•  

  Zawarcie umowy o usługę eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler i instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler

  • Dyspozycję zawarcia umowy  o usługę eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler (dalej „umowa”) może złożyć jedynie posiadacz konta bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

    

   Umowę o usługę Instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler (dalej „umowa derywatów”) może zawrzeć tylko posiadacz usługi eMakler.

    

   Zawarcie umowy lub umowy derywatów (instrumentów pochodnych) następuje w jednej z dwóch form: pisemnej lub elektronicznej.

    

   Zawarcie umowy/umowy derywatów następuje na podstawie dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku za pośrednictwem jednego z kanałów dostępu.

    

   Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej posiadacz konta bankowego może złożyć:
   a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
   b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku https://form.mbank.pl/wnioski/pi/index.htm?prod=makl&option=www

   Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pisemnej posiadacz konta bankowego może złożyć:
   a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
   b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku https://form.mbank.pl/wnioski/pi/index.htm?prod=makl&option=www
   c) w placówce mBanku. https://www.mbank.pl/placowki-bankomaty/#indywidualni-i-firmy_placowki

    

   W przypadku wybrania za pośrednictwem strony internetowej zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej:

   1) podczas składania dyspozycji zawarcia umowy/umowy derywatów

   - klient składa mBankowi ofertę zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej, którą mBank niezwłocznie przyjmuje. Następnie wysyła klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia tej oferty.

   - mBank przesyła klientowi regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
   2) mBank udostępnia umowę/umowę derywatów przed wysłaniem dyspozycji przez klienta

   3) klient akceptuje treść umowy kodem SMS, autoryzacją mobilną lub hasłem jednorazowym.

   4) po zawarciu umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej mBank niezwłocznie wysyła do klienta elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail,

    

   W przypadku wybrania za pośrednictwem mLinii zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej:

   1) klient składa mBankowi, a mBank przyjmuje ofertą zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej
   2) w trakcie składania dyspozycji mBank przesyła regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
   3) mBank przesyła umowę/umowę derywatów za pośrednictwem elektronicznego komunikatu dostępnego w serwisie transakcyjnym mBanku,
   4) klient akceptuje treść umowy/umowy derywatów hasłem jednorazowym, hasłem SMS lub autoryzacją mobilną za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku.
   5) po zawarciu umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej mBank niezwłocznie wysyła do klienta elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail,

    

   W przypadku wybrania zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pisemnej w placówce mBanku:
   1) w trakcie składania dyspozycji mBank przesyła regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
   2) w trakcie wizyty w placówce następuje podpisanie dwóch formularzy umowy/umowy derywatów,

    

   Usługa eMakler będzie powiązana z kontem bankowym, z którego będą przekazywane środki pieniężne na rachunek inwestycyjny i na który będą przekazywane środki pieniężne z rachunku inwestycyjnego w związku z realizowaną usługą. Klient wskazuje numer takiego konta podczas składania dyspozycji zawarcia umowy.

    

   W przypadku zawarcia umowy derywatów, usługa eMakler może być powiązana wyłącznie z Rachunkiem Transakcyjnym.

    

   mBank rozpoczyna świadczenie usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler:

   1) w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej – po zaakceptowaniu treści umowy/umowy derywatów hasłem jednorazowym, hasłem SMS lub autoryzacją mobilną oraz po otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego. Z zastrzeżeniem sytuacji nieprzewidzianych proces trwa ok. 1 minuty.

   2) w przypadku umów zawieranych w formie pisemnej - po podpisaniu umowy/umowy derywatów oraz po otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego. Z zastrzeżeniem sytuacji nieprzewidzianych proces trwa ok. 1 minuty.

    

   Pełnomocnik ustanowiony do konta przez posiadacza tego rachunku nie jest uprawniony do zawarcia umowy/umowy derywatów ani do składania dyspozycji w ramach usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler.

    

   Klient może dokonać zmiany numeru konta bankowego powiązanego z usługą eMakler składając odpowiednią dyspozycję w placówce mBanku lub za pośrednictwem mLinii. Zmiana numeru konta powiązanego z usługą eMakler nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu.

    

   Usługa IKE eMakler/IKZE eMakler nie jest powiązana z kontem bankowym posiadacza usługi. Środki finansowe są na rachunku inwestycyjnym IKE eMakle/IKZE eMakler.

    

   W przypadku zawarcia umowy derywatów kontem powiązanym dla usługi eMakler może być wyłącznie Rachunek Transakcyjny.

    

   W przypadku posiadaczy wspólnego konta bankowego usługa eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler może być świadczona wyłącznie odrębnie na rzecz tego współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów. Pozostali współposiadacze konta bankowego nie mają prawa do składania zleceń czy dyspozycji w ramach usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler świadczonej na rzecz współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów.