Zlecenia - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć zlecenie

  • Zaloguj się do eMaklera w serwisie transakcyjnym mBanku. Link do eMaklera znajdziesz na pulpicie serwisu lub w ścieżce Finanse>Inwestycje>wszystkie>Giełda. Formatka zlecenie jest zawsze na dole ekranu. Możesz ją wywołać, jeśli klikniesz przycisk KUPNO lub SPRZEDAŻ. Następnie wybierz instrument do kupna lub sprzedaży, wpisz liczbę papierów i określ limit ceny lub PKC, PCR. Następnie naciśnij ZŁÓŻ ZLECENIE KUPNA lub ZŁÓŻ ZLECENIE SPRZEDAŻY, a w następnym kroku zatwierdź zlecenie.

 •  

  Co to są należności?

  • Należności powstają w wyniku sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie. Są to środki, które można wykorzystać do zakupu papierów na giełdzie, ale przed rozliczeniem sesji nie można ich fizycznie wypłacić. Rozliczenie odbywa się w D+2. Dotyczy to giełdy polskiej i giełd zagranicznych.

 •  

  Dlaczego powstają należności?

  • Należności powstają w wyniku specyfiki cyklu rozliczeniowego sesji giełdowej. Wynosi on 2 dni, co oznacza, że dopiero po dwóch dniach rozliczeniowych, pieniądze są dostępne na rachunku powiązanym z eMaklerem jako gotówka do wypłaty, czy przelewu. Jest to szczególnie istotne, jeśli planujesz swoje płatności.

 •  

  Jak obliczana jest prowizja w eMaklerze?

  • Prowizję dla akcji z GPW liczymy tak:

   liczba papierów x limit x 0,39%. Jeśli ta wartość nie przekroczy 5 zł, to prowizja wynosi 5 zł.
   Jeśli zlecenie zrealizuje się w kilku transakcjach prowizję pobieramy jak od jednej transakcji. Jeśli złożysz zlecenie kupna 10 akcji po 100 zł i zrealizuje się ono w 10 transakcjach po 1 akcji, to zapłacisz w sumie 5 zł prowizji od tych 10 akcji.
   Jeśli składasz zlecenie PKC (po każdej cenie) lub PCR (po cenie rynkowej), prowizję liczymy wstawiając w miejsce limitu górne ograniczenie wahań kursu (widełki) dla zleceń kupna lub dolne widełki dla zleceń sprzedaży.
   Dla obligacji określamy limit w procentach wartości nominalnej, a więc do wartości zlecenia trzeba dodać wartość odsetek skumulowanych na dany dzień (Przykład: Wartość zlecenia dla obligacji= liczba obligacji x [98,5% x 100zł(cena nominalna) + 15,4zł (odsetki)] .
   Dla papierów z giełd zagranicznych prowizję liczymy tak: liczba papierów x limit w walucie x kurs waluty x 1,02 x 0,29%. Minimalna prowizja dla giełd zagranicznych to 19 zł.

 •  

  Jak długo trwa realizacja zlecenia w eMaklerze?

  • Od zatwierdzenia zlecenia w systemie transakcyjnym do jego realizacji, jeśli są na giełdzie odpowiednie zlecenia przeciwstawne, mija z reguły kilka sekund. mBank i mBM nie gwarantują terminu realizacji zleceń.

 •  

  Jak się składa zlecenie z limitem aktywacji?

  • Funkcję limitu aktywacji znajdziesz na formatce zlecenia w menu trzech kropek w polu Limit ceny.

   Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

   - wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze, giełda je odrzuca.

   - równy lub niższy od limitu ceny (tę relacje sprawdza system mBanku i nie pozwala złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentuje odpowiednie komunikaty).

    Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być:

   - niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze, giełda je odrzuca.

   - równy lub wyższy od limitu ceny (tę relacje sprawdza system mBanku i pozwala złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentuje odpowiednie komunikaty).

 •  

  Czy mogę wycofać złożone już zlecenie?

  • Tak, jeśli nie zostało w całości zrealizowane. Zlecenie zrealizowane częściowo również można anulować, ale już tylko w pozostałej części. Jeśli chcesz anulować zlecenie, wybierz Anuluj w menu trzech kropek przy wybranym zleceniu na liście zleceń bieżących.

 •  

  Co muszę zrobić, aby wykorzystać możliwości jakie daje daytrading?

  • Aby wykorzystać możliwości, jakie daje daytrading należy:

   - w trakcie jednej sesji giełdowej kupić i sprzedać akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem ISIN)

   - w trakcie jednej sesji giełdowej sprzedać i kupić akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem ISIN)

   Daytrading dotyczy papierów notowanych na GPW, dla których podstawowa stawka prowizji wynosi 0,39% min. 5 zł.

 •  

  Jakie są zasady daytradingu w mBanku?

  • Zwrot części prowizji zapłaconych od transakcji realizowanych w ramach daytradingu w danym miesiącu następuje w pierwszą środę następnego miesiąca. Zwrot dotyczy sumy wszystkich pojedynczych transakcji rozliczonych od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

   Zwracamy część prowizji pobranej od mniejszej z dwóch wartości:

   1. a) wartości transakcji kupna lub
   2. b) wartości transakcji sprzedaży zawartych w ramach daytradingu i rozliczonych w ciągu miesiąca kalendarzowego.

   Wysokość prowizji w ramach daytradingu wynosi 0,25% wartości transakcji kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że przy stawce prowizji 0,39% wysokość zwrotu w ramach daytradingu wynosi 0,14% wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   Warunkiem uzyskania zwrotu w ramach daytradingu jest wykonanie łącznego obrotu w miesiącu kalendarzowym w wysokości 25.000 zł na rozliczonych transakcjach daytradingowych. Wysokość obrotu liczona jest od mniejszych z dwóch wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   W przypadku gdy w ciągu dnia zrealizujesz więcej niż jedną transakcję kupna i sprzedaży zwroty będą obliczane na podstawie sumy obrotów na papierach oznaczonych jednym kodem ISIN zrealizowanych na jednej sesji giełdowej.

   Aby aktywować daytrading skontaktuj się z mLinią i złóż stosowny wniosek. Daytrading będzie aktywny następnego dnia roboczego po dniu złożeniu wniosku przez mLinię. Wykorzystywanie daytradingu jest weryfikujemy co kwartał kalendarzowy. Jeśli w badanym okresie (ostatni kwartał kalendarzowy) na rachunku nie został wykonany żaden zwrot prowizji w ramach daytradingu, wyłączymy usługę daytradingu. W każdej chwili możesz złożyć ponowny wniosek o aktywację daytradingu. 

   Daytrading wygasa w przypadku obniżenia podstawowej stawki prowizji. 

   Daytrading dotyczy papierów notowanych na GPW, dla których podstawowa stawka prowizji wynosi 0,39% min. 5 zł.

    

   Przykład

   Transakcje od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca. 

    

     wartość transakcji kupna na 1 spółce w ciągu 1 sesji wartość transakcji sprzedaży na 1 spółce w ciągu 1 sesji minimum
     7000 10000 7000
     8000 9000 8000
     9000 7000 7000
     5000 4000 4000
   suma 29000 30000 26000

   Suma minimów od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca wyniosła 26 000 PLN. Zwrot części prowizji wyniesie 26 000 x 0,14%= 36,40 PLN.

 •  

  Co to są szybkie zlecenia?

  • Dzięki funkcji "Szybkie zlecenie" możesz przekazywać zlecenia na giełdę bezpośrednio z pierwszego kroku zlecenia bez wyświetlania podsumowania wprowadzonych parametrów i dodatkowego zatwierdzenia dyspozycji. Twoje zlecenie znacznie szybciej zostanie wysłane na giełdę. Funkcja działa tylko przy wyłączonym potwierdzaniu operacji hasłem. Funkcja jest aktywna wyłącznie do końca dnia. Aby włączyć funkcję szybkich zleceń, zaloguj się do serwisu transakcyjnego i w eMaklerze otwórz formatkę zlecenia na dole ekranu (kliknij KUPNO lub SPRZEDAŻ), a następnie włącz szybkie zlecenia w Ustawieniach formatki. W każdej chwili w ciągu dnia możesz wyłączyć tę funkcję również w Ustawieniach formatki zlecenia. 

    

   Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym

   Żródło: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego 

   Oznaczenia:

   Wielkość Standardowa - zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania (MWW) i bez warunku wielkości ujawnianej (WUJ)

   MWW – warunek minimalnej wielkości wykonania

   WUJ - warunek wielkości ujawnianej

   D - oznaczenie ważności „Ważne na dzień bieżący”

   WDD – oznaczenie ważności „Ważne do oznaczonego dnia”

   WDA – oznaczenie ważności „Ważne na czas nieoznaczony”

   WDC – oznaczenie ważności „Ważne do określonego czasu”

   WNF – zlecenie z oznaczeniem „Ważne na fixing”

   WNZ – oznaczenie ważności „Ważne na zamknięcie”

   WIA - oznaczenie ważności „Wykonaj i anuluj”

   WLA - oznaczenie ważności „Wykonaj lub anuluj”

   cross - zlecenia LIMIT składane w celu realizacji w transakcji typu „cross” 

    

   Niedozwolone połączenia parametrów zlecenia blokowane bez względu na fazę sesji

   • LIM AKT – MWW
   • LIM AKT – WLA
   • LIM AKT – PCR
   • LIM AKT – WNF
   • LIM AKT – WNZ
   • LIM AKT – WIA
   • LIM AKT – WUJ
   • LIM AKT - PEG
   • WUJ – WIA
   • WUJ – WLA
   • WUJ – PKC
   • MWW – PKC
   • MWW – PEG
   • MWW – WLA
   • MWW – WNF
   • MWW – WNZ
   • WNF – PEG
   • WNZ – PEG
   • WIA – PEG
   • WLA – PEG
   • WUJ – PEG
   • WUJ – PCR