Spis treści:

 

Jaka jest rola słowniczka?

 

Co oznaczają pojęcia w słowniku?

 

Kiedy stosujemy słowniczek?

 

Kiedy zmienia się słowniczek?

 

Jaki jest sposób i termin informowania o zmianie słowniczka?

 

1. Jaka jest rola słowniczka?

1)  W słowniczku są pojęcia wprowadzone ustawą o usługach płatniczych. Dotyczą one najczęściej występujących usług oferowanych do rachunków i kart, czyli tzw. usług reprezentatywnych. W słowniczku, obok nazw stosowanych przez ustawodawcę, prezentujemy nazwy jakich my używamy. Posługujemy się nimi w dokumentach (wzorcach umownych), na stronie internetowej i w serwisie transakcyjnym oraz reklamach, ulotkach.

 

2)  Słowniczek stosujemy do:

a) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych oraz usług dodatkowych do tych produktów,

b) podstawowego rachunku płatniczego,

c) usług płatniczych,

d) kart kredytowych i debetowych,

e) dokumentu dotyczącego opłat.

 

2. Co oznaczają pojęcia w słowniczku?

Pojęcia, które znajdziesz w przepisach prawa

Jak my je nazywamy?

Jak je rozumiemy w dokumentach, na stronie www i w serwisie transakcyjnym?

Jak wyjaśniają te pojęcia przepisy prawa?

kredyt w rachunku płatniczym

kredyt odnawialny

 • usługa, w ramach której na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w złotych polskich możesz korzystać z kredytu odnawialnego
 • usługa w postaci:
  - kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, o którym mowa w ustawie o kredycie konsumenckim oraz
  - kredytu płatniczego, o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych

polecenie przelewu

przelew

 • transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki z jednego rachunku na drugi
 • usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

polecenie przelewu SEPA

przelew SEPA

 • transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki w euro między rachunkami z krajów należących do SEPA (jednolitego obszaru płatności w euro)- w tym z krajów Unii Europejskiej
 • usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

polecenie przelewu wewnętrznego

przelew wewnętrzny

 • transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki między rachunkami w mBanku
 • usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę

polecenie przelewu w walucie obcej

przelew walutowy

 • transakcja płatnicza, podczas której przekazujemy środki:
  - w walucie innej niż złoty na rachunek w mBanku lub innym banku w Polsce
  - w złotych polskich z rachunku walutowego na rachunek w mBanku lub innym banku w Polsce
 • usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

polecenie

zapłaty

polecenie zapłaty

 • usługa płatnicza, w ramach której regulujemy Twoje powtarzające się płatności. W ten sposób możesz opłacać m.in: rachunki za telefon, energię elektryczną, internet oraz raty pożyczek
 • usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika

powiadamianie SMS

powiadomienia SMS

 • usługa, w ramach której przesyłamy Ci wiadomości SMS z informacją o najnowszych operacjach na rachunkach i kartach
 • usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS

prowadzenie rachunku płatniczego

prowadzenie rachunku,

prowadzenie konta

 • usługa, w ramach której możesz:
  - otwierać i zamykać rachunki płatnicze (rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe lub podstawowy rachunek płatniczy)
  - przechowywać środki na tym rachunku
  - wykonywać transakcje płatnicze (np. wpłaty, wypłaty, przelewy)
 • usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

zestawienie transakcji, wyciąg papierowy,

historia operacji

 

 • usługa, w ramach której przygotowujemy:
  - miesięczne zestawienie operacji na rachunku w formie papierowej
  - potwierdzenie wykonania pojedynczej transakcji
  - historię operacji
  - kopie zestawienia operacji wykonanych kartą kredytową w danym okresie rozliczeniowym
 • usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

wypłata kartą za granicą

 • wypłata kartą na terenie Unii Europejskiej, poza granicami Polski
 • usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

 

płatność kartą za granicą

transakcje zagraniczne,

płatność zbliżeniowa za granicą

 

 

 • płatność kartą na terenie Unii Europejskiej poza granicami Polski lub w zagranicznym sklepie internetowym na terenie Unii Europejskiej
 • usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty debetowej lub kredytowej

wydanie karty płatniczej

wydanie karty

 • usługa, w ramach której wydajemy kartę płatniczą debetową lub kredytową
 • usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karty debetowej lub kredytowej

obsługa karty debetowej

używanie karty debetowej,

korzystanie z karty debetowej

 • usługa, w ramach której możesz korzystać z karty debetowej, m.in.
  - płacić za towary i usługi,
  - wypłacać gotówkę
  - wpłacać gotówkę na rachunek
  - składać dyspozycje związane z kartą
 •  usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

obsługa karty kredytowej

używanie karty kredytowej,

korzystanie z karty kredytowej

 • usługa, w ramach której możesz korzystać z karty kredytowej, m.in.
  - płacić za towary i usługi
  - wypłacać gotówkę
  - zlecić przelew z karty kredytowej,
  - składać dyspozycje związane z kartą (np. zmiana limitów do płatności)
 • usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

wydanie zaświadczenia

 • usługa, w ramach której:
  - sporządzamy informację o Twoim rachunku
  - wskazujemy, jakie usługi dostępne są w ramach tego rachunku
 • usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi

wypłata gotówki

wypłata gotówki,

wypłata pieniędzy

 • transakcja płatnicza, w ramach której dokonujesz wypłaty gotówki ze swojego rachunku płatniczego lub rachunku karty kredytowej
 • gotówkę możesz wypłacać:
  - z bankomatu lub innego urządzenia umożliwiającego taką wypłatę
  - w placówce banku
 • usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wpłata gotówki

wpłata gotówki,

wpłata na rachunek we wpłatomatach

 • transakcja płatnicza, w ramach której wpłacasz gotówkę na rachunek płatniczy
 • gotówkę możesz wpłacać:
  - we wpłatomacie lub innym urządzeniu umożliwiającym taką wpłatę
  - w placówce banku
 • usługa polegająca na wpłacie gotówki na  rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

usługa bankowości telefonicznej

 

mLinia,

Centrum telefoniczne,

private banking i serwis telefoniczny

 • usługa, w ramach której, masz dostęp do rachunku płatniczego przez telefon
 • dzięki usłudze, za pośrednictwem mLinii mBanku, możesz m.in.:
  - sprawdzić saldo
  - składać dyspozycje do rachunku
  - składać reklamacje
 • usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

usługa bankowości elektronicznej

serwis transakcyjny,

bankowość internetowa

 • usługa, w ramach której masz dostęp do rachunku płatniczego za pośrednictwem:
  - strony internetowej mBanku
  - serwisu transakcyjnego
  - czatu i video na stronie mBanku
 • dzięki usłudze możesz:
  - sprawdzić saldo rachunku płatniczego
  - zmienić limity dla płatności bezgotówkowych i transakcji kartą,
  - składać dyspozycje do rachunku oraz innych usług i produktów mBanku
  - składać reklamacje
 • usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

zlecenie stałe

zlecenie stałe

 • zlecenie płatnicze, w ramach którego, przelewamy stałą kwotę środków:
  - na rachunek, który wskazałeś
  - tak często, jak to określiłeś
 • usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy

 

3. Kiedy stosujemy słowniczek?

1) Słowniczek jest nieodłączną częścią regulaminów i innych dokumentów (wzorców umownych) wymienionych poniżej:

Rachunki i usługi dodatkowe

1)    Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

2)    Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

3)    Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

4)    Regulamin podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

5)    Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A.

Karty

1)    Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

2)    Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

3)    Regulamin kart debetowych do podstawowego rachunku płatniczego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Kredyt

Regulamin kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Taryfy opłat i prowizji oraz tabele oprocentowania

1)    Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

2)    Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

3)    Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking

4)    Tabela oprocentowania Private Banking mBanku S.A.

Regulamin obsługi klientów

Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

2) Słowniczek ma zastosowanie również w informacjach handlowych i reklamowych mBanku, w tym zamieszczanych na stronie internetowej Banku www.mBank.pl.

 

4. Kiedy zmienia się słowniczek?

Możemy z ważnych przyczyn zmieniać słowniczek. Przyczyny te wskazujemy w Regulaminie obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

5. Jaki jest sposób i termin informowania o zmianie słowniczka?

 • 1.  

  Sposób poinformowania o zmianie

  • O zmianach słowniczka poinformujemy:

   • w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w systemie transakcyjnym lub za pośrednictwem e-maila, lub
   • w formie SMS-a, lub
   • w formie pisemnej, a także
   • za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz BOK.

   Wraz z informacją o zmianie słowniczka przekażemy jego nową wersję na trwałym nośniku. Po poinformowaniu o modyfikacji słowniczka, zobowiązujemy się jej nie zmieniać i nie usuwać

    

 • 2.  

  Termin przekazania informacji

  • Informację o zmianach przekażemy nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

   Jeżeli zmiany dotyczą:

   • wprowadzenia do naszej oferty nowych produktów lub usług,
   • rozszerzenia możliwości wnioskowania o produkty lub usługi,
   • wprowadzenia nowych kanałów sprzedaży,
   • zmiany nazwy produktów lub usług, w tym nazwy marketingowej,
   • zmiany nazw tytułów, podtytułów, rozdziałów i innych jednostek redakcyjnych widniejących w słowniczku,
   • sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, niezwiększających zakresu obowiązków i niezmniejszających zakresu Twoich uprawnień,

   przekażemy informację o nich po ich dokonaniu, tak szybko jak to będzie możliwe, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 • 3.  

  Skutki zmiany

  • Jeżeli nie zgadzasz się na zmiany słowniczka, masz prawo:

   1. zgłosić wobec nich pisemny sprzeciw,

   2. wypowiedzieć umowę.

   Sposób w jaki możesz to zrobić opisaliśmy w poszczególnych regulaminach w części dotyczącej rozwiązania umowy.

   Jeśli nie wypowiesz umowy, słowniczek wchodzi w życie i obowiązuje w zmienionej wersji.

   Zaczyna on obowiązywać od dnia, który wskażemy w informacji o jego zmianie. Dzień obowiązywania zmienionego dokumentu wskazany jest także w jego treści.

Regulaminy

Słowniczek jest nieodłączną częścią regulaminów i innych dokumentów wymienionych poniżej: