Regularne oszczędzanie - pytania i odpowiedzi

mSaver i mSaver plus

 •  

  Co to jest mSaver?

  • mSaver to konto oszczędnościowe na którym są oszczędzane drobne kwoty, które trafiają tam po wybranych transakcjach w ramach rachunku eKonto lub po operacjach kartami płatniczymi mBanku.

 •  

  Czym charakteryzują się modelowe profile inwestycyjne?

  • W zależności od oczekiwań oraz akceptacji poziomu ryzyka zbadanego ankietą, klient wybiera jeden z czterech portfeli inwestycyjnych przygotowanych i zarządzanych przez zespół mWealth Management*. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie oraz planowanego czasu inwestycji, składka będzie inwestowana w określony profil inwestycyjny.

 •  

  Czym jest ”procent wartości transakcji”?

  • Procent wartości transakcji to jeden z trybów odkładania środków na konto oszczędnościowe mSaver. Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta) na Twoje konto mSaver wpłynie z eKonta wybrana przez Ciebie wartość procentowa od 1% do 15% wartości transakcji.

 •  

  Czym jest „stała kwota po każdej transakcji”?

  • Stała kwota oszczędzana miesięcznie to jeden z trybów odkładania środków na konto oszczędnościowe mSaver. Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta) wartość transakcji zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną kwotę z przedziału 3 – 10 zł. Kwota ta zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta i przelana na rachunek mSaver. 

   Jeżeli zadeklarujesz, że chcesz oszczędzać każdorazowo 3 zł po każdej wykonanej translacji, ustalona z góry kwota, powiększy saldo oszczędności przy każdej płatności kartą, przelewie lub wypłacie z bankomatu. W tym przypadku Twój rachunek mSaver zasili 3 zł automatycznie pobrane z eKonta.

   Dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł.

    
   Przykład dla 3 zł:

   Data operacji Data zaksięgowania Opis operacji Kwota operacji Kwota zaoszczędzona

   17.04.2012

   17.04.2012

   Przelew wewnętrzny wychodzący Jan Nowak

   7311402004000300230285973 
   Zapłata

   136,90 zł

   3 zł

   12.02.2012

   13.02.2012

   Wypłata gotówki w bankomacie

   200 zł

   3 zł

 •  

  Na czym polega „zaokrąglanie kwot transakcji”?

  • Zaokrąglenia kwot transakcji to jedna z możliwości Regularnego oszczędzania.

   W prosty i mało odczuwalny sposób po wykonaniu transakcji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami), każdą transakcję zaokrąglamy do 10 zł w górę.
   Przykładowo: dla transakcji za 176,20 zł, zaokrąglenie do 180 zł wynosi 3,80 zł. W tym przypadku kwota która zostanie przekazana na rachunek mSaver z eKonta wynosi 3,80 zł.
   Analogicznie, dla transakcji na kwotę 136,90 zł, zaokrąglenie wynosiło będzie 3,10 zł (do 140 zł). W tym przypadku z rachunku eKonto zostanie przelana kwota w wysokości 3,10 zł na rachunek oszczędnościowy mSaver.
   Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł.
   Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł (przykładowo: dla transakcji na 200 zł – oszczędności wyniosą 5 zł).

    

   Przykład:

   Data operacji Data zaksięgowania Opis operacji Kwota operacji Kwota zaoszczędzona

   17.04.2012

   17.04.2012

   Przelew wewnętrzny wychodzący Jan Nowak

   7411202004000300230285973
   Zakup

   136,90 zł

   3,1 zł

   22.02.2012

   23.02.2012

   Wypłata gotówki w bankomacie

   300 zł

   5 zł

    

   Z wyjątkowym i innowacyjnym rachunkiem oszczędnościowym mSaver, oszczędzasz – wydając.
   Przy codziennych płatnościach dowolną kartą, wykonywaniu przelewów, wypłatach pieniędzy z bankomatu, drobne kwoty trafiają na rachunek oszczędnościowy mSaver.

 •  

  Co to jest mSaver plus?

  • mSaver plus to sposób na długofalowe oszczędzanie. W ramach produktu wybierasz samodzielnie maksymalnie 5 z dostępnej puli Funduszy (UFK).
   Możliwość inwestowania dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego.
   UFK można wybrać w oparciu o:

   • strategię portfeli inwestycyjnych w oparciu o zespół mWealth Management,
   • strategię doradczo - inwestycyjną za pomocą modelu Markowitza.
 •  

  Jak będzie wyglądało oprocentowanie przy rosnącym saldzie rachunku mSaver?

  • Rodzaj rachunku

   Rachunek Oszczędnościowy
   (zmienna stopa procentowa)

   mSaver premium1/ do 19 999,99 PLN - 1,0%

   standard/ od 20 000,00 PLN - 0,50%

   1Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest większa lub równa 100 PLN oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 19999,99 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego). Dla nowo otwartych rachunków mSaver w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium.

    

 •  

  Co się stanie, jeżeli maksymalny limit wpłat zostanie przekroczony?

  • Środki przekraczające maksymalny limit wpłat nie mogą być inwestowane w ramach IKE.
   Zgodnie z §3 pkt 2 Umowy o prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Skarbiec, wpłaty przewyższające maksymalny limit wpłat zostaną:
   przeznaczone na poczet nabycia na rzecz oszczędzającego jednostek uczestnictwa Subfunduszu SKARBIEC DEPOZYTOWY - w przypadku, gdy kwota nadpłaty będzie wynosiła co najmniej 50 zł.
   gdy kwota będzie niższa niż 50 zł środki zostaną zwrócone oszczędzającemu na rachunek eKonto prowadzony dla oszczędzającego przez mBank. W przypadku braku takiej możliwości, środki przekazane zostaną na rachunek bankowy wskazany przez oszczędzającego w odrębnym oświadczeniu.
   W przypadku Rachunku Oszczędnościowego IKE nadpłata jest przekazywana na wskazany przez Klienta rachunek.

 •  

  Czym się różni mSaver i mSaver plus od pakietu mSaver + mSaver plus?

  • mSaver + mSaver plus to pakiet, dzięki któremu oszczędności uzależnione od wydatków mogą być automatycznie przekazywane z mSaver na mSaver plus To optymalna forma oszczędzania pozwalająca na szybkie gromadzenie kapitału, dopasowana do indywidualnych potrzeb i poziomu ryzyka inwestycyjnego akceptowanego przez klienta.

 •  

  Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy?

  • Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK) to produkt związany z polisami na życie. Pozwala na łączenie ochrony ubezpieczeniowej z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności. Swoboda wyboru funduszy oraz wysokości przekazywanej na nie składki pozwalają na indywidualne kształtowanie charakteru inwestycji – w zależności o preferencji klienta co do gotowości podjęcia ryzyka inwestycyjnego.

 •  

  Na czym polega "Strategia portfeli inwestycyjnych w oparciu o zespół mWealth Management" w mSaver Plus?

  • W zależności od oczekiwań oraz akceptacji poziomu ryzyka zbadanego ankietą składającą się z 6 krótkich pytań, klient wybiera jeden z czterech portfeli inwestycyjnych przygotowanych i zarządzanych przez zespół mWealth Management*. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie oraz planowanego czasu inwestycji dobierany jest najbardziej optymalny portfel inwestycyjny, w który składka przesyłana na mSaver plus będzie inwestowana.


   Składka będzie inwestowana w określony portfel inwestycyjny, dobrany zgodnie z preferencjami klienta:

   *Klientom, rozważającym oszczędzanie z mSaver plus, proponujemy wsparcie zespołu specjalistów z mWealth Management, które polega na profesjonalnym lokowaniu aktywów na rynku kapitałowym, zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną, uwzględniającą preferencje, skłonność do ryzyka, oraz oczekiwaną stopę zwrotu w wybranym terminie.

 •  

  Co to jest model Markowitza?

  • Jest to model dzięki któremu na podstawie historycznych danych rynkowych oraz profilu inwestycyjnego, można zaproponować klientowi optymalną strukturę podziału składki pomiędzy określone klasy aktywów.

 •  

  Jak zawiesić wpłaty na mSaver?

  • Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego należy wybrać pole „Oszczędności”, a następnie „Regularne oszczędzanie”. Tu jako jedna z dostępnych możliwości pojawi się funkcja: „Modyfikuj”, która przeniesie Cię do wniosku. Tam wystarczy zaznaczyć „Zawieś wpłaty na mSaver”.