Płatności kartą do konta w mBanku

 •  

  Wskazówki, które ułatwią korzystanie z karty płatniczej na odległość

  • Transakcje na odległość przebiegają bez konieczności kontaktu karty z terminalem, a dane umożliwiające obciążenie karty, takie jak numer karty, data ważności karty, kod CVV2 (VISA) lub CVC2 (Mastercard) przekazywane są za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Mówimy o dwóch rodzajach transakcji na odległość:

   • internetowych
   • korespondencyjnych (inaczej MO/TO – z angielskiego mail order / telephone order)

   Jeszcze kilka lat temu podział kart płatniczych ze względu ich funkcjonalność w stosunku do transakcji na odległość był transparentny. Kartami płaskimi można było płacić wyłącznie z fizycznym wykorzystaniem karty, karty wirtualne – odwrotnie - pozwalały tylko na transakcje internetowe i korespondencyjne z kolei karty wypukłe – jako te najbardziej prestiżowe - posiadały połączoną funkcjonalność kart debetowych i wirtualnych.

   Obecnie taki podział przestał obowiązywać i różnice pomiędzy kartą płaską i wypukłą zacierają się (w przypadku karty wirtualnej funkcjonalność pozostaje bez zmian). Już od kilku lat mBank umożliwia dokonywanie płatności na odległość (korespondencyjnych oraz internetowych) dla wszystkich swoich kart, natomiast aby bezproblemowo móc posługiwać się swoimi kartami, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach.

 •  

  Zdefiniowanie limitów autoryzacyjnych

  • Przede wszystkim, przed dokonaniem transakcji na odległość, konieczne jest zdefiniowanie limitów autoryzacyjnych na transakcje internetowe i korespondencyjne.

    

   Dla każdego typu limitów autoryzacyjnych funkcjonują cztery oddzielne limity:

   • dzienny kwotowy (kwota operacji na dzień)
   • dzienny ilościowy (ilość operacji na dzień)
   • miesięczny kwotowy (kwota operacji na miesiąc)
   • miesięczny ilościowy (ilość operacji na miesiąc)

   Przed dokonaniem operacji należy pamiętać o weryfikacji wszystkich tych limitów, ponieważ każdy z nich musi pozwalać na dokonanie transakcji.
   Limity internetowe i korespondencyjne określa się mianem specyficznych, ponieważ funkcjonują w stosunku podrzędnym do limitu autoryzacyjnego na transakcje bezgotówkowe – tzw. generycznego. Bardzo dobrze obrazuje to serwis transakcyjny mBanku w zakładce „Parametry”:

   Wspomniany stosunek podrzędny sprawia, że limity autoryzacyjne na transakcje internetowe oraz korespondencyjne nie mogą zostać ustanowione jako wyższe niż limit autoryzacji dla transakcji bezgotówkowych. Jeżeli więc posiadamy kartę debetową z dziennym / miesięcznym limitem autoryzacyjnym na zakup w wysokości 1000 PLN,  nie będziemy mogli zwiększyć limitu autoryzacyjnego specyficznego powyżej tej kwoty (będziemy musieli zwiększyć zarówno limit generyczny, jak i specyficzny).

   Dokonując transakcji na odległość, weryfikowane są jednocześnie limit specyficzny (na transakcje Internetowe lub korespondencyjne) oraz - będący nadrzędnym – limit generyczny na zakup, dlatego płacąc na odległość musimy mieć na uwadze wysokość obu tych rodzajów limitów.

   Zaleca się jednoczesne definiowanie limitów autoryzacyjnych dla transakcji zarówno internetowych, jak i korespondencyjnych, ponieważ fakt wykonywania operacji poprzez stronę WWW nie decyduje o tym, że transakcja zostanie na pewno wykonana jako internetowa – w przypadku transakcji na odległość operacje internetowe i korespondencyjne w zależności od konfiguracji punktu usługowo-handlowego niejednokrotnie funkcjonują zamiennie.

 •  

  Preautoryzacja - weryfikacja ważności konta oraz dostępnych środków w niektórych serwisach internetowych

  • Ponadto należy pamiętać, iż w przypadku dokonywania operacji na niektórych serwisach internetowych (iTunes, Amazon, PayPal), przed dokonaniem właściwej transakcji, przy rejestrowaniu swojej karty płatniczej, serwisy przeprowadzają weryfikację ważności konta oraz dostępnych środków na rachunku powiązanym z kartą nazywaną preautoryzacją – po pozytywnej autoryzacji zostaje założona blokada na niewielką kwotę (najczęściej jednostka danej waluty np. 1 PLN, 1 EUR czy 1 USD) która po upływie 14 dni wygasa. Dokonując więc operacji na serwisie Amazon, należy pamiętać o ustanowionym limicie autoryzacyjnym ilościowym w wysokości minimum 2 (jeden na preautoryzację i minimum jeden na „właściwą” transakcję).

 •  

  Weryfikacja danych posiadacza karty

  • W przypadku transakcji na odległość dopuszcza się tzw. weryfikację danych posiadacza karty, która polega na kontakcie punktu handlowo-usługowego z mBankiem celem weryfikacji, czy imię, nazwisko oraz adres podany na zamówieniu zgadza się z danymi zawartymi w systemie mBanku. W przypadku niezgodności, ze względów bezpieczeństwa, transakcja może zostać anulowana (tutaj należy jednak podkreślić, że mBank nigdy nie ujawnia danych dotyczących posiadacza karty, udział pracownika mBanku w procedurze weryfikacji przekazanych danych ogranicza się do udzielenia odpowiedzi, czy dane na zamówieniu są poprawne, czy błędne).

 •  

  Zasady bezpieczeństwa przy płatnościach na odległość

  • Standardowo przy transakcjach na odległość nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa. Z racji niewielkiej ilości informacji wymaganej do dokonania transakcji (w porównaniu do transakcji z fizycznym wykorzystaniem karty) należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa. Wprowadzając dane karty w formularzu internetowym, należy zawsze upewnić się, czy połączenie ze stroną jest szyfrowane, co symbolizuje zamknięta kłódka w oknie przeglądarki a sam adres strony internetowej powinien zaczynać się od https:// (szyfrowanej wersji standardowego protokołu http://). Ponadto nie zaleca się przesyłanie danych dotyczących karty płatniczej za pomocą poczty elektronicznej, gdzie dane te najczęściej przesyłane są w sposób niezabezpieczony (i niejednokrotnie po wysłaniu nadal znajdują się w archiwum na serwerze poczty).

   Powyżej wyszczególnione zostały wszystkie najczęściej spotykane potencjalne problemy oraz zagrożenia wiążące się z transakcjami kartą na odległość. Stosowanie się do powyższych wskazówek istotnie zminimalizuje ryzyko trudności z płatnościami, natomiast w przypadku ewentualnych innych problemów z dokonaniem płatności kartą (ale i pytań oraz wszelkich wątpliwości) pomocą służą pracownicy
   mLinii, do których kontaktu w razie wszelkich wątpliwości zachęcamy.