Usługa maklerska eMakler - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak zaokrągla się limit zlecenia?

  • Limit w zleceniach na akcje, PDA i prawa poboru na GPW od 1 września 2006 zaokrągla się w następujący sposób:

   • do 1 gr, jeśli nie przekracza 50 zł;
   • do 5 gr, jeśli przekracza 50 zł i nie przekracza 100 zł;
   • do 10 gr, jeśli przekracza 100 zł i nie przekracza 500 zł;
   • do 50 gr, jeśli przekracza 500 zł.

    

   Limit w zleceniach na obligacje na GPW zaokrągla się następująco:

   • do 0,1 punktu procentowego, jeśli wartość nominalna obligacji nie przekracza 100 zł;
   • do 0,01 punktu procentowego, jeśli wartość nominalna obligacji jest równa lub przekracza 100 zł.

    

   Limit ceny na instrumentu dłużne na CeTO zaokrągla się następująco:

   • do 0,1 punktu procentowego, jeśli ich wartość nominalna nie przekracza 100 zł;
   • do 0,01 punktu procentowego, jeśli ich wartość nominalna mieści się w przedziale od 100 zł do 10 000 zł, z wyłączeniem 10 000 zł;
   • do 0,0001 punktu procentowego, jeśli ich wartość nominalna wynosi co najmniej 10 000 zł.
 •  

  Jak często aktualizowany jest stan mojego rachunku w eMaklerze?

  • Codziennie rano jest podawany stan rachunku według wartości na zakończenie poprzedniej sesji. Można to obejrzeć w trybie "offline".

   W trakcie sesji giełdowej stan rachunku jest aktualizowany na bieżąco wraz z operacjami na nim przeprowadzanymi. Można to śledzić w trybie "online".

 •  

  Jak obliczana jest prowizja w eMaklerze?

  • Prowizję liczy się tak: liczba papierów x limit x 0,39%. Jeśli ta wartość nie przekroczy 3 zł, to prowizja wynosi 3 zł. Jeśli zlecenie zrealizuje się w kilku transakcjach prowizja pobierana jest jak od jednej transakcji. Jeśli złożymy zlecenie kupna 10 akcji BRE po 100 zł i zrealizuje się ono w 10 transakcjach po 1 akcji, to zapłacimy 3 zł prowizji od tych 10 akcji. Jeśli składamy zlecenie PKC, prowizję liczymy wstawiając w miejsce limitu górne ograniczenie wahań kursu (widełki) dla zleceń kupna lub dolne widełki dla zleceń sprzedaży.

   W przypadku obligacji limit określany jest w procentach wartości nominalnej, a więc do wartości zlecenia trzeba dodać wartość odsetek skumulowanych na dany dzień.

 •  

  Jak uzyskać potwierdzenie złożenia zlecenia w eMaklerze?

  • Nie ma potrzeby, aby mBank wystawiał takie potwierdzenia. Zlecenia można przeglądać w systemie transakcyjnym w każdej chwili. Wszystkie zlecenia są przechowywane przez minimum pięć lat w bazie danych zarówno mBanku jak i mDM, i są dostępne w razie kwestii spornych.

 •  

  Jak uzyskać potwierdzenia zawarcia transakcji w eMaklerze?

  • Nie ma potrzeby, aby mBank wystawiał takie potwierdzenia. Transakcje można przeglądać w systemie transakcyjnym w każdej chwili. Dane wszystkich transakcji są przechowywane przez minimum pięć lat w bazie danych zarówno mBanku jak i mDM, i są dostępne w razie kwestii spornych.

 •  

  Jak szybko mogę wypłacić pieniądze z eMaklera po sprzedaży papierów?

  • Pieniądze ze sprzedaży papierów są dostępne po rozliczeniu w KDPW. Dla akcji jest to po 3 dniach rozliczeniowych od dnia zawarcia transakcji sprzedaży, czyli w D+2. Dla obligacji i praw poboru jest to po 2 dniach rozliczeniowych od dnia zawarcia transakcji, czyli w D+2. Natychmiast po otrzymaniu dokumentów z KDPW pieniądze ze sprzedaży są księgowane na eKoncie, skąd można je wypłacić.

 •  

  Co oznaczają statusy zleceń w eMaklerze?

  • Status

   Opis

   Przyjęte

   Zlecenie zostało zweryfikowane, zarejestrowane, zaksięgowane i przekazane do realizacji na Giełdzie.

   Zredukowane i przyjęte

   Zlecenie zostało zweryfikowane, liczba na zleceniu została zredukowana przez system maklerski z powodu braku wystarczającej ilości środków na pokrycie zlecenia wraz z prowizją, zarejestrowane, zaksięgowane i przekazane do realizacji na Giełdzie.

   Częściowo zrealizowane

   Zlecenie częściowo zrealizowane, wciąż aktywne na Giełdzie.

   Zrealizowane
   i zamknięte

   Zlecenie całkowicie lub częściowo zrealizowane. Zamknięcie przed całkowitą realizacją może wynikać z:

   • unieważnienia (z różnych powodów, np. w wyniku ogłoszenia wezwania na daną spółkę) przez Giełdę po częściowej realizacji,
   • upłynięcia terminu ważności zlecenia.

   Niezrealizowane
   i zamknięte

   Zlecenie niezrealizowane. Przyczyną tego stanu mogą być:

   • odrzucenie przez Giełdę ze względów np. regulaminowych,
   • unieważnienie przez Giełdę,
   • upłynięcie terminu ważności zlecenia.

   W trakcie wycofywania

   Zlecenie ma uruchomiony proces anulowania, ale jeszcze nie ma potwierdzenia anulacji z Giełdy. Ten stan powinien trwać krótko.

   Wycofane
   i zamknięte

   Zlecenie anulowane.

   Odrzucone
   i zamknięte

   Zlecenie niezrealizowane. Zlecenie odrzucone na poziomie systemu mDM Banku.

   Dyspozycja przyjęta

   Zlecenie zostało wprowadzone do systemu mBanku, ale jeszcze nie zostało przekazane na Giełdę. Ten stan powinien trwać bardzo krótko.

 •  

  Co to jest tryb „offline” w eMaklerze?

  • „Offline” jest trybem historycznym, dzięki któremu można:

   • sprawdzić stan swojego rachunku papierów wartościowych według stanu na zakończenie poprzedniej sesji - czyli liczbę papierów i ich wycena, wartość należności oraz innych środków na rachunku zgodnych ze stanem po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej;
   • przeglądać zlecenia, transakcje, operacje finansowe wykonane do dnia poprzedniego włącznie;
   • aktywować notowania giełdowe w czasie rzeczywistym i zmieniać zawartość koszyków.
 •  

  Co to jest tryb „online” w eMaklerze?

  • „Online” to tryb bieżący, dzięki niemu można:

   • obserwować aktualny stan rachunku papierów wartościowych zgodny z operacjami dokonanymi w trakcie bieżącej sesji;
   • oglądać zlecenia złożone w trakcie obecnej sesji oraz te, które nie zostały zrealizowane ani anulowane. W tym trybie można składać zlecenia kupna i sprzedaży na rynku wtórnym oraz kupna na papiery z oferty publicznej.
   • aktywować i obserwować notowania giełdowe oraz zmieniać zawartość koszyków.
 •  

  Dlaczego powstają należności?

  • Powstanie należności wynika z cyklu rozliczeniowego sesji giełdowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Wynosi on 2, co oznacza, że dopiero po dwóch dniach rozliczeniowych, tzn. takich, w które KDPW prowadzi rozliczenia, pieniądze są dostępne na rachunku powiązanym z eMaklerem jako gotówka do wypłaty czy przelewu. Jest to szczególnie istotne przy planowaniu płatności.

 •  

  Co to jest „Liczba po redukcji” w eMaklerze?

  • Jeśli na koncie brakuje środków na pokrycie zlecenia kupna wraz z prowizją, system transakcyjny proponuje redukcję liczby papierów. Jeśli klient zaakceptuje automatyczną redukcję swojego zlecenia, wtedy w szczegółach zlecenia „Liczba po redukcji” będzie mniejsza od „Liczby zleconej”. Jeśli klient samodzielnie zmieni parametry zlecenia (może to zrobić poprzez zmianę liczby papierów lub zmianę limitu zlecenia) do odpowiedniej wartości, wtedy „Liczba po redukcji” będzie oczywiście równa „Liczbie zleconej”.

 •  

  Jak liczona jest wartość zlecenia w eMaklerze?

  • Zlecenia kupna

   Wariant zlecenia

   Wartość zlecenia

   Zlecenie z limitem na: akcje, PDA, prawa poboru

   (liczba papierów x limit ceny) plus prowizja

   Zlecenie z limitem na obligacje

   (liczba obligacji x (limit ceny plus odsetki skumulowane na dzień rozliczenia transakcji)) plus prowizja

   Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) na: akcje, PDA

   (liczba papierów x górne ograniczenie wahań kursu) plus prowizja

   Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) na obligacje

   (liczba obligacji x (górne ograniczenie wahań kursu plus odsetki skumulowane na dzień rozliczenia transakcji)) plus prowizja

    

   Zlecenia sprzedaży

    

   Wariant zlecenia

   Wartość zlecenia

   Zlecenie z limitem na: akcje, PDA, prawa poboru, jednostki indeksowe

   liczba papierów x limit ceny

   Zlecenie z limitem na obligacje

   liczba obligacji x (limit ceny plus odsetki skumulowane na dzień rozliczenia transakcji)

   Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) na: akcje, PDA

   liczba papierów x dolne ograniczenie wahań kursu

   Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) na obligacje

   liczba obligacji x (dolne ograniczenie wahań kursu plus odsetki skumulowane na dzień rozliczenia transakcji).

 •  

  Jak w eMaklerze liczona jest wartość transakcji?

  • Rodzaj transakcji

   Wartość transakcji

   Transakcja na akcjach, PDA, prawach poboru

   liczba papierów x kurs transakcji

   Transakcja na obligacjach

   liczba obligacji x (procent wartości nominalnej plus odsetki skumulowane na dany dzień)

 •  

  Jak długo trwa realizacja zlecenia przez eMaklera?

  • Od zatwierdzenia zlecenia w systemie transakcyjnym do jego realizacji, jeśli są na Giełdzie odpowiednia zlecenia przeciwstawne, mija z reguły kilka sekund. Można to obserwować w serwisie transakcyjnym, po zalogowaniu korzystajac z opcji „Historia zleceń”. mBank i mDM nie gwarantują terminu realizacji zleceń.

 •  

  Czy pieniądze na rachunku maklerskim są oprocentowane?

  • Na rachunku maklerskim nie ma żadnych pieniędzy, które mogłyby być oprocentowane. Jedynymi aktywami są papiery wartościowe i należności. Należności po rozliczeniu sesji (więcej na temat rozliczenia sesji w odpowiedzi na pytanie „Co to jest rozliczenie sesji?”), czyli 3 lub 2 dni po zawarciu transakcji sprzedaży, księgowane są automatycznie na eKoncie i tam są oprocentowane według aktualnej stawki.

 •  

  Jak zalogować się do eMaklera?

  • Jeśli masz już podpisaną umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego, wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego mBanku, wykorzystując swój normalny login i hasło, a następnie z listy rachunków wybrać Moje Finanse > Inwestycje > Giełda

 •  

  W jakich godzinach zawierane są transakcje na GPW?

  • Transakcje na GPW zawierane są w godzinach 08.30 -17.35.

   Harmonogram sesji w notowaniach ciągłych na rynku kasowym (akcje, obligacje, PDA, Prawa Poboru)

   Godziny

   Faza

   08.30 – 09.00

   faza przed otwarciem (przyjmowanie przez Giełdę zleceń na otwarcie)

   9.00

   otwarcie (fixing)

   09.00 – 16.50

   notowania ciągłe

   16.50 - 17.00

   faza przed zamknięciem (składanie zleceń na zamknięcie)

   17.00

   zamknięcie (fixing)

   17.00 – 17.05

   dogrywka

    

   Harmonogram sesji na rynku instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, opcje)

   Godziny

   Faza

   08.30 – 8.45

   faza przed otwarciem (przyjmowanie przez Giełdę zleceń na otwarcie)

   08.45

   otwarcie (fixing)

   09.00 – 16.50

   notowania ciągłe

   16.50 – 17.00

   faza przed zamknięciem (składanie zleceń na zamknięcie)

   17.00

   zamknięcie (fixing)

   17.00 – 17.05

   dogrywka

    

   Harmonogram sesji w notowaniach jednolitych:

   Godziny

   Faza

   08.30 – 11.00

   faza przed otwarciem (przyjmowanie przez Giełdę zleceń na 1 fixing)

   11.00

   otwarcie (określenie kursu jednolitego)

   11.00 - 11.30

   dogrywka

   11.30 – 15.00

   faza przed otwarciem (przyjmowanie przez Giełdę zleceń na 2 fixing)

   15.00

   otwarcie (określenie kursu jednolitego)

   15.00 - 15.30

   dogrywka

   15.30 – 17.05

   faza przed otwarciem (przyjmowanie przez Giełdę zlecń na otwarcie następnej sesji)

 •  

  Na czym polega modyfikacja zlecenia?

  • Modyfikacja zlecenia polega na zmianie jego parametrów, która może obejmować jedynie:

   • zwiększenie wolumenu zlecenia,
   • zwiększenie limitu w zleceniu kupna,
   • zmniejszenie limitu w zleceniach sprzedaży.

   eMakler nie posiada funkcjonalności modyfikacji zleceń.

 •  

  Jak się składa zlecenie z limitem aktywacji?

  • Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

   • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego WARSET-u). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMaklerze – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE).
   • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).

     

   Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być:

   • niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego WARSET-u). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMaklerze – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE).
   • równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).

     

 •  

  Co oznaczają nazwy operacji finansowych w eMaklerze?

  • Najczęściej spotykane operacje finansowe na przykładzie zlecenia kupna 20 akcji BRE z limitem 100 zł (wartość zlecenia + prowizja = 2000 zł + 7,80 zł), transakcja została zawarta po 95 zł (nr zlecenia 123456).

    

   Nazwa operacji w eMaklerze

   Kwota operacji

   Opis operacji

   Uzn. konta podst. środkami z banku. Dysp. nr 654321

   2007,80zł

   Został wykonany przelew kwoty 2007,80 zł (z eKonta na rachunek w mDM na podstawie zlecenia kupna).

   Blokada środków pod zlecenie nr 123456

   -2007,80 zł

   Została zablokowana kwota 2007,80 zł pod zlecenie w systemie maklerskim mDM.

   Zamknięcie zlecenia

   100,39 zł

   Zlecenie zostało zrealizowane i zamknięte. Nadwyżka środków 100,39 zł została zwrócona na rachunek w DI.

   Przelew z r-ku brokerskiego na bankowy: wolne środki (--)

   -100,39 zł

   Nadwyżka 100,39 zł, wynikająca z różnicy między limitem a kursem transakcji [(2000 + 7,80) zł - (1900 + 7,41)zł] została zwrócona na eKonto.

   Najczęściej spotykane operacje finansowe na przykładzie anulacji zlecenia kupna 20 akcji BRE z limitem 100 zł (wartość zlecenia + prowizja = 2000 zł + 7,80 zł), (nr zlecenia 123456).

    

    

   Nazwa operacji w eMaklerze

   Kwota operacji

   Opis operacji

   Uzn. konta podst. środkami z banku. Dysp. nr 654321

   2007,80 zł

   Został wykonany przelew kwoty 2007,80 zł (z eKonta na rachunek w mDM na podstawie zlecenia kupna).

   Blokada środków pod zlecenie nr 123456

   -2007,80 zł

   Została zablokowana kwota 2007,80 zł pod zlecenie w systemie maklerskim mDM.

   Anulowanie zlecenia 123456 (komunikat: 999999) typ: XX

   2007,80 zł

   Zostały odblokowane środki 2007,80 zł, które wcześniej były zablokowane pod zlecenie.

   Przelew z r-ku brokerskiego na bankowy: wolne środki (--)

   -2007,80 zł

   Niewykorzystane na zlecenie środki 2007,80 zł zostały zwrócone na eKonto.

 •  

  Co to jest SITech?

  • SIT, czyli Segment Innowacyjnych Technologii, to wydzielony segment rynku, obejmujący spółki działające w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i mediów elektronicznych.

 •  

  Co to jest Segment PLUS?

  • Jest to segment wyodrębniony w ramach rynku podstawowego, obejmujący spółki, które spełniają określone kryteria jakościowe, tzn. stosują zasady ładu korporacyjnego i odpowiednie, wysokie standardy w zakresie komunikacji emitentów z inwestorami.

 •  

  Jakie są ograniczenia wahań kursów na GPW?

  • Notowania ciągłe

   Instrument

   Ograniczenia wahań kursów

   Akcje

   +/-10% od kursu odniesienia (z możliwością rozszerzenia do +/- 21%)

   PDA

   +/-10% od kursu odniesienia (z możliwością rozszerzenia do +/- 21%)

   Obligacje

   +/-3 punkty procentowe od kursu odniesienia (z możliwością rozszerzenia do +/- 6 punktów procentowych)

   Prawa poboru

   +/-100% od kursu odniesienia

    

   Notowania jednolite

   Instrument

   Ograniczenia wahań kursów

   Akcje

   +/-10% od kursu odniesienia (z możliwością rozszerzenia do +/- 21%)

   PDA

   +/-10% od kursu odniesienia (z możliwością rozszerzenia do +/- 21%)

   Obligacje

   +/-3 punkty procentowe od kursu odniesienia (z możliwością rozszerzenia do +/- 6 punktów procentowych)

   Prawa poboru

   +/-100% od kursu odniesienia

 •  

  Dlaczego moje zlecenie jest odrzucane?

  • Zlecenie może zostać odrzucone przez system maklerski lub przez Giełdę. Powody mogą być różne, poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane.

    

   Częstą przyczyną odrzucenia bywa brak środków na rachunku, wystarczających na pokrycie zlecenia kupna, choćby jednego wybranego papieru, i prowizji.

   Odrzucenie zlecenia przez Giełdę może być spowodowne przez:

   • błędny limit aktywacji zlecenia sprzedaży (większy od ostatniego kursu giełdowego),
   • czasowe zawieszenie przyjmowania zleceń na dany papier,
   • czasowe zawieszenie przyjmowania zleceń PKC na dany papier,
   • zakończenie notowania waloru na Giełdzie, który figuruje jeszcze w katalogu systemu maklerskiego,
   • złożenie zlecenia PKC na prawa poboru (na prawa poboru przyjmowane są tylko zlecenia z limitem ceny).
 •  

  Co to są należności?

  • Należności powstają w wyniku sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie lub CeTO. Są to środki, które można wykorzystać do zakupu papierów na Giełdzie lub CeTO, ale przed rozliczeniem sesji nie można ich fizycznie wypłacić.

 •  

  Co to jest rozliczenie sesji?

  • Rozliczenie sesji jest procesem, podczas którego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ustala zakres zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych między stronami transakcji oraz umożliwia wykonanie tych zobowiązań poprzez odpowiednie zapisy księgowe. Zgodnie z regulaminem KDPW rozliczenie akcji następuje trzeciego dnia rozliczeniowego (tzn. takiego, w którym KDPW przeprowadza rozliczenia – pokrywają się one z reguły z dniami roboczymi) od dnia zawarcia transakcji, a rozliczenie innych papierów następuje drugiego dnia rozliczeniowego po dniu zawarcia transakcji. Oznacza to, że kupujący akcje uzyskuje prawa własności ( m.in. prawo poboru, prawo do dywidendy, prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) dopiero w trzecim dniu rozliczeniowym od dokonania zakupu. Jeśli kupimy akcje na sesji we wtorek, to nabywamy do nich prawa własności w piątek, ale jeśli kupimy akcje w środę, prawa własności nabędziemy dopiero w poniedziałek. Natomiast kupujący inne papiery, w szczególności obligacje i prawa poboru, nabywa prawa własności (m.in. prawo do odsetek) w drugim dniu rozliczeniowym po dniu zawarcia transakcji. Analogicznie jest w przypadku sprzedaży, tzn. inwestor pozbywa się praw własności do akcji trzeciego dnia rozliczeniowego od dnia zawarcia transakcji (np. możemy sprzedać akcje w dniu ustalenia prawa do dywidendy i mimo to nabędziemy to prawo) i praw własności obligacji i praw poboru drugiego dnia rozliczeniowego od dnia zawarcia transakcji.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać prawa poboru?

  • Aby otrzymać prawo poboru nowej emisji akcji trzeba być właścicielem akcji w dniu ustalenia prawa poboru, tzn. że trzeba je kupić najpóźniej na dwa dni rozliczeniowe przed dniem ustalenia prawa poboru.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać dywidendę?

  • Dywidendę za poprzedni rok rozrachunkowy otrzymuje właściel akcji, który posaidał je w dniu ustalenia prawa do dywidendy, i jeśli została ona uchwalona przez WZA. Aby stać się właścicielem akcji w danym dniu, należy najpóźniej dwa dni rozliczeniowe wcześniej nabyć akcje. Wynika to z dwudniowego cyklu rozliczeniowego akcji w KDPW.

 •  

  Czy straty wynikłe z inwestowania na giełdzie zmniejszają zysk do opodatkowania?

  • Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

   Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy, przepis powyższy ma zastosowanie m.in. do strat z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

 •  

  Jakie operacje mogę wykonać poprzez rachunek maklerski w mBanku?

  • eMakler umożliwia swoim użytkownikom:

   • składanie zleceń kupna i sprzedaży na GPW w Warszawie i CeTO,
   • anulowanie wcześniej złożonych, a niezrealizowanych zleceń,
   • zawieranie transakcji odwrotnych podczas jednej sesji, tzn. kupno i sprzedaż tych samych papierów w czasie tej samej sesji. Operację tę można wykonać dowolną liczbę razy,
   • podgląd rachunku według stanu na zamknięcie ostatniej sesji giełdowej przez całą dobę,
   • podgląd zmian na rachunku w trakcie sesji giełdowej zgodnych z wykonanymi operacjami,
   • przeglądanie złożonych zleceń, zarówno aktywnych jak i zamkniętych, przez całą dobę,
   • przeglądanie zawartych transakcji przez całą dobę,
   • podgląd operacji finansowych związanych z papierami wartościowymi przez całą dobę,
   • zakup papierów wartościowych w ofercie publicznej,
   • obserwowanie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.

   Operacje w trybie „online” są dostępne całą dobę, z wyjątkiem przerwy w godzinach 2.00-3.00 rano.

 •  

  Co to jest dogrywka?

  • Dogrywka jest to faza sesji na Giełdzie, w trakcie której inwestorzy mogą składać zlecenia i zawierać transakcje po kursie określonym na fixingu. Dogrywka występuje w notowaniach ciągłych jednolitych.

 •  

  Co to jest faza interwencji?

  • Interwencja jest to faza sesji na Giełdzie w notowaniach jednolitych, podczas której domy maklerskie, będące animatorami rynku, mogą modyfikować swoje zlecenia w celu poprawienia płynności obrotu. Na papierze, na którym nie ma animatora rynku, swoje zlecenia mogą modyfikować wszyscy inwestorzy.

 •  

  Prezentacja zysków i strat w eMaklerze

  • Na platformie eMakler prezentujemy zyski i straty na posiadanych na rachunku papierach wartościowych. Wyniki obliczeń można znaleźć w zakładce „Portfel”, w kolumnach:

   - „Średnia cena kupna” – średni kurs transakcji nabycia posiadanych papierów wartościowych z uwzględnieniem zapłaconej prowizji maklerskiej
   - „Z/S” – zysk/strata w PLN

   - „Z/S % ” – zysk/strata w %

   Wyliczenia są dokonywane na bieżąco na podstawie transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi eMakler i są aktualizowane po odświeżeniu zakładki „Portfel”Dodatkowo, w wyliczeniach są uwzględniane koszty nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych (np. zakup akcji w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego biura maklerskiego, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, scalenia akcji). Uwzględnienie kosztów nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych może następować z opóźnieniem.

   Średnia cena kupna, zyski i straty w kalkulatorze nie są obliczane dla kontraktów terminowych.

   Prezentowane ceny nabycia instrumentów uwzględniają w obliczeniach zasadę FIFO.  Wartości zysków i strat mają charakter informacyjny i nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.

    

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 100 zł (wartość transakcji 10 000 zł) + prowizja maklerska 39 zł.

   średnia cena 1 akcji z tej transakcji = 100,39 zł

   1. 11 marca – Kupno 200 akcji X po 101 zł (wartość transakcji 20 200 zł) + prowizja maklerska 78,79 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z obu powyższych transakcji (w sumie 300 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł)/300 = 101,06

   1. 12 marca – Kupno 100 akcji X po 95 zł (wartość transakcji 9 500 zł) + prowizja maklerska 37,05 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z trzech powyższych transakcji (w sumie 400 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/400 = 99,64 zł

   1. 25 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 110 zł. Przy wyliczeniu średniej ceny kupna pozostałych 300 akcji nie będzie już uwzględniany koszt akcji nabytych w pierwszej kolejności (10 marca).

   Wobec tego średnia cena kupna 1 akcji z pozostałych 300 akcji = (20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/300 = 99,39 zł.

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 25 zł (wartość transakcji 2500 zł)

   średnia cena 1 akcji dla 100 akcji = 25 zł

   1. 11 marca - Kupno 50 akcji X po 20 zł (wartość transakcji 1000 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 150 akcji = (2500+1000)/150 = 23,33 zł

   1. 12 marca – Kupno 80 akcji X po 18 zł (wartość transakcji 1440 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2500+1000+1440)/230 = 21,48 zł

   1. 13 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 22 zł – sprzedaż akcji nie wpływa na średnią cenę kupna wszystkich akcji obliczoną po ostatniej transakcji kupna.

   Wobec tego średnia cena kupna pozostałych 130 akcji = 21,48 zł (wartość akcji = 130*21,48 = 2792,40 zł)

   1. 14 marca – Kupno 100 akcji X po 20 zł – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2792,40+2000)/230 = 20,84 zł