Emerytura/renta zagraniczna - pytania i odpowiedzi

 •  

  Dlaczego muszę zgłosić w banku, że otrzymuję rentę lub emeryturę z zagranicy?

  • Osoby, których miejsce zamieszkania jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na położenie źródeł przychodów. Reguluje to art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   Jeśli emerytura/renta zagraniczna wpływa na rachunek w mBanku – jako płatnik – mamy obowiązek pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń. 

   Informację na ten temat umieściliśmy również w Regulaminie rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 •  

  W jaki sposób mogę zgłosić w mBanku, że otrzymuję rentę lub emeryturę z zagranicy?

  • Możesz to zrobić:

   • w naszej placówce:

   - wypełnij formularz otrzymania renty/emerytury zagranicznej – dostępny na naszej stronie lub w placówce

   - dostarcz oryginał (lub poświadczoną notarialnie kopię) decyzji instytucji zagranicznej o przyznaniu renty/emerytury stwierdzającej jej wysokość i charakter

   - dodatkowo wypełnij formularz PIT-2A – jeśli przysługuje Ci prawo do pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek. Aktualny formularz PIT-2A możesz uzyskać w urzędzie skarbowym lub na jego stronie internetowej.

   • pocztą na adres:

   mBank S.A.

   Bankowość Detaliczna

   Skrytka Pocztowa 2108

   90-959 Łódź 2.

   z dopiskiem "Emerytura zagraniczna”

   - wypełnij i wyślij formularz otrzymania renty/emerytury zagranicznej – dostępny na naszej stronie

   - wyślij kopię decyzji instytucji zagranicznej o przyznaniu renty/emerytury stwierdzającej jej wysokość i charakter – poświadczoną notarialnie (nie odsyłamy tego dokumentu),

   - dodatkowo wypełnij formularz PIT-2A – jeśli przysługuje Ci prawo do pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek. Aktualny formularz PIT-2A możesz uzyskać w urzędzie skarbowym lub na jego stronie internetowej.

 •  

  Co regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

  • Osoby, które otrzymują zagraniczne renty/emerytury i inne podobne wynagrodzenia, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – co oznacza, że są opodatkowane w Polsce.

   Natomiast zgodnie z niektórymi umowami:

   • emerytura lub renta jest opodatkowana wyłącznie w tym państwie, z którego jest wypłacana lub
   • tylko pewne rodzaje tych świadczeń podlegają opodatkowaniu w państwie ich źródła.

   W związku z tym, że umowy przewidują różne rozwiązania, należy indywidualnie ustalić, na jakich zasadach emerytura lub renta będzie opodatkowana.

   Jeśli zgłosisz nam, że otrzymujesz rentę lub emeryturę zagraniczną, ustalimy, jak powinno być opodatkowane Twoje świadczenie – na podstawie dokumentów, które nam dostarczysz.

 •  

  Kiedy od wypłacanej renty/emerytury pobierane są składki na ubezpieczenie zdrowotne?

  • Gdy otrzymamy od klienta wymagane dokumenty (formularz otrzymywania świadczenia z zagranicy i decyzję instytucji zagranicznej), kierujemy zapytanie do NFZ – czy od wypłacanej renty/emerytury mamy pobierać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

   Jeśli NFZ przekaże, że jest to konieczne, zgłosimy klienta-podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego i zaczniemy pobierać miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 •  

  W jakiej wysokości mBank pobiera zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne?

  • Jeżeli renta/emerytura wpływa na rachunek prowadzony w walucie obcej, to wysokość dochodu (otrzymanego świadczenia) przeliczamy na PLN. Na tej podstawie obliczamy wysokość zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

   Stosujemy kurs średni NBP waluty obcej ogłoszony ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu świadczenia zagranicznego.

   Zaliczkę na podatek dochodowy pobieramy w wysokości 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł, 32% dla nadwyżki ponad 120 000 zł (świadczenia) przeliczonego na PLN.

   Składkę zdrowotną pobieramy w wysokości 9% od dochodu (świadczenia) przeliczonego na PLN.

 •  

  Czy mBank wystawia i wysyła klientom PIT-11 ?

  • mBank jako płatnik musi sporządzić imienną informację o uzyskanych przez podatnika (klienta) przychodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłacanego świadczenia zagranicznego (zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

   Przygotowuje tę roczną informację na formularzu PIT-11. Przesyłamy ją do Urzędu Skarbowego klienta-podatnika oraz do klienta listem poleconym na adres korespondencyjny.

   Ostateczny termin na przygotowanie informacji PIT-11 upływa z końcem lutego roku, który następuje po roku podatkowym.