Usługa maklerska eMakler - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak obliczana jest prowizja w eMaklerze?

  • Prowizję dla akcji z GPW liczymy tak: liczba papierów x limit x 0,39%. Jeśli ta wartość nie przekroczy 3 zł, to prowizja wynosi 3 zł. Jeśli zlecenie zrealizuje się w kilku transakcjach prowizja pobierana jest jak od jednej transakcji. Jeśli złożysz zlecenie kupna 10 akcji po 100 zł i zrealizuje się ono w 10 transakcjach po 1 akcji, to zapłacisz w sumie 3 zł prowizji od tych 10 akcji. Jeśli składasz zlecenie PKC lub PCR, prowizję liczymy wstawiając w miejsce limitu górne ograniczenie wahań kursu (widełki) dla zleceń kupna lub dolne widełki dla zleceń sprzedaży.

   W przypadku obligacji limit określany jest w procentach wartości nominalnej, a więc do wartości zlecenia trzeba dodać wartość odsetek skumulowanych na dany dzień. Dla papierów z giełd zagranicznych prowizję liczymy tak: liczba papierów x limit w walucie x kurs waluty x 1,02 x 0,29%. Minimalna prowizja dla giełd zgranicznych to 19 zł.

 •  

  Skąd mam wiedzieć, że przyznano mi dywidendę?

  • Twoja dywidenda zostanie zaksięgowana na rachunku w mBM, a następnie automatycznie przelana na Twój rachunek powiązany z eMaklerem. Szczegóły dywidendy sprawdzisz następnego dnia w historii finansowej eMaklera (nazwa spółki, kwota brutto, podatek)

 •  

  Dlaczego powstają należności?

  • Powstanie należności wynika z cyklu rozliczeniowego sesji giełdowej. Wynosi on 2, co oznacza, że dopiero po dwóch dniach rozliczeniowych, pieniądze są dostępne na rachunku powiązanym z eMaklerem jako gotówka do wypłaty czy przelewu. Jest to szczególnie istotne przy planowaniu płatności.

 •  

  Jak mogę wpłacić pieniądze na swój rachunek maklerski?

  • Rachunek maklerski jest powiązany z eKontem, więc każdy przelew na eKonto zasila Twój rachunek maklerski. Jeśli rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny, możesz go zasiliś zwykłym przelewem własnym z konta nadrzędnego (eKonto, mKonto) lub z poziomu eMaklera funkcją ZASIL.

 •  

  Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego rachunku maklerskiego?

  • Rachunkiem pieniężnym powiązanym z Twoim rachunkiem maklerskim jest eKonto, a więc pieniądze wypłacasz z eKonta. Jeśli rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny, najpierw przelej pieniądze z niego na jego rachunek nadrzędny (eKonto, mKonto), a potem wypłać.

 •  

  Jak zalogować się do eMaklera?

  • Jeśli masz już podpisaną umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego, wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego mBanku, wykorzystując swój normalny login i hasło, a następnie z listy rachunków wybierz: Finanse, Inwestycje, Nowa inwestycja, eMakler

 •  

  Jak się składa zlecenie z limitem aktywacji?

  • Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

   • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę.
   • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).

     

   Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być:

   • niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę.
   • równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).

     

 •  

  Co to są należności?

  • Należności powstają w wyniku sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie. Są to środki, które można wykorzystać do zakupu papierów na giełdzie, ale przed rozliczeniem sesji nie można ich fizycznie wypłacić. Rozliczenie odbywa się w D+2. Dotyczy to giełdy polskiej i zagranicznych.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać prawa poboru?

  • Aby otrzymać prawo poboru nowej emisji akcji trzeba być właścicielem akcji w dniu ustalenia prawa poboru, tzn. że trzeba je kupić najpóźniej na dwa dni rozliczeniowe przed dniem ustalenia prawa poboru.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać dywidendę?

  • Dywidendę za poprzedni rok rozrachunkowy otrzymuje właściel akcji, który posiadał je w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Aby stać się właścicielem akcji w danym dniu, należy najpóźniej dwa dni rozliczeniowe wcześniej kupić akcje. Wynika to z dwudniowego cyklu rozliczeniowego.

 •  

  Prezentacja zysków i strat w eMaklerze

  • Na platformie eMakler prezentujemy zyski i straty na posiadanych na rachunku papierach wartościowych. Wyniki obliczeń można znaleźć w zakładce „Portfel”, w kolumnach:

   - „Średnia cena kupna” – średni kurs transakcji nabycia posiadanych papierów wartościowych z uwzględnieniem zapłaconej prowizji maklerskiej
   - „Z/S” – zysk/strata w PLN

   - „Z/S % ” – zysk/strata w %

   Wyliczenia są dokonywane na bieżąco na podstawie transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi eMakler i są aktualizowane po odświeżeniu zakładki „Portfel”Dodatkowo, w wyliczeniach są uwzględniane koszty nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych (np. zakup akcji w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego biura maklerskiego, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, scalenia akcji). Uwzględnienie kosztów nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych może następować z opóźnieniem.

   Średnia cena kupna, zyski i straty w kalkulatorze nie są obliczane dla kontraktów terminowych.

   Prezentowane ceny nabycia instrumentów uwzględniają w obliczeniach zasadę FIFO.  Wartości zysków i strat mają charakter informacyjny i nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.

    

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 100 zł (wartość transakcji 10 000 zł) + prowizja maklerska 39 zł.

   średnia cena 1 akcji z tej transakcji = 100,39 zł

   2. 11 marca – Kupno 200 akcji X po 101 zł (wartość transakcji 20 200 zł) + prowizja maklerska 78,79 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z obu powyższych transakcji (w sumie 300 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł)/300 = 101,06

   3. 12 marca – Kupno 100 akcji X po 95 zł (wartość transakcji 9 500 zł) + prowizja maklerska 37,05 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z trzech powyższych transakcji (w sumie 400 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/400 = 99,64 zł

   4. 25 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 110 zł. Przy wyliczeniu średniej ceny kupna pozostałych 300 akcji nie będzie już uwzględniany koszt akcji nabytych w pierwszej kolejności (10 marca).

   Wobec tego średnia cena kupna 1 akcji z pozostałych 300 akcji = (20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/300 = 99,39 zł.

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 25 zł (wartość transakcji 2500 zł)

   średnia cena 1 akcji dla 100 akcji = 25 zł

   2. 11 marca - Kupno 50 akcji X po 20 zł (wartość transakcji 1000 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 150 akcji = (2500+1000)/150 = 23,33 zł

   3. 12 marca – Kupno 80 akcji X po 18 zł (wartość transakcji 1440 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2500+1000+1440)/230 = 21,48 zł

   4. 13 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 22 zł – sprzedaż akcji nie wpływa na średnią cenę kupna wszystkich akcji obliczoną po ostatniej transakcji kupna.

   Wobec tego średnia cena kupna pozostałych 130 akcji = 21,48 zł (wartość akcji = 130*21,48 = 2792,40 zł)

   5. 14 marca – Kupno 100 akcji X po 20 zł – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2792,40+2000)/230 = 20,84 zł