Centralna informacja

 •  

  Co to jest Centralna informacja?

  • Centralna Informacja umożliwia dostęp do danych o:

   • rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy,
   • rachunkach należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono, 
   • rachunkach o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. 

   W konsekwencji, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

    

   Dotychczas poszukiwanie tzw. rachunków uśpionych,  wymagało zwracania się z indywidualnym zapytaniem do każdego banku, w którym mógł być prowadzony rachunek danej osoby. Od tej chwili nie trzeba już będzie poszukiwać rachunków w każdym banku z osobna – wystarczy złożenie zapytania np. w wybranej placówce banku lub SKOK-u albo listownie na adres korespondencyjny danej instytucji.

   Wprowadzenie Centralnej informacji wynika z wejścia w życie ustawy z 9 października 2015 r. zmieniające Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

 •  

  Co umożliwia Centralna informacja?

  • Centralna informacja umożliwia:

   • posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK. Wniosek należy złożyć w placówce, w której został założony rachunek bankowy, 
   • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
   • podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe -  odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

    

 •  

  Co to jest informacja zbiorcza?

  • To generowana za pośrednictwem Centralnej informacji informacja z banków i SKOK-ów, o istnieniu rachunku bankowego lub imiennego rachunku członka kasy, a także o rozwiązaniu lub wygaśnięciu w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie tj. śmierć posiadacza rachunku lub nie wydawanie przez 10 lat przez posiadacza rachunku dyspozycji dotyczących tego rachunku.
   Po uzyskaniu takiej informacji wnioskodawca z uzyska dodatkowe informacje w placówce już właściwego banku lub SKOK-u.

 •  

  Jakie dane zawiera informacja zbiorcza?

  • Informacja zawiera wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).
   Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np.: wysokość salda na  rachunku, będzie możliwa wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

 •  

  Dlaczego zbiorcza informacja nie obejmuje danych o saldzie na rachunku?

  • Zakres danych, jakie zawarte zostaną w zbiorczej informacji został określony przez ustawodawcę (wynika on ze znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych). Na etapie uzyskiwania zbiorczej informacji istotnym jest pozyskanie przez wnioskodawcę informacji, które banki lub SKOK-i prowadzą lub prowadziły poszukiwane rachunki. Po uzyskaniu takiej informacji wnioskodawca z łatwością uzyska dodatkowe informacje w placówce właściwego banku lub SKOK-u.

 •  

  Czy informacja zbiorcza zawiera wszystkie produkty posiadane przez wskazaną we wniosku osobę?

  • Nie. Niniejsza informacja dotyczy jedynie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej oraz rachunków oszczędnościowych IKE. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe. Nie obejmuje produktów kredytowych, w tym kart kredytowych oraz rachunków technicznych służących do obsługi tych produktów.

 •  

  Gdzie można wnioskować o informację zbiorczą?

  • Spadkobierca może złożyć wniosek w każdym banku lub SKOK-u. Natomiast w przypadku zapytania o rachunki własne w bankach i SKOK-ach, należy złożyć wniosek w banku (SKOK-u), w którym został bezpośrednio założony rachunek.
   Dostępna jest również opcja wysłania wniosku listem z tym, że własnoręczność złożonego na wniosku podpisu musi być potwierdzona notarialnie.

 •  

  Jakie dokumenty są wymagane?

  • W przypadku, gdy składa wniosek spadkobierca:

   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub,
   • inny dokument stwierdzający tytuł prawny do spadku,
   • akt zgonu – w przypadku, gdy na podstawie innych dokumentów weryfikacja danych zmarłego nie jest możliwa,
   • dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną albo reprezentowany jest np. przez przedstawiciela ustawowego,
   • dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

   W przypadku, gdy składa wniosek Posiadacz rachunku z zapytaniem o swoje rachunki:

   • sprawdzenie dokumentów potwierdzających tożsamość Posiadacza rachunku w celu weryfikacji tytułu prawnego wystąpienia o zbiorczą informację (sprawdzenie dokumentów potwierdzających jego tożsamość),
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca reprezentowany jest np. przez przedstawiciela
    ustawowego - dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji.

   W przypadku, gdy składa wniosek podmiot uprawniony na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe:

   • dokument wykazujący, że pomiot uprawniony występuje w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji wynikających z podstawy prawnej do wystapienia z Wnioskiem,
   • dokument upoważniający do działania w imieniu Wnioskodawcy – w sytuacji, gdy Wnioskodawcę reprezentuje osoba działająca z jego upoważnienia.

   Bank nie zatrzymuje oryginałów załączonych do wniosku dokumentów, sporządza ich kopię za potwierdzeniem z oryginałem.

 •  

  W jaki sposób zapłacić za zbiorczą informację?

  • Opłatę można zrealizować jako wpłatę gotówkową w kasie placówki mBanku lub przelać na rachunek techniczny o numerze 10114020040000310264707702 z następującym tytułem wpłaty: CENTRALNA INFORMACJA imię i nazwisko wnioskodawcy.
   W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od dnia wpływu dokumentów do mBanku, wniosek zostanie odrzucony.