Rodzaje zleceń

Zlecenie PCR (Market To Limit) w miejsce zleceń PCR i PCRO

Zlecenia PCR i PCRO zostają zastąpione zleceniem PCR. Zlecenia PCR są akceptowane w pre-openingu oraz podczas notowań ciągłych. Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, handel na danym instrumencie zostaje zawieszony. Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, zlecenie PCR jest odrzucane. Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki są również odrzucane.

 

Zlecenie PKC (po każdej cenie)

Zlecenia PKC mogą być składane:
a) w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, fazie przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych,
b) w systemie kursu jednolitego – w fazie przed otwarciem.W fazie notowań ciągłych zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń jako PKC nie powodując zawieszenia notowań.

W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PKC w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów.
Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR, i tak samo jak zlecenia PCR - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę. W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza. Modyfikacja zlecenia PKC na zlecenie PCR w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń. Należy pamiętać, że określenie PKC oznacza zgodę na kurs realizacji transakcji odbiegający czasem znacznie od kursu odniesienia lub od maksymalnego dopuszczalnego odchylenia od kursu odniesienia. Może się zdarzyć realizacja zlecenia PKC po kursie odbiegającym nawet kilkaset procent od kursu odniesienia. Nie można łączyć parametru PKC z warunkami WUJ i MWW, ważnościami WLA i WIA oraz innymi opcjami limitu.

 

Zlecenia Peg

Zlecenie typu Peg jest to zlecenie z limitem powiązanym z kursem referencyjnym (tzn. z limitem podążającym za zmianami kursu referencyjnego). Kursem referencyjnym dla zlecenia Peg jest limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza co zlecenie Peg (tzw. Primary Peg). Limit zlecenia Peg jest aktualizowany w sposób ciągły. Zlecenia typu Peg są specjalnie oznakowane w arkuszu (są odróżnialne od pozostałych typów zleceń).
Podczas składania zlecenia Peg istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu: maksymalnego dla zleceń kupna lub minimalnego dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego podstawowy limit zlecenia Peg przestaje być automatycznie aktualizowany przez system. Aktualizacja zlecenia Peg jest wznawiana, jeśli w arkuszu zleceń limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu. Dodatkowy limit zabezpiecza inwestora przed zakupem instrumentu po zbyt wysokiej lub przed sprzedażą po zbyt niskiej cenie. Nie można łączyc zleceń PEG z limitem aktywacji, warunkami WUJ i MWW oraz ważnościami WNF, WNZ, WIA i WLA.

 

Ważne Na najbliższy Fixing (WNF)

Zlecenia z ważnością WNF są przyjmowane do systemu w trakcie każdej fazy sesji, ale są aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas odwieszenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.Nie można łączyć ważności WNF z limitem aktywacji, zleceniami PEG, warunkiem MWW oraz innymi ważnościami.

 

Ważne Na Zamknięcie (WNZ)

Zlecenia z ważnością WNZ są przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale biorą udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Nie można łączyć ważności WNZ z limitem aktywacji, zleceniami PEG, warunkiem MWW oraz innymi ważnościami.

 

Ważne Do Czasu (WDC)

Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu zleceń do czasu określonego przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego i jest określany z dokładnością do 1 sekundy.

 

WLA (wykonaj lub anuluj)

Może być złożone w fazie notowań ciągłych i dogrywki, z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie WLA może być wykonane tylko w całości. W przypadku gdy realizacja zlecenia w całości nie jest możliwa, zlecenie traci ważność. Nie można łączyć określenia ważności zlecenia WLA z warunkiem WUJ i MWW oraz z parametrem PEG i limitem aktywacji.

 

WIA (wykonaj i anuluj, ważne do pierwszego wykonania)

Może być złożone we wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenie WIA podlega realizacji w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część traci ważność i automatycznie jest usuwana z karnetu zleceń. Nie można łączyć określenia ważności zlecenia WIA z warunkiem WUJ oraz parametrem PEG i limitem aktywacji.

 

WUJ (zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej)

Mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji. Warunek wielkości ujawnianej określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia. Ujawnia się ona na końcu kolejki zleceń oczekujących na realizację z danym limitem. W przypadku gdy ostatnia część zlecenia jest mniejsza od wielkości ujawnianej, ujawniana jest ta pozostała część zlecenia. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych. Modyfikacja zlecenia maklerskiego z warunkiem wielkości ujawnianej, polegająca na usunięciu tego warunku, nie jest możliwa. Nie można łączyć warunku WUJ z oznaczeniami ważności zlecenia WLA i WIN oraz parametrami PKC i PCR, PEG i z limitem aktywacji.

 

MWW (zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania)

Mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. Zlecenie realizowane jest w całości lub częściowo co najmniej w wielkości określonej w warunku. Nie zrealizowana część zlecenia maklerskiego z warunkiem minimalnej wielkości wykonania pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkości wykonania. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Nie można łączyć warunku MWW z parametrami PKC i PEG oraz z limitem aktywacji i z WLA, WNF i WNZ.

 

Zlecenie z limitem ceny

Limit w zleceniu kupna określa maksymalna cenę, po jakiej inwestor jest gotowy kupić akcje. Natomiast w zleceniu sprzedaży jest minimalna cena, po jakiej inwestor jest gotowy sprzedać akcje. W jednym i drugim przypadku limit można zmienić, jeśli zlecenie nie zostało w całości zrealizowane lub nie straciło swojej ważności (data ważności zlecenia). Ponadto, można anulować niezrealizowaną część zlecenia, jeśli nie zostało ono w całości zrealizowane. Aby zmienić limit lub anulować zlecenie należy skorzystać z opcji „Modyfikuj”/”Anuluj” w „Historii zleceń” w trybie online lub w „Szczegółach zlecenia” w trybie online.

 

Zlecenia z limitem aktywacji

Wartość limitu aktywacji jest z reguły wynikiem analizy technicznej wykresu akcji, a przy zleceniach sprzedaży dodatkowo dochodzi subiektywny czynnik akceptacji wysokości straty.

Zlecenie STOP LOSS jest to zlecenie z limitem aktywacji bez określonego limitu wykonania (PKC).

Zlecenie STOP LIMIT jest zleceniem z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia.

Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

  • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
  • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

 

Zasady modyfikacji zleceń

Modyfikacji podlegają następujące parametry:

  • ważność zlecenia zgodnie z poniższą tabelą:

  • liczba papierów (zwiększenie liczby spowoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego
  • limit ceny (zmiana limitu lub oznaczenie limitu ceny lub zmiana z limitu na PKC, PCR spowoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego
  • limit aktywacji (zmiana lub oznaczenie limitu aktywacji spowoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego)
  • oznaczenie, zmiana lub usunięcie dodatkowego limitu w zleceniu PEG. Utratę priorytetu czasu przyjęcia do systemu giełdowego traci zlecenie PEG w przypadkach określonych w par. 19 ust. 8 lub ust. 9 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

Zestawienie dopuszczalnych modyfikacji rodzajów zleceń (z jednogo rodzaju na inny).

modyfikacje_rodzajow_zlecen

UWAGA!
1. W ramach jednej dyspozycji modyfikacji można zmienić jeden lub więcej parametrów.
2. Modyfikacji nie podlegają dodatkowe, określone wcześniej, warunki zlecenia – WUJ i MWW.