Usługa maklerska eMakler - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak obliczana jest prowizja w eMaklerze?

  • Prowizję dla akcji z GPW liczymy tak: liczba papierów x limit x 0,39%. Jeśli ta wartość nie przekroczy 5 zł, to prowizja wynosi 5 zł. Jeśli zlecenie zrealizuje się w kilku transakcjach prowizja pobierana jest jak od jednej transakcji. Jeśli złożysz zlecenie kupna 10 akcji po 100 zł i zrealizuje się ono w 10 transakcjach po 1 akcji, to zapłacisz w sumie 5 zł prowizji od tych 10 akcji. Jeśli składasz zlecenie PKC lub PCR, prowizję liczymy wstawiając w miejsce limitu górne ograniczenie wahań kursu (widełki) dla zleceń kupna lub dolne widełki dla zleceń sprzedaży.

   W przypadku obligacji limit określany jest w procentach wartości nominalnej, a więc do wartości zlecenia trzeba dodać wartość odsetek skumulowanych na dany dzień. Dla papierów z giełd zagranicznych prowizję liczymy tak: liczba papierów x limit w walucie x kurs waluty x 1,02 x 0,29%. Minimalna prowizja dla giełd zgranicznych to 19 zł.

 •  

  Skąd mam wiedzieć, że przyznano mi dywidendę?

  • Twoja dywidenda zostanie zaksięgowana na rachunku w mBM, a następnie automatycznie przelana na Twój rachunek powiązany z eMaklerem. Szczegóły dywidendy sprawdzisz następnego dnia w historii finansowej eMaklera (nazwa spółki, kwota brutto, podatek)

 •  

  Dlaczego powstają należności?

  • Powstanie należności wynika z cyklu rozliczeniowego sesji giełdowej. Wynosi on 2, co oznacza, że dopiero po dwóch dniach rozliczeniowych, pieniądze są dostępne na rachunku powiązanym z eMaklerem jako gotówka do wypłaty czy przelewu. Jest to szczególnie istotne przy planowaniu płatności.

 •  

  Jak mogę wpłacić pieniądze na swój rachunek maklerski?

  • Rachunek maklerski jest powiązany z eKontem, więc każdy przelew na eKonto zasila Twój rachunek maklerski. Jeśli rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny, możesz go zasiliś zwykłym przelewem własnym z konta nadrzędnego (eKonto, mKonto) lub z poziomu eMaklera funkcją ZASIL.

 •  

  Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego rachunku maklerskiego?

  • Rachunkiem pieniężnym powiązanym z Twoim rachunkiem maklerskim jest eKonto, a więc pieniądze wypłacasz z eKonta. Jeśli rachunkiem powiązanym z eMaklerem jest rachunek transakcyjny, najpierw przelej pieniądze z niego na jego rachunek nadrzędny (eKonto, mKonto), a potem wypłać.

 •  

  Jak zalogować się do eMaklera?

  • Jeśli masz już podpisaną umowę o prowadzenie rachunku maklerskiego, wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego mBanku, wykorzystując swój normalny login i hasło, a następnie wybierz: Produkty, Inwestycje, Wszystkie, Usługa  eMakler.

 •  

  Jak się składa zlecenie z limitem aktywacji?

  • Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

   • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę.
   • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).

     

   Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być:

   • niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę.
   • równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty).

     

 •  

  Co to są należności?

  • Należności powstają w wyniku sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie. Są to środki, które można wykorzystać do zakupu papierów na giełdzie, ale przed rozliczeniem sesji nie można ich fizycznie wypłacić. Rozliczenie odbywa się w D+2. Dotyczy to giełdy polskiej i zagranicznych.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać prawa poboru?

  • Aby otrzymać prawo poboru nowej emisji akcji trzeba być właścicielem akcji w dniu ustalenia prawa poboru, tzn. że trzeba je kupić najpóźniej na dwa dni rozliczeniowe przed dniem ustalenia prawa poboru.

 •  

  Co zrobić, aby otrzymać dywidendę?

  • Dywidendę za poprzedni rok rozrachunkowy otrzymuje właściel akcji, który posiadał je w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Aby stać się właścicielem akcji w danym dniu, należy najpóźniej dwa dni rozliczeniowe wcześniej kupić akcje. Wynika to z dwudniowego cyklu rozliczeniowego.

 •  

  Prezentacja zysków i strat w eMaklerze

  • Na platformie eMakler prezentujemy zyski i straty na posiadanych na rachunku papierach wartościowych. Wyniki obliczeń można znaleźć w zakładce „Portfel”, w kolumnach:

   - „Średnia cena kupna” – średni kurs transakcji nabycia posiadanych papierów wartościowych z uwzględnieniem zapłaconej prowizji maklerskiej
   - „Z/S” – zysk/strata w PLN

   - „Z/S % ” – zysk/strata w %

   Wyliczenia są dokonywane na bieżąco na podstawie transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi eMakler i są aktualizowane po odświeżeniu zakładki „Portfel”Dodatkowo, w wyliczeniach są uwzględniane koszty nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych (np. zakup akcji w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego biura maklerskiego, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, scalenia akcji). Uwzględnienie kosztów nabycia papierów wartościowych zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych może następować z opóźnieniem.

   Średnia cena kupna, zyski i straty w kalkulatorze nie są obliczane dla kontraktów terminowych.

   Prezentowane ceny nabycia instrumentów uwzględniają w obliczeniach zasadę FIFO.  Wartości zysków i strat mają charakter informacyjny i nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.

    

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 100 zł (wartość transakcji 10 000 zł) + prowizja maklerska 39 zł.

   średnia cena 1 akcji z tej transakcji = 100,39 zł

   2. 11 marca – Kupno 200 akcji X po 101 zł (wartość transakcji 20 200 zł) + prowizja maklerska 78,79 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z obu powyższych transakcji (w sumie 300 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł)/300 = 101,06

   3. 12 marca – Kupno 100 akcji X po 95 zł (wartość transakcji 9 500 zł) + prowizja maklerska 37,05 zł

   średnia cena kupna 1 akcji z trzech powyższych transakcji (w sumie 400 akcji) = (10 000 zł + 39 zł + 20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/400 = 99,64 zł

   4. 25 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 110 zł. Przy wyliczeniu średniej ceny kupna pozostałych 300 akcji nie będzie już uwzględniany koszt akcji nabytych w pierwszej kolejności (10 marca).

   Wobec tego średnia cena kupna 1 akcji z pozostałych 300 akcji = (20 200 zł + 78,79 zł + 9 500 zł + 37,05 zł)/300 = 99,39 zł.

    

   Przykład:

   1. 10 marca - Kupno 100 akcji X po 25 zł (wartość transakcji 2500 zł)

   średnia cena 1 akcji dla 100 akcji = 25 zł

   2. 11 marca - Kupno 50 akcji X po 20 zł (wartość transakcji 1000 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 150 akcji = (2500+1000)/150 = 23,33 zł

   3. 12 marca – Kupno 80 akcji X po 18 zł (wartość transakcji 1440 zł)

   średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2500+1000+1440)/230 = 21,48 zł

   4. 13 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 22 zł – sprzedaż akcji nie wpływa na średnią cenę kupna wszystkich akcji obliczoną po ostatniej transakcji kupna.

   Wobec tego średnia cena kupna pozostałych 130 akcji = 21,48 zł (wartość akcji = 130*21,48 = 2792,40 zł)

   5. 14 marca – Kupno 100 akcji X po 20 zł – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2792,40+2000)/230 = 20,84 zł

 •  

  Schemat organizacji WZA od momentu ogłoszenia do rozpoczęcia WZA:

   • emitent dokonuje ogłoszenia o zwołaniu WZA nie później niż na 26 dni przed WZA
   • dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date) przypada na 16 dni przed dniem WZA. Oznacza to, że tylko osoby będące akcjonariuszami spółki (posiadającymi akcje na prawach własności, czyli rozliczonych w KDPW) w tym dniu będą miały prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki
   • akcjonariusze danej spółki w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date mogą zgłaszać się do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, w celu wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA spółki. Klienci eMAKLERA składają dyspozycje za pośrednictwem mLinii
   • podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy w terminie nie później niż 12 dni przed WZA na podstawie wystawionych akcjonariuszom zaświadczeń, sporządzają i przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA
   • KDPW po otrzymaniu od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy komunikatów z wykazem osób uprawnionych do udziału w WZA, nie później niż na tydzień przed WZA, udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA
   • warunkiem koniecznym i wystarczającym dla uczestnictwa w WZA jest umieszczenie Akcjonariusza w wykazie osób uprawnionych do udziału w WZA przekazanym Emitentowi przez KDPW , tym samym Akcjonariusz nie ma obowiązku odbierania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA i składania go w spółce. Zaświadczenia te nie będą wysyłane przez Biuro maklerskie mBanku do Klientów

    

   Dodatkowo zwracamy uwagę, że jedynymi danymi, jakie zostaną przekazane spółce w celu identyfikacji Klienta będą tylko imię i nazwisko oraz adres zameldowania. W przypadku niezgodności adresu z dokumentami Klienta jest bardzo prawdopodobne, że Klient nie zostanie dopuszczony do WZA. Dlatego prosimy, podczas składania za pośrednictwem mLinii dyspozycji wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZA, o weryfikację adresu zameldowania w bazie mBanku.


   Opłata za wystawienie zaświadczenia pobierana przez Biuro maklerskie mBanku wynosi 30,00 zł.

 •  

  Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki

  • Z dniem 3.08.2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych ( KSH ) oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiany w KSH w zasadniczy sposób zmieniają proces organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( WZA ).

   Nowelizacja KSH powoduje podstawową zmianę dla akcjonariuszy, tj.– wprowadza tzw. record date (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) i znosi blokowanie akcji na potrzeby uczestnictwa w WZA. Podstawą do uczestnictwa w WZA będzie więc posiadanie na koniec dnia record date, na 16 dni kalendarzowych przed datą WZA, na rachunku akcji danej spółki (rozliczone w KDPW) oraz złożenie dyspozycji wystawienia zaświadczenia w określonym terminie (nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date).

 •  

  Co muszę zrobić aby wykorzystać możliwości jakie daje daytrading?

  • Aby wykorzystać możliwości, jakie daje daytrading należy:

   • w trakcie jednej sesji giełdowej kupić i sprzedać akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem ISIN)
   • w trakcie jednej sesji giełdowej sprzedać i kupić akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem ISIN)

   Daytrading dotyczy papierów notowanych na GPW, dla których podstawowa stawka prowizji wynosi 0,39% min. 5 zł.

 •  

  Jakie są zasady daytradingu w mBanku?

  • Zwrot części prowizji zapłaconych od transakcji realizowanych w ramach daytradingu w danym miesiącu następuje w pierwszą środę następnego miesiąca. Zwrot dotyczy sumy wszystkich pojedynczych transakcji rozliczonych od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

   Zwracana jest część prowizji pobranej od mniejszej z dwóch wartości:
   a) wartości transakcji kupna lub
   b) wartości transakcji sprzedaży
   zawartych w ramach daytradingu i rozliczonych w ciągu miesiąca kalendarzowego.

   Wysokość prowizji w ramach daytradingu wynosi 0,25% wartości transakcji kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że przy stawce prowizji 0,39% wysokość zwrotu w ramach daytradingu wynosi 0,14% wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   Warunkiem uzyskania zwrotu w ramach daytradingu jest wykonanie łącznego obrotu w miesiącu kalendarzowym w wysokości 25.000 PLN na rozliczonych transakcjach daytradingowych. Wysokość obrotu liczona jest od mniejszych z dwóch wartości transakcji kupna lub sprzedaży.

   W przypadku gdy w ciągu dnia zrealizowana zostanie więcej niż jedna transakcja kupna i sprzedaży zwroty będą obliczane na podstawie sumy obrotów na papierach oznaczonych jednym kodem ISIN zrealizowanych na jednej sesji giełdowej.

   Aby aktywować daytrading należy skontaktować się z mLinią i złożyć stosowny wniosek. Daytrading będzie aktywny następnego dnia roboczego po dniu złożeniu wniosku przez mLinię. Wykorzystywanie daytradingu jest weryfikowane co kwartał kalendarzowy. Jeśli w badanym okresie (ostatni kwartał kalendarzowy) na rachunku nie został wykonany żaden zwrot prowizji w ramach daytradingu, usługa daytradingu jest wyłączana. W każdej chwili klient może złożyć ponowny wniosek o aktywację daytradingu.

    

   Daytrading wygasa w przypadku obniżenia podstawowej stawki prowizji.

    

   Daytrading dotyczy papierów notowanych na GPW, dla których podstawowa stawka prowizji wynosi 0,39% min. 5 zł.

    

   Przykład

   Transakcje od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca.

    

   Daytrading


   Suma minimów od pierwszego czwartku danego miesiąca do pierwszej środy następnego miesiąca wyniosła 26 000 PLN. Zwrot części prowizji wyniesie 26 000 x 0,14%= 36,40 PLN.

 •  

  Szybkie zlecenia

  • Funkcja "Szybkie zlecenie" umożliwia przekazywanie zleceń na giełdę bezpośrednio z pierwszego kroku zlecenia bez wyświetlania podsumowania wprowadzonych parametrów i dodatkowego zatwierdzenia dyspozycji. Dzięki temu Twoje zlecenie znacznie szybciej zostanie wysłane na giełdę.
   Opcja działa tylko przy wyłączonym potwierdzaniu operacji hasłem.
   Funkcja jest aktywna wyłącznie do końca dnia.

    

   Aby włączyć funkcję szybkich zleceń zaloguj się do serwisu transakcyjnego i w eMaklerze otwórz formatkę zlecenia na dole ekranu (kliknij KUPNO lub SPRZEDAŻ), a następnie włącz szybkie zlecenia w Ustawieiach formatki.

   W każdej chwili w ciągu dnia możesz wyłączyć tę funkcję również w Ustawieniach formatki zlecenia.

    

 •  

  Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym

  • Tabela warunków i oznaczeń

   Żródło: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego

    

   Oznaczenia:
   Wielkość Standardowa - zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania (MWW) i bez warunku wielkości ujawnianej (WUJ)
   MWW – warunek minimalnej wielkości wykonania
   WUJ - warunek wielkości ujawnianej
   D - oznaczenie ważności „Ważne na dzień bieżący”
   WDD – oznaczenie ważności „Ważne do oznaczonego dnia”
   WDA – oznaczenie ważności „Ważne na czas nieoznaczony”
   WDC – oznaczenie ważności „Ważne do określonego czasu”
   WNF – zlecenie z oznaczeniem „Ważne na fixing”
   WNZ – oznaczenie ważności „Ważne na zamknięcie”
   WIA - oznaczenie ważności „Wykonaj i anuluj”
   WLA - oznaczenie ważności „Wykonaj lub anuluj”
   cross - zlecenia LIMIT składane w celu realizacji w transakcji typu „cross”

    

   Niedozwolone połączenia parametrów zlecenia blokowane bez względu na fazę sesji

   • LIM AKT – MWW
   • LIM AKT – WLA
   • LIM AKT – PCR
   • LIM AKT – WNF
   • LIM AKT – WNZ
   • LIM AKT – WIA
   • LIM AKT – WUJ
   • LIM AKT - PEG
   • WUJ – WIA
   • WUJ – WLA
   • WUJ – PKC
   • MWW – PKC
   • MWW – PEG
   • MWW – WLA
   • MWW – WNF
   • MWW – WNZ
   • WNF – PEG
   • WNZ – PEG
   • WIA – PEG
   • WLA – PEG
   • WUJ – PEG
   • WUJ – PCR
 •  

  Co to jest oferta publiczna?

  • Zanim akcje trafią na giełdę zazwyczaj oferuje je emitent (spółka) lub sprzedają je akcjonariusze. Jeśli taka oferta trafia do szerokiego grona nabywców, to nazywa się ją ofertą publiczną. Żeby zaoferować akcje publicznie potrzebny jest prospekt emisyjny zatwierdzany przez właściwego regulatora. Opisane są w nim najważniejsze parametry emisji np. cena , minimalny i maksymalny zapis. Prospekt zawiera też informacje o spółce, której dotyczy oraz ryzykach inwestycyjnych. Warto się z nim zapoznać. Zatwierdzenie prospektu nie powinno być nigdy traktowane jako poparcie dla akcji ze strony regulatora.

   Ile pieniędzy muszę zainwestować w ofercie publicznej?
   To zależy od wielkości minimalnego zapisu. Informacje te znajdziesz w prospekcie emisyjnym oraz na stronach biur maklerskich przyjmujących zapisy.

   Kiedy będę mógł sprzedać akcje kupione w IPO?
   Zazwyczaj w ciągu kilkunastu dni od zakończenia oferty publicznej, akcje debiutują na giełdzie. Oznacza to, że będzie je można sprzedać na rynku. Termin ten zależy od decyzji giełdy.
   Dokładną informację znajdziesz na naszej stronie i w serwisach informacyjnych.

   Czy otrzymam tyle akcji na ilę się zapiszę?
   Może się zdarzyć, że inwestorzy zapiszą się w trakcie oferty publicznej na więcej akcji niż jest oferowanych. Wystąpi wtedy tzw. nadsubskrypcja akcji. W zależności od warunków oferty opisanych w prospekcie, możesz otrzymać mniej akcji niż planowałeś. Dokładna informacja będzie dostępna w serwisach informacyjnych oraz na Twoim rachunku w eMaklerze.

   Kiedy otrzymam zwrot niewykorzystanych środków?

   Jeżeli inwestorzy zapiszą się na więcej akcji niż będzie w sprzedaży i wystąpi tzw. nadsubskrypcja lub cena ofertowa będzie niższa niż maksymalna, będzie Ci przysługiwał zwrot niewykorzystanych środków. Nastąpi to po rozliczeniu zapisów.  Zwrot środków otrzymasz także jeżeli wycofasz swój zapis lub okaże się on nieważny.

 •  

  Co to jest kontrakt terminowy?

  • Kontrakt terminowy to umowa, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego „towaru”, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego. Najczęściej zamiast fizycznej dostawy towaru (co czasami jest nierealne) dokonuje się rozliczenia pieniężnego transakcji. W praktyce kontrakt terminowy jest „zakładem” pomiędzy stronami. Kupno określa się jako zajęcie pozycji długiej (znak „+”), natomiast sprzedaż jako zajęcie pozycji krótkiej (znak „-”). Kupujący przewiduje, że instrument bazowy w określonej przyszłości wzrośnie, a sprzedający, że spadnie.