•  

  Opis formatu plików płatności krajowych Elixir

  • Reguły walidacyjne dla importowanego pliku z definicjami przelewów

   Import pliku z przelewami będzie poprzedzony sprawdzeniem następujących elementów:
   1) czy plik jest w formacie tekstowym
   2) czy nie przekroczono maksymalnego rozmiaru ilości przelewów do zaimportowania w pliku – maksymalna ilość przelewów w pliku to 50 sztuk
   3) czy każdy wiersz z definicją przelewu zawiera 15 pól
   4) czy numer rachunku zleceniodawcy z definicji przelewu zgadza się z numerem rachunku znajdującym się aktualnie w kontekście
   5) struktury pliku pod kątem formatu poszczególnych pól oraz ich wymagalności. Poszczególne wiersze z definicjami przelewów posiadają następującą strukturę:

    

   Lp. Opis pola E/W D/R Ogólny Opis walidacji
   1 Typ polecenia:
   110: Polecenie przelewu
   W 3 n F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest numeryczne, 3 znakowe
   o stałej długości
   - dopuszczalnych wartości: 110
   2 Data płatności:
   RRRRMMDD
   W 8 d F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest numeryczne, 8 znakowe
   o stałej długości.
   - poprawności podanej daty
   3 Kwota do zapłaty w groszach
   bez przecinka i separatorów
   W 15 n V Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest numeryczne, 15 znakowe
   o zmiennej długości

   4

   Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy
   7 cyfr + cyfra kontrolna
   W 8 n F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest numeryczne, 8 znakowe
   o stałej długości.
   Dopuszczalne jest występowanie pustego
   5 Niewykorzystane:
   wartość 0
   E 8 n V Sprawdzenie:
   - czy pole jest numeryczne, 8 znakowe
   o zmiennej długości.
   Dopuszczalne jest występowanie pustego.

   6

   Nr rachunku zleceniodawcy W 26 n F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest numeryczne, 26 znakowe
   o stałej długości.
   Pole wymagane
   7 Nr rachunku kontrahenta W 26 n F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest alfanumeryczne, 26 znakowe
   o stałej długości.
   Pole wymagane

   8

   Nazwa i adres zleceniodawcy
   Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem "|"
   W 4*35 a V Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest alfanumeryczne, 4*35 znakowe
   o zmiennej długości.
   - zakres znaków ELIXIR
   Pole będzie ignorowane. Dane zleceniodawcy będą podstawiane na podstawie danych zarejestrowanych w systemie finansowym mBanku
   9 Nazwa i adres kontrahenta
   Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem "|"
   W 4*35 a V Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest alfanumeryczne, 4*35
   - zakres znaków ELIXIR
   znakowe o zmiennej długości

   10

   Niewykorzystane; wartość 0 E 8 n V Sprawdzenie:
   - czy pole jest numeryczne, 8 znakowe
   o zmiennej długości.
   Dopuszczalne jest występowanie pustego
   11 Numer Rozliczeniowy Banku kontrahenta
   7 cyfr + cyfra kontrolna
   W 8 n V Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest numeryczne, 8 znakowe
   o zmiennej długości.
   Dopuszczalne jest występowanie pustego

   12

   Szczegóły płatności
   Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem "|"
   E 4*35 an Sprawdzenie:
   - czy pole jest alfanumeryczne, 4*35 znakowe
   o zmiennej długości.
   - zakres znaków ELIXIR
   - dopuszczalne pole puste
   13 Pola puste - puste cudzysłowy W 2* a F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest alfanumeryczne, 2 znakowe
   o stałej długości.
   Dwa pola puste ””,””

   14

   Klasyfikacja polecenia
   "51" lub "71" dla pola Typ polecenia = 110
   W 2 a F Sprawdzenie:
   - wymagalności pola,
   - czy pole jest alfanumeryczne, 2 znakowe
   o stałej długości.
   - dopuszczalne wartości: 51
   15 Informacje międzybankowe
   (nie przesyłane do kontrahenta)
   6*35 an Sprawdzenie:
   - czy pole jest alfanumeryczne, 6*35 znakowe
   o zmiennej długości.
   - zakres znaków ELIXIR
   Dopuszczalne jest występowanie pustego pola. W przypadku gdy pola nie będą puste, dane w nich zawarte będą ignorowane przy imporcie

    

   Opis kolumn w tabelach

   E / W = Występowanie pól
   W = Wymagane
   E = Ewentualne
   D / R = Długość i rodzaj pola
   n = numeryczne 0 - 9
   a = alfanumeryczne; zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22)
   Poszczególne linie oddzielone są znakiem "|" (Hex 7C)
   d = pole daty, format: RRRRMMDD
   F = pole stałej długości (fixed)
   V = pole zmiennej długości (variable)

    

   Informacje dodatkowe

   Możliwe do uzyskania błędy:

   • plik ma nieprawidłową strukturę (nie jest tekstowy, lub nie w formacie CSV)
   • zbyt duża ilość przelewów w paczce. Maksymalna ilość przelewów w pliku to 50 sztuk
   • przelew nr X jest nieprawidłowy
   • nr rachunku zleceniodawcy nie jest rachunkiem aktualnie wybranym do kontekstu

    

   Pamiętaj, że:
   • pole numer 6 – Nr rachunku zleceniodawcy - musi być numerem rachunku mBiznes konto, który posiadamy
   • pole numer 2 – Data płatności - nie może być starsza od aktualnej daty (musi być większa bądź równa dacie bieżącej)
   • plik nie może zawierać nagłówka ani stopki
   • każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju (np. 110 = Polecenie przelewu)
   • poszczególne pola wewnątrz zlecenia rozdzielone są przecinkiem ( , )
   • jeśli jakieś pole składa się z kilku podpól, to poszczególne podpola są oddzielone kreską "|" (Hex 7C)
   • pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" ")
   • obsługiwane rodzaje strony kodowej pliku to UTF-8, CP852 i WIN 1250
   • jeden plik może zawierać maksymalnie dane 50 przelewów

    

   Przykład rekordu zawierającego przelew krajowy zwykły został umieszczony w plikach csv zapisanych przy pomocy kodowania UTF-8, WIN1250 i CP852.

   Pobierz przykładowe pliki...

   W powyższym przykładzie oprócz wprowadzenia odpowiednich zmian w polach 6 oraz 2 (numer rachunku zleceniodawcy - który musi być numerem rachunku mBiznes konto który posiadamy, oraz data płatności) warto również zmodyfikować kwotę (pole numer 3), nr rachunku kontrahenta (pole numer 7) i numer rozliczeniowy banku kontrahenta (pole 11).

   Rekomendujemy, aby zmian w plikach csv dokonywać przy pomocy notatnika (Notepad) systemu Windows XP, który standardowo zapisuje pliki w formacie WIN1250, lub po wybraniu opcij "Zapisz jako...", "Kodowanie" w systemie UTF-8.