Śmierć klienta banku - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co zrobić, gdy klient banku umiera?

  • Należy dostarczyć akt zgonu do placówki banku lub korespondencyjnie na adres:

   mBank S.A. Bankowość Detaliczna

   Skrytka Pocztowa 2108

   90-959 Łódź 2

   (oryginał lub kopia aktu zgonu potwierdzona przez notariusza lub pracownika banku).

 •  

  Kiedy masz prawo do zgromadzonych środków na rachunkach zmarłego?

  • Jeśli jesteś spadkobiercą na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego.

   Wypłacenie pieniędzy bez dokumentów poświadczających prawo do spadku jest możliwe na podstawie ustanowionej przez posiadacza rachunku dyspozycji przeznaczenia wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci.

 •  

  Jak otrzymać zwrot poniesionych kosztów pogrzebu?

  • Bank może wypłacić równowartość poniesionych kosztów pogrzebu na podstawie przedstawionych oryginałów faktur lub rachunków dotyczących przedmiotowych kosztów wraz z oryginałem skróconego odpisu aktu zgonu lub jego kopią potwierdzoną przez notariusza lub pracownika banku.

 •  

  Czy pełnomocnik ustanowiony do rachunku może dysponować środkami po zgonie?

  • Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wszelkie umowy i pełnomocnictwa – poza dyspozycją na wypadek śmierci – wygasają. Tak więc osoba, która ukrywa przed bankiem fakt śmierci posiadacza rachunku i wypłaca z niego pieniądze działa poza granicami umocowania. Dlatego zanim podejmiemy jakiekolwiek środki z banku, zawsze powinniśmy najpierw uzyskać prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.