientów.

   - biuro maklerskie przekazuje spółce tylko imię i nazwisko oraz adres zameldowania akcjonariusza. Dlatego zadbaj, żeby w mBanku były one aktualne.

   - za wystawienie zaświadczenia pobieramy opłatę 30,00 zł.

 •  

  Co to jest oferta publiczna?

  • Zanim akcje trafią na giełdę zazwyczaj oferuje je emitent (spółka) lub sprzedają je akcjonariusze. Żeby zaoferować akcje publicznie emitent musi napisać prospekt emisyjny zatwierdzany przez właściwego regulatora. Opisane są w nim najważniejsze parametry emisji np. cena , minimalny i maksymalny zapis. Prospekt zawiera też informacje o spółce, której dotyczy oraz ryzykach inwestycyjnych. Należy się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji o złożeniu zapisu na oferowane akcje.

 •  

  Czy otrzymam tyle akcji na ile się zapiszę w ofercie publicznej?

  • Nie zawsze. Może się zdarzyć, że inwestorzy zapiszą się w trakcie oferty publicznej na więcej akcji niż jest oferowanych. Wystąpi wtedy tzw. nadsubskrypcja akcji. W zależności od warunków oferty opisanych w prospekcie, możesz otrzymać mniej akcji niż planowałeś. Dokładna informacja będzie dostępna w serwisach informacyjnych oraz na Twoim rachunku w eMaklerze.

 •  

  Kiedy otrzymam zwrot niewykorzystanych w ofercie publicznej środków?

  • Jeżeli inwestorzy zapiszą się na więcej akcji niż będzie w sprzedaży i wystąpi tzw. nadsubskrypcja lub cena ofertowa będzie niższa niż maksymalna, będzie Ci przysługiwał zwrot niewykorzystanych środków. Nastąpi to po rozliczeniu zapisów.  Zwrot środków otrzymasz także jeżeli wycofasz swój zapis (o ile prospekt przewiduje taką możliwość) lub okaże się on nieważny.

 •  

  Co to jest kontrakt terminowy?

  • Kontrakt terminowy to umowa, w której kupujący zobowiązuje się do kupna w przyszłości określonego „towaru”, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedaży określonego w kontrakcie instrumentu bazowego. Najczęściej zamiast fizycznej dostawy towaru (co czasami jest nierealne) dokonuje się rozliczenia pieniężnego transakcji. W praktyce kontrakt terminowy jest „zakładem” pomiędzy stronami. Kupno określa się jako zajęcie pozycji długiej (znak „+”), natomiast sprzedaż jako zajęcie pozycji krótkiej (znak „-”). Kupujący przewiduje, że instrument bazowy w określonej przyszłości wzrośnie, a sprzedający, że spadnie.