Rachunek - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak założyć rachunek maklerski w mBanku?

  • Jeżeli posiadasz konto osobiste w mBanku, możesz: wypełnić wniosek o eMaklera przez internet tutaj.

   Jeżeli nie masz jeszcze konta osobistego w mBanku, możesz je otworzyć bezpłatnie przez internet lub za pośrednictwem mLinii.
   Więcej informacji o rodzajach kont osobistych znajdziesz tutaj.

   Po założeniu konta osobistego i zalogowaniu do bankowości internetowej, wniosek o eMaklera znajdziesz również w sekcji Produkty > Inwestycje > nowa inwestycja

 •  

  Jaka jest opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego w mBanku?

  • Nie ma opłat za otwarcie. Prowadzenie rachunku maklerskiego jest również bezpłatne lub kosztuje 50 zł rocznie, jeżeli nie wyrazisz zgody na komunikację elektroniczną. Zgodę na komunikację elektroniczną możesz wyrazić w sekcji „Zgody”, w zakładce "Ustawienia
   i dokumenty" eMaklera w serwisie transakcyjnym mBanku.

 •  

  Jaka jest wysokość opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych?

  • Wysokość opłaty depozytowej od wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku wynosi 0,15 % (w skali roku), opłata pobierana jest w okresach półrocznych. Wysokość opłaty sprawdzamy weryfikując każdego dnia czy wycena zagranicznych papierów przekracza 10 000 PLN. Jeśli w danym dniu nie przekracza, to nie naliczamy opłaty za taki dzień. Jeśli przekracza to naliczamy ją od wartości  aktywów przemnożonych przez stawkę 0,15% w skali roku. Na koniec półrocza sumowane są wartości naliczone we wszystkie dni, gdy wycena przekraczała 10 000 PLN.

   Opłata nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez Ciebie zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej.

 •  

  Jak zalogować się do eMaklera?

  • Jeśli masz już podpisaną umowę o eMaklera, wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego mBanku, (wykorzystuj do tego swój login i hasło, którym logujesz się do mBanku), a następnie wybierz: Finanse>Inwestycje>Wszystkie>Giełda

 •  

  Jak często aktualizowany jest stan mojego rachunku maklerskiego w eMaklerze?

  • Stan rachunku maklerskiego, wycena oraz zysk/strata na instrumentach z GPW, które masz zapisane na rachunku maklerskim aktualizujemy według bieżącej ceny rynkowej. Papiery wartościowe z giełd w USA i w Niemczech są wyceniane wg kursu zamknięcia agregatów szerokiego rynku z poprzedniego dnia. Papiery z Londynu w portfelu wyceniane są wg kursu zamknięcia na London Stock Exchange z poprzedniego dnia.

 •  

  Jak mogę wpłacić pieniądze na swój rachunek maklerski?

  • Rachunek maklerski jest powiązany z eKontem, więc każdy przelew na eKonto zasila Twój rachunek maklerski. Jeśli rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny (rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny, jeśli masz podpisaną umowę na handel instrumentami pochodnymi), możesz go zasilić z poziomu eMaklera funkcją ZASIL lub zwykłym przelewem własnym z rachunku nadrzędnego (np. eKonto, mKonto – numer i nazwę rachunku nadrzędnego znajdziesz w funkcji ZASIL na lewym panelu eMaklera).

 •  

  Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego rachunku maklerskiego?

  • Rachunkiem pieniężnym powiązanym z Twoim rachunkiem maklerskim jest eKonto, a więc pieniądze wypłacasz z eKonta. Jeśli rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny, najpierw przelej pieniądze z niego na jego rachunek nadrzędny (np. eKonto, mKonto), a potem wypłać.

 •  

  Czy mogę robić przelewy z rachunku maklerskiego na rachunek w innym banku?

  • Na rachunku maklerskim nie ma środków, które można przelać. Jedynymi aktywami są instrumenty finansowe i należności. Należności po rozliczeniu sesji, czyli 2 dni rozliczeniowe (z reguły są to dni robocze) po zawarciu transakcji sprzedaży, księgujemy automatycznie na eKoncie, skąd można je przelać na dowolny rachunek.

 •  

  Prezentacja zysków i strat w eMaklerze

  • Na platformie eMakler prezentujemy zyski i straty na papierach wartościowych, które masz na rachunku. Wyniki obliczeń można znaleźć w zakładce „Portfel”, w kolumnach:-

   „Średnia cena kupna” – średni kurs transakcji kupna papierów wartościowych z uwzględnieniem zapłaconej prowizji maklerskiej

   - „Z/S” – zysk/strata w PLN

   - „Z/S % ” – zysk/strata w %

   Wyliczenia dla papierów z GPW robimy na bieżąco na podstawie transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi eMakler i aktualizujemy po odświeżeniu zakładki „Portfel”. Dodatkowo, w wyliczeniach uwzględniamy koszty kupna papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych (np. zakup akcji w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego biura maklerskiego, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, scalenia akcji).

   Dla papierów z giełd zagranicznych zyski i straty prezentujemy według kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej.

   Koszty kupna papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych możemy uwzględnić z opóźnieniem. Dla kontraktów terminowych nie obliczamy średniej cena kupna, zysków i strat. Prezentowane ceny kupna instrumentów uwzględniają w obliczeniach zasadę FIFO (first in first out, czyli papiery, które kupiłeś pierwsze, pierwsze zostaną sprzedane).  Wartości zysków i strat mają charakter informacyjny. Nie bierz ich pod uwagę, kiedy będziesz obliczał zobowiązania podatkowe. 

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 100 zł (wartość transakcji 10 000 zł) + prowizja maklerska 39 zł. średnia cena 1 akcji z tej transakcji = 100,39 zł
   2. 11 marca – Kupno 200 akcji X po 101 zł (wartość transakcji 20 200 zł) + prowizja maklerska 78,79 zł średnia cena kupna 1 akcji z obu powyższych transakcji (w sumie 300 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł)/300 = 101,06zł
   3. 12 marca – Kupno 100 akcji X po 95 zł (wartość transakcji 9 500 zł) + prowizja maklerska 37,05 zł średnia cena kupna 1 akcji z trzech powyższych transakcji (w sumie 400 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/400 = 99,64 zł
   4. 25 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 110 zł. Przy wyliczeniu średniej ceny kupna pozostałych 300 akcji nie będziemy już uwzględniać koszt akcji kupionych w pierwszej kolejności (10 marca).Wobec tego średnia cena kupna 1 akcji z pozostałych 300 akcji = (20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/300 = 99,39 zł.

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 25 zł (wartość transakcji 2500 zł)średnia cena 1 akcji dla 100 akcji = 25 zł
   2. 11 marca - Kupno 50 akcji X po 20 zł (wartość transakcji 1000 zł)średnia cena kupna wszystkich 150 akcji = (2500+1000)/150 = 23,33 zł
   3. 12 marca – Kupno 80 akcji X po 18 zł (wartość transakcji 1440 zł)średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2500+1000+1440)/230 = 21,48 zł
   4. 13 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 22 zł – sprzedaż akcji nie wpływa na średnią cenę kupna wszystkich akcji obliczoną po ostatniej transakcji kupna. Wobec tego średnia cena kupna pozostałych 130 akcji = 21,48 zł (wartość akcji = 130*21,48 = 2792,40 zł)5. 14 marca – Kupno 100 akcji X po 20 zł – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2792,40+2000)/230 = 20,84 zł
 •  

  Zawarcie umowy o usługę eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler i instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler

  • Dyspozycję zawarcia umowy  o usługę eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler (dalej „umowa”) może złożyć jedynie posiadacz rachunku płatniczego prowadzonego przez mBank S.A. Umowę o usługę Instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler (dalej „umowa derywatów”) może zawrzeć tylko posiadacz usługi eMakler. Zawarcie umowy lub umowy derywatów (instrumentów pochodnych) następuje w formie elektronicznej. Zawarcie umowy/umowy derywatów następuje na podstawie dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku za pośrednictwem jednego z kanałów dostępu. Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej posiadacz konta bankowego może złożyć:

   1. a) za pośrednictwem strony internetowej
   2. b) za pośrednictwem mLinii 801-300-800

   Jeśli złożysz dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej na stronie internetowej:

   1) podczas składania dyspozycji zawarcia umowy/umowy derywatów- składasz mBankowi ofertę zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej, którą mBank niezwłocznie przyjmuje. Potwierdzenie przyjęcia tej oferty wysyła Ci emailem na adres zarejestrowany w mBanku. Również emailem mBank przesyła Ci regulamin usługi eMakler.

   2) mBank udostępnia Ci treść umowy/umowy derywatów przed wysłaniem przez Ciebie dyspozycji

   3) treść umowy/ umowy derywatów akceptujesz kodem SMS luz autoryzacją mobilną.

   4) kiedy umowa/umowa derywatów w formie elektronicznej jest zawarta, mBank niezwłocznie wysyła do Ciebie elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail. 

   Jeśli złożysz dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej za pośrednictwem mLinii:

   1) składasz mBankowi, a mBank przyjmuje ofertą zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej

   2) w trakcie składania dyspozycji, mBank przesyła emailem regulamin usługi eMakler

   3) mBank przesyła umowę/umowę derywatów za pośrednictwem elektronicznego komunikatu dostępnego w serwisie transakcyjnym mBanku,

   4) treść umowy/umowy derywatów akceptujesz hasłem SMS lub autoryzacją mobilną za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku.

   5) po zawarciu umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej mBank niezwłocznie wysyła do Ciebie elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail. 

   Usługa eMakler będzie powiązana z kontem bankowym, z którego będą przekazywane środki pieniężne na rachunek inwestycyjny i na który będą przekazywane środki pieniężne z rachunku inwestycyjnego w związku z realizowaną usługą. Podczas składania dyspozycji zawarcia umowy wskazujesz numer takiego konta. Jeżeli zawierasz umowę derywatów, usługa eMakler może być powiązana wyłącznie z Rachunkiem Transakcyjnym. mBank rozpoczyna świadczenie usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler po zaakceptowaniu przez Ciebie treści umowy/umowy derywatów hasłem SMS lub autoryzacją mobilną oraz po otwarciu na Twoją rzecz rachunku maklerskiego Z zastrzeżeniem sytuacji nieprzewidzianych proces trwa ok. 1 minuty. Jeżeli ustanowisz pełnomocnika ustanowionego do konta płatniczego w banku  nie będzie on uprawniony do zawarcia umowy/umowy derywatów ani do składania dyspozycji w ramach usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler. Możesz zmienić numeru konta bankowego powiązanego z usługą eMakler - złóż odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem mLinii. Zmiana numeru konta powiązanego z usługą eMakler nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. 

   Usługa IKE eMakler/IKZE eMakler nie jest powiązana z kontem bankowym posiadacza usługi. Środki finansowe są na rachunku inwestycyjnym IKE eMakle/IKZE eMakler. 

   W przypadku zawarcia umowy derywatów kontem powiązanym dla usługi eMakler może być wyłącznie Rachunek Transakcyjny. 

   Jeżeli masz wspólny rachunek płatniczy w banku, usługę eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler mBank może świadczyć wyłącznie odrębnie na rzecz tego współposiadacza konta, który zawarł umowę/umowę derywatów. Pozostali współposiadacze konta bankowego nie mają prawa do składania zleceń czy dyspozycji w ramach usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler świadczonej na rzecz współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów.

 •  

  Jak zamknąć eMaklera?

  • Jeżeli chcesz zamknąć eMaklera, możesz zrobić to online w serwisie mBanku lub korespondencyjnie.

    

   Aby zamknąć usługę eMakler online zaloguj się do serwisu mBanku i następnie w górnym menu wybierz: Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > Wypowiedzenie umowy eMaklera.

    

   Jeżeli wybierasz zamknięcie drogą korespondencyjną pobierz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wydrukuj, wypełnij i wyślij na adres korespondencyjny mBanku:

    

   mBank S.A.

   Bankowość Detaliczna                                                                       

   Skrytka pocztowa 2108

   90-959 Łódź