Jak się rozliczać z inwestycji?

Klienci, którzy zadeklarowali wcześniej chęć pobrania PIT8C w formie elektronicznej, mogą w każdej chwili pobrać dokument z serwisu transakcyjnego.

PIT8C jest dostępny po zalogowaniu w ścieżce  Pomoc>Załatw swoje sprawy>Inna sprawa>PIT8C za ubiegły rok oraz w eMaklerze w zakładce Ustawienia i dokumenty. Po pobraniu w większości przypadków pliki będą na komputerze w folderze "Pobrane".
Pozostali klienci uprawnieni do otrzymania PIT8C za rok poprzedni otrzymają dokument pocztą, listem poleconym.

 •  

  Jak rozliczyć się z podatku giełdowego?

  • Na podstawie otrzymanego PIT-8C należy wypełnić formularz PIT-38 i złożyć go w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

 •  

  Jak rozliczyć stratę na giełdzie?

  • Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

   Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy, przepis powyższy ma zastosowanie m.in. do strat z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

 •  

  Podatek od dywidend

  • Od 1 stycznia 2004 roku stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend wynosi 19% (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy). W przypadku osób fizycznych nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz osób określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy, stawkę podatku dochodowego od dochodów z dywidend, przewidzianą w Ustawie, stosuje się, o ile umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym miejscem zamieszkania lub pobytu podatnika nie stanowi inaczej. Jednakże, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy, zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych, wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikatu rezydencji).

   Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2004 roku art. 30a ust. 7 Ustawy, dochodów z dywidend nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy.

   Należny podatek od dochodu uzyskiwanego z tytułu dywidendy potrącany jest przez spółkę wypłacającą dywidendę jako płatnika tego podatku.

 •  

  Jakie dane zawiera PIT8C?

  • PIT8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W części, która jest sporządzana przez Biuro maklerskie podane są zsumowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie w danym roku oraz zsumowane koszty uzyskania tych konkretnych przychodów z zachowaniem metody FIFO (First In First Out), przy czym zasada FIFO odnosi się do zapisów w KDPW, a nie do księgowań na rachunku papierów wartościowych. Wyliczony jest także dochód lub strata osiągnięte w danym roku.

 •  

  Wydaje mi się, że na moim PIT8C są niezgodności danych finansowych. Co zrobić?

  • Jeśli są uzasadnione powody, aby sądzić, że na PIT8C występują niezgodności danych finansowych, należy skontaktować się z mLinią i zamówić formularz zawierający szczegóły PIT8C. Przedstawia on wszystkie transakcje będące podstawą do sporządzenia PIT8C wraz z prowizjami. Koszt formularza to 30 zł, który ulegnie zwrotowi w razie wykazania przez klienta niezgodności. W przypadku kiedy klient odmówi zamówienia szczegółów PIT8C, podstawą do rozpatrzenia reklamacji będzie tylko i wyłącznie pełne zestawienie wszystkich transakcji z całego roku podatkowego sporządzone przez klienta, w którym będą wskazane niezgodności z PIT8C otrzymanym z mDM. Innego typu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 •  

  Na moim PIT8C są niezgodności danych osobowych. Co zrobić?

  • W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osobowych należy skontaktować się z mLinią. Zwracamy uwagę, że termin zmiany danych osobowych upływa 31 grudnia każdego roku, w związku z tym zamówienie duplikatu PIT8C w związku z aktualizacją w bazie mBanku danych osobowych pobierzemy opłatę  30 zł.

 •  

  Ogólne informacje na temat rozliczenia dochodów ze sprzedaży instrumentów finansowych na giełdzie

  • Od 1 stycznia 2004 roku, dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających podlegają opodatkowaniu. Podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. (art. 30b ust. 1 Ustawy). Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających, ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 30b ust. 2 Ustawy, zgodnie z którym dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest w szczególności:

   1. Różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy,

   2. Różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy,

   Przepisy powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z takiej umowy albo niezapłacenie podatku zgodnie z takimi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji (art. 30b ust. 3 Ustawy).

   Przepisu art. 30b ust. 1 Ustawy nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

   Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, oraz z realizacji praw z nich wynikających nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy (tj. dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych wg progresywnej skali podatkowej) oraz art. 30c Ustawy (tj. dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi stawką 19%).

   Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 Ustawy (tj. dochody z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych), i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających i obliczyć należny podatek.

   Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja zbywanych papierów wartościowych (pochodnych instrumentów finansowych), przyjmuje się, że kolejno są to papiery wartościowe (pochodne instrumenty finansowe) począwszy od nabytych przez inwestora najwcześniej (FIFO).

 •  

  Obowiązki domów maklerskich

  • Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy, domy maklerskie, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (a zatem do końca lutego 2006 roku w przypadku przychodów uzyskanych w 2005 roku) są obowiązane przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, o którym mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy. Informacja ta sporządzana jest wg wzoru (PIT 8C) określonego przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z 22.12.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 224 poz. 2225).

   Zwracamy uwagę, że informacje przekazywane przez dom maklerski na formularzu PIT 8C nie o stanowi ostatecznej wysokości podatku dochodowego z ww. tytułów. Dom maklerski nie dokonuje też rozliczenia należnego podatku. To podatnik, po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym ww. dochody, obliczyć należny podatek i dokonać jego zapłaty (PIT 38).

 •  

  Papiery wartościowe nabyte przed 1 stycznia 2004 roku

  • Zgodnie z art. 19 pkt. 2 ustawy z 12.11.2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2003 roku, Nr 202 poz. 1956), przepisów Ustawy nie stosuje się do opodatkowania dochodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 roku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b Ustawy (to jest papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi), pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 roku.