Słownik pojęć kredytowych - pytania i odpowiedzi

 •  

  BIK

  • BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) przechowuje informacje o złożonych wnioskach kredytowych oraz aktualnych bądź spłaconych kredytach z uwzględnieniem terminowości ich spłat, np. kredytach gotówkowych, kredytach hipotecznych, pożyczkach (m.in. w postaci zakupów ratalnych przez Internet lub w marketach), limitach kart kredytowych i kredytach odnawialnych. W BIK znajdziesz więc pozytywne informacje o regularnej i terminowej spłacie, ale także informacje dotyczące zaległości czy opóźnień. Dzięki informacjom zgromadzonym w BIK przyznanie kredytu może być o wiele szybsze i łatwiejsze. Bank ma wiedzę o terminowości spłat, czyli również o rzetelności klientów.

 •  

  BIK - historia kredytowa

  • Historia kredytowa w BIK - to Twój finansowy autoportret, pokazujący jak solidnie regulowałeś w przeszłości swoje zobowiązania. Tworzą go informacje przekazywane przez instytucje finansowe do BIK, które dotyczą:

   • kredytów i pożyczek,

   • kart kredytowych i debetowych,

   • kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR),

   • zakupów na raty,

   • poręczonych kredytów.

 •  

  Całkowita kwota do zapłaty

  • Całkowita kwota do zapłaty jest sumą całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Obowiązek jej wyliczenia wynika z ustawy o kredycie konsumenckim.

 •  

  Całkowita kwota kredytu

  • Mówiąc wprost, jest to kwota kredytu, którą otrzymujesz „na rękę”. Jest ona ściśle związana z kredytem konsumenckim oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Banki wyliczają ją zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Zgodnie z ustawą, jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które banki udostępniają konsumentom na podstawie umowy o kredyt.


    

   Uwaga

   Choć może wydać się to mylące, całkowita kwota kredytu będzie równa lub niższa od kwoty kredytu. Kwota kredytu zawiera kredytowane przez bank opłaty i prowizje, a całkowita kwota kredytu to tylko środki przekazane do swobodnej dyspozycji.

    

 •  

  Całkowity koszt kredytu

  • Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich kosztów związanych z kredytem, które będziesz musiał zapłacić w związku z zawartą umową (np. odsetki, prowizja za udzielenie kredytu, opłata związana z ubezpieczeniem spłaty kredytu jeśli z niego skorzystasz itp.).   Tak jak RRSO całkowita kwota kredytu jest ściśle związana z kredytem konsumenckim oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Banki wyliczają go zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

    

   W jaki sposób wyliczamy całkowity koszt kredytu?

   • do wyliczeń m.in. kosztu odsetek przyjmiemy, że oprocentowanie Twojego kredytu przez cały okres spłaty będzie takie jak w dniu zawarcia umowy,

   • nie uwzględniamy w wyliczeniach żadnych zmian wpływających później na jego koszt np. wcześniejszej spłaty (nadpłaty kredytu przed terminem) czy zaprzestania spłaty kredytu na czas,

   • przyjmujemy również pewne założenia, co do czasu wypłaty i spłaty kredyt.


   Pamiętaj zatem, że faktyczny całkowity koszt kredytu, który poniesiesz, może się różnić od tego wyliczonego na dzień zawarcia umowy.

 •  

  Karencja (odroczenie w spłacie)

  • Karencja to zawieszenie na jakiś czas spłaty całej raty kredytu (raty kapitałowej i odsetkowej) lub jego części (tylko raty kapitałowej). Oznacza to, że w okresie karencji na ogół spłacasz tylko odsetki lub w ogóle zostajesz zwolniony z obowiązku spłaty kredytu (tylko na czas trwania karencji). Po zakończeniu okresu karencji musisz wrócić do regularnej spłaty kredytu. Karencja w spłacie kapitału (np. kredytu dla kredytu gotówkowego w mBanku) może trwać od 1 do 3 miesięcy (w tym okresie spłacasz tylko odsetki, a rata kapitałowa z okresu karencji rozkładana jest na pozostały okres kredytowania).

 •  

  Karta kredytowa - data wygenerowania (wystawienia) wyciągu

  • Data wygenerowania (wystawienia) wyciągu - jest równocześnie datą zamknięcia okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy jest to okres 30 dni, za który rozliczane są transakcje dokonane kartą kredytową. Datę jego zakończenia wybierasz podczas wypełniania wniosku o kartę kredytową. Na podstawie operacji z danego okresu rozliczeniowego przygotujemy dla Ciebie wyciąg. Od tego dnia masz jeszcze 24 dni na spłatę zadłużenia limitu karty kredytowej.

 •  

  Karta kredytowa - dzień rozliczenia wyciągu

  • Dzień rozliczenia wyciągu karty kredytowej - jest to dzień rozliczenia wyciągu, który ustalisz samodzielnie. Masz do wyboru następujące dnia każdego miesiąca: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28. Istnieje możliwość zmiany dnia rozliczania wyciągu podczas korzystania z karty. Pamiętaj, że od dnia wygenerowania wyciągu masz jeszcze 24 dni okresu bezodsetkowego, po którym powinna nastąpić spłata zadłużenia.

 •  

  Karta kredytowa - dzień wymagalnej spłaty

  • Dzień wymagalnej spłaty (karta kredytowa) - jest to dzień, w którym mija termin bezodsetkowej spłaty zadłużenia z karty kredytowej. Kwota minimalnej spłaty to 5% kwoty wygenerowanej na wyciągu.

 •  

  Karta kredytowa - kwota do natychmiastowej spłaty

  • Powinieneś pamiętać, aby minimalną kwotę spłaty powiększyć o występującą na dzień spłaty kwotę do natychmiastowej spłaty (jeśli taka występuje). W pierwszej kolejności spłacana jest kwota do spłaty natychmiastowej, a dopiero później kwota minimalna, dlatego należy pokryć obydwie kwoty, aby nie została naliczona opłata za obsługę nieterminowej spłaty.

    

   Na kwotę do natychmiastowej spłaty na karcie kredytowej w statusie normalnym składają się:

   • nieskapitalizowane odsetki, których kapitalizacja wywołałaby przekroczenie limitu karty,

   • kwota, o którą jest przekroczony przyznany limit kredytowy,

   • zaległy kapitał (gotówkowy i bezgotówkowy) - niespłacone w terminie minimalne kwoty spłat.

 •  

  Karta kredytowa - okres bezodsetkowy

  • Okres bezodsetkowy inaczej grace period (karta kredytowa) - jest to okres do 54 dni, w ciągu którego masz czas na spłatę kredytu bez odsetek.

    

   Pamiętaj

   Dotyczy on tylko transakcji bezgotówkowych.   W przypadku braku dokonania spłaty zadłużenia, będziemy musieli naliczyć odsetki za okres od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty.

    

   Odsetki zwykłe naliczane są w przypadku braku spłaty całkowitego zadłużenia:

   • od całości kwoty – licząc od daty dokonania transakcji do dnia spłaty części zobowiązania

   • oraz od pozostałej kwoty do spłaty – za okres od dnia częściowej spłaty do momentu uregulowania całości zobowiązania.

   W przypadku, gdy dzień wymaganej spłaty przypada na dzień wolny (sobota, niedziela), spłata nastąpi dopiero z poniedziałku na wtorek.

 •  

  Kredyt konsumencki

  • Kredyt konsumencki to kredyt bądź inne zobowiązanie (np. pożyczka) udzielony osobie fizycznej, tj. konsumentowi, na kwotę mniejszą niż 255.550 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), na cele prywatne, niezabezpieczony hipoteką.

    

   Kredyt konsumencki zdefiniowany jest w ustawie o kredycie konsumenckim. Ten rodzaj kredytu przyznaje konsumentowi szczególną ochronę prawną, np.: prawo do odstąpienia od umowy, otrzymania projektu umowy, wyjaśnień w przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu negatywnej weryfikacji w bazach danych (np. BIK, BR), formularza informacyjnego o kredycie konsumenckim oraz wszelkich innych wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy kredytu.

    

   Bank, udzielając kredytu konsumenckiego, zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie kredytu znacznie większej liczby informacji (np. RRSO, całkowita kwota kredytu, całkowita kwota do zapłaty), niż w innych umowach.

    

   Przykłady kredytów konsumenckich:

   • Kredyt gotówkowy,

   • Pożyczka gotówkowa,

   • Karta kredytowa,

   • Kredyt odnawialny,

   • Kredyt samochodowy,

   • Kredyt ratalny na zakupy np. w sklepach RTV/AGD.


   Kredytem konsumenckim nie będzie np.:

   • Kredyt na zakup mieszkania zabezpieczony hipotek,

   • Kredyt na finansowanie działalności gospodarczej (np. zakup samochodu do firmy),

   • Kredyt darmowy (bez żadnych kosztów).

 •  

  Kredyt odnawialny - odnowienie limitu

  • Odnowienie limitu kredytu odnawialnego - każdy wpływ na konto powoduje automatyczną spłatę kredytu, dzięki czemu przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie. Zawsze, gdy będziesz chciał skorzystać z dodatkowych pieniędzy, będą one do Twojej dyspozycji. Jeśli w danym okresie nie będziesz potrzebował środków kredytowych, wówczas nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z posiadaniem kredytu.

 •  

  Kredyt odnawialny - odsetki

  • Odsetki w kredycie odnawialnym - odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu za każdy dzień, według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy. Dla celów obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki zawsze pobieramy w okresach miesięcznych, licząc od dnia wypłaty kredytu.


    

   Uwaga

   Odsetki naliczymy i pobierzemy także w następujących sytuacjach (za okres od dnia ostatniego pobrania odsetek do dnia poprzedzającego zmianę):

   • zmiana wysokości marży, stawki bazowej obowiązującej w mBanku,

   • zmiana typu rachunku,

   • aktywacji lub dezaktywacji usług dodatkowych do rachunku.

    


   Pobrane odsetki będą widoczne w historii Twojego rachunku:

    

   Moje finanse -> Rachunki -> Szczegóły rachunku

 •  

  Kredyt samochodowy - przewłaszczenie warunkowe

  • Przewłaszczenie warunkowe oznacza, że pozostajesz jedynym właścicielem pojazdu i bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel. Pamiętaj jednak, że w przypadku braku regularnej spłaty kredytu, własność pojazdu może przejść w całości na bank.

 •  

  Kredyt samochodowy - umowa przewłaszczenia

  • Umowa przewłaszczenia częściowego w kredycie samochodowym - przewłaszczenie częściowe polega na przeniesieniu części własności pojazdu na mBank. mBank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49 proc. Jednocześnie zobowiązujemy się do przeniesienia własności pojazdu z powrotem na Ciebie po całkowitej spłacie kredytu. 
   W trakcie spłaty kredytu, mimo że współwłaścicielem pojazdu jest mBank, możesz korzystać z samochodu w sposób określony w umowie.

 •  

  Kredyt samochodowy - zabezpieczenie

  • Kredyt samochodowy w mBanku jest kredytem zabezpieczonym. Zabezpieczenie ustanawiane jest na kredytowanym pojeździe. Wymaganym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie (częściowe lub pod warunkiem zawieszającym pojazdu wraz z cesją praw z polisy AC).

 •  

  Kwota kredytu

  • Kwota kredytu to suma środków, które bank wypłaca na podstawie umowy kredytu. Kwota kredytu obejmuje środki wypłacane "na rękę" oraz wszystkie kredytowane przez bank opłaty i prowizje. Od tej kwoty bank ma prawo naliczać odsetki.

 •  

  Oprocentowanie kredytu

  • Oprocentowanie kredytu zwane jest również oprocentowaniem nominalnym, jest stopą procentową, według której bank będzie naliczał odsetki. Wysokość oprocentowania podawana jest w skali roku.

    

   Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne:

   • oprocentowanie stałe oznacza, że przez określony czas (np. cały czas obowiązywania umowy) wysokość oprocentowania nie będzie zmieniona,

   • oprocentowanie zmienne charakteryzuje się tym, że co jakiś czas (np. co miesiąc, kwartał) bank będzie aktualizował wysokość oprocentowania.


    

   Ważne

   W przypadku oprocentowania zmiennego umowa kredytu musi wskazywać, od czego zależy zmiana oprocentowania i o ile się ono zmieni. Na ogół wysokość oprocentowania zmiennego wyznaczana jest jako suma co najmniej 2 czynników, np. marży banku i stawki WIBOR (dla kredytów udzielanych w złotych). Czynniki te mogą być stałe lub zmienne. O tym, od czego zależy oprocentowanie i jakie czynniki składają się na wysokość oprocentowania, każdy bank decyduje indywidualnie. Powinien on jednak w umowie kredytu precyzyjnie wskazać, jakie czynniki i jakie zdarzenia skutkują zmianą oprocentowania. Pamiętaj, że zmiana oprocentowania oznacza jednocześnie zmianę wysokości raty kredytu.   Jeśli na dany dzień WIBOR wynosi 1,70%, a marża banku 4,30, to ich suma stanowi oprocentowanie kredytu i wynosi w tym przypadku 6%.

 •  

  Oprocentowanie  kredytu - WIBOR

  • WIBOR to oprocentowanie, po którym jeden bank jest skłonny udzielić innemu bankowi kredytu na polskim (warszawskim) rynku międzybankowym na różne okresy kredytowania np. 1M (1miesiąc), 3M (3 miesiące). Nazwa WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate.

 •  

  Rata kredytu

  • Rata kredytu to kwota, na którą na ogół składa się rata kapitałowa (czyli część kapitału kredytu) oraz rata odsetkowa (czyli odsetki należne do zapłaty w danym miesiącu).


   Raty kredytu są równe, czyli w całym okresie spłaty ich wysokość jest na podobnym poziomie

   przykład:

    

   Spłatę kredytu w postaci typowych rat kredytu spotkasz w przypadku kredytów gotówkowych, ratalnych, samochodowych czy hipotecznych. Nieco inaczej wyglądają zasady spłaty dla karty kredytowej czy kredytu odnawialnego.

 •  

  Restrukturyzacja

  • To zmiana pierwotnych warunków umowy, wynikająca z problemów ze spłatą zobowiązania zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

    

   W zależności od posiadanego produktu dostępne są różne formy restrukturyzacji np.:

   • odroczenie w spłacie kapitału - przez ustaloną ilość miesięcy spłacane będą tylko odsetki od kredytu; zawieszony kapitał zostanie dopisany proporcjonalnie do rat pozostałych do spłaty po zakończeniu okresu odroczenia,

   • wydłużenie okresu kredytowania - kwota kapitału pozostałego do spłaty zostanie rozłożona na nowy okres kredytowania.

 •  

  RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)

  • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (ang. Annual percentage rate) jest ściśle związana z kredytem konsumenckim oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Każdy bank musi ją wyliczać zgodnie z tym samym wzorem i zasadami określonymi w ustawie (załącznik nr 4 do ustawy). Na tej podstawie możesz porównywać różne oferty kredytów w bankach lub innych instytucjach finansowych.

    

   RRSO jest swoistym procentowym miernikiem kredytu. Uwzględnia:

   • oprocentowanie kredytu,
   • koszty (opłaty, prowizje).

    

   Wysokość RRSO może zależeć od wielu czynników, m.in. od:

   • rodzaju kredytu, dla którego ją wyliczamy (np. kredyt gotówkowy, kredyt odnawialny), ponieważ Ustawa przewiduje inny sposób wyliczeń RRSO dla tych produktów,
   • okresu spłaty kredytu,
   • sposobu wypłaty i spłaty kredytu.


    

   Pamiętaj

   RRSO nie powinna być jedynym elementem, który należy uwzględnić przy porównywaniu propozycji kredytów, ponieważ różne rozwiązania stosowane w bankach mogą wpływać na jej wysokość.

 •  

  Wcześniejsza spłata kredytu

  • W przypadku kredytu gotówkowego i kredytu samochodowego to częściowa lub całkowita spłata kwoty pożyczonej od banku. Taka spłata nie jest przewidziana w harmonogramie. Dokonując jej, zapłacisz również odsetki naliczone od dnia następnego po dniu ostatniej spłaty do dnia poprzedzającego dzień wcześniejszej spłaty włącznie.

   przykład:

 •  

  Zdolność kredytowa

  • Zdolność kredytowa to możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami, w ustalonej z bankiem wysokości i terminie. Więcej o zdolności znajdziesz tutaj.

 •  

  Najważniejsze pojęcia

  • ATM (Automatic Teller Machine) – bankomat, urządzenie służące do pobierania gotówki w sposób zautomatyzowany, obecnie bankomaty mogą realizować także inne funkcje, np. depozyty, przelewy, sprawdzenia stanu rachunku, wydruki historii rachunku.

    

   BIK (Biuro Informacji Kredytowej) – Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest spółką utworzoną przez banki w celu wzajemnej wymiany informacji o kredytobiorcach. System BIK gromadzi z banków informacje o wszystkich udzielanych przez nie kredytach, w tym o wydanych kartach kredytowych. Do bazy BIK mają dostęp tylko banki, kasy SKOK, a także upoważnione organy państwowe: policja, prokuratura i sądy.

    

   BIN (Bank Identification Number) – pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku-emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę.

    

   Cash back - to usługa dzięki której posiadacz karty płatniczej może wypłacić niewielkie kwoty pieniędzy podczas dokonywania zakupów w sklepie. Transakcja może być przeprowadzona jedynie łącznie z płatnością kartą za towar. Przy zakupie należy zgłosić chęć wypłacenia dodatkowej kwoty.

    

   Cesja praw z polisy AC – przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na bank. Po jej ustanowieniu, w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel zwraca się do banku, na rzecz którego ustanowiona jest cesja, z prośbą o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania.

    

   Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – przeniesienie praw do wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na rzecz innej osoby (cesjonariusza, w tym przypadku cesjonariuszem jest bank), na podstawie umowy zawartej pomiędzy cedentem a cesjonariuszem. Cesja praw do wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oznacza, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rzecz cesjonariusza lub (za jego zgodą), na rzecz osoby przez niego wskazanej.

    

   Charge back - jest to obciążenie zwrotne, które pozwala na odzyskanie pieniędzy w wyniku reklamacji na transakcję dokonaną kartą płatniczą. Zwrot pieniędzy z konta sprzedawcy (towaru czy usług) na konto posiadacza karty. Procedura ta dostępna jest zarówno w organizacji VISA jak i Mastercard. Usługa chargeback przenosi większość obowiązków na sprzedawcę, organizację płatniczą oraz bank. Do Klienta należy tylko zainicjowanie samego postępowania poprzez zgłoszenie sytuacji do mBanku i przesłanie dokumentów.

    

   Chip - to mały, metalowy kwadrat umieszczony na awersie karty. Mikroprocesor zapewnia większe bezpieczeństwo niż pasek magnetyczny, jest trudniejszy do skopiowania, posiada zabezpieczenia przed odczytem i modyfikacją danych. Transakcje dokonywane kartą chipową potwierdzane są za pomocą numeru PIN.

    

   CVC2 – odpowiednik technologii CVV2 stosowany przez Mastercard

    

   CVV2 – technologia stosowana przez Visa, polega na umieszczeniu z tyłu karty, na pasku popisu klienta 3-cyfrowego kodu. Kod ten należy podać podczas dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty, np. przez internet. Ma to potwierdzać, że osoba dokonująca zamówienia jest posiadaczem karty, przy użyciu której chce dokonać zamówienia.

    

   Data generowania wyciągu do karty kredytowej - jest to data sporządzania wyciągu z wszystkich transakcji dokonanych kartą kredytową w ostatnim okresie rozliczeniowym. Możliwe dni miesiąca do wyboru to: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28.

    

   Grace period (okres bezodsetkowy) – okres udzielanego przez bank bezprocentowego kredytowania transakcji dokonywanych kartami kredytowymi. Najczęściej składa się z okresu rozliczeniowego i odpowiedniego maksymalnego okresu spłaty (np. okres rozliczeniowy 30 dni + 24 dni na dokonanie spłaty = 54 dni). Jeśli klient nie spłaci całego zadłużenia w tym okresie, to bank pobiera odsetki już od
   momentu dokonania transakcji.

    

   Historia kredytowa – jest to informacja o wcześniejszych zobowiązaniach klientów wobec banków – kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, liniach kredytowych, debetach, zarówno obecnych, jak i tych dawno spłaconych. Najczęstszym sposobem na sprawdzenie historii kredytowej praktykowanym przez banki jest raport Biura Informacji Kredytowej.

    

   Karta co-brandowa (co-branded) – karta wydana przez bank we współpracy z inną instytucją, właścicielem popularnej marki. Marka ta znajduje się na karcie i firmuje produkt bankowy. Klient dzięki korzystaniu z takiej karty uzyskuje dodatkowe przywileje w programach lojalnościowych lub zniżki na dokonywane zakupy.

    

   Limit kredytowy – limit, który przyznaje bank głównemu posiadaczowi karty na podstawie oceny zdolności kredytowej. Limit kredytowy możesz przeznaczyć na co tylko chcesz. Jest on odnawialny, co oznacza, że powiększa się przy każdej spłacie zadłużenia o jej wartość.

    

   Limity autoryzacyjne – limity autoryzacyjne (dzienne i miesięczne) ustawiasz samodzielnie w serwisie transakcyjnym lub za pośrednictwem Operatora mLinii. Są to limity kwotowe i ilościowe: transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji internetowych oraz transakcji MO/TO), wypłat w bankomatach i oddziałach banków. Ze względów bezpieczeństwa, w momencie wydania karty, kwotowe limity autoryzacyjne dla transakcji internetowych, korespondencyjnych i telefonicznych są domyślnie ustawione na 0 zł. Jeżeli chcesz dokonywać tego typu transakcji, zmień wartość powyższych limitów autoryzacyjnych. Samodzielne określanie limitów umożliwia lepsze zarządzanie przyznanym kredytem. Jeżeli chcesz zmienić swój limit autoryzacyjny, zadzwoń na mLinię lub skorzystaj z serwisu transakcyjnego.

    

   Lokal użytkowy - jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń o statusie odrębnej własności lokalu, nie będące nieruchomością mieszkalną, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym, handlowym lub biurowym.

    

   Marża – to zarobek banku na Twoim kredycie. Wysokość marży jest ustalana indywidualnie – między bankiem a Tobą, i zależy m.in. od tego, jak duże ryzyko dla banku stanowi pożyczenie Ci pieniędzy. Im większe, tym marża będzie wyższa.

    

   mTransfer - to usługa skierowana do osób korzystających z zakupów w sklepach czy aukcjach internetowych. Umożliwia szybki i bezpieczny sposób zapłaty za transakcję zawartą w internecie bez zbędnych formalności, żmudnego przepisywania danych odbiorcy przelewu. mTransferem zapłacisz między innymi za: ubezpieczenia, produkty na aukcjach i w sklepach internetowych, doładujesz telefon komórkowy i zasilisz konto VoIP. Dostępna w tysiącach sklepów internetowych, a także popularnych platformach aukcyjnych. Transfer pieniędzy realizowany jest jako przelew jednorazowy z rachunku eKonto, mBiznes konto, izzyKONTO, kredytu gotówkowego lub przelew z karty kredytowej. Zrealizowany przelew widoczny jest jako operacja wykonana w historii rachunku.

    

   Okres rozliczeniowy karty kredytowej - jest to okres 30 dni, za który rozliczane są transakcje dokonane kartą kredytową. Datę jego zakończenia wybierasz podczas wypełniania wniosku o kartę kredytową. Istnieje możliwość zmiany daty zakończenia okresu rozliczeniowego po każdych 3 pełnych okresach rozliczeniowych (zmianę można złożyć tylko na mLinii). Na podstawie operacji z danego okresu rozliczeniowego przygotowywany jest wyciąg. Możliwe do wyboru dni zakończenia okresu rozliczeniowego to: 2,5,8,11,14,17,20,23,26,28.

    

   Oprocentowanie kredytu gotówkowego – Oprocentowanie kredytu ustalane będzie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i zmiennej marży Banku. Bank będzie dokonywał sprawdzenia wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia, stawka referencyjna WIBOR 3M będzie różnić się od stawki bazowej obowiązującej w Banku, Bank będzie dokonywał zmiany stawki bazowej w granicach zmiany stawki referencyjnej, tj. przyjmuje jako stawkę bazową obowiązująca w Banku przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe, stawkę referencyjną z dnia sprawdzenia. Zmiana wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej następować będzie trzeciego dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Bank dokona sprawdzenia wartości stawki referencyjnej, tj. każdego trzeciego dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia.

    

   Oprocentowanie kart i kredytu odnawialnego – oprocentowanie nominalne w skali roku, czyli wartość pokazująca oprocentowanie kapitału.

    

   PayPass – technologia zbliżeniowych kart płatniczych, opracowana i wdrażana przez Mastercard. Płatność kartą PayPass następuje poprzez zbliżenie karty do specjalnego czytnika. Przesyłanie informacji pomiędzy kartą i terminalem następuje bezprzewodowo, dalej autoryzacja przebiega tak jak w przypadku standardowych kart płatniczych.

   payWave - technologia zbliżeniowych kart płatniczych, opracowana i wdrażana przez Visa. Płatność kartą payWave następuje poprzez zbliżenie karty do specjalnego czytnika. Przesyłanie informacji pomiędzy kartą i terminalem następuje bezprzewodowo, dalej autoryzacja przebiega tak jak w przypadku standardowych kart płatniczych.

    

   PIN (Personal Identification Number) – osobisty numer identyfikacyjny służący do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach płatniczych. Jest to elektroniczny odpowiednik podpisu złożonego pod zleceniem wypłaty lub zapłaty. Wpisując kod PIN, potwierdzamy, że transakcja jest zgodna z naszym żądaniem oraz że bierzemy pełną odpowiedzialność za jej przeprowadzenie.

    

   Płatności kartą kredytową - posiadasz kartę kredytową (Visa i Mastercard) - możesz:

   • wypłacać środki z bankomatów na całym świecie
   • dokonywać płatności w punktach handlowo - usługowych na całym świecie
   • wypłacać środki w oddziałach banków na całym świecie
   • korzystając z wpłatomatu mBanku wpłacać środki na rachunek
   • wykonywać płatności internetowe
   • wykonywać płatności korespondencyjne
   • wykonywać płatności telefoniczne

    

   Płatności w internecie kartą kredytową - płacąc w internecie kartą kredytową, Klient podaje dane karty (numer i datę ważności). Zwykle należy podać również dane osobowe posiadacza karty (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres, na który ma być skierowana przesyłka z kupionymi towarami). Standardem jest potwierdzenie transakcji dodatkowym, poufnym kodem CVV2 ang. Card Verification Value. Potwierdzenie kodem CVV2 jest weryfikacją, czy osoba posługująca się kartą jest rzeczywiście jej prawowitym właścicielem. Kod ten to trzy ostatnie cyfry numeru karty, wydrukowanego na odwrocie karty po prawej stronie paska na podpis posiadacza karty.

    

   Płatności telefoniczne kartą kredytową - płacenie przez telefon polega na podaniu numeru karty, daty ważności oraz swoich danych osobowych w trakcie rozmowy z operatorem przyjmującym zamówienie.

    

   Płatności korespondencyjne kartą kredytową - płacąc drogą korespondencyjną wystarczy podać numer karty, datę ważności, dane osobowe i potwierdzić transakcję własnym podpisem.

    

   POS (Point of Sale) – określenie elektronicznego terminala służącego do autoryzacji kart płatniczych,
   dosłownie także placówka handlowa (np. sklep)

    

   Promesa kredytowa– wydawana przy kredycie samochodowym, jest to zobowiązanie banku do udzielenia kredytu na określonych warunkach po spełnieniu przez kredytobiorcę wymagań formalnych. Promesę kredytową otrzymasz z mBanku bezpłatnie po podjęciu decyzji kredytowej. Przekaże Ci ją pracownik mKiosku, Centrum Finansowego, mKiosku Partnerskiego.

    

   Prowizja – jednorazowy koszt kredytu, który jest kredytowany i doliczany do raty kredytu.

    

   Przelew z karty kredytowej - usługa przelewu jest dostępna dla wszystkich kart kredytowych mBanku. Z rachunku karty kredytowej możliwe jest wykonanie przelewów dowolnych (zleconych zarówno na mLinii jak i w serwisie transakcyjnym), złotowych:

   • wewnętrznych na inny rachunek złotowy w mBanku
   • na rachunki innych kart kredytowych mBanku
   • zewnętrznych (poza mBank)
   • do ZUS
   • do organów podatkowych

   Przelew wychodzący z karty kredytowej jest traktowany jak operacja bezgotówkowa i podlega wszelkim zasadom obsługi operacji bezgotówkowych z zachowaniem okresu "grace period". Pamiętaj, że przelew z rachunku karty kredytowej możliwy jest jedynie wtedy, gdy statusu kontraktu kartowego to "aktywny". Każdy przelew przychodzący na kartę jest traktowany, jako spłata zadłużenia.

    

   Przewłaszczenie częściowe – zabezpieczenie kredytu samochodowego, które polega na przeniesieniu przez Kredytobiorcę współwłasności pojazdu na bank. Bank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49%. Jednocześnie bank zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu z powrotem na Kredytobiorcę po całkowitej spłacie kredytu. W trakcie spłaty kredytu, mimo że współwłaścicielem pojazdu jest bank, Kredytobiorca może z niego korzystać w sposób określony w umowie.

    

   Ramowa umowa cesji praw z umów ubezpieczenia nieruchomości – umowa zawarta pomiędzy dotychczasowym wierzycielem (cedentem), a cesjonariuszem (bankiem). Na jej mocy cedent przenosi na cesjonariusza (bank) wszystkie swoje wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – zarówno istniejące, jak i te, które powstaną w przyszłości z określonych stosunków prawnych. Ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie trwania umowy kredytu hipotecznego i obejmuje wszystkie ubezpieczenia tej samej nieruchomości zawarte do czasu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego udzielonego przez mBank S.A.

    

   Raty równe - wysokość miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych będzie stała w kolejnych miesiącach spłaty kredytu, tak długo jak nie zmieni się jego oprocentowanie. Suma kosztów odsetkowych w metodzie rat równych w całym okresie spłaty jest wyższa niż w modelu rat malejących.

    

   Raty malejące - wysokość miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych będzie malała w kolejnych miesiącach spłaty kredytu, pod warunkiem, że nie wzrośnie oprocentowanie. Suma kosztów odsetkowych w metodzie rat malejących w całym okresie spłaty jest niższa niż w modelu rat równych.

    

   Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) – jest to stopa procentowa wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, odsetki i ubezpieczenia). Banki udzielające kredytów konsumenckich zobowiązane są do podania tej stopy, dotyczy to kredytów i pożyczek przeznaczonych dla klientów indywidualnych, których kwota nie przekracza 80 tys. zł lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.

    

   Spread walutowy – różnica między kursem kupna waluty, po jakim przeliczana jest kwota udzielanego kredytu (np. we frankach szwajcarskich) a kursem sprzedaży, po którym spłacane są kolejne raty. Oznacza to, że kredyt w walucie obcej wypłacany jest po kursie kupna (niższym), a spłacany po kursie sprzedaży (wyższym). Jednak nie wszyscy zainteresowani kredytem walutowym wiedzą o tych dodatkowych kosztach, a sięgają one nawet 6-10 proc. od całej kwoty kredytu. Wysokość spreadu zależy od decyzji banku. Jeśli spread wzrośnie np. z 5 do 6 proc., ta decyzja będzie miała skutek również dla osób, które uzyskały kredyt wcześniej, a teraz dalej spłacają raty.

    

   Transakcje MO/TO/IO – (mail order/telephone order/internet order) – zamówienie pocztowe, zamówienie telefoniczne, zamówienie internetowe – transakcja zapłaty za towary i usługi bez fizycznego przedstawienia karty płatniczej. Klient podaje tylko numer i pozostałe dane swojej karty w liście, przez telefon lub internet. Transakcja następuje poprzez wprowadzenie przez sprzedawcę podanych danych do terminala POS.

    

   Zabezpieczenie hipoteczne - zabezpieczeniem hipotecznym jest prawo własności do różnego rodzaju nieruchomości. Aby nieruchomość (dom, mieszkanie itp.) mogła być zaakceptowana przez Bank jako zabezpieczenie pożyczki bądź kredytu, musi posiadać swoją Księgę Wieczystą, w której można dokonać wpisu o ustanowieniu hipoteki. Brak założonej Księgi Wieczystej nie jest jednak przeciwwskazaniem do udzielenia kredytu – w tej sytuacji będziesz zobligowany do jej założenia po podpisaniu umowy, bądź uruchomieniu kredytu.

   Procedury ustanowienia hipoteki oraz dokumenty wymagane przez mBank są różne w zależności od rodzaju nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie.
   W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem może być, ale nie musi, budowany dom lub kupowana nieruchomość. Jeśli posiadasz już nieruchomość, która może stanowić zabezpieczenie kredytu bądź pożyczki - możesz oczywiście skorzystać z takiej możliwości.

    

   Zasięg płatności zbliżeniowej - zasięg płatności kartami wydanymi w technologii payWave, PayPass wynosi od 2 do 5 cm.

    

   Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w pełnej wysokości (łącznie z odsetkami) w określonym terminie. W każdym przypadku, kiedy ktoś ubiega się o kredyt (hipoteczny, na zakup samochodu, pożyczkę gotówkową, kredyt odnawialny, kartę kredytową) bank sprawdza jego zdolność kredytową, czyli sprawdza, czy bieżące zestawienie dochodów i wydatków pozwoli spłacać dodatkowo raty kredytu. Bank podczas badania zdolności kredytowej bierze pod uwagę m.in. wysokość i rodzaj dochodów (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia czy o dzieło, emerytura lub renta), stałe wydatki (czynsz, opłaty za telefon, TV, internet, alimenty, raty innych kredytów, składki ubezpieczeniowe), sytuację rodzinną (ilość osób w gospodarstwie domowym, dzieci), dotychczasową historię kredytową. Od zdolności kredytowej analitycy bankowi uzależniają wysokość kredytu (rat) oraz okres kredytowania.