Jaka jest rola Słowniczka?

W Słowniczku wyjaśniamy najczęściej używane pojęcia dotyczące usług powiązanych z rachunkami płatniczymi. Znajdują się tu ważne informacje, które uzupełniają regulaminy i inne dokumenty dla osób fizycznych, do następujących produktów i usług: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe oraz usługi dodatkowe, podstawowy rachunek płatniczy (eKonto PRP), usługi płatnicze realizowane z rachunków, oraz karty kredytowe i debetowe.

Co oznaczają pojęcia w Słowniczku?

1

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa:
polecenie przelewu


Jak my je nazywamy:
przelew


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki z jednego rachunku na drugi


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

 

2


Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: polecenie przelewu SEPA


Jak my je nazywamy
: przelew SEPA


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki w euro między rachunkami z krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii 


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa? Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

 

3

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: polecenie przelewu wewnętrznego


Jak my je nazywamy
: przelew wewnętrzny


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki między rachunkami w mBanku


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę

 

4

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: polecenie przelewu w walucie obcej


Jak my je nazywamy
: przelew walutowy


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki:

 • w walucie innej niż złoty na rachunek w mBanku lub innym banku w Polsce
 • w złotych polskich z rachunku walutowego na rachunek w mBanku lub innym banku w Polsce


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

 

5

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: polecenie zapłaty


Jak my je nazywamy:
polecenie zapłaty


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa płatnicza, w ramach której regulujemy Twoje powtarzające się płatności. W ten sposób możesz opłacać m.in: rachunki za telefon, energię elektryczną, internet oraz raty pożyczek


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika

 

6


Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: powiadamianie SMS


Jak my je nazywamy:
powiadomienia SMS


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa, w ramach której przesyłamy Ci wiadomości SMS z informacją o najnowszych operacjach na rachunkach i kartach


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS

 

7

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: prowadzenie rachunku płatniczego


Jak my je nazywamy:
prowadzenie rachunku, prowadzenie konta


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa, w ramach której możesz:

 • otwierać i zamykać rachunki płatnicze (rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe lub podstawowy rachunek płatniczy)
 • przechowywać środki na tym rachunku
 • wykonywać transakcje płatnicze (np. wpłaty, wypłaty, przelewy)


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta

 

8

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych


Jak my je nazywamy:
zestawienie transakcji, wyciąg papierowy, historia operacji


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa, w ramach której przygotowujemy:

 • miesięczne zestawienie operacji na rachunku w formie papierowej
 • potwierdzenie wykonania pojedynczej transakcji
 • historię operacji
 • kopie zestawienia operacji wykonanych kartą kredytową w danym okresie rozliczeniowym


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

 

9

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych


Jak my je nazywamy
: wypłata kartą za granicą


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Wypłata kartą na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Polski


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

 

10

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych


Jak my je nazywamy:
płatność kartą za granicą, transakcje zagraniczne, płatność zbliżeniowa za granicą


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Płatność kartą na terenie Unii Europejskiej poza granicami Polski lub w zagranicznym sklepie internetowym na terenie Unii Europejskiej


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty

 

11

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: wydanie karty płatniczej


Jak my je nazywamy
: wydanie karty

 

Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym? Usługa, w ramach której wydajemy kartę płatniczą debetową lub kredytową


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty debetowej lub kredytowej

 

12

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: obsługa karty debetowej


Jak my je nazywamy:
używanie karty debetowej, korzystanie z karty debetowej


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa, w ramach której możesz korzystać z karty debetowej, m.in.

 • płacić za towary i usługi,
 • wypłacać gotówkę
 • wpłacać gotówkę na rachunek
 • składać dyspozycje związane z kartą


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

 

13

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: obsługa karty kredytowej


Jak my je nazywamy:
używanie karty kredytowej, korzystanie z karty kredytowej


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa, w ramach której możesz korzystać z karty kredytowej, m.in.

 • płacić za towary i usługi
 • wypłacać gotówkę
 • zlecić przelew z karty kredytowej,
 • składać dyspozycje związane z kartą (np. zmiana limitów do płatności)


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

 

14

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

Jak my je nazywamy: wydanie zaświadczenia


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?
Usługa, w ramach której:

 • sporządzamy informację o Twoim rachunku
 • wskazujemy, jakie usługi dostępne są w ramach tego rachunku


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi

 

15

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: wypłata gotówki


Jak my je nazywamy:
wypłata gotówki, wypłata pieniędzy


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?

1. transakcja płatnicza, w ramach której dokonujesz wypłaty gotówki ze swojego rachunku płatniczego lub rachunku karty kredytowej

2. gotówkę możesz wypłacać:

 • z bankomatu lub innego urządzenia umożliwiającego taką wypłatę
 • w placówce banku


Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa?
Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

 

16

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: wpłata gotówki


Jak my je nazywamy:
wpłata gotówki, wpłata na rachunek we wpłatomatach


Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?

1. transakcja płatnicza, w ramach której wpłacasz gotówkę na rachunek płatniczy

2. gotówkę możesz wpłacać:

 • we wpłatomacie lub innym urządzeniu umożliwiającym taką wpłatę
 • w placówce banku 

 

Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa? Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

 

17

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: usługa bankowości telefonicznej

 

Jak my je nazywamy: mLinia, Centrum telefoniczne, private banking i serwis telefoniczny

 

Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?

1. usługa, w ramach której, masz dostęp do rachunku płatniczego przez telefon

2. dzięki usłudze, za pośrednictwem mLinii mBanku, możesz m.in.:

 • sprawdzić saldo
 • składać dyspozycje do rachunku
 • składać reklamacje

 

Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa? Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

 

18

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: usługa bankowości elektronicznej

 

Jak my je nazywamy: serwis transakcyjny, bankowość internetowa

 

Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?

1. usługa, w ramach której masz dostęp do rachunku płatniczego za pośrednictwem:

 • strony internetowej mBanku
 • serwisu transakcyjnego
 • czatu i video na stronie mBanku

2. dzięki usłudze możesz:

 • sprawdzić saldo rachunku płatniczego
 • zmienić limity dla płatności bezgotówkowych i transakcji kartą,
 • składać dyspozycje do rachunku oraz innych usług i produktów mBanku

 

Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa? Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

 

19

 

Pojęcie, które znajdziesz w przepisach prawa: zlecenie stałe

 

Jak my je nazywamy: zlecenie stałe

 

Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym? Zlecenie płatnicze, w ramach którego, przelewamy stałą kwotę środków:

 • na rachunek, który wskazałeś
 • tak często, jak to określiłeś

 

Jak wyjaśniają to pojęcie przepisy prawa? Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy

Kiedy zmienia się Słowniczek?

 

1.  Możemy z ważnych przyczyn zmieniać Słowniczek.

2.  Zmiana Słowniczka może nastąpić, gdy wystąpi co najmniej jeden z następujących ważnych powodów:

 • wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana Wykazu usług reprezentatywnych,
 • zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organów władzy i administracji publicznej,
 • zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego, a mające wpływ na definicje zawarte w Słowniczku,
 • wprowadzenie do oferty Banku lub wycofanie z oferty Banku usług i produktów,
 • zmiana nazwy marketingowej usług i produktów,
 • rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu informatycznego, mająca wpływ na definicje zawarte w Słowniczku,
 • konieczność sprostowania omyłek pisarskich, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu Twoich uprawnień.

Jaki jest sposób i termin informowania o zmianie Słowniczka?

Sposób poinformowania o zmianie

O zmianach Słowniczka poinformujemy:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w systemie transakcyjnym lub za pośrednictwem e-maila, lub
 • w formie SMS-a, lub
 • w formie pisemnej, a także
 • za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz BOK

Termin przekazania informacji

Informację o zmianach przekażemy nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Jeżeli zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia do oferty Banku nowych produktów lub usług,
 • rozszerzenia możliwości wnioskowania o produkty lub usługi,
 • wprowadzenia nowych kanałów sprzedaży,
 • zmiany nazwy produktów lub usług, w tym nazwy marketingowej,
 • zmiany nazw tytułów, podtytułów, rozdziałów i innych jednostek redakcyjnych widniejących w Słowniczku,
 • sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, niezwiększających zakresu obowiązków i niezmniejszających zakresu Twoich uprawnień,

przekażemy informację o nich po ich dokonaniu, tak szybko jak to będzie możliwe, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku.

Skutki zmiany

Jeżeli nie zgadzasz się na zmiany Słowniczka, masz prawo:

 • zgłosić wobec nich pisemny sprzeciw,
 • wypowiedzieć Umowę.

Sposób w jaki możesz to zrobić opisaliśmy w poszczególnych regulaminach w części dotyczącej rozwiązania Umowy.

Jeśli nie wypowiesz Umowy, Słowniczek wchodzi w życie i obowiązuje w zmienionej wersji.

Zaczyna on obowiązywać od dnia, który wskażemy w informacji o jego zmianie. Dzień obowiązywania zmienionego dokumentu wskazany jest także w jego treści.

Regulaminy

Słowniczek jest nieodłączną częścią regulaminów i innych dokumentów wymienionych poniżej: