Od 29.12.2022 r. nie udzielamy kredytu samochodowego standard oraz kredytu samochodowego online.

Kredyt samochodowy - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak zabezpieczyć kredyt samochodowy w mBanku?

  • Kredyt samochodowy w mBanku jest kredytem zabezpieczonym. Zabezpieczenie ustanawiane jest na kredytowanym pojeździe. Wymaganym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie częściowe pojazdu lub pod warunkiem zawieszającym wraz z cesją praw z polisy AC

 •  

  Jakie są sposoby spłaty kredytu?

  • Wystarczy, że zapewnisz środki na rachunku przeznaczonym do spłaty kredytu. Raty będziemy pobierać automatycznie. Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów spłaty:
   a) równe raty w całym okresie kredytowania
   b) raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania

 •  

  Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu?

  • Tak, możesz w dowolnym momencie bezpłatnie dokonać wcześniejszej, częściowej lub całkowitej spłaty kredytuz rachunku eKonto. Wcześniejsza spłata kredytu, udzielonego w walucie obcej, następuje po kursie sprzedaży z tabeli kursowej mBanku, obowiązującym w momencie spłaty. Wcześniejsza spłata kredytu udzielonego w złotych polskich, waloryzowanegokursem waluty obcej z rachunku eKontomożliwa jest w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 19:30.
   Zobacz kursy walut.

 •  

  Co to jest przewłaszczenie częściowe (49/100) pojazdu?

  • Przewłaszczenie częściowe polega na przeniesieniu przez kredytobiorcę własności pojazdu na mBank. mBank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49 proc. Jednocześnie zobowiązujemy się do przeniesienia własności pojazdu z powrotem na Ciebie po całkowitej spłacie kredytu.
   W trakcie spłaty kredytu, mimo że współwłaścicielem pojazdu jest mBank, możesz z niego korzystać w sposób określony w umowie.

 •  

  W jaki sposób następuje zwolnienie z zabezpieczeń?

  • Po całkowitej spłacie kredytu samochodowego - zgodnie z harmonogramem -wyślemy Ci listownie dokumenty zwalniające z zabezpieczeń.
   Jeżeli zabezpieczeniem kredytu było przewłaszczenie częściowe pojazdu, po otrzymaniu dokumentów z banku, udaj się do wydziału komunikacji, aby przerejestrować pojazd.
   W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy AC -po całkowitej spłacie-prześlemy komplet dokumentów do zwolnienia zabezpieczeń (dokumenty do przerejestrowaniu i zwolnienia cesji w przypadku aktywnej polisy). Po otrzymaniu dokumentów poinformuj o zaistniałej sytuacji ubezpieczyciela.

 •  

  W jaki sposób pobierana jest opłata za karencję?

  • Opłatę pobieramy po zawarciu aneksu, przed uruchomieniem karencji. Opłata pobierana jest automatycznie z rachunku powiązanego z kredytem. W przypadku braku środków weryfikujemy ich uzupełnienie w ciągu 10 dni. Jeżeli nie uzupełnisz środków na koncie, będziemy musieli odrzucić Twój wniosek.

 •  

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia spłaty kredytu samochodowego?

  • Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie kredytobiorcy. Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie zabezpiecza Ciebie i Twoją rodzinę przed koniecznością spłaty kredytu w wypadkach losowych. Przystępujesz do ubezpieczenia bez jakichkolwiek procedur medycznych i oświadczeń o stanie zdrowia.

 •  

  Kto może przystąpić do ubezpieczenia kredytu?

  • Ubezpieczenie jest kierowane do wszystkich kredytobiorców mBanku, którzy zaciągnęli kredyt samochodowy oraz wyrazili wolę objęcia ochroną ubezpieczeniową.
   Przed przystąpieniem do umowy powinieneś spełniać następujące warunki:

   • masz ukończone 18, ale nie więcej niż 70 lat do momentu zakończenia umowy kredytu oraz
   • podpisałeś oświadczenie przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniu złożenia wniosku kredytowego w mBanku.
 •  

  Kiedy ubezpieczyciel przejmuje spłatę kredytu?

  • Ma to miejsce w kilku przypadkach:

   • w przypadku śmierci kredytobiorcy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz poważnego zachorowania ubezpieczyciel spłaca kredyt w wysokości salda zadłużenia z dnia, w którym nastąpił zgon lub poważne zachorowanie
   • w przypadku całkowitej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, ubezpieczyciel spłaci kredyt w wysokości salda zadłużenia na dzień wydania decyzji ZUS o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
   • w przypadku czasowej niezdolności do pracy spowodowanej leczeniem szpitalnym, ubezpieczyciel spłaci jedną ratę kapitałowo-odsetkową za każdy pobyt w szpitalu, trwający co najmniej 30 dni. Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy nie może przekroczyć jednak łącznie 6 rat kapitałowo-odsetkowych, bez względu na liczbę pobytów w szpitalu w czasie trwania umowy kredytu
 •  

  W jaki sposób wypłacane jest świadczenie?

  • Kiedy zaciągasz kredyt z innym kredytobiorcą, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie proporcjonalnie do liczby kredytobiorców, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia.
   Proporcjonalna wypłata świadczenia dla jednego ze współkredytobiorców nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałego współkredytobiorcy pod warunkiem kontynuowania umowy kredytowej.

 •  

  Jak mogę zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia?

  • Dla umów zawartych z  Benefią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group:
   W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, osoby uprawnione (zwykle członkowie rodziny kredytobiorcy) mogą zgłaszać roszczenia szkody w następujący sposób:

   1) mailowo na adres: centrala@benefia.pl
   2) pisemnie na adres Benefia TU S.A. VIG ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
   3) telefonicznie pod numerem: 801 106 106

   Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procesu likwidacji szkód można uzyskać pod nr tel. (022) 525 13 21 i (022) 525 11 61.

    

   Dla umów zawartych z BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń:

   W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową prosimy o kontakt z Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia pod numerem telefonu: 801 884 444, +48 22 459 10 00

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez ubezpieczyciela jest przesłanie wniosku o wypłatę świadczenia na adres:
   BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
   ul. Ks. Skorupki 5,
   00-963 Warszawa

 •  

  Kiedy wygasa ochrona ubezpieczeniowa?

  • Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych wygasa:
   1) z chwilą śmierci ubezpieczonego
   2) z dniem wypłaty świadczenia z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pracy
   3) z dniem odstąpienia przez Ciebie od umowy kredytu
   4) z dniem rozwiązania umowy kredytu przez bank
   5) z dniem wymagalności najbliższej raty kredytu, przypadającej po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
   6) z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej - w przypadku gdy przed dniem złożenia oświadczenia nastąpiła wcześniejsza, całkowita spłata kredytu. Chyba że w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia wskazałeś inny termin rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej
   7) z dniem całkowitej spłaty kredytu wynikającego z pierwotnego harmonogramu spłat, o ile nie złożyłeś wcześniej oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej

 

Spłata kredytu samochodowego

Raty kredytu samochodowego pobierane są automatycznie – wystarczy, że zapewnisz środki na rachunku eKONTO. Dzień płatności raty wybierasz samodzielnie (od 1 do 28 dnia miesiąca) podczas składania wniosku kredytowego.Spłata rat odbywa się w terminach miesięcznych, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

 •  

  Jakie są sposoby spłaty kredytu?

  • Składając wniosek kredytowy, wybierasz jeden z dwóch sposobów spłaty:

   • raty równe w całym okresie kredytowania
   • raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania
 •  

  Jak mogę zapewnić środki na spłatę na rachunku eKONTO?

  • Pamiętaj, aby zapewnić środki na spłatę raty na bezpłatnym rachunku eKONTO – możesz to zrobić m.in. poprzez:

   • przelew wynagrodzenia z miejsca zatrudnienia
   • przelew na rachunek eKONTO z innego rachunku
   • bezpłatną wpłatę gotówki we wpłatomatach mBanku i MultiBanku przy pomocy karty do rachunku eKONTO
   • wpłatę pieniędzy na poczcie lub w innym banku
 •  

  Jak mogę wcześniej spłacić kredyt?

  • W dowolnym momencie możesz dokonać bezpłatnej, wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata kredytu w walucie obcej dokonywana jest w PLN po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży mBanku z dnia i godziny dokonywania wcześniejszej spłaty lub bezpośrednio w walucie kredytu.