Zasady poświadczania podpisu Klientów mBanku - pytania i odpowiedzi

Jeżeli mBank zwróci się do Ciebie z prośbą o odesłanie Umowy lub innego dokumentu, na której/ którym własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu musi zostać poświadczona przez odpowiedni podmiot, wówczas musisz postąpić w jednym z poniżej wskazanych trybów:
 •  

  Udać się do placówki mBanku

  • w przypadku poświadczania podpisu przez pracowników Banku na Umowie lub innym dokumencie, na którym pracownik Banku poświadcza własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu powinna znaleźć się adnotacja o treści: „Dane zweryfikowano, podpis złożono w mojej obecności” oraz podpis i pieczęć pracownika Banku poświadczającego podpis.

 •  

  Udać się do Punktu Obsługi Aspiro S.A.

  • w przypadku poświadczania podpisu przez pracowników Aspiro S.A. na Umowie lub innym dokumencie, na którym pracownik Aspiro S.A. poświadcza własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu powinna znaleźć się adnotacja o treści: „Dane zweryfikowano, podpis złożono w mojej obecności” oraz podpis i pieczęć pracownika Aspiro S.A. poświadczającego podpis.

 •  

  Udać się do notariusza

  • w przypadku poświadczenia podpisu przez notariusza do Umowy/ dokumentu musi zostać dołączone oświadczenie notariusza poświadczającego własnoręczność złożonego przez Ciebie podpisu, okrągła pieczęć oraz imienna pieczęć i podpis notariusza.

 •  

  Udać się do polskiego przedstawiciela konsularnego (konsul, wice konsul, osoba upoważniona przez Kierownika Wydziału Konsularnego)

  • w przypadku poświadczania podpisu przez polskich przedstawicieli konsularnych na Umowie/ dokumencie musi znajdować się okrągła pieczęć Konsulatu oraz imienna pieczęć i podpis osoby poświadczającej podpis z oświadczeniem (w formie adnotacji lub pieczęci) o treści: „Stwierdzam własnoręczność podpisu/ tuszowego odcisku palca… [imię i nazwisko], zamieszkałego w.... [adres zamieszkania], kraj zamieszkania… [kraj zamieszkania], osobiście mi znanego/ legitymującego się... [rodzaj dokumentu tożsamości], seria i numer [seria i nr dokumentu tożsamości], dnia..... [data poświadczenia podpisu]".

 •  

  Udać się do innej osoby uprawnionej do poświadczania własnoręczności składanych przez osoby prywatne podpisów

  • (np. Notary Public, notariusz obcego państwa - w przypadku poświadczenia podpisu Rezydenta RP przebywającego czasowo poza granicami Polski) – w tym przypadku na Umowie/ dokumencie pod podpisem złożonym przez Ciebie musi znajdować się adnotacja osoby poświadczającej podpis o treści: „Stwierdzam własnoręczność podpisu/ tuszowego odcisku palca... [imię i nazwisko], zamieszkałego w… [adres zamieszkania], kraj zamieszkania… [kraj zamieszkania], osobiście mi znanego/ legitymującego się..... [rodzaj dokumentu tożsamości], seria i numer [seria i nr dokumentu tożsamości], dnia..... [data poświadczenia podpisu]”, a także imienna pieczęć i podpis osoby poświadczającej podpis. Do tak poświadczonej Umowy/ dokumentu powinno być dołączone Apostille poświadczające autentyczność podpisu osoby, która poświadczała na Umowie/ dokumencie złożony przez Ciebie podpis.